Ma??e?stwo i Rodzina
Czytelnia - Ma??e?stwo i rodzina

      

                       Ma?y poradnik chrzescija?skiej rodziny

 

1. Zanim b?dziemy mówi? o rodzinie, postawmy fundamentalne pytania. Po co ?yje cz?owiek? Jaki jest sens jego egzystencji na tym ?wiecie, skoro i tak musi umrze??

2. Ka?dy z nas jest zatem stworzony do wieczno?ci, a ?ycie ziemskie kiedy? si? zako?czy przej?ciem do wiecznego szcz??cia lub wiecznego pot?pienia. Czy na tej podstawie mo?na stwierdzi?, ?e ma??e?stwo zawarte mi?dzy m??czyzn? i kobiet?, ustanowione przez Stwórc? a podniesione do rangi sakramentu przez Chrystusa Pana jest wspóln? drog? do nieba?

3. Jakimi ?askami obdarza nas Bóg w sakramencie ma??e?stwa?

4. Bóg powo?a? nas nie tylko do ma??e?stwa, lecz równie? do rodzicielstwa, którym po??czy? i dope?ni? zwi?zek m??czyzny i kobiety. Na czym polega zatem rodzicielstwo?

5. W dzisiejszych czasach ludzie cz?sto zapominaj? o ostatecznym celu, dla którego ?yj? oni sami i cz?onkowie ich rodzin. Co jest przyczyn?, ?e tak wiele rodzin ?yje jakby Bóg nie istnia?, a oni mieli trwa? wiecznie?

6. We wspó?czesnym zlaicyzowanym ?wiecie zanikaj? rodzinne praktyki i zwyczaje religijne. Tematy zwi?zane z Bogiem, sensem ?ycia i ostatecznym celem ?ycia cz?owieka zosta?y zdominowane przez problemy doczesne, jak pieni?dze, kariera, konsumpcja czy rozrywka. Jak zatem powinno wygl?da? ?ycie religijne rodziców i dzieci?

7. Jak? form? powinna mie? modlitwa w rodzinie?

8. Jakie znaczenie dla ?ycia ma??e?skiego i rodzinnego ma cz?ste korzystanie z sakramentów?

9. jak przekazywa? i utrwala? w rodzinie prawdy wiary i chrze?cija?skie zasady ?ycia?

10. Czy mo?na powiedzie?, ?e zaufanie Bogu i przekonanie, ?e On ca?y czas otacza swoj? opiek? ma??onków pomaga przezwyci??a? nawet najtrudniejsze kryzysy ma??e?skie?

11. Niestety coraz wi?cej osób podchodzi do sakramentu ma??e?stwa bardzo lekkomy?lnie, jakby nie zdaj?c sobie sprawy z tego, co przysi?gaj? sobie i Bogu. jakie mog? by? tego skutki?

12. Wype?nianie przysi?gi ma??e?skiej mo?na nazwa? recept? na szcz??liwe ma??e?stwo. Czego wyrazem zatem powinno by? to, co kobieta i m??czyzna ?lubuj? sobie przy o?tarzu?

13. Wielu jest przekonanych, ?e mi?o?? to silne uczucie, które z czasem musi przemin??. Czy mo?na sobie zatem ?lubowa? dozgonn? mi?o?? i w czym ma si? ona wyra?a? w ?yciu codziennym?

14. Na czym polega wierno?? ma??e?ska?

15. Na czym polega uczciwo?? ma??e?ska?

16. Jak rozumie? nierozerwalno?? i trwanie ma??e?stwa a? do ?mierci?

17. Jedn? z funkcji ma??e?stwa oprócz zrodzenia i wychowania potomstwa jest wzajemne wsparcie ma??onków. Na czym ono powinno polega? w ?wiecie, który stara si? zaciera? tradycyjne czy naturalne role wynikaj?ce z faktu bycia kobiet? lub m??czyzn??

18. W niektórych ?rodowiskach mo?na zaobserwowa? pewne tendencje do feminizacji zachowa? m??czyzn i maskulinizacji zachowa? kobiet. Czym to jest spowodowane i jak wp?ywa na relacje w rodzinie?

19. W?ród m?odych ludzi daje si? zaobserwowa? niepokoj?c? tendencj? do unikania trwa?ych zwi?zków ma??e?skich na rzecz zwi?zków na tzw. „koci? ?ap?". Gdzie mo?na szuka? przyczyn tego zjawiska i jak mu zapobiega??

20. Ma??onkowie tworz? wspólne gospodarstwo rodzinne. Na czym polegaj? role kobiety i m??czyzny w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa?

21 .Cz?sto przyczyn? nieporozumie? ma??e?skich jest utrzymanie rodziny i dbanie o sfer? materialn?. Oskar?anie m??a o zbyt ma?e zarobki lub ?ony o zaniedbywanie domu to jeden z wielu przyk?adów. Wiele tych nieporozumie? jest wynikiem zbyt wybuja?ych oczekiwa? wobec wspó?ma??onka, jednak jak radzi? sobie w momentach, gdy problemy materialne staj? si? powa?ne dla ca?ej rodziny?

22. Wspó??ycie ma??e?skie oprócz p?odzenia potomstwa ma na celu wyra?anie mi?o?ci mi?dzy ma??onkami. Jak jednak odró?ni? kiedy jest to wyraz mi?o?ci, a kiedy egoistyczne wykorzystanie drugiej osoby dla zaspokojenia w?asnych zachcianek?

23. Czym jest zdrada ma??e?ska?

24. Je?eli ju? dosz?o do ujawnienia zdrady ma??e?skiej, co powinien zrobi? ma??onek zdradzaj?cy, a co zdradzony, aby uratowa? ich zwi?zek?

25. Jaka jest ró?nica mi?dzy rozwodem i separacj?? Dlaczego Ko?ció? odrzuca rozwody, a dopuszcza separacj??

26. Co to jest orzeczenie niewa?no?ci ma??e?stwa i jakie s? podstawy do takiego orzeczenia?

27. W dzisiejszym ?wiecie coraz wi?cej ludzi staje si? ofiarami rewolucji seksualnej na skutek wczesnej edukacji seksualnej w szkole, ?atwego dost?pu do pornografii i braku zachowania czysto?ci przedma??e?skiej. W jaki sposób wp?ywa to pó?niej na wspó??ycie ma??e?skie?

28. Co to jest czysto?? ma??e?ska i jak j? zachowywa??

29. Na czym polegaj? uzale?nienia seksualne i jaki jest ich wp?yw na wspó??ycie ma??e?skie?

30. Jakie zagro?enia p?yn? z pornografii, która jest powszechnie dost?pna?

31. Media coraz cz??ciej mówi? o przypadkach pedofilii i molestowaniu seksualnym. Czy nie jest to przypadkiem skutek rewolucji seksualnej i promowania perwersyjnych zachowa? w rodzaju homoseksualizmu?

32. Ma??e?stwo z definicji jest otwarte na rodzicielstwo, a wi?c na posiadanie potomstwa. Jednak mo?na zauwa?y?,?e wielu ma??onków traktuje dzieci jak ci??ar,a nie b?ogos?awie?stwo. Sk?d taka postawa?

33. Dzi? promuje si? tzw. kontrol? urodze?, a ma??onkowie unikaj? posiadania dzieci stosuj?c antykoncepcj?. Na czym polega antykoncepcja i jakie s? jej nast?pstwa?

34. Czym jest aborcja i jakie s? jej skutki?

35. Co to s? ?rodki wczesnoporonne?

36. Jakie s? moralnie dopuszczalne metody planowania rodziny?

37. Cz?sto mówi si?, ?e w odró?nieniu od ?rodków antykoncepcyjnych, naturalne metody planowania rodziny s? nieskuteczne. Czy to prawda?

38. Po co rodzice wychowuj? dzieci?

39. Jak w praktyce ma wygl?da? realizacja przykazania „Czcij ojca swego i matk? swoj?"?

40. Jakie s? g?ówne b??dy wychowawcze?

41. Jaka jest rola szko?y wobec rodziny i czy mo?na jej zleci? wychowanie dzieci?

42. jakie s? moralne obowi?zki rodziców wobec edukacji szkolnej?

43. Obecnie media s? wsz?dobylskie. Prawie w ka?dym domu jest radio czy telewizor, a coraz cz??ciej pojawia si? te? dost?p do Internetu. ]ak sobie radzi? w rodzinie z obecno?ci? mediów i prezentowanymi w nich tre?ciami?

44. W dzisiejszym zabieganym ?wiecie okazuje si?, ?e wiele rodzin nie potrafi zorganizowa? sobie czasu wolnego, ograniczaj?c si? do ogl?dania telewizora lub chodzenia po sklepach. Jakie formy sp?dzania czasu wolnego s? szkodliwe dla rodziny?

45. Jak sp?dza? godziwie czas wolny, aby jak najwi?cej skorzysta?a na tym rodzina?

46. Czy ma??onkowie powinni mie? czas tylko dla siebie, a je?eli tak, to jak cz?sto?

47. Gdy dzieci s? ma?e, rodzice cz?sto nie zwracaj? uwagi na to, kim s? ich kole?anki czy koledzy, a gdy ju? podrosn?, to z przera?eniem stwierdzaj?, w jakim towarzystwie ich dziecko si? znalaz?o. Cz?sto, niestety, jest ju? za pó?no. Jak zatem wychowa? dziecko, aby dokonywa?o w?a?ciwego doboru przyjació??

48. Istnieje powiedzenie: „Ma?e dzieci - ma?y k?opot, du?e dzieci -du?y k?opot." Wielu rodziców po latach zadaje sobie pytanie: dlaczego moje dziecko tak ?le post?puje, skoro starali?my si? je wychowa? jak najlepiej? Na ile rodzice ponosz? odpowiedzialno?? za b??dy ?yciowe swoich doros?ych dzieci? Czy s? to skutki wy??cznie ich b??dów wychowawczych?

49. Pr?dzej czy pó?niej rodzice do?wiadczaj? odej?cia z rodzinnego gniazda swoich dzieci, które zak?adaj? w?asne rodziny. Zdarza si?, ?e niektórym rodzicom trudno si? z tym faktem pogodzi?. Jak zatem wej?? w t? now? faz? ?ycia i sta? si? dobrym te?ciem lub te?ciow??

50. Czy we wspó?czesnym ?wiecie rola dziadków ogranicza si? jedynie do rozpieszczania wnuków upominkami, czy te? maj? do odegrania jak?? rol? w ich wychowaniu?

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 29 goĹ›ci