Wyprowadzi?a mnie na prost? drog?
Bo?e Mi?osierdzie - Jezu Ufam Tobie


      W dniu beatyfikacji Siostry Faustyny otrzyma?am szczególn? ?ask?, za któr? dzi?kuj? Panu Jezusowi i jego aposto?ce. Wiem, ?e tylko ona wyprowadzi?a mnie na prost? drog? ?ycia.
Od 6 lat ?y?am w ci??kim grzechu: przerwa?am ci???, czego na spowiedzi nie wyzna?am. Moje spowiedzi Komunie ?wi?te by?y ?wi?tokradzkie. Modli?am si? do Mi?osierdzia Bo?ego i wiele razy postanawia?am, ?e wyznam ten ci??ki grzech, ale podchodzi?am do konfesjona?u, zawsze brakowa?o mi odwagi, ba?am si?. Ju? my?la?am, ?e si? na ni? zdob?d?, nawet w tym wielkim dniu beatyfikacji Siostry Faustyny. Chocia? przed nim odprawia?am nowenn? do Mi?osierdzia Bo?ego.
W tym dniu, 18 kwietnia 1993 r., wsta?am wczesnym rankiem. Syn pobieg? rano do ko?cio?a, a ja czeka?am na transmisj? Mszy ?wi?tej beatyfikacyjnej z Rzymu. Kiedy syn wróci?, nawet si? nie rozebra?, tylko zaraz mi mówi, ?e ma przyjecha? jaki? ksi?dz i po po?udniu w ko?ciele b?dzie spowied? ?wi?ta.
Po uroczysto?ciach postanowi?am stanowczo w tym dniu pojedna? si? z Bogiem. Posz?am wcze?niej do ko?cio?a i modli?am si? o odwag?; a kiedy ksi?dz wszed? do konfesjona?u, bez l?ku podesz?am i po raz pierwszy wyzna?am ten ci??ki grzech i wszystkie nast?pne.
Wiem, ?e pomog?a mi w tym b?ogos?awiona Siostra Faustyna. Spowiednik da? mi rozgrzeszenie, a ja poczu?am si? tak szcz??liwa, ?e gdybym mog?a, to uca?owa?a bym mu r?ce i nogi. Wiem, ?e i on by? szcz??liwy.
B?d? si? za niego modli? przez ca?e ?ycie. Wieczorem po modlitwach do Mi?osierdzia Bo?ego, kiedy po?o?y?am si? spa?, czu?am jakby ?yw? obecno?? Jezusa, Jego mi?o?? ogarnia mnie. Prosz? si? za mnie pomodli? i ja równie? b?d? si? nieustannie modli? za grzeszników.

Or?dzie Mi?osierdzia, Kraków (16), 10 IV 1994

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 17 goĹ›ci