ks. Jerzy Popie?uszko - biografia
Biografie - Polscy m?czennicy


ks. Popie?uszkoKsi?dz Jerzy, Alfons Popie?uszko, ur. 14 wrze?nia 1947 we w?i Okopy - wiosce po?o?onej na Bia?ostocczy?nie, niedaleko Suchowoli. Kapelan Solidarno?ci, duszpasterz s?u?by zdrowia, polski ksi?dz zwi?zany ze ?rodowiskami robotniczymi powi?zanymi z ruchem spo?ecznym Solidarno??, S?uga Bo?y Ko?cio?a katolickiego. W homiliach g?osi? prawo do ?ycia w wolno?ci i sprawiedliwo?ci, protestowa? przeciw aktom bezprawia i przemocy. Sta? si? celem szykan i prowokacji ze strony w?adz PRL. Wed?ug oficjalnej wersji 19 pa?dziernika 1984 zosta? porwany przez funkcjonariuszy S?u?by Bezpiecze?stwa (SB), którzy przeozili unieruchomionego i zakneblowanego kap?ana w baga?niku Fiata 125p. Kilka minut po pó?nocy wrzucili skr?powane i zmasakrowane zw?oki do Wis?y, na tamie niedaleko W?oc?waka. Pogrzeb zamordowanego ksi?dza odby? si? 3 listopada 1984 r, i sta? si? ogólnopolsk? manifestacj? solidarno?ci i walki o wolno??. Jerzy by? jednym z pi?ciorga dzieci W?adys?awa i Marianny Popie?uszków, którzy zajmowali si? gospodarstwem rolnym. Jerzy by? typem samotnika, uczy? si? dobrze. Od dzieci?stwa wyró?nia? si? g??bok? religijno?ci?, oraz s?u?y? do Mszy. Po maturze w 1965 roku wst?puje do Wy?szego Seminarium Duchownego w Warszawie. Na pocz?tku drugiego roku studiów zosta? przymusowo wcielony do wojska. W latach 1966 - 68 odby? zasadnicz? s?u?b? wojskow? w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Jerzy Popie?uszko wyró?nia? si? odwag? w obronie swoich katolickich przekona?, co umacnia?o w wierze pozosta?ych kleryków . Po powrocie z wojska u kleryka Jerzego zacz??y si? powa?ne problemy ze zdrowiem. Chorowa? na z?o?liw? anemi? i cz?sto przebywa? w szpitalu. 28 maja 1972 r. przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie z r?k ks. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego. Na obrazku prymicyjnym zapisa? znamienne motto: "Posy?a mnie Bóg, abym g?osi? Ewangeli? i leczy? rany zbola?ych serc". Ks. Jerzy pe?ni? pos?ug? kap?a?sk? w parafiach: p.w. ?w. Trójcy w Z?bkach i p.w. Matki Bo?ej Królowej Polski w Aninie oraz p.w. Dzieci?tka Jezus na ?oliborzu. W pos?udze duszpasterskiej szczególnie upodoba? sobie prac? z dzie?mi i m?odzie??. Niestety k?opoty ze zdrowiem nasili?y si?. W styczniu 1979 ks. Jerzy zas?ab? w czasie odprawiania Mszy ?w. Po kilkutygodniowym pobycie w szpitalu nie wróci? ju? do zwyczajnej pracy wikariusza. W roku akademickim 1979/80 pracowa? w Duszpasterstwie Akademickim ?w. Anny. Prowadzi? konwersatorium dla studentów medycyny. Z ko?cem roku 1978 ks. Jerzy zosta? mianowany duszpasterzem ?redniego personelu medycznego. Odt?d co miesi?c odprawia? Msz? ?w. w kaplicy Res Sacra Miser. Dzi?ki Jego zaanga?owaniu te modlitewne spotkania stworzy?y wspólnot? formacyjn? ??cz?c? bardzo wielu ludzi, szczególnie piel?gniarki. Ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego, od 20 maja 1980 r., by?a parafia p.w. ?w. Stanis?awa Kostki. Jako rezydent prowadzi? duszpasterstwo ?redniego personelu medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaanga?owa? si? w powstaj?ce Duszpasterstwo Ludzi Pracy. W pa?dzierniku 1981 r. zosta? mianowany diecezjalnym duszpasterzem s?u?by zdrowia i kapelanem Domu Zas?u?onego Pracownika S?u?by Zdrowia. Czasem prze?omu w ?yciu Ks. Jerzego sta?o si? lato 1980 r. Gdy w sierpniu robotnicy og?osili tam strajk okupacyjny, on przyby? by odprawi? strajkuj?cym hutnikom niedzieln? Msz? ?wi?t?. - Mia?a ona serdeczn? i niepowtarzaln? atmosfer?, gdzie na ?rodku placu fabrycznego hutnicy zbudowali o?tarz, oraz postawili krzy?. Od tego spotkania przy o?tarzu rozpocz??a si? duchowa przyja?? robotników z ks. Jerzym. Ksi?dz regularnie zacz?? do nich przychodzi?, odprawia? kolejne Msze, spowiada?, chrzci? i udziela? ?lubów. Popie?uszko organizuje liczne dzia?ania charytatywne. Wspomaga ludzi prze?ladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczy w procesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie si? prawu stanu wojennego. Organizuje równie? rozdzia? darów, które s? przywo?one z zagranicy. Od 28 lutego 1982 r. celebruje Msze ?w. za Ojczyzn? i wyg?asza kazania patriotyczno - religijne, w których przez pryzmat Ewangelii i nauki Ko?cio?a, interpretuje moralny wymiar bolesnej wspó?czesno?ci. Dzia?alno?? Ksi?dza Jerzego sprawia, ?e staje si? On celem niewybrednych ataków w?adz. Mno?? si? zdarzenia, maj?ce s?u?y? zastraszeniu powszechnie szanowanego kap?ana, tak?e poprzez powodowanie zagro?enia jego ?ycia. Dwukrotnie w?amano si? do Jego mieszkania, nieustannie ?ledzono, niszczono samochód, nieznani sprawcy wrzucili do mieszkania ?adunek wybuchowy. Dwukrotnie Ksi?dz Popie?uszko uczestniczy? w wypadkach samochodowych, które sprawia?y wra?enie wcze?niej przygotowanych. Nieustannie wysy?ano pisma urz?dowe do hierarchów Ko?cio?a z zarzutami, ?e kazania g?oszone w Ko?ciele p. w. ?w. Stanis?awa Kostki "godz? w interesy PRL". Rozpocz?? si? wyj?tkowo trudny czas w Jego ?yciu. Od stycznia do czerwca 1984 roku by? przes?uchiwany 13 razy. Raz aresztowany, uwolniony po interwencji Ko?cio?a. Zosta? oskar?ony, ale uwolniony od kary na mocy amnestii z 1984 r. Jak wiemy na podstawie zezna? oskar?onych w procesie toru?skim, upozorowany wypadek samochodowy 13 pa?dziernika w drodze z Gda?ska do Warszawy by? pierwszym zamachem na ?ycie Ks. Popie?uszki. 19 pa?dziernika 1984 roku ks. Jerzy by? zaproszony do Bydgoszczy, do parafii p.w. ?wi?tych Polskich Braci M?czenników, na spotkanie modlitewne w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Celebrowa? Msz? ?w., ostatni? - jak si? potem okaza?o - w swoim ?yciu. Nast?pnie poprowadzi? rozwa?ania wokó? bolesnych tajemnic Ró?a?ca ?w. Ostatnie z nich ko?czy?o si? zdaniem: "Módlmy si?, by?my byli wolni od l?ku, zastraszenia, ale przede wszystkim od ??dzy odwetu i przemocy". Pomimo nalega? gospodarzy, Ks. Jerzy postanowi? wróci? do Warszawy jeszcze tego samego wieczoru. Dalszy przebieg wydarze? ogranicza sie do zezna? oficerów tajnej komunistycznej mylicji politycznej, którzy sami siebie oskar?yli o dokonanie mordu i opisali jego przebieg. Na drodze do Torunia, niedaleko miejscowo?ci Górsk, gdy ks. Jerzy wraca? z Bydgoszczy, samochód Ksi?dza Popie?uszki, prowadzony przez jego kierowc? Waldemara Chrostowskiego, zosta? zatrzymany przez umundurowanych milicjantów ruchu drogowego, jad?cych nieoznakowanym Fiatem 125p. Byli to Funkcjonariusze S?u?by Bezpiecze?stwa, przebrani za mylicjantów. Po zatrzymaniu milicjanci za??dali dokumentów, Waldemar Chrostowski zosta? zmuszony do oddania kluczyków i przej?cia do milicyjnego samochodu, tam skuto go kajdankami. Zmuszono ksi?dza Jerzego aby wysiad? z samochodu. Nast?pnie chwycili ksi?dza za r?kawy sutanny, og?uszyli Go silnym uderzeniem w g?ow?, zakneblowali usta i wrzucili do baga?nika. W czasie jazdy Waldemar Chrostowski wyskoczy? z p?dz?cego samochodu i natychmiast zacz?? szuka? pomocy. Przebieg wydarze?, które nast?pi?y tej strasznej nocy, znamy jedynie z zezna? zabójców.  Natomiast na podstawie ogl?dzin cia?a (relacja ksi?dza pra?ata Grzegorza Kalwarczyka) i dowodów zbrodni, z ?atwo?ci? mo?na odtworzy?, jakim torturom poddawany by? ks. Jerzy. Brutalnie bity, zwi?zany w ten sposób, aby przy jakimkolwiek ruchu p?tla zaciska?a si? na szyi. Gdy porywacze przeje?d?ali ko?o toru?skiego hotelu "Kosmos" jeden z nich powiedzia?, ?e ksi?dz rusza si? w baga?niku. Sprawcy porwania postanowili wysi???, by sprawdzi?, czy Popie?uszko nie krzycza? i lepiej go zwi?za?. Korzystaj?c z otwarcia klapy, ks. Popie?uszko zdo?a? wyskoczy? z baga?nika i zacz?? ucieka? krzycz?c: "Ratunku! Ludzie, darujcie mi ?ycie!". By?a to jednak próba daremna. G?ówny porywacz uderzy? Popie?uszk? milicyjn? pa?k? i powali? go na ziemi?. Ksi?dz Popie?uszko zosta? ponownie wrzucony do baga?nika, a nast?pnie zwi?zany i zakneblowany. Kiedy zabójcy wrzucali cia?o ks. Jerzego do Wis?y, do nóg przywi?zali worek wype?niony kamieniami o wadze 11 kg. Po wy?owieniu cia?a twarz ks. Popie?uszki by?a tak zmasakrowana, ?e trudno by?o Go rozpozna?. 20 pa?dziernika w wieczornym wydaniu Dziennika Telewizyjnego podano informacj? o porwaniu Ks. Jerzego. W ko?ciele ?w. Stanis?awa Kostki zebra?o si? kilka tysi?cy wiernych, aby modli? si?. Jeszcze tego samego wieczoru odprawiono Msz? ?w. w intencji uratowania Ksi?dza. Odt?d modlitewne czuwanie b?dzie trwa? dzie? i noc, a? do dramatycznej chwili poznania prawdy, a potem - pogrzebu. 30 pa?dziernika podano informacj? o odnalezieniu w Wi?le zw?ok ks. Popie?uszki. Ta wstrz?saj?ca zbrodnia PRL-u by?a prawdopodobnie  tzw. "morderstwem na pokaz", aby zastraszy? struktury spo?eczne przed d??eniami niepodleg?o?ciowymi, i obaleniem ówczesnej w?adzy. Jedna z hipotez wg której zgin?? ks. Jerzy mówi lakonicznie: "Bo wiedzia? zbyt wiele". To ?e wokó? ksi?dza Jerzego kr?ci?o si? wielu agentów pracuj?cych dla bezpieki, nie jest niczym zaskakuj?cym. Ale bardzo prawdopodobne jest ?e kto? ówczesnego aparatu bezpiecze?stwa pracowa? dla Ko?cio?a b?d? Solidarno?ci. Nie wiemy w jaki sposób SB dowiedzia?a si? i? tajne dokumenty wyciekaj? na zewn?trz. Porwanie ksi?dza nast?pi?o na kilka dni przed jego planowanym i nieformalnym wyjazdem do Rzymu. Mia? tam przekaza? osobi?cie na r?ce Jana Paw?a II dokumenty operacyjne które uda?o si? zdoby? pewnemu wysokiemu funkcjonariuszowi MSW. Dokumenty podobno by?y pora?aj?ce i jednoznaczne, mog?y doprowadzi? do katastrofy, misternie tkany plan fikcyjnych przemian jakie mia?y nast?pi? w Polsce. Zadaniem tajnych agentów dzia?aj?cych w ?onie Solidarno?ci, mia?o by? manipulowanie zwi?zkiem w taki sposób by sparali?owa? jego skuteczne dzia?anie, stworzy? wra?enie narastaj?cego chaosu i nie dopu?ci? do przekszta?cenia si? 10-milionowej Solidarno?ci w parti? polityczn?. Wygl?da na to, ?e SB nie wiedzia?a jak dokumenty zostan? wywiezione i przekazane Ojcu ?wi?temu, gdzie s? ukryte lub komu powierzone na przechowanie. Z pewno?ci?, esbecy wiedzieli, kiedy Ksi?dz wylatuje lub wyje?d?a do Rzymu. Nie mogli do tego dopu?ci?. Porwali Jerzego Popie?uszk? i przez wiele dni katowali by wydoby? potrzebne im informacje. Podobno niczego si? nie dowiedzieli. Popie?uszke torturowano a? przez 6 dni, na wskutek czego zmar? 25 pa?dziernika 1984r. By? wi?ziony i torturowany na terenie sowieckiej bazy wojskowej w rejonie Kazunia, ko?o Nowego Dworu Mazowieckiego. Ponadto ksi?dza widziano ?ywego w szpitalu we W?oc?awku po dniu 19 pa?dziernika, czyli po oficjalnej ?mierci. Martwe cia?o kap?ana zosta?o wi?zane w ko?ysk?, i wrzucone 25 pa?dziernika do Wis?y we W?oc?awku. Po kilku godzinach p?etwonurkowie zaczeli "poszukiwania" zw?ok. Oficjalne podawane fakty by?y zas?ona dymn?, która mia?a sprowadzi? spraw? w b??dnym kierunku, i zamaza? prawdziwe t?o zbrodni. Archidiecezjalny proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popie?uszki rozpocz?? si? 8 lutego 1997 r. Pierwszy etap procesu beatyfikacyjnego zako?czono w lutym 2001 r. 3 maja 2001 r. w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych rozpocz?to czytanie i analiz? akt procesowych nades?anych z Polski.

Przyk?adowy obraz    Wybrany obraz

Wybrany obraz    Wybrany obraz    Wybrany obraz

Przyk?adowy obraz     Wybrany obraz     Wybrany obraz    

Wybrany obraz    Przyk?adowy obraz    Wybrany obraz

Wybrany obraz

Kazanie 1. Podczas Mszy za Ojczyzn? w ko?ciele p.w. ?w. Stanis?awa Kostki w Warszawie, 28 sierpnia 1983 r. (mp3)

Kazanie 2. Do m?odzie?y podczas Mszy za Ojczyzn? w ko?ciele p.w. ?w. Stanis?awa Kostki w Warszawie 26 lutego 1984 (mp3)

Kazanie 3. Ostatnie kazanie wyg?oszone w ko?ciele Polskich Braci M?czenników na osiedlu Wy?yny w Bydgoszczy, 19 pa?dziernika 1984 r. (mp3)

Fragment wywiadu dla BBC (mp3)

Biuletyn IPN (pdf)

Archiwalne zdj?cia z pogrzebu ks. Jerzego Popie?uszki (syg. IPN 024/24)

Zasoby YouTube

Film "Popie?uszko"

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 26 goĹ›ci