?ycie Ko?cio?a
 • Katechizm katolicki kard. Gasparriego

  Pietro Gasparri (ur. 5 maja 1852 w Ussita, Perugia, zm. 18 listopada 1934 w Rzymie) - kardyna? w?oski, prawnik (doktor prawa kanonicznego i cywilnego), autor bardzo popularnego katechizmu.

  Kszta?ci? si? w seminarium ni?szym w Nepi, a p?niej w Rzymie. ?wi?cenia kap?a?skie otrzyma? 31 marca 1877. Wyk?ada? prawo kanoniczne w paryskim Institut catholique w latach 1879?98, a nast?pnie by? delegatem Stolicy Apostolskiej w Ameryce Po?udniowej (Boliwia, Peru, Ekwador). 3 marca 1898 otrzyma? ?wi?cenia biskupie (z arcybiskupi? stolic? tytularn? Cesarea di Palestina).

  W 1904 zosta? powo?any przez Piusa X na sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej, ktrej zadaniem by?o stworzenie nowoczesnego kodeksu prawa kanonicznego. Odegra? ogromn? rol? w przygotowaniu kodeksu prawa kanonicznego z 1917. 16 grudnia 1907 zosta? kardyna?em, a w pa?dzierniku 1914 papieskim sekretarzem stanu (z nominacji Benedykta XV). W imieniu papie?a by? sygnatariuszem traktatw latera?skich. Przeszed? na emerytur? w 1930 (zast?pi? go kardyna? Pacelli, p?niejszy papie? Pius XII). Jego grb znajduje si? w Ussita.


 • Sakramenty ? w ?acinie ko?cielnej sacramentum ? ?tajemnica religii?; od p?no?aci?skiego sacramentum ??przysi?ga wierno?ci? (np. legionistw) od sacro, sacrare ? ?po?wi?ci?, ubstwi??: to w chrze?cija?stwie obrz?dek religijny rozumiany jako znak lub sposb przekazania ?aski Bo?ej, ustanowiony, zgodnie z wiar?, przez Chrystusa.
 • Katechezy i homilie
  Homilia jest to rodzaj kazania, ktrego tre?? oparta jest na wybranych czytaniach liturgicznych. Jest nieroz??czna z liturgi? Mszy ?wi?tej. Jej celem jest obja?nianie wybranego na dany dzie? fragmentu Pisma ?wi?tego w kontek?cie okresu liturgicznego, ca?ego Zbawienia, sytuacji spo?ecznej i politycznej. Homilia cz?sto zawiera wskazwki moralne dotycz?ce ?ycia. Mo?e przybiera? tak?e form? dialogu z wiernymi. W Ko?ciele katolickim homili? w czasie Mszy ?wi?tej mo?e wyg?asza? tylko wy?wi?cony duchowny.
 • Sakrament pokuty

  O ?ASK? SKRUCHY

  Wszechmog?cy i naj?askawszy Bo?e, ktry dla spragnionego ludu wyprowadzi?e? ze ska?y ?rd?o wody ?ywej, wywied? z twardego serca mojego ?zy skruchy, abym mg? op?akiwa? swoje grzechy i zas?u?y? u Twego mi?osierdzia na ich odpuszczenie.
  Prosz? Ci?, Panie Bo?e, wejrzyj ?askawie na moje modlitwy, ktre zanosz? do Ciebie, i wyci?nij z moich oczu strumienie ?ez, abym mg? nimi ugasi? p?omienie kary, na ktr? zas?u?y?em swoimi grzechami.
  Panie Bo?e, wlej w moje serce ?ask? Ducha ?wi?tego, niech ona sprawi, abym ?zami skruchy obmy? zmazy swoich grzechw i dost?pi? z Twojej dobroci upragnionego przebaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 • Rodzina
  Cz?owiek nie ?yje po to, ?eby umrze?, lecz by osi?gn?? ?wi?to??, a wraz z ni? szcz??liwe ?ycie wieczne. Aby to by?o mo?liwe musi najpierw w nie uwierzy?, potem go zapragn??, zat?skni? do w?asnego zbawienia, a nast?pnie podj?? trud kroczenia do osobistej ?wi?to?ci, do wzrastania poprzez samowychowanie. Jest to bodaj jedyny trud (a na pewno podstawowy), w pokonywaniu ktrego cz?owieka nie mo?na (i nie wolno) zast?pi?. Ka?dy musi go podj?? osobi?cie. Co wi?cej, prba takiego zast?pienia by?aby krzywd?, poniewa? ten trud jest niezb?dny do osobowego wzrostu.
 • Relikwie
  Chusta z Manoppello to relikwia chrze?cija?ska, ktra znajduje si? w sanktuarium w miasteczku Manoppello we W?oszech. Na tkaninie uwieczniony jest wizerunek, ktry jest uwa?any za wizerunek Jezusa Chrystusa.Volto Santo, co po w?osku znaczy ?wi?te Oblicze, jest tkanin? o wymiarach 17 cm (szeroko??) x 24 cm (d?ugo??), ktra od 1638 roku przechowywana i wystawiana jest w kapucy?skim ko?ciele Sanctuario di Volto Santo w obustronnie oszklonej monstrancji (obraz jest przezroczysty).
  Materia?, na ktrym znajduje si? wizerunek, to bisior, a charakteryzuje si? on tym, ?e nie da si? na nim na?o?y? pigmentu (nie da si? na nim malowa?).
  Przypuszcza si?, ?e ca?un z Manoppello jest orygina?em tzw. chusty ?w. Weroniki z Bazyliki ?w. Piotra w Rzymie, ktrego malowana kopia znajduje si? wci?? w Watykanie.
  Z Rzymu zosta? wywieziony prawdopodobnie podczas Sacco di Roma w 1527 r. Papie? Benedykt XVI odwiedzi? Sanktuarium Volto Santo w Manoppello w dniu 1 wrze?nia 2006 - by?a to pierwsza wizyta papieska w tym miejscu.
 • Eschatologia biblijna

  Eschatologiaoznacza nauk? o rzeczach ostatecznych.


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości