Emmerich - Wst?p
Czytelnia - bl. Anna Katarzyna Emmerich

WST?P

Katarzyna Emmerich tak opowiada?a o tym, co widzia?a podczas zachwycenia, b?d?c jeszcze ma?ym dzieckiem: Rozwa?aj?c w pi?tym czy szstym roku ?ycia pierwszy artyku? Sk?adu Apostolskiego: Wierz?, w Boga Ojca Wszechmog?cego, Stworzyciela nieba i ziemi, r?ne obrazy o stworzeniu nieba i ziemi stan??y mi przed oczyma. Widzia?am upadek anio?w, stworzenie ?wiata i raju, Adama i Ewy, oraz grzeszny tych?e upadek. S?dzi?am, ?e ka?dy cz?owiek widzi te tak samo, jak wszystkie inne przedmioty, i dla tego te? opowiada?am o tym ?mia?o rodzicom, rodze?stwu i przyjaci?kom; wreszcie jednakowo? spostrzeg?am, ?e si? ze mnie ?miano, pytaj?c mnie, czy posiadam mo?e ksi??k?, w ktrej to wszystko jest opisane. Wtedy ani s?wkiem wi?cej o tych rzeczach nie wspomina?am, s?dz?c, ?e nie godzi si? zapewne o tym mwi?. Miewa?am te widzenia w nocy i we dnie, w polu, w domu, chodz?c, pracuj?c, w?rd rozmaitych zatrudnie?. Kiedy razu pewnego, bez najmniejszego podst?pu, o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa inaczej mwi?, im, tj. z pewno?ci? i w przekonaniu, ?e ka?dy inny tak samo t? tajemnic? pojmowa? musi, jako ja j? pojmowa?am, nie wiedz?c wcale, ?e ten sposb pojmowania szczeglnym jest moim przywilejem; inne dzieci, dziwuj?c si? temu, wy?mia?y mnie i oskar?y?y przed nauczycielem, ktry mnie surowo upomnia? bym sobie w przysz?o?ci podobnych uroje? nie robi?a. Miewa?am jednakowo? te wizje dalej, a patrza?am na nie jak dzieci?, ktre przypatruje si? obrazom i je sobie t?umaczy na swj sposb, nie troszcz?c si? o to, co ten lub w obraz przedstawia. Poniewa? za? cz??ciej widzia?am, ?e te same przedmioty na obrazach ?wi?tych w Pi?mie ?wi?tym by?y przedstawiane w najrozmaitszy sposb, lecz bez najmniejszego uszczerbku dla wiary mojej, wi?c uwa?a?am te wizje moje za ksi??k? z obrazkami, a przypatruj?c si? tej ksi??ce jak najspokojniej, wzbudza?am nast?puj?ca dobr? intencj?: wszystko na wi?ksz? chwa?? Bo??. W sprawach duchowych wierzy?am jedynie w to, co Pan Bg objawi? i przez Ko?ci? Swj ?wi?ty do wierzenia podaje, czy tam wyra?nie napisane lub nie napisane. Nigdy te? w to, co w zachwyceniu widzia?am, nie wierzy?am tak, jak widzia?am. Patrza?am na wszystko tak samo, jako przypatrywa?am si? rozmaitym ??bkom, ktre, jakkolwiek by?y rozmaite, wcale mi nie przeszkadza?y; w ka?dym, bowiem ??bku, cze?? oddawa?am tej samej Boskiej Dziecinie. Tak samo te? rzecz si? mia?a z owymi obrazami, przedstawiaj?cymi stworzenie nieba i ziemi i cz?owieka; patrz?c na nie, oddawa?am cze?? Panu Bogu Wszechmog?cemu, Stwrcy nieba i ziemi.

b?. Anna Katarzyna Emmerich

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości