Historia Koscio?a
 • ?wi?ci Pa?scy - sylwetki ?wi?tych

  Tak Padre Pio pisa? o tym do swego kierownika duchowego: ?Wczoraj wieczorem sta?o si? ze mn? co?, czego nie potrafi? wyja?ni? ani poj??. Na ?rodku d?oni pokaza?o si? troch? czego? czerwonego w kszta?cie centyma. Towarzyszy? temu tak?e mocny i ostry bl... Ten bl by? bardziej odczuwalny w ?rodku lewej r?ki i jeszcze trwa. Tak?e w stopach czuj? lekki bl. To zjawisko powtarza si? prawie od roku..." (8. 09.1911) D?ugo ukrywa? te do?wiadczenia, nim o?mieli? si? o nich mwi?...

 • Skad Apostolski, Credo - Wierz?

  Sk?ad Apostolski (?ac. credo - wierz?), apostolski symbol wiary jedno z najwcze?niejszych i najprostszych sformu?owa? chrze?cija?skiego wyznania wiary.

  Wierz? w Boga Ojca Wszechmog?cego, Stworzyciela nieba i ziemi,
  i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
  ktry si? pocz?? z Ducha ?wi?tego, narodzi? si? z Marii Panny (lub: Dziewicy),
  um?czon pod Ponckim (lub: Poncjuszem) Pi?atem, ukrzy?owan, umar? i pogrzebion,
  zst?pi? do piekie?, trzeciego dnia zmartwychwsta?,
  wst?pi? na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmog?cego,
  stamt?d przyjdzie s?dzi? ?ywych i umar?ych.
  Wierz? w Ducha ?wi?tego,
  ?wi?ty Ko?ci? Powszechny (lub: chrze?cija?ski), ?wi?tych obcowanie (lub: spo?eczno?? ?wi?tych)
  grzechw odpuszczenie, cia?a zmartwychwstanie,
  ?ywot wieczny.
  Amen

 • Poczet papie?y

  ?wi?ty Pius X, w?a?ciwie w?. Giuseppe Melchiorre Sarto (ur. 2 czerwca 1835 w Riese, w prowincji Treviso - zm. 20 sierpnia 1914 w Watykanie) - w?oski duchowny katolicki, papie? od 1903. ?wi?ty Ko?cio?a katolickiego. Jest patronem Bractwa Kap?a?skiego ?wi?tego Piusa X. W 1909 utworzy? Instytut Biblijny w Rzymie.


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości