Kazanie ks. Jerzego Popie?uszki z 26 wrze?nia 1982
?ycie Ko?cio?a - Katechezy i homilie


     Dzi?ki ?mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa symbol ha?by i poni?enia sta? si? symbolem odwagi, m?stwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzy?a ujmujemy dzi? to, co najbardziej pi?kne i warto?ciowe w cz?owieku. Przez krzy? idzie si? do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzy?e naszej Ojczyzny, krzy?e nasze osobiste, krzy?e naszych rodzin musz? doprowadzi? do zmartwychwstania, je?eli ??czymy je z Chrystusem, który krzy? pokona?.
Nasze cierpienia, nasze krzy?e mo?emy ci?gle ??czy? z Chrystusem, bo proces nad Chrystusem trwa. Trwa proces nad Chrystusem w Jego braciach. Bo aktorzy dramatu i procesu Chrystusa ?yj? nadal. Zmieni?y si? tylko ich nazwiska i twarze, zmieni?y si? daty i miejsca ich urodzin. Zmieniaj? si? metody, ale sam proces nad Chrystusem trwa. Uczestnicz? w nim ci wszyscy, którzy zadaj? ból i cierpienie braciom swoim, ci, którzy walcz? z tym, za co Chrystus umiera? na krzy?u. Uczestnicz? w nim ci wszyscy, którzy usi?uj? budowa? na k?amstwie, fa?szu i pó?prawdach, którzy poni?aj? godno?? ludzk?, godno?? dziecka Bo?ego, którzy zabieraj? wspó?rodakom warto?? tak bardzo szanowan? przez samego Boga, zabieraj? i ograniczaj? wolno??. (...)
Krzy? to brak prawdy. Prawda ma w sobie znami? trwania i wychodzenia na ?wiat?o dzienne, nawet gdyby starano si? j? skrupulatnie i planowo ukrywa?. K?amstwo zawsze kona szybk? ?mierci?.. Prawda jest zawsze zwi?z?a, a k?amstwo owija si? w wielomóstwo. Korzeniem wszelkich kryzysów jest brak prawdy.
Krzy?em jest brak wolno?ci. Gdzie nie ma wolno?ci, tam nie ma mi?o?ci, nie ma przyja?ni, zarówno mi?dzy cz?onkami rodziny, jak i w spo?eczno?ci narodowej czy te? mi?dzy narodami. Nie mo?na mi?owa? czy ?y? z kim? w przyja?ni przez przymus. Cz?owiek dzisiejszy jest bardziej wra?liwy na dzia?anie mi?o?ci ni? si?y. Polaków nie zdobywa si? gro?b?, ale serce. A i m?stwo nie polega - jak mówi? zmar?y prymas - na noszeniu broni, bo m?stwo nie trzyma si? ?elaza, tylko serca.
I ka?dy z nas tu stoj?cych móg?by wymieni? nie ko?cz?c? si? liczb? krzy?y, które prze?y? lub których by? ?wiadkiem, szczególnie podczas ostatnich prawie dziesi?ciu miesi?cy. Miesi?cy ci?g?ego niepokoju, poniewierki, zal?knienia, miesi?cy niepewno?ci jutra.
Te wszystkie krzy?e ?ycia naszego osobistego i spo?ecznego musz? doprowadzi? do zmartwychwstania Ojczyzny w pe?ni wolnej i sprawiedliwej. Od chwili, gdy Chrystus poniós? ?mier? na krzy?u, ju? nas nie mo?e ha?bi? ?adne cierpienie ani poni?enie. Ha?ba przychodzi na tych, którzy s? jej przyczyn?. (...)
Prosimy Boga o nadziej?, bo tylko ludzie silni nadziej? s? zdolni przetrwa? wszelkie trudno?ci. Prosimy o wewn?trzn? rado??, bo jest ona najgro?niejsz? broni? przeciwko szatanowi, który smutny jest z urodzenia. Prosimy o wolno?? od zemsty i nienawi?ci, o t? wolno??, która jest owocem mi?o?ci.
Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 44 goĹ›ci