Cudowne uzdrowienie M. Digan - ?wiadectwa o Mi?osierdziu Bo?ym
Bo?e Mi?osierdzie - Jezu Ufam Tobie


   "Niechby ten cud by? na chwa?? Bo??, aby uwielbi? Siostr? Faustyn?" - my?la? Robert Digan, Amerykanin z Bostonu, gdy w 1981 roku lecia? samolotem z ca?? rodzin? do Krakowa, by szuka? ratunku dla swej nieuleczalnie chorej ?ony i kalekiego dziecka. Trwaj?ca ju? pi?tna?cie lat limfodemia niszczy?a organizm coraz bardziej. Chora wygl?da?a jak gdyby by?a opuchni?ta, a przejmuj?cy ból rozsadza? jej cia?o. Zabrali z sob? równie? o?mioletniego syna, który urodzi? si? z umys?owym niedorozwojem, a obecnie jeszcze nie chodzi? i nie mówi?. Objechali wielu specjalistów, s?ynne kliniki - bez rezultatu.
Od ksi??y marianów Digan otrzyma? publikacje o Siostrze Faustynie i propagowanym przez ni? dziele Mi?osierdzia Bo?ego, i wtedy powsta?a ta my?l, która powoli zmienia?a si? w pewno??. Pocz?tkowo ?ona odnosi?a si? do planu niech?tnie, dopiero ostatni pobyt w szpitalu i decyzja o amputacji nogi - jako warunku przed?u?enia ?ycia - sk?oni?y j? do podró?y.
Nie by? to najlepszy okres, bo kaplica klasztorna by?a w remoncie, a grób Siostry Faustyny zakryty i przysypany gruzem. Nie zwa?aj?c na to, na zmian? z piel?gniarzem towarzysz?cym im ksi?dzem pchali po rumowisku ci??ki inwalidzki wózek i d?ugie godziny trwali przed Mi?osiernym Chrystusem. Kiedy po remoncie uprz?tni?to i ods?oni?to grób, k?adli na nim chore dziecko i znów si? modlili. Potem nast?pi? kryzys. Chora odmówi?a przyjmowania utrzymuj?cych j? przy ?yciu lekarstw, twierdz?c, ze je?li ma umrze?, to tu. Wszyscy byli zawiedzeni, ?e d?uga, uci??liwa podró? oraz wiara w uzdrowienie by?y daremne. Wyje?d?ali jednak dziwnie spokojni, nie?wiadomi tego, co si? wydarzy?o.
W 1983 r. Diganowie napisali do Sióstr Mi?osierdzia w Krakowie, ?e znów chc? przyjecha?, a podany termin zbieg? si? z II pielgrzymk? Ojca ?wi?tego, i siostrom dosz?o dodatkowe zmartwienie. Klasztor nie móg? pomie?ci? swoich go?ci i trzeba by?o wynajmowa? pokoje w s?siedztwie. Tam te? postanowi?y zakwaterowa? Amerykanów, ale to równie? nie rozwi?zywa?o problemu. Na lotnisku czeka?a siostry prawdziwa niespodzianka: chora porusza?a si? o w?asnych si?ach. Przywiezione za?wiadczenia lekarskie stwierdza?y, ?e przed dwoma laty w bardzo krytycznym stanie opu?ci?a szpital i uda?a si? do Europy, a po powrocie do kraju choroby ju? nie stwierdzono, co jest naukowo niewyt?umaczalne. Do tego by?y do??czone rozprawy wyja?niaj?ce, na czym polega choroba zwana limfodemia, i ?e medycyna nie zna sposobów na jej wyleczenie.
Sta?o si? to w kaplicy Sióstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia, w Krakowie - ?agiewnikach, w której to kaplicy znajduje si? grób Czcigodnej S?ugi Bo?ej Siostry Faustyny obwieszczony wotami obraz Mi?osierdzia Bo?ego.
Oto jej ?wiadectwo z?o?one przed kamerami ameryka?skiej telewizji:
Opisane uzdrowienie ma ci?g dalszy. Te?ciowa pani Digan nie mog?a pogodzi? si? z tym, ?e jej syn o?eni? si? z chora kobieta. A kiedy urodzi? si? wnuk fizycznie i umys?owo upo?ledzony, pogniewa?a si? na wszystkich, a najbardziej na Boga, ?e nie doceni? wielkiego po?wi?cenia jej syna. Nie chcia?a te? widzie? syna ani jego rodziny. Pozostawa?a nieprzejednana nawet w obliczu choroby, na któr? zapad?a podczas ich nieobecno?ci.
Mimo to, po powrocie z Polski, poszli j? wszyscy odwiedzi?. Gdy zobaczy?a podbiegaj?cego wnuczka, zacz??a wielbi? i chwali? Boga. Wkrótce potem zmar?a pojednana z Panem, a syn jej stwierdzi?, ?e w?a?nie to by? najwi?kszy cud.

E. Treter, Bóg objawiony w mi?osierdziu,
Oficyna Wydawniczo Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa "Adam",
Warszawa 1993, s. 91-93

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci