Pie?ni i ?piewy
Modlitewnik - Pie?ni i ?piewy

 

 

Jeden chleb
Jest zak?tek na tej ziemi
Rota
Czekam na ciebie
Bo?e, co? Polsk?
Maryjo, ?liczna Pan
Dzi?kujemy Ci, Ojcze nasz 
Apel Jasnogórski
Id?cie na ca?y ?wiat
Krzy?u ?wi?ty, nade wszystko
O Panie, Ty nam dajesz
Oto jest dzie?
Chrystus Pan, karmi nas  
Skosztujcie i zobaczcie
Alleluja! Niech zabrzmi Panu
Budujemy Ko?ció? Bo?y
Lud Twój Panie
Panie dobry jak chleb
Dzi?ki, o Panie 
Niechaj z nami b?dzie Pan
Ty wyzwoli?e? nas Panie
Krzy?u Chrystusa
O Panie, Ty nam dajesz
Otwórzcie serca
Nawró? si? ludu
To przykazanie
Przyjd? Duchu ?wi?ty
Ty? w wieczerniku
Bogarodzico
Bo?a rado?? jak rzeka
Chc? przest?pi? Jego próg
Nasze plany i nadzieje...
Witaj Królowo

Jeden chleb

1. Jeden chleb, co zmienia si? w Chrystusa Cia?o,
z wielu ziaren pszenicznych si? rodzi.
Jedno wino, co si? Krwi? Chrystusa sta?o,
z soku wielu winnych gron pochodzi.

Ref. Jak ten chleb, co z??czy? z?ote ziarna,
tak niech mi?o?? z??czy nas ofiarna.
Jak ten kielich ??czy kropel wiele,
tak nas, Chryste, w swoim z??cz Ko?ciele.

2. O Pasterzu, zgromad? w jednej swej owczarni,
zab??kane owce, które gin?.
W jeden Ko?ció? zbierz na nowo i przygarnij,
by?my jedn? stali si? rodzin?.

3. Na ramiona swoje we?, o Panie,
tych, co sami wróci? ju? nie mog?!
Niechaj zjednoczenia cud si? stanie,
prowad? nas ku niebu wspóln? drog?.

Jest zak?tek na tej ziemi

Jest zak?tek na tej ziemi, 
Gdzie powraca? ka?dy chce, 
Gdzie króluje Jej Oblicze, 
Na Nim ci?te rysy dwie. 
Wzrok ma smutny, zatroskany, 
Jakby chcia?a prosi? ci?, 
By? w matczyn? Jej opiek? odda? si?. 

Ref. Madonno, Czarna Madonno, 
Jak dobrze Twym dzieckiem by?! 
O, pozwól, Czarna Madonno, 
W ramiona Twoje si? skry?! 

W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz si? od z?a,
Bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czu?e ma.
I opiek? ci? otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z rado?ci? s?owa te:

Dzi?, gdy wokó? nas niepokój,
Gdzie si? cz?owiek schroni? ma,
Gdzie ma pój??, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Wi?c b?agamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wys?uchaj, jak ?piewamy prosz?c Ci?:

Rota

1. Nie rzucim ziemi sk?d nasz ród, 
Nie damy pogrze?? mowy, 
Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep piastowy. 
Nie damy by nas zniemczy? wróg! 

   Ref.: Tak nam dopomó? Bóg! 
   Tak nam dopomó? Bóg! 

2. Do krwi ostatniej kropli z ?y? 
Broni? b?dziemy ducha, 
A? si? rozpadnie w proch i w py? 
Krzy?acka zawierucha. 
Twierdz? nam b?dzie ka?dy próg. 

   Ref.: Tak nam dopomó? Bóg! 
   Tak nam dopomó? Bóg! 

3. Nie damy miana polski zgnie??, 
Nie pójdziem ?ywo w trumn?

W Ojczyzny imi? i w jej cze?? 
Podnosim czo?a dumne. 
Odzyska ziemi? dziadów wnuk. 

  Ref.: Tak nam dopomó? Bóg! 
  Tak nam dopomó? Bóg! 

4. Nie b?dzie Niemiec plu? nam w twarz, 
Ni dzieci nam germani?! 
Or??ny wstanie hufiec nasz, 
Duch b?dzie nam hetmani?. 
Pójdziem, gdy zabrzmi z?oty róg. 

  Ref.: Tak nam dopomó? Bóg! 
  Tak nam dopomó? Bóg!

Czekam na ciebie

1. Czekam na Ciebie, dobry Bo?e,
przyjd? do mnie, Panie, po?piesz si?,
niechaj mi ?aska Twa pomo?e,
chc? czystym sercem przyj?? Ci?.

Ref. Przyjd? do mnie Panie, mój dobry Bo?e,
przyjd? i nie spó?niaj si?.
Przyjd? do mnie Panie, przyjd? z ?ask? swoj?,
przyjd? i nie spó?niaj si?.

2. W?ród licznych trosk i niepokojów,
kiedy ju? si? nie starcza nam,
karmisz nas, Panie, swoim Cia?em,
Ty? nasza moc, nasz Bóg i Pan.

Bo?e, co? Polsk?

1. Bo?e, co? Polsk? przez tak liczne wieki
Otacza? blaskiem pot?g i chwa?y, 
Co? j? os?ania? tarcz? swej opieki 
Od nieszcz???, które przygn?bi? j? mia?y.

   Ref.: Przed Twe o?tarze zanosim b?aganie 
   Ojczyzn? woln? pob?ogos?aw Panie! 

1. Ty który? potem tkni?ty jej upadkiem,
Wspiera? walcz?cych za naj?wi?tsz? spraw? 
I chc?c ?wiat ca?y mie? jej m?stwa ?wiadkiem, 
W nieszcz??ciach samych pomna?a? jej s?aw?

   Ref.: Przed Twe o?tarze zanosim b?aganie 
   Ojczyzn? woln? pob?ogos?aw Panie!

Maryjo, ?liczna Pani
Maryjo, ?liczna Pani, 
Matko Boga i ludzi na ziemi. 
Ty? ?wiata Królow?, Ty? gwiazd? na niebie, 
Która wiedzie nas do Boga, w Jego raj. 

Ref. Maryja, Ave Maryja, 
U Boga nam wyb?agaj zdroje ?ask, 
By ?wiat lepszy by?, by w mi?o?ci ?y?, 
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

Maryjo, ?liczna Pani,
?wiat dzi? czuje na swych ustach gorzkie ?zy,
W sercu ból, smutek, ?al, a w oczach wci?? strach,
Us?ysz Pani b?aganie, pomó? nam.

Dzi?kujemy Ci, Ojcze nasz

1. Dzi?kujemy Ci, Ojcze nasz,
za ?wi?ty winny szczep Dawida,
który nam pozna? da?e?
przez Jezusa, Syna Twego.

Ref. Tobie chwa?a na wieki!

2. Dzi?kujemy Ci, Ojcze nasz,
za ?ycie i za wiar?,
któr? nam pozna? da?e?
przez Jezusa, Syna Twego. Ref.

3. Dzi?kujemy Ci, Ojcze nasz,
za ?wi?te Imi? Twoje,
któremu zgotowa?e?
mieszkanie w sercach naszych. Ref.

4. Dzi?kujemy Ci, Ojcze nasz,
za wiar? i za nie?miertelno??,
któr? nam pozna? da?e?
przez Jezusa, Syna Twego. Ref.

5. Ty, o Panie wszechmocny,
stworzy?e? wszystko dla imienia swego,
pokarm i napój da?e?
ludziom na po?ywienie. Ref.

6. Nam za? darowa?e?
pokarm duchowy oraz napój,
i ?ywot wieczny
przez Jezusa, Syna Twego. Ref.

7. Pomnij, Panie, na Twój Ko?ció?
i wybaw go od wszelkiego z?ego,
i doprowad? go w mi?o?ci swojej
do królestwa Twego. Ref.

8. Niechaj przyjdzie Twa ?aska
i niech przeminie ten ?wiat,
kto ?wi?ty, niech przyst?pi,
kto nim nie jest, niech czyni pokut?.
Przyjd?, Panie Jezu! Amen.

Apel Jasnogórski
Maryjo Królowo Polski, /2x
Jestem przy Tobie, pami?tam o Tobie,
I czuwam na ka?dy czas. /2x

Maryjo jeste?my m?odzi, /2x
Ju? dzisiaj zale?y od polskiej m?odzie?y
Nast?pne tysi?c lat. /2x

Maryjo Królowo nasza, /2x
Ciebie prosimy, u?wi?caj rodziny,
U?wi?caj ka?dego z nas. /2x

Id?cie na ca?y ?wiat 

Ref. Id?cie na ca?y ?wiat
i nauczajcie wszystkie narody.

1. ?niwo wprawdzie wielkie,
ale robotników ma?o.
Pro?cie wi?c Pana ?niwa,
?eby wyprawi? robotników na ?niwo swoje.

2. Nie wy?cie mnie wybrali,
ale Ja was wybra?em
i przeznaczy?em was na to,
aby?cie szli i owoc przynosili.

3. To wam przykazuj?,
aby?cie si? wzajemnie mi?owali.
Po tym wszyscy poznaj?, ?e?cie uczniami Moimi,
je?li b?dziecie si? wzajemnie mi?owali.

4. Jak Ojciec mnie pos?a?,
tak i Ja was posy?am.
We?mijcie Ducha ?wi?tego
i b?d?cie moimi ?wiadkami a? po kra?ce ziemi.

5. Przyszed?em ogie? rzuci? na ziemi?
i jak?e pragn?, ?eby on zap?on??.
Duch ?wi?ty, którego Ojciec po?le w moim imieniu,

Krzy?u ?wi?ty, nade wszystko  

1. Krzy?u ?wi?ty, nade wszystko
drzewo przenajszlachetniejsze.
W ?adnym lesie takie nie jest,
jedno na którym sam Bóg jest.
S?odkie drzewo, s?odkie gwo?dzie
rozkoszny owoc nosi?o.

2. Sk?o? ga??zki drzewo ?wi?te,
ul?yj cz?onkom tak rozpi?tym,
odmie? teraz on? srogo??,
któr?? mia?o z przyrodzenia.
Spu?? lekuchno i cichuchno
Cia?o Króla niebieskiego.

3. Ty? samo by?o dostojne
nosi? ?wiatowe zbawienie,
przez ci? przewóz jest naprawion
?wiatu, który by? zagubion.
Który ?wi?ta Krew pola?a,
co z Baranka wyp?ywa?a.

4. Nies?ychana? to jest dobro?,
za kogo na krzy?u umrze?.
Któ? to mo?e dzisiaj zdzia?a?,
za kogo swoj? dusz? da??
Sam to Pan Jezus wykona?,
bo nas wiernie umi?owa?.

O Panie, Ty nam dajesz

1. O Panie, Ty? moim Pasterzem,
tak dobrym, ?e nic mi nie braknie.
Do ?róde? wód ?ywych mnie wiedziesz,
prostymi ?cie?kami prowadzisz.

Ref. Pasterzem moim jest Pan
i nie brak mi niczego. /2x

2. Cho? id? przez ciemn? dolin?,
niczego nie musz? si? trwo?y?,
bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie,
w obronie mej stan?? gotowy.

3. Do sto?u swojego zaprasza,
na oczach mych wrogów to czyni.
Olejkiem m? g?ow? namaszcza,
a kielich nape?nia obficie.

4. Twa ?aska i dobro? pod???
w ?lad za mn? po dzie? mój ostatni.
A? dotr?, o Panie, do domu,
by z Tob? zamieszka? na zawsze.

Oto jest dzie?

Ref. Oto jest dzie?, który da? nam Pan!
Weselmy si? i radujmy si? w nim! Alleluja, alleluja!

1. Ty, który mieszkasz w chmurze pe?nej ognia,
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
istot tajemnych otoczony chórem,
Bo?e chwa?y wielkiej.

2. Ty, co zamykasz ca?y wszech?wiat w d?oni,
Czynisz z ob?oków pos?uszne rydwany,
Jako swych pos?ów Ty kierujesz wichry,
Bo?e Stworzycielu.

3. Ty, który? mówi? w krzaku gorej?cym,
Ojcze narodu dawnego Przymierza,
Lud prowadzi?e? przed czerwone wody,
Bo?e Ocalenia.

4. Panie kap?anów, królów i proroków,
z?ota ?wi?tynia przybytkiem Twym by?a,
Ty? jednak wybra? dom swój w naszych sercach,
Bo?e Mi?osierny.

5. Aby pojedna? grzesznych ludzi z Tob?,
da?e? nam Syna, co sta? si? Cz?owiekiem,
w Nim okaza?e? g??bi? swej mi?o?ci,
Bo?e Odkupienia.

6. Przyj?? On m?k?, ?mier? i pogrzebanie,
Krwi swej purpur? przywróci? nam ?ycie,
dnia za? trzeciego powsta? z mroków grobu,
Bo?e Zmartwychwstania.

7. Tobie Najwy?szy, pe?en majestatu,
razem z Twym Synem i Duchem p?omiennym,
s?awa niech b?dzie, cze?? i dzi?kczynienie,
Bo?e zawsze wierny.

Chrystus Pan, karmi nas 

Ref. Chrystus Pan karmi nas
swoim ?wi?tym Cia?em.
Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem ca?ym wielbi? Pana,
Boga, Zbawc? jedynego,
bo w Nim samym odnajduj?
wszystk? rado?? ?ycia mego.

2. Wielbi?, bo chcia? wejrze? z nieba
na sw? s?ug? uni?on?,
by mnie odt?d wszyscy ludzie
mogli zwa? b?ogos?awion?.

3. Sprawi? we mnie wielkie dzie?a,
w swej dobroci niepoj?tej.
On Wszechmocny, On Najwy?szy,
On sam jeden zawsze ?wi?ty.

4. On, który przez pokolenia
pozostaje mi?osierny
wobec tego, kto Mu s?u?y
i chce zosta? Jemu wierny.

5. On, który sw? moc objawia,
gdy wynios?o?? serc uni?a,
ka?dy zamiar mo?e zburzy?,
który pych? Mu ubli?a.

6. W mocy Jego odj?? w?adz?,
a wyd?wign?? pokornego,
wszystkich g?odnych zaspokoi?,
g?odem wstrz?sn?? bogatego.

7. On si? uj?? za swym ludem,
dzie?mi wiary Abrahama,
pomny na swe mi?osierdzie,
obietnicy swej nie z?ama?.

Skosztujcie i zobaczcie

Ref. Skosztujcie i zobaczcie,
jak dobry jest Pan!

1. B?d? Panu w ka?dej porze
?piewa? pie?? wdzi?czno?ci.
Niech z ust moich chwa?a
Jego nieustannie p?ynie.

2. W Panu ca?a chluba moja,
cieszcie si? pokorni.
Wspólnie ze mn? chwalcie Pana,
s?awmy Imi? Jego.

3. Kiedym t?sknie szuka? Pana,
raczy? mnie ws?ucha?.
I ze wszelkiej trwogi mojej
raczy? mnie wyzwoli?.

4. Skosztujcie i zobaczcie,
jaki Pan jest dobry.
Kto do Niego si? ucieknie,
ten b?ogos?awiony.

5. Z czci? i l?kiem s?u?cie Panu,
?wi?ty Ludu Bo?y.
Bo nie znaj? niedostatku
ludzie bogobojni.

Alleluja! Niech zabrzmi Panu

Ref. Alleluja /8x  

1. Niech zabrzmi Panu chwa?a w niebiosach,
Na wysoko?ciach cze?? niech oddadz?,
Wielbijcie Pana, duchy niebieskie,
Wielbijcie Pana, Jego zast?py.

2. S?o?ce, ksi??ycu, wielbijcie Pana,
Gwiazdy ?wiec?ce, wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
Wody podniebne, wielbijcie Pana!


3. Niech wszyscy wielbi? Imi? Pana,
Bo Jego S?owo stwarza wci?? wszystko,
Bo tylko Jego Imi? jest wznios?e,
Niechaj na wieki brzmi Jego chwa?a!

4. On daje si?? swemu ludowi,
Z prochu podnosi swoich przyjació?,
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
Swoich wybranych On sam umacnia.

5. Niech zabrzmi chwa?a Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
Przez wszystkie wieki wieków. Amen!

Budujemy Ko?ció? Bo?y  

Budujemy Ko?ció? Bo?y mi?dzy nami, mi?dzy lud?mi.
Budujemy Ko?ció? Bo?y na ca?ym ?wiecie.

Lud Twój Panie  

Ref. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi
prosi, by? by? ?wiat?em,
by? na drodze do królestwa
wzmacnia? serca swoim Cia?em.
Zosta?, zosta? w?ród nas, o Panie.

1. Chlebie ?ycia, Ty? sam jest nasz? si??
i czynisz trudn? drog? tak bezpieczn?.
Je?li si?y na tym szlaku w nas os?abn?,
r?ka Twoja niech obdarza wci?? nadziej?.

2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy
i kieruje zapa? kroków w Twoje ?lady.
Je?li rado?? ga?nie w sercach od s?abo?ci,
Twój g?os sprawi, ?e obudzi si? w nas ?wie?o??.

3. Twoje Cia?o, o Jezu, rodzi Ko?ció?,
bo uczysz, ?e?my bra?mi w pyle drogi.
Je?li krzywdy niszcz? ?wiat?o Twej mi?o?ci,
z Twego serca p?ynie nowe przebaczenie.

Panie dobry jak chleb

Ref. Panie dobry jak chleb,
b?d? uwielbiony od swego Ko?cio?a,
bo Ty? do ko?ca nas umi?owa?,
do ko?ca nas umi?owa?.

1. Ty? na pustkowiu chleb rozmno?y?, Panie,
by?my do nieba w drodze nie ustali.
Ty? sta? si? mann? w?drowców przez ziemi?
dla tych, co dot?d przy Tobie wytrwali.

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo ?an dojrzewa, pachnie ?wie?ym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie si? o?tarzem,
a Chleb Komuni? dla spragnionych Ciebie.

3. Ty nas nazwa?e? swymi przyjació?mi,
je?li spe?nimy, co nam przykaza?e?.
Có? my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Ty? naszym ?yciem i oczekiwaniem.

4. Ty? za nas ?ycie swe odda? na krzy?u,
a w znaku chleba w ?wi?tyniach zosta?e?.
I dla nas zawsze masz otwarte serce,
bo Ty do ko?ca nas umi?owa?e?.

Dzi?ki, o Panie 

Ref. Dzi?ki, o Panie, sk?adamy dzi?ki,
o Wszechmog?cy nasz Królu w niebie.
1. Za to, ?e da?e? nam wiar?...
2. Za to, ?e da?e? nam mi?o??...
3. Za to, ?e da?e? nam siebie...
4. Ty nam przebaczasz grzechy...
5. Ty nam przywracasz ?ycie...
6. Za to, ?e jeste? z nami...
7. Tobie ?piewamy z rado?ci?... 

Niechaj z nami b?dzie Pan

1. Niechaj z nami b?dzie Pan, alleluja!
Niech obron? b?dzie nam, alleluja!

2. Jego S?owo zawsze trwa, alleluja!
Wieczn? prawd? w sobie ma, alleluja!

3. Chcemy zg??bia? S?owa tre??, alleluja!
Braciom je rado?nie nie??, alleluja!

4. Chcemy Nim na co dzie? ?y?, alleluja!
I w przyja?ni z Bogiem by?, alleluja!

5. ?ród?o ?ycia, Panie nasz, alleluja!
Ty nam wieczne ?ycie dasz, alleluja!

6. Prowad? w?ród zawi?ych dróg, alleluja!
W Trójcy ?wi?tej jeden Bóg, alleluja!

Ty wyzwoli?e? nas Panie

1. Ty wyzwoli?e? nas, Panie,
z kajdan i samych siebie,
a Chrystus, staj?c si? bratem,
nauczy? nas wo?a? do Ciebie:
Ref. Abba-Ojcze! Abba-Ojcze! Abba-Ojcze! Abba-Ojcze!

2. Bo Ko?ció? jak drzewo ?ycia
w wieczno?ci zapuszcza korzenie,
przenika nasz? codzienno??
i pokazuje nam Ciebie.

3. Bóg hojnym Dawc? jest ?ycia,
On wyswobodzi? nas z ?mierci
i przygarniaj?c do siebie
uczyni? swoimi dzie?mi.

4. Wszyscy jeste?my bra?mi,
jeste?my jedn? rodzin?.
Tej prawdy nic ju? nie za?mi
i teraz jest jej godzina.

Krzy?u Chrystusa 

1. Krzy?u Chrystusa, b?d??e pochwalony,
na wieczne czasy b?d??e pozdrowiony.
Gdzie Bóg, Król ?wiata ca?ego
dokona? ?ycia swojego.

2. Krzy?u Chrystusa, b?d??e pochwalony,
na wieczne czasy b?d??e pozdrowiony.
Ta sama Krew ci? skropi?a,
Która nas z grzechów obmy?a.

3. Krzy?u Chrystusa, b?d??e pochwalony,
na wieczne czasy b?d??e pozdrowiony.
Z ciebie moc p?ynie i m?stwo,
W Tobie jest nasze zwyci?stwo.

O Panie, Ty nam dajesz

1. O Panie, Ty nam dajesz Cia?o swe i Krew. (bis)
Do Ciebie wi?c idziemy wci?? radosn? nuc?c pie??:

Ref. Ty jeste? Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Bo?e nasz. (bis)
Rodzin? bratni? czynisz z nas, mi?owa? uczysz nas.

3. To Twoje mi?owanie da?o wolno?? nam. (bis)
Chwalimy ?wi?te Imi? Boga, jak uczy?e? nas.

4. Ty? nam wyznaczy? drog?, wiod?c? na Twój szlak. (bis)
Idziemy wi?c, by rado?? nie?? tam, gdzie jej ?wiatu brak.

Otwórzcie serca

1. Otwórzcie serca, tchnienie daje Bóg,
niech Jego ?ycie ro?niew naszej duszy.
I niech nowy lud narodzi si? z wód
Chrztem ?wi?tym na ?ycie umocniony!
Otwórzmy serca, tchnienie daje Duch,
On jest oddechem naszej duszy, nam zostawiony!

2. Wydajcie cia?a na Ognia ?ar,
tym ogniem p?onie serce starej ziemi.
Zwyci?stwa znak, Jezusa znak
nadziej? dusze wam nape?ni.
Wydajmy cia?a na Ognia ?ar,
Jezusa spe?ni si? pragnienie - nasze zbawienie.

3. Jak ?yzna rola przyjmij Ducha siew,
niech On przemieni ka?de twe cierpienie,
bo krzywda i ból to znak, ?e Bóg twój
wraz z tob? dope?nia odkupienie.
Jak ?yzna rola ten przyjmijmy siew,
na s?u?b? Panu dajmy siebie w ?ywym Ko?ciele.

4. Zobaczcie, w sercach mieszka Bo?y Go??!
To On w modlitw? zmienia twe pragnienie.
Cho? smutek, cho? noc, On daje wam moc,
by Bogu oddawa? uwielbienie.
Przysta?my, w sercach s?ycha? Ducha g?os,
w ciszy rozlega si? wo?anie: Ojcze, nasz Panie!

Nawró? si? ludu

1. Nawró? si? ludu w pokorze,
w po?cie i w p?aczu i w ?alu,
a ?wiat?o?? twoja jak zorze,
rozb?y?nie nad Jeruzalem.

2. Nawró? si?, córo Syjonu
do Pana Boga swojego
Tu?aczy przyjmij do domu,
?akn?cych obdaruj chlebem.

3. Obmyj si? dzi? czyst? wod?,
bo Bóg ci przebaczy? gotów.
Jak orze? odnów sw? m?odo??
i wzmocnij skrzyd?a do lotu.

4. Wtedy Pa?skiego Imienia
zawezwiesz, a On odpowie.
Wprowadzi w bramy zbawienia,
Pasterzem b?dzie dla owiec.

To przykazanie

1. To przykazanie Ja dzi? daj? wam,
by?cie si? mi?owali, jak Ja mi?uj? was,
by?cie si? mi?owali, jak Ja mi?uj? was.
A wtedy wszyscy poznaj?, ?e?cie moi,
gdy mi?o?? wzajemn? mie? b?dziecie. /2x

2. Wierzymy Panie, ?e nadejdzie czas,
kiedy nastanie mi?o?? w?ród ludzi wszystkich ras,
kiedy nastanie mi?o?? w?ród ludzi wszystkich ras.
I kiedy wszyscy uwierz? razem z nami,
a mi?o?? wzajemna nas ocali. /2x

3. Pokoju wtedy dasz nam, Panie, dar,
który nam obieca?e?, obfity ze wszech miar,
który nam obieca?e?, obfity ze wszech miar.
A wtedy poznasz, o Panie, ?e?my Twoi,
bo mi?o?? wzajemn? mie? b?dziemy. /2x

Przyjd? Duchu ?wi?ty

Ref. Przyjd?, Duchu ?wi?ty,
nape?nij serca swych wiernych.
I zapal w nas swój ogie?,
ogie? mi?o?ci Twej.

1. Niech zst?pi Duch Twój
na nowo b?dziemy stworzeni.
To Ty sam odnowisz oblicze ziemi tej.

2. Nie moc, nie si?a,
lecz Duch mój na was spocznie.
On sam dope?ni dzie?a, tak mówi Pan Zast?pów.

3. Pan jest Duchem.
Gdzie Duch Bo?y tam jest wolno??.
B?dziemy Ci? wielbi?, Panie na wieki wieków Amen.

Ty? w wieczerniku

1. Ty? w wieczerniku Chlebem si? sta?
Ty? nam Krew swoj? da?.
Ty chcia?e? z nami jedno by?,
jednego Ojca czci?.

Ref. Wi?c po??cz wszystkich w jedno Cia?o,
Panie nasz! Wlej w serca ludzi mi?o?? trwa??, Bo?e nasz!

2. Po?ywa? chcemy Cia?o Twe, Krew Twoj? chcemy pi?.
W mi?o?ci spala? serca swe, na wieki z Tob? ?y?.

Bogarodzico

1. Bogarodzico Dziewico, Dziewico!
Us?ysz nas, Matko Bo?a,
Us?ysz nas!
To ojców naszych ?piew.
Wolno?ci b?yska zorza!
Wolno?ci bije dzwon!
Bogarodzico!
Wolnego ludu krew
Zanie? przed Boga tron
Wolnego ludu ?piew
Zanie? przed Boga tron!

2. Bogarodzico Dziewico, Dziewico!
Us?ysz nas, Matko nasza,
Us?ysz nas!
Niech ojców naszych Bóg
I nam królowa? raczy!
Wraz z Synem, Matko, Twym!
Bogarodzico!
Niech nam nie blu?ni wróg,
Ni wiary naszej tknie:
Niech nam nie blu?ni wróg,
Ni wiary naszej tknie!
Bogarodzico Dziewico, Dziewico!
Us?ysz nas, Matko nasza!
Us?ysz nas!

Bo?a rado?? jak rzeka

1. Bo?a rado?? jak rzeka, Bo?a rado?? jak rzeka, 
Bo?a rado?? wype?nia dusz? m?. 
Bo?a rado?? jak rzeka, Bo?a rado?? jak rzeka, 
Bo?a rado?? wype?nia dusz? m?. 

2. Bo?a mi?o?? jak rzeka...

3. Bo?y pokój jak rzeka...

4. Bo?a rado?? jak rzeka,
Bo?a mi?o?? jak rzeka,
Bo?y pokój wype?nia dusz? m?.

Chc? przest?pi? Jego próg

Chc? przest?pi? Jego próg 
Z dzi?kczynieniem w sercu mym. 
I w przedsionki Pana wej?? chwal?c Go. 
Bo kolejny nadszed? dzie?,
Który da? dla mnie Bóg.
Chc? ?piewa? Mu, bo Pan rado?ci? m?.
Pan rado?ci? m?, Pan rado?ci? m?, 
Chc? ?piewa? Mu, bo Pan rado?ci? m?.

Nasze plany i nadzieje...

   Nasze plany i nadzieje,
   co? niweczy raz po raz,
   tylko Bo?e Mi?osierdzie,
   nie zawodzi nigdy nas.
 ***** Ref. Jezu, ufam Tobie od dzieci?cych lat.
Jezu, ufam Tobie cho?by zw?tpi? ?wiat.
Strze? mnie dobry Jezu, jak w?asno?ci swej i w opiece dusz? moj? miej.

    Ufno?? w Mi?osierdzie Bo?e
    zapewnienie daje nam,
    ?e w godzin? naszej ?mierci
    przyjdzie po nas Jezus sam.
 
***** Ref. Jezu, ufam Tobie od dzieci?cych lat.
Jezu, ufam Tobie cho?by zw?tpi? ?wiat.
Strze? mnie dobry Jezu, jak w?asno?ci swej i w opiece dusz? moj? miej.

    W trudnych chwilach twego ?ycia
    nie rozpaczaj, nie ro? ?ez,
    u fno?? w Bo?e Mi?osierdzie
    troskom twym po?o?y kres.
 
***** Ref. Jezu, ufam Tobie od dzieci?cych lat.
Jezu, ufam Tobie cho?by zw?tpi? ?wiat.
Strze? mnie dobry Jezu, jak w?asno?ci swej i w opiece dusz? moj? miej.

   Pragn? odda? si? dzi? Tobie
   ca?ym ?yciem s?u?y? Ci.
   Pragn? Bo?e Mi?osierdzie 
   g?osi? ludziom w smutne dni.
 
***** Ref. Jezu, ufam Tobie od dzieci?cych lat.
Jezu, ufam Tobie cho?by zw?tpi? ?wiat.
Strze? mnie dobry Jezu, jak w?asno?ci swej  i w opiece dusz? moj? miej.

Witaj Królowo

Witaj Królowo, Matko mi?osierdzia, ?ycie, s?odyczy i nadziejo nasza, witaj!  Do Ciebie wo?amy wygna?cy Ewy; do Ciebie wzdychamy j?cz?c i p?acz?c na tym ?ez padole. Przeto, Or?downiczko nasza, one mi?osierne oczy Twoje na nas zwró?, a Jezusa b?ogos?awiony owoc ?ywota Twojego, po tym wygnaniu nam oka?. O ?askawa, o lito?ciwa, o s?odka Panno Maryjo!

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 30 goĹ›ci