Or?dzie Matki Boskiej z Akita
Kult Maryjny - Objawienia Maryjne


O konieczno?ci nawrócenia i czasach ostatecznych

List biskupa Ito uznaj?cy Or?dzia Matki Boskiej z Akita i zawieraj?cy ich pe?n? tre??.

AkiraWszystkim cz?onkom diecezji Niigata przesy?am b?ogos?awie?stwo (...). musz? si? zwierzy? z pewnej troski. Dotyczy ona serii tajemniczych zjawisk zwi?zanych z drewniana figur? Maryi Dziewicy w Zgromadzeniu S?u?ebnic Eucharystii. Bez w?tpienia s?yszeli?cie ju? o tych wydarzeniach z prasy, ksi??ek, telewizji itd.

Gdy w 1976 roku powo?ano pierwsz? komisj?, sam o?wiadczy?em, ?e nale?y si? powstrzyma? od oficjalnych pielgrzymek i szczególnych ho?dów, póki w tej sprawie s? przeprowadzane badania. Rzeczywi?cie, gdy w rachub? wchodz? wa?ne wydarzenia dotycz?ce Ko?cio?a, nie wolno ich potraktowa? lekko (...). 

Od 1973 roku, kiedy zacz??y si? te wydarzenia, min??o jedena?cie lat. Gdy po raz pierwszy sta?em si? ?wiadkiem rzeczy raczej niezwyk?ych, uda?em si? do Rzymu, do Kongregacji Doktryny Wiary, gdzie skonsultowa?em si? z sekretarzem, monsignorem Hamerem. Wyja?ni? mi on, ?e takie sprawy le?? w gestii miejscowego biskupa. W 1976 roku poprosi?em biskupa Tokio o stworzenie komisji bada?. Komisja ta zdecydowa?a, ?e nie jest w stanie uzna? nadprzyrodzonej natury wydarze?. W 1979 roku przed?o?y?em Kongregacji pro?b? o utworzenie nowej komisji, aby jeszcze bardziej szczegó?owo zbada? wszystkie fakty.

W 1979 roku do nuncjatury w Tokio przyszed? list od Kongregacji, nieprzychylny omawianym wydarzeniom. Lecz list ów zawiera? pewne nieporozumienia. Uzna?em za swój obowi?zek powtórne rozwa?enie faktów i przebada?em wszystko a? do 1982 roku, gdy zjawiska te usta?y. Za po?rednictwem Nuncjusza Apostolskiego w Tokio wys?a?em do Rzymu wszystkie akta, uzupe?nione o nowe. Podczas mej podró?y do Rzymu w pa?dzierniku ubieg?ego roku spotka?em si? z trzema pracownikami Kongregacji Doktryny Wiary. Pod koniec spotkania doszli?my do wniosku, i? nale?y spraw? podda? dalszym szczegó?owym badaniom.

Seria zjawisk zwi?zanych z figur? obejmuje: krew p?yn?ca z prawej r?ki rze?by, wydzielaj?cy s?odki zapach pot tak obfity, ?e konieczne by?o wycieranie rze?by. Jednak?e, najznamienitszy fakt, naszym zdaniem, to wodnista ciecz wyp?ywaj?ca z obu oczu figury Matki ?wi?tej.

Zacz??o si? to 4 stycznia 1975 (Roku ?wi?tego) ?zy pop?yn??y 101 razy, a? do 15 wrze?nia 1981 roku, ?wi?ta Matki Boskiej Bolesnej. Sam osobi?cie by?em ?wiadkiem czterech ?zawie?. Dwukrotnie bada?em t? ciecz. By?a s?onawa i podobna do ludzkich ?ez. Naukowa ekspertyza profesora Sagisaka, specjalisty medycyny s?dowej na Uniwersytecie Akita, wykaza?a, ?e ciecz ta jest dok?adnie taka sama, jak ludzkie ?zy.

Nie le?y w ludzkiej mocy wytworzenie wody tam, gdzie jej nie ma, i uwa?am, ?e takie dokonanie nie jest ludzk? interwencj?. Co wi?cej, nie chodzi tu o czyst? wod?, lecz o ciecz wytwarzan? przez ludzki organizm. Pop?yn??a ona z oczu figury, tak jak ?zy, ponad 100 razy w przeci?gu kilku lat na oczach licznych ?wiadków. Stwierdzono, ?e nie jest to ?adne oszustwo ani ludzka sztuczka. 

Skoro te zjawiska nie s? naturalne, to mo?na zasugerowa? ich trzy przyczyny. S? to: 1. Paranormalne zdolno?ci ludzkiej istoty. 2. Dzia?anie diab?a. 3. Interwencja nadprzyrodzona.

Nie wiem do ko?ca, czym mia?yby by? owe w?a?ciwo?ci paranormalne. Jednak, niektórzy twierdza, ?e Agnieszka Katsuko Sasagawa, cz?onkini Zgromadzenia S?u?ebnic Eucharystii, która najbardziej by?a zwi?zana z wydarzeniami w Akita, mog?aby posiada? takie moce, umo?liwiaj?ce niejako przesy?anie w?asnych ?ez na figur?. Aby to by?o mo?liwe, konieczna jest, wed?ug profesora Itaya z Politechniki w Tokio (specjalisty w tej dziedzinie), ?wiadomo?? tego faktu samej zainteresowanej osoby. Podczas gdy z rze?by p?yn??y ?zy, Agnieszka Sasagawa spa?a i nie mia?a o zjawisku zielonego poj?cia, przebywaj?c 400 km od Akita u swej rodziny. Dlatego uwa?am, ?e ta teza jest tu zupe?nie nie na miejscu.

Niektórzy z kolei sugerowali tu dzia?anie diab?a. Skoro taki by?by faktycznie stan rzeczy, powinno to wywrze? negatywny wp?yw na wiar?. Nie tylko tak nie by?o, ale wr?cz wszystko to mia?o bardzo korzystne dzia?anie. Przyk?adowo, pewien m??czyzna ujrzawszy ?zy, przyj?? chrzest, do którego od dawna nak?ania?a go jego ?ona. 

W innym przypadku, wierz?cy rolnik, który kilkadziesi?t lat temu oddali? si? od Ko?cio?a, przyst?pi? ponownie do praktyk religijnych. I znów, na skutek odwiedzin w klasztorze, inna wierz?ca osoba postanowi?a podj?? si? pracy ewangelizacyjnej. Za?o?y?a dwie grupy ewangelizacyjne i kontynuuje t? prac? po dzi? dzie?.

Co wi?cej, istniej? liczne raporty o cudownych uleczeniach, przyk?adowo raka, które dokona?y si? dzi?ki Dziewicy z Akita. Przytocz? tu tylko dwa, najlepiej udokumentowane. Pierwszy to uleczenie pewnej Koreanki. W wyniku raka mózgu znajdowa?a si? ona w szpitalu bez przytomno?ci od lipca 1981 roku. Potem ukaza?a si? jej Dziewica z Akita i kaza?a jej wsta?. Niemal natychmiast podnios?a si? ca?kowicie przywrócona do zdrowia. Dosz?o do tego w momencie, gdy ksi??a i inne korea?skie kobiety modli?y si? do Matki Boskiej z Akita o to uleczenie i poprosi?y o cud w zwi?zku z kanonizacj? korea?skich m?czenników. 

Mamy zdj?cia rentgenowskie zrobione podczas choroby i po wyzdrowieniu. Nie trzeba specjalistów, by stwierdzi? to uleczenie. Autentyczno?? tych zdj?? potwierdza dr M. D. Tong-Woo-Kim, ze szpitala ?w. Paw?a w Seulu oraz ojciec Theisen STD, przewodnicz?cy ko?cielnego trybuna?u archidiecezji w Seulu. Wszystkie dokumenty w tej sprawie zosta?y przes?ane do Rzymu. W zesz?ym roku osobi?cie pojecha?em do Seulu, gdzie mia?em okazje przeprowadzi? rozmow? z uczestnikami tego cudu; mog?em si? wi?c upewni?, i? fakt cudownego uleczenia jest prawdziwy. Ze swej strony uzdrowiona kobieta przyby?a do Akita, by osobi?cie podzi?kowa? Matce ?wi?tej. 

Drugi przypadek to uleczenie siostry Agnieszki Sasagawa z ca?kowitej g?uchoty. Opowiem o tym, pó?niej.

Dzi?ki takim czynnikom jak cudowne uleczenia, mo?na wykluczy? tu dzia?anie diab?a. Pozostaje wi?c tylko ewentualno?? nadprzyrodzonej interwencji. W ka?dym razie trudno zaprzeczy?, ?e nie mamy tu do czynienia w?a?nie z t? mo?liwo?ci?.

Ale dlaczego w ogóle dosz?o do tych zjawisk? 

Najwyra?niej s? one zwi?zane z przes?aniem przekazanym przez figurk? siostrze Agnieszce.

Pierwsze przes?anie zosta?o przekazane 6 lipca 1973 roku, w pierwszy pi?tek miesi?ca.

Cudowny g?os dochodz?cy z figurki powiedzia?:

?Córko, ma nowicjuszko, by?a? mi pos?uszna i porzuci?a? wszystko, aby i?? za mn?. Czy utrata s?uchu jest bardzo uci??liwa? B?d? pewna, twa g?uchota zostanie uleczona. Nie tra? cierpliwo?ci. To ju? ostatnia próba. Czy rana na d?oni powoduje du?e cierpienie? Módl si? za odpuszczenie ludzkich grzechów. Ka?da osoba w tym zgromadzeniu jest m? niezast?piona córk?. Czy poprawnie odmawiasz modlitw? S?u?ebnic Eucharystii? Zatem odmówmy j? wspólnie. 

Przenaj?wi?tsze serce Jezusa, prawdziwie obecnego w Eucharystii, po?wi?cam cia?o i dusz? Twemu Sercu, ofiarowywanemu w ka?dej chwili na o?tarzach ?wiata, wielbi?cemu Ojca i or?duj?cemu za Jego Królestwem. Prosz?, przyjmij m? pokorn? ofiar?. U?yj mnie zgodnie ze Sw? wol? dla chwa?y Ojca i zbawienia dusz. Przenaj?wi?tsza Matko Bo?a, nigdy nie oddzielaj mnie od Swego Syna. Prosz?, bro? mnie i otaczaj opiek? jako swe szczególne dziecko. Amen.

Módl si? za papie?a, biskupów i ksi??y
.?


Agnieszka Sasagawa utraci?a s?uch podczas pracy katechetycznej w ko?ciele w Myoko. Z tego powodu przez pewien czas przebywa?a w szpitalu Rosai w Joetsu. Dr Sawada wystawi? diagnoz? ca?kowitej g?uchoty i wyda? dokument upowa?niaj?cy do pobierania zasi?ku. Nie b?d?c ju? w stanie wykonywa? pracy katechetki, Agnieszka przyby?a do Zgromadzenia S?u?ebnic Eucharystii w Akita, gdzie rozpocz??a ?ycie po?wi?cone modlitwie.

Drugie pos?anie, podobnie jak pierwsze, dobieg?o z figurki ?wi?tej Dziewicy:

?Córko ma, moja nowicjuszko, czy kochasz Pana? Je?li Go kochasz, pos?uchaj, co ci powiem. Jest to bardzo wa?ne i masz przekaza? to swemu zwierzchnikowi. Wielu ludzi na tym ?wiecie rani Pana. Potrzeba dusz, które ukoj? Go i z?agodz? gniew Ojca Niebieskiego. Pragn?, wraz z Synem, dusz, które swymi cierpieniami i ubóstwem odkupi? przewinienia grzeszników i niewdzi?czników.

Aby ?wiat móg? pozna? Jego gniew, Ojciec Niebieski przygotowuje kar? dla ludzko?ci. Wiele razy interweniowa?am z Synem, by z?agodzi? gniew Ojca. Powstrzyma?am kl?ski, ofiarowuj?c Mu cierpienia Syna na Krzy?u, Jego cenn? Krew oraz ukochane dusze pocieszaj?ce Go i tworz?ce rzesze dusz ofiarnych. Modlitwa, pokuta i odwa?ne ofiary mog? z?agodzi? gniew Ojca. Tego te? oczekuj? od twego zgromadzenia... ?e ukocha ubóstwo, ?e u?wi?ci si? i b?dzie modli? za odkupienie niewdzi?czno?ci i przewinie? tak wielu ludzi. Odmawiaj modlitw? S?u?ebnic Eucharystii ze ?wiadomo?ci? jej znaczenia: ?yj zgodnie z ni?; ofiaruj wszystko jako odkupienie za grzechy. Niech ka?dy d??y do tego, by ? wedle mo?liwo?ci i pozycji ? ca?kowicie ofiarowywa? si? Panu. Ka?da modlitwa w ?wieckim zgromadzeniu jest konieczna. Dusze, które pragn? si? modli?, s? ju? na drodze do zjednoczenia. Nie przywi?zuj?c zbyt wiele uwagi do formy, aby pocieszy? Pana, b?d? w modlitwie oddana i gorliwa
?.

Trzecie i ostatnie pos?anie tak?e przekaza? g?os z figurki ?wi?tej Dziewicy, 13 pa?dziernika tego samego roku:

?Droga córko, uwa?nie s?uchaj tego, co ci powiem. Potem powiadom o tym prze?o?onego. 

Jak ci ju? mówi?am, je?li ludzie nie odczuj? skruchy i nie poprawi? si?, Ojciec ze?le na ca?? ludzko?? straszna kar?. B?dzie to kara wi?ksza od potopu, jakiej dot?d nikt nie widzia?. Z nieba spadnie ogie? i zniesie wi?ksz? cz??? ludno?ci, dobrych jak i z?ych, nie oszcz?dzaj?c wiernych ani ksi??y.

Dzia?ania diab?a przenikn? do Ko?cio?a tak, ?e kardyna? stanie przeciwko kardyna?owi, a biskup przeciwko biskupowi. Wielbi?cy Mnie ksi??a b?d? wyszydzani przez kolegów... ko?cio?y i o?tarze zostan? spl?drowane. Ko?ció? b?dzie pe?en tych, którzy akceptuj? kompromisy, a demon zmusi wiele po?wi?conych dusz do opuszczenia s?u?by u Pana.

Demon b?dzie szczególnie nieprzejednany wobec dusz po?wi?conych Bogu. Perspektywa utracenia tak wielu dusz jest powodem mego smutku. Je?li b?dzie pope?nianych coraz wi?cej, coraz powa?niejszych grzechów, zabraknie dla ludzi wybaczenia
?. 


Pos?anie to opiera si? na warunku: ?je?li ludzie nie po?a?uj? i nie poprawi? si?...?

Uwa?am, ?e jest to powa?ne ostrze?enie, cho? wyczuwa si? tu matczyn? mi?o?? Maryi: ?Smuci mnie widok tak wielu utraconych dusz?.


Gdyby zawarta w pierwszym pos?aniu obietnica nie zosta?a zrealizowana (Czy bolesna jest twa g?uchota? Wkrótce zostaniesz uleczona), mo?na by wówczas kwestionowa? wiarygodno?? tych pos?a?. Lecz obietnica ta sta?a si? faktem po dziewi?ciu latach od wyst?pienia choroby. 

Zanim do tego dosz?o, istota podobna do anio?a o?wiadczy?a siostrze Sasagawa (25 marca i 1 maja 1982 roku):

?G?uchota przysporzy?a ci cierpie?, nie prawda?? Zbli?a si? chwila obiecanego uleczenia. Za wstawiennictwem ?wi?tej i Niepokalanej Dziewicy, dok?adnie jak ostatnim razem, przed Tym, który prawdziwie jest obecny w Eucharystii, twe uszy zostan? ca?kowicie uleczone tak, aby dzie?o Najwy?szego zosta?o uko?czone. Nadal b?d? nap?ywa?y z zewn?trz liczne cierpienia i przeszkody. Nie masz si? czego ba??.


W ostatnia niedziel? miesi?ca maryjnego, 30 maja 1982 roku, w ?wi?to Zes?ania Ducha ?wi?tego, w chwili Podniesienia Przenaj?wi?tszego Sakramentu s?uch siostry Agnieszki zosta? w jednej chwili ca?kowicie uleczony.

Tego samego wieczora zatelefonowa?a do mnie i odbyli?my normalna rozmow?. Nast?pnego dnia, 14 czerwca, odwiedzi?em dr Arai, specjalist? od chorób uszu i oczu w szpitalu Czerwonego Krzy?a w Akita, który przed dziewi?cioma laty stwierdzi? ca?kowit? g?uchot? siostry Agnieszki.

Spyta?em go o wra?enia. By? tym uleczeniem mocno zadziwiony. Doktor Sawada z Rosaide Joeteu, który jako pierwszy zbada? chor? po utracie s?uchu, wyda? teraz za?wiadczenie lekarskie, datowane 3 czerwca 1982 roku, stwierdzaj?ce, ?e na skutek dok?adnych bada? s?uchu potwierdza, ?e u siostry Sasagawa nie wyst?puj? ?adne anomalie.

Znam siostr? Agnieszk? od 10 lat. Jest kobiet? o zdrowym duchu, szczer?, bez ?adnych problemów; zawsze robi?a na mnie wra?enie zrównowa?onej. Pos?ania, które odebra?a, nie zawieraj? ?adnych sprzeczno?ci z doktryn? katolick? ani z dobrym morale, a uwzgl?dniwszy stan obecnego ?wiata, ostrze?enie wydaje si? zupe?nie uzasadnione.

Opisawszy me do?wiadczenia i refleksje dotycz?ce figury ?wi?tej Dziewicy z Akita, uznaje za mój obowi?zek, jako Ordynariusz tego miejsca, odpowiedzie? na pro?by wiernych prosz?cych o wydanie w tej sprawie duszpasterskich wskaza?. Rozpoznanie natury takiego faktu jest spraw? wy??cznie miejscowego biskupa. Kongregacja Doktryny Wiary wyda?a mi w tej mierze jasne dyrektywy.

Od powstania Zgromadzenia S?u?ebnic Eucharystii jestem nieustannie w kontakcie z tym zakonem oraz jego cz?onkiniami. Studiuj?c przypadki objawie? Maryi a? po dzi? dzie?, upewni?em si?, ?e to w?a?nie lokalni biskupi pozwalali na oficjalne oddawanie czci Maryi Dziewicy, gdy ukaza?a si? w ich diecezji.


Po d?ugiej modlitwie i wielu przemy?leniach, jako biskup Niigata, wyci?gn??em nast?puj?ce wnioski:

Na podstawie bada? przeprowadzonych po dzi? dzie? nie sposób zaprzeczy? nadprzyrodzonemu charakterowi serii niewyt?umaczalnych wydarze? zwi?zanych z figur? Maryi. Który znajduje si? w klasztorze Zgromadzenia S?u?ebnic Eucharystii w Yuzawadai, Soegawa, Akita (diecezja Niigata).

Nie mamy tu do czynienia z ?adnymi elementami zaprzeczaj?cymi wierze katolickiej i moralno?ci.


W konsekwencji, uznaj? w ca?ej diecezji oficjalne oddawanie czci Matce ?wi?tej z Akita, jednocze?nie oczekuj?c, a? Stolica Apostolska opublikuje w tej sprawie ko?cow? ocen?.

Prosz? pami?ta?, ?e je?li nawet Stolica Apostolska og?osi korzystn? ocen? faktów, to mamy tu do czynienia z prywatnym objawieniem, które nie stanowi dogmatu wiary. Chrze?cijanie wierz? w tre?? Boskich objawie? (które zako?czy?y si? wraz ze ?mierci? ostatniego Aposto?a), zawieraj?cych wszystko co jest konieczne do zbawienia.

Mimo to, Ko?ció?, a? po dzi? dzie?, bierze pod uwag? prywatne objawienia, o ile umacniaj? one wiar?. 

Jako wskazówk?, zacytuj? fragment dokumentu o doktrynie katolickiej: 

??wi?ci i anio?owie zgodnie z wol? Bo?? otrzymuj? od niego liczne ?aski i chwa??, i nale?y oddawa? im cze??, gdy? sprowadza si? to do wielbienia i dzi?kczynienia samemu Bogu. W?ród ?wi?tych szczególne uwielbienie przypada Maryi Dziewicy. Nie jest Ona bowiem tylko Matk? Zbawiciela, który jest Bogiem, ale tak?e Matk? nas wszystkich i jako Matka or?duje za nami, przepe?niona ?ask? Bosk? bardziej ni? wszyscy ?wi?ci i anio?owie? (Artyku? 72).

?Oddajemy cze?? figurom oraz innym wizerunkom Chrystusa i ?wi?tych, aby wspiera? wiar?, wielbi? Chrystusa, oddawa? ho?d ?wi?tym. Staje si? to aktem chwal?cym Boga? (Artyku? 170).

Na koniec, z mym apostolskim b?ogos?awie?stwem, prosz? Boga, by zes?a? wam liczne ?aski.

Niigata, Wielkanoc,
22 kwiecie? 1984 
Jan Shojiro Ito, biskup.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 45 goĹ›ci