Bierzmowanie (Confirmatio)
?ycie Ko?cio?a -


Bierzmowanie jest drugim, sakramentem wprowadzaj?cym nas w dojrza?e ?ycie chrze?cija?skie. W ksi?dze Dziejów Apostolskich czytamy, ?e Aposto?owie modlili si? nad ochrzczonymi, wk?adali na nich r?ce i ?otrzymywali Ducha ?wi?tego" (Dz 8,17). Bierzmowanie uzupe?nia zatem ?ask? chrztu i daje ?w darze Ducha ?wi?tego" (Dz 2,38). Ko?ció? poucza, ?e bierzmowanie ??ci?lej wi??e z Ko?cio?em", dlatego te? ?jeszcze mocniej zobowi?zani s?, jako prawdziwi ?wiadkowie Chrystusa do szerzenia wiary s?owem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KK 11). Dlatego nowy katechizm poucza, ?e ?Bierzmowanie jest to sakrament, który udoskonala ?ask? chrztu; dzi?ki niemu otrzymujemy Ducha ?wi?tego, który utwierdza nas w synostwie Bo?ym, i pomaga nam odwa?niej dawa? ?wiadectwo o wierze chrze?cija?skiej s?owem i czynem".

1. Gdy bierzmowanie odbywa si? podczas Mszy ?wi?tej, wtedy po Ewangelii kap?an przedstawia biskupowi kandydatów do bierzmowania. Potem biskup kieruje pytanie do kap?ana. Po otrzymanej odpowiedzi biskup zwraca si? do kandydatów:

Droga M?odzie?y, powiedzcie tu przed zgromadzonym Ko?cio?em, jakich ?ask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Wszyscy kandydaci odpowiadaj? g?o?no i wyra?nie:

Pragniemy, aby Duch ?wi?ty, którego otrzymamy, umocni? nas do m??nego wyznawania wiary i do post?powania wed?ug jej zasad. 

Wszyscy odpowiadaj?: Amen.

2. W przemówieniu (homilii) biskup wyja?niaj?c przeczytane teksty biblijne, wprowadza obecnych w g??bsze rozumienie sakramentu bierzmowania.

3. Po homilii nast?puje odnowienie przyrzecze? chrzestnych. Odnowienie to wyra?a zwi?zek mi?dzy chrztem i bierzmowaniem. Obydwa sakramenty wprowadzaj?c ?ycie chrze?cija?skie; nale?? do sakramentów wtajemniczenia chrze?cija?skiego.

4. Wszyscy kl?kaj? Biskup wyci?ga nad nimi r?ce i odmawia modlitw?

Bo?e wszechmog?cy, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodzi?e? te s?ugi swoje przez wod? i Ducha ?wi?tego i uwolni?e? ich od grzechu, ze?lij na nich Ducha ?wi?tego Pocieszyciela, daj im ducha m?dro?ci i rozumu, ducha rady i m?stwa, ducha umiej?tno?ci i pobo?no?ci, nape?nij ich duchem boja?ni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

5. Po tej modlitwie nast?puje najwa?niejszy obrz?d sakramentu bierzmowania. Na g?ow? poszczególnego kandydata biskup wk?ada r?k? namaszczaj?c równocze?nie czo?o Krzy?mem ?wi?tym, wypowiadaj?c s?owa:

N., Przyjmij znami? Daru Ducha ?wi?tego

Bierzmowany odpowiada: Amen. 
Biskup z Pokój z tob?. 
Bierzmowany: I z duchem twoim.

6. Odpowiednio dostosowana modlitwa powszechna ko?czy obrz?dy bierzmowania. Msza ?wi?ta odprawia si? dalej, zgodnie z przepisami liturgicznymi.
Ca?o?? obrz?dów ko?czy specjalnie na t? uroczysto?? opracowane b?ogos?awie?stwo dla nowo bierzmowanych i wszystkich obecnych.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 36 goĹ›ci