B?ogos?awiona Anna Katarzyna Emmerich(1774-1824) - ?ywot i Bolesna M?ka Pana Naszego Jezusa Chrystusa I Naj?wi?tszej Matki Jego Maryi
Czytelnia - bl. Anna Katarzyna Emmerich

?ywot i Bolesna M?ka
Pana Naszego Jezusa Chrystusa
I Naj?wi?tszej Matki Jego Maryi


napisa?a Katarzyna Emmerich (ok. 1790)
SPIS TRE?CI

WST?P .......... 11

STWORZENIE ANIO?W I LUDZI .......... 12

Upadek Anio?w .......... 12

Stworzenie ?wiata .......... 12

Adam i Ewa .......... 14

Drzewo ?ywota i drzewo wiadomo?ci .......... 15

GRZECH I JEGO SKUTKI .......... 21

Przyrzeczenie zbawienia ........... 21

Wygnanie z raju .......... 22

Rodzina Adama .......... 23

Kain - Dzieci Bo?e Wielkoludy .......... 24

Noe i jego potomkowie.

Patriarchowie Hom i D?emszyd .......... 26

Wie?a Babel .......... 32

Derketo .......... 35

Semiramis ........... 37

Melchizedek .......... 40

Job .......... 43

Abraham .......... 46

Melchizedek ofiaruje chleb i wino ........... 48

Abraham otrzymuje Sakrament Starego Przymierza .......... 49

Jakub .......... 50

Jzef i Azenet .......... 54

Arka Przymierza .......... 60

NAJ?WI?TSZA MARIA PANNA .......... 64

Pochodzenie, narodzenie i ?lub ?w. Anny .......... 64

?wi?te i niepokalane pocz?cie Maryi .......... 70

Figury tajemnicy niepokalanego pocz?cia .......... 75

Obraz uroczysto?ci .......... 77

Wigilia narodzenia Maryi .......... 78

Narodzenie Maryi .......... 79

Dzieci? otrzymuje imi? Maryja .......... 82

Ofiarowanie Maryi Przygotowanie .......... 82

Podr? do ?wi?tyni .......... 85

Wjazd do Jerozolimy .......... 88

Maryja wst?puje do ?wi?tyni; rodzice ofiaruj? j? s?u?bie Bo?ej .......... 89

Rzut oka na zatwardzia?o?? faryzeuszw .......... 92

Zachariasz otrzymuje obietnic? Jana .......... 93

NAJ?WI?TSZE WCIELENIE .......... 99

?wi?ty Domek w Nazaret .......... 99

Zwiastowanie Naj?wi?tszej Maryi Pannie .......... 100

Nawiedzenie Maryi .......... 101

Obrazy uroczyste ....... 106

Przygotowania ?wi?tej Dziewicy do porodzenia Chrystusa. Podr? do Betlejem ....... 107

Maryja i Jzef przybywaj? do Betlejem ......... 111

Narodzenie Dzieci?tka Jezus ........ 114

Obrzezanie ........ 119

Podr? ?wi?tych Trzech Krli do Betlejem ........ 122

Rodowd Krlw .......... 125

Krlowie u Heroda .......... 127

Krlowie przybywaj? do Betlejem ......... 129

Drugi dzie? pobytu Krlw u ??bka. Ich odjazd .......... 133

Powrt ?wi?tej Anny ........... 135

Oczyszczenie Maryi........... 137

Uroczyste widzenie......... 140

?mier? ?w. Symeona .......... 140

Powrt ?w. Rodziny do Nazaretu .......... 141

Ucieczka do Egiptu ........... 142

?wi?ta Rodzina w?rd zbjcw .......... 145

Ogrd balsamowy.......... 147

?wi?ta Rodzina przybywa do Heliopolis............ 147

Mord niewini?tek .......... 149

?wi?ta Rodzina zd??a do Matarey ......... 150

Powrt ?w. Rodziny z Egiptu. ......... 151

Jan jako dzieci? i m?odzieniec na puszczy. ......... 153

Uroczyste widzenie o Janie Chrzcicielu ......... 155

?wi?ta Rodzina w Nazarecie. Jezus dwunastoletni w ?wi?tyni Jerozolimskiej ......... 156

?mier? Jzefa. Jezus i Maryja przenosz? si? do Kafarnaum......... 159

JEZUS ROZPOCZYNA PUBLICZNE NAUCZANIE ........ 160

Jezus w drodze do Hebron ......... 160

Rodzina ?azarza ........ 161

Jezus w Hebron, Dothaim i Nazarecie ......... 162

Podr? Jezusa przez Liban do Sydonu i Sarepty ........ 165

Jezus w Betsaidzie i Kafarnaum ......... 167

Jezus w Seforis, Betulii, Kedes i Jezrael ......... 168

Jezus w miejscowo?ci celnikw ......... 171

Jezus w Kislot, przy grze Tabor ......... 172

Jezus w miejscowo?ci pasterskiej Himki ........ 173

Jezus w miejscowo?ci po?o?onej przed Nazaretem ......... 174

Jezus u Esse?czyka Eliuda .......... 175

Rozmowy Jezusa z Esse?czykiem Eliudem o tajemnicach Starego Przymierza i o Naj?w. Wcieleniu ....... 176

Podr?e i rozmowy Jezusa z Eliudem........ 179

Jezus w Nazarecie .......... 182

Jezus odprawia trzech m?odzie?cw. Zawstydza wielu uczonych w synagodze w Nazaret. ... 182

Jezus i Eliud mi?dzy tr?dowatymi ......... 184

Jezus przemienia si? przed Eliudem ........... 185

Rzut oka na uczniw, id?cych do chrztu .......... 186

Jezus w Gophna .......... 186

Jezus gromi cudzo?stwo Heroda. Podr? ?wi?tych niewiast. ............ 188

Jezus w Betanii ............ 189

Rozmowy Jezusa z cich? Mari?" i z Matka Sw? ......... 192

Jezus wyrusza z ?azarzem na miejsce chrztu ......... 194

JAN NAK?ANIA DO POKUTY I CHRZCI ....... 195

Jan opuszcza pustyni?. ......... 195

?o?nierze Heroda, wys?a?cy "Rady" i rzesze pragn?cych chrztu, przychodz? do Jana. ........... 200

Jan otrzymuje polecenie udania si? do Jerycho ............201

Herod u Jana. ............. 203

Wyspa chrztu Jezusa wy?ania si? z wd Jordanu ......... 205

Nowe poselstwo z Jerozolimy. Herod powtrnie przybywa do Jana ......... 207

Jan chrzci Jezusa ............ 208

Jezus idzie przez Luz i Ensemes do gospd, w ktrych przebywa?a i chroni?a si? ?w. Rodzina. ............. 212

Jezus w dolinie pasterskiej ko?o Betlejem .......... 217

Grota ??obkowa jako miejsce modlitwy pasterzy ............ 218

Jezus zwiedza gospody, gdzie odpoczywa?a ?wi?ta Rodzina w ucieczce do Egiptu. ..... 219

Jezus udaje si? ku Masfa, do jednego z krewnych ?w. Jzefa ............ 221

Jezus w przedostatniej gospodzie Maryi w Jej podr?y do Betlejem ......... 222

Oto Baranek Bo?y ............ 223

Jezus w Gilgal, Dibon, Sukkot, Aminie i Betanii ........... 224

JEZUS NA PUSZCZY. GODY W KANIE. PIERWSZE ?WI?TA WIELKANOCNE W JEROZOLIMIE ........... 231

Czterdziestodniowy post Jezusa ............ 231

Szatan kusi Jezusa w r?ny sposb ........... 234

Szatan kusi Jezusa sztukami kuglarskimi ............ 236

Szatan kusi Jezusa, aby przemieni? kamienie w chleb ........... 237

Szatan unosi Jezusa na ganek ?wi?tyni, potem na gr? Kwarantania. Anio?owie pokrzepiaj? Jezusa. ............. 237

Jezus wyrusza nad Jordan i ka?e chrzci? .......... 240

Jezus w Si?o, Kibzaim i Tebez .......... 244

Pierwsze wyra?ne powo?anie Piotra, Filipa i Natanaela .......... 246

Gody w Kanie ............ 251

Za?lubiny. Gra kobiet. Gra losowa m??czyzn ............ 253

Jezus w Kafarnaum i nad jeziorem Genezaret .............257

Jezus nakazuje chrzci? w Jordanie ............ 260

Jezus w Adummim i Nebo ........... 263

Jezus uzdrawia w Fasael crk? Esse?czyka Jaira. Pierwsze wzruszenie Magdaleny ............. 265

Jezus w Kafarnaum, Gennabris i Kislot Tabor .......... 266

Jezus w Sunem, Ulama i Kafarnaum ............. 269

Jezus w Dothaim i Seforis. Niesie zda?a pomoc rozbitkom .............. 273

Jezus w Nazarecie. Trzej m?odzie?cy. ?wi?to Purim ............. 274

Jezus w posiad?o?ci ?azarza ko?o Tirzy i w Betanii ..........

Pierwsze ?wi?ta Wielkanocne w Jerozolimie ............... 277

Jezus wyp?dza kupcz?cych z przedsionka ?wi?tyni. Uczta Wielkanocna ?mier? cichej Marii." ............ 282

OD KO?CA PIERWSZYCH ?WIAT WIELKANOCNYCH A? DO NAWRCENIA SAMARYTANKI PRZY STUDNI JAKUBOWEJ ............... 285

List krla Abgara ...... 285

Jezus w granicach Sydonu i Tyru ............. 287

Jezus w Sychor Libnat ............ 288

Jezus w Adama. Cudowne nawrcenie zatwardzia?ego ?yda ............ 292

Przypowie?? o niesprawiedliwym w?odarzu ......... 296

Jezus i uczniowie wzywaj? do chrztu i s?uchania nauki ko?o Seleucyi ......... 297

Jezus na grze ko?o Berota .............. 301

Jezus idzie przez Gatefer do Kafarnaum ............ 303

Jan Chrzciciel pojmany przez Heroda i uwi?ziony w Macherus ............ 304

Jezus w Betanii. Urz?dzenie gospd podr?nych dla Jezusa i uczniw. Zgubiona i odnaleziona per?a. ............... 308

Jezus w Betoron. Trudy i mozo?y uczniw ............. 311

Jezus przy studni Jakbowej w Sychar. Samarytanka Dina. .............. 313

Jezus w Ginnei i Atarot. Zawstydza z?o?liwo?? Faryzeuszw. ........... 318

Jezus w Engannim i Naim ............... 321

PODR?E NAUCZYCIELSKIE JEZUSA W OKOLICY GENEZARETU I NAD BRZEGAMI JORDANU ............ 323

Pos?aniec krlika z Kafarnaum ................ 323

Jezus w Kafarnaum ........... 325

Jezus w Betsaidzie ........... 330

Jezus w Ma?ym Seforis i w okolicy. R?ne rodzaje uzdrawiania. ............. 331

Jezus w Nazarecie. Faryzeusze chc? Jezusa str?ci? z gry. ........... 333

Uzdrowienie tr?dowatych pod Tariche?. Jezus poucza uczniw w przypowie?ciach. .............. 336

Jezus w domu Piotra. Sposoby Faryzeuszw. Uzdrowienie. ............ 341

Jezus naucza i uzdrawia w Kafarnaum. ............. 343

Jezus uzdrawia ?wiekr? Piotra. Wielka pokora Piotra. ............. 346

Jezus u jeziora k?pielowego w Betulii i w Jotapacie. ............... 347

Jezus podczas ?niwa na polu ko?o Dothaim i w Gennabris. .............. 352

Jezus w Abelmehola................ 359

Jezus idzie z Abelmeholi do Bezech ............363

Jezus opuszcza Bezech i idzie do Ainon. Maria z Sufan ............. 367

Jezus w Ramot-Galaad ............. 371

Jezus idzie z Ramot do Argi, Azo i Efron ............ 376

Jezus w Betaramfta Julias. Abigail, odepchni?ta ?ona tetrarchy Filipa. ............ 381

Jezus w Abila i Gadam ........... 385

Jezus w Dion i Jogbeha ..............

OD DRUGIEGO ?WI?TA KUCZEK A? DO PIERWSZEGO NAWRCENIA SI? MAGDALENY ............. 395

Jezus w Ainon i Sukkot. Maria Sufanitka. Nawrcenie cudzo?o?nicy .............. 395

Jezus w Akabris, Silo i Korei ..............

Jezus w Ofra, Salem i Aruma ................ 404

Jezus opuszcza Arum? i udaje si? do Tenat Silo i Aser Michmetat ........... 409

Jezus naucza w Meroz; przyjmuje Judasza Iskariota w poczet uczniw. Pochodzenie i charakter Judasza Iskariota............ 414

Nauka na grze ko?o Meroz. Crki Laisy................. 418

Jezus w Iskariot i Dotan. Uzdrowienie Issachara. .............. 421

Jezus idzie z Dotan do Endor. Uzdrowienie ch?opca poga?skiego ............. 426

Jezus w Abez i w Dabrat ko?o Tabor ............ 429

Poganin Cyrynus z Cypru. .............. 434

Jezus idzie do Giszala, miejsca urodzenia ?w. Paw?a ................. 435

Jezus naucza w Gabara. Pierwsze nawrcenie si? Magdaleny. .........438

Magdalena. .......... 439

Kazanie na grze ko?o Gabara. Magdalena. ............. 440

NAUKI I CZYNY JEZUSA W KAFARNAUM I W OKOLICY. KAZANIE NA GRZE ............. 445

Setnik Korneliusz. ........... 445

Uzdrawiania Jezusa. Dlaczego uczy? przez porwnania ........... 447

Wskrzeszenie m?odzie?ca z Naim ............... 450

Jezus w Megiddo. Uczniowie Jana ............. 453

Jezus odchodzi z Megiddo. Uzdrowienie tr?dowatego ............ 456

Jezus naucza w synagodze w Kafarnaum i uzdrawia dwch tr?dowatych ............ 459

Wskrzeszenie crki Jaira, prze?o?onego synagogi ............ 461

Jezus naucza z ?odzi. Powo?anie Mateusza ............. 463

Ostatnie powo?anie Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Uciszenie burzy na morzu. ............ 465

Poselstwo Jana Chrzciciela do synagogi. Obfity po?w ryb ............ 468

Kazanie na grze. Uzdrowienie paralityka ............... 472

Jair i jego powtrnie chora crka. Uzdrowienie niewiasty na krwotok cierpi?cej, dwch ?lepych i Faryzeusza ............ 474

Uzdrowienie cz?owieka z usch?? r?k?. B?ogos?awiony ?ywot, ktry Ci? nosi?............ 477

Jezus w Magdala i Gergeza. Wp?dza szatanw w wieprze ............. 479

Jezus uzdrawia w Betsaidzie i przybywa znowu do Kafarnaum ............ 485

Rozes?anie Aposto?w i uczniw ............. 487

Jezus w Betanat, Galgala, Elkese i Safet ........... 490

Jezus w Kirjataim i Abram .............. 493

NAWRCENIE MAGDALENY, POPAD?EJ POWROTNIE W GRZECHY, A? DO ODDANIA KLUCZY PIOTROWI .............. 499

Jezus naucza w Azanot. Nawrcenie Magdaleny, popad?ej powtrnie w grzechy ............ 499

Jezus w Gatefer, Kislot i Nazaret .............. 502

Jezus naucza na grze ko?o Tabor i przybywa do Sunem ............. 506

?ci?cie ?w. Jana Chrzciciela .............

Jezus w Tenat Silo i Antipatris .................511

Jezus w Betoron i w Betanii ................. 515

Jezus powiadamia o ?mierci Jana Chrzciciela ............. 518

Sprowadzenie i pogrzebanie zw?ok ?wi?tego Jana ............... 524

Jezus w Betanii i Jerozolimie. Uzdrowienie chromego od 38 lat ............... 528

Jezus wykupuje je?cw w Tirzie ............... 532

Jezus w Kafarnaum i w okolicy ................. 536

Nakarmienie 5000 ludzi ............... 539

Jezus chodzi po morzu ............... 541

Jezus naucza o Chlebie ?ywota ..................543

Jezus w Dan i Ornitopolis ................ 546

Syrofenicjanka ............. 548

Jezus w Gessur i Nobah. Obchd ?wi?ta Purim ............ 553

Koniec kazania na grze. Nakarmienie czterech tysi?cy ludzi. Faryzeusze ??daj? znaku ...... 559

Piotr otrzymuje klucze Krlestwa niebieskiego .............. 562

OD DRUGICH ?WIAT WIELKANOCNYCH DO POWROTU Z CYPRU ............. 564

Jezus w Betanii i Jerozolimie ................ 564

Uczta paschalna w domu ?azarza ................ 567

Bogacz marnotrawca i ubogi ?azarz ............... 569

Jezus w Atarot i Hadat Rimmon ............... 571

Przemienienie na grze Tabor ................. 574

Jezus w Kafarnaum i w okolicy ............

Jezus naucza na grze ko?o Gabary .............583

Jezus idzie ku Ornitopolis i przeprawia si? do Cypru .............. 587

Jezus naucza w Salamis .............

Jezus zaproszony w go?cin? do miejscowego rzymskiego starosty ............. 596

Jezus w domu ojca ucznia Jonasza. Nauka przy chrzcielnicy ............. 598

Jezus idzie do miasta ?ydowskiego .............. 600

Kap?anka poga?ska, Merkuria. Poga?scy uczeni ............... 601

Jezus naucza w Chytrus ................ 605

Dom rodzinny i rodzina ucznia Barnaby. Jezus naucza w okolicy Chytrus ................ 609

Jezus w mie?cie Mallep ................613

Jezus naucza poga?skich filozofw i przemawia przy ?ydowskim obrz?dzie za?lubin ............ 614

Zielone ?wi?tki. Jezus naucza o chrzcie ........... 620

Jezus ma w synagodze ostre, gromi?ce kazanie ............... 623

Jezus odwiedza osad? grnicz? ko?o Chytrus ...............

Jezus idzie do Cerynii i odwiedza rodzicw Mnasona ................ 627

Powrt z Cypru ............. 630

Jezus idzie z Misael, miasta Lewitw, przez Tanach, Naim, Azamot i Damna do Kafarnaum . 634

Przybycie Aposto?w i uczniw do Kafarnaum ............. 639

Jezus naucza ?wie?o przyj?tych uczniw o modlitwie i smym b?ogos?awie?stwie ............ 646

WSKRZESZENIE ?AZARZA. JEZUS W KRAJU ?WI?TYCH TRZECH KRLW 650

Jezus w Bethabara i Jerycho. Celnik Zacheusz ........... 650

Jezus w drodze do Betanii. Wskrzeszenie ?azarza ............... 656

Jezus wyrusza w podr? do kraju ?w. Trzech Krlw .............

Jezus w Kedar ............... 662

Jezus przybywa do Sychar - Kedar i naucza o tajemnicy ma??e?stwa ............. 664

Wskrzeszenie umar?ego ............. 670

Jezus przybywa do pierwszego miasta namiotw, zamieszka?ego przez czcicieli gwiazd ............ 672

Cudowna kula. ................ 676

Usuni?cie ba?wochwalstwa. .............. 677

Jezus zbli?a si? do siedziby Trzech Krlw. ............... 678

Menzor wprowadza Jezusa uroczy?cie do swego namiotu ............. 679

Jezus w ba?wochwalnicy Krli. ?wi?to pami?tkowe pojawienia si? gwiazdy ................. 683

Przybycie naczelnika obcego plemienia. ............. 688

Jezus opuszcza siedzib? Krlw i przybywa do Azariasza, bratanka Menzora, w osadzie pasterskiej w Atom ............... 689

Cudowne uzdrowienie dwch chorych niewiast. ............. 691

Jezus przybywa do Sikdor, Mozian i Ur ................ 693

Jezus przybywa do Egiptu, naucza w Heliopolis i przez pustyni? powraca do Judei ............. 697

Jezus w Sychar, Efron i Jerycho ................ 700

Jezus idzie do Betanii .............. 705

GORZKA M?KA I ?MIER? PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA ................ 708

Ostatnie tygodnie przed m?k?. Nauki Jezusa w ?wi?tyni ............. 708

Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy .............. 712

Magdalena powtrnie namaszcza Jezusa ............... 717

Nauka u ?azarza. Piotr otrzymuje ostr? nagan?. ..............719

Ofiara wdowy. .............. 721

Jezus mwi o zburzeniu Jerozolimy. ............. 721

Jezus w Betanii. ................. 723

Ostatnie nauki Jezusa w ?wi?tyni ................. 724

Magdalena ostatni raz namaszcza Jezusa ...............726

Ostatnia wieczerza ............. 730

Umywanie ng ................ 737

Ustanowienie Naj?wi?tszego Sakramentu ................ 739

Ostatnie poufne nauki i po?wi?cenie Aposto?w .................. 741

Jezus na Grze oliwnej w Ogrjcu .................. 744

Judasz i siepacze. Drzewo krzy?a ................. 760

Pojmanie Pana ............. 763

Przygotowania nieprzyjaci? Jezusa. Rzut oka na Jerozolim? .................. 769

Jezus przed Annaszem .............. 773

Jezus prowadzony od Annasza do Kajfasza ................ 775

Jezus przed Kajfaszem ............... 776

Naigrywanie z Jezusa ............... 780

Zaparcie si? Piotra.............. 782

Maryja ko?o domu Kajfasza ................ 784

Jezus w wi?zieniu ................ 786

Judasz w pobli?u s?du ................ 787

S?d ranny nad Jezusem. ................. 788

Rozpacz Judasza .............. 789

Jezus prowadzony do Pi?ata ................ 790

Pa?ac Pi?ata i jego otoczenie .................. 792

Jezus przed Pi?atem ............... 794

Pocz?tek nabo?e?stwa drogi krzy?owej ............. 797

Pi?at i jego ?ona ............. 798

Jezus przed Herodem ............. 800

Jezus wraca od Heroda do Pi?ata ............. 803

Biczowanie Jezusa ............... 806

Maryja podczas biczowania Jezusa ............... 809

Przerwa w obrazach pasyjnych przez pojawienie si? ?wi?tego Opiekuna Jzefa w postaci dzieci?cia ................ 809

Zewn?trzny wygl?d Maryi i Magdaleny .............. 814

Cierniem ukoronowanie i wyszydzenie Jezusa ................ 814

Oto cz?owiek ................ 816

Jezus skazany na ?mier? krzy?ow? ............... 819

Jezus niesie krzy? na Golgot? ................823

Pierwszy upadek Jezusa pod krzy?em ..............825

Jezus, nios?cy krzy?, i Jego bolej?ca Naj?wi?tsza Matka. Drugi upadek pod krzy?em ........... 826

Szymon Cyrenejczyk. Trzeci upadek Jezusa pod krzy?em .............. 827

Chusta Weroniki ................ 828

P?acz?ce crki Jerozolimy. Czwarty i pi?ty upadek Jezusa pod krzy?em .............. 831

Jezus na grze Golgota. Szsty i sidmy upadek pod krzy?em i zamkni?cie Jezusa ............. 832

Maryja i ?wi?te niewiasty id? na Golgot? ............... 834

Stan powietrza ........... 835

Jezusa rozbieraj? do ukrzy?owania i poj? octem .............. 835

Jezus przybity do krzy?a .............. 837

Podniesienie i ustawienie krzy?a ........... 839

Ukrzy?owanie ?otrw................ 840

Losowanie sukni Jezusa .............. 841

Jezus na krzy?u po?rd dwch ?otrw................ 841

Naigrywanie si? z Jezusa. Pierwsze s?owo .............. 843

Za?mienie s?o?ca. Drugie i trzecie s?owo Jezusa ............844

Opuszczenie Jezusa. Czwarte s?owo Jezusa na krzy?u ................ 846

?mier? Jezusa. Pi?te, szste i sidme s?owo ......... 848

Trz?sienie ziemi. Pojawienie si? umar?ych w Jerozolimie ......... 852

Jzef ??da od Pi?ata cia?a Jezusa ............ 855

Jzef z Arymatei domaga si? od Pi?ata cia?a Pana Jezusa ........... 855

Otwarcie boku Jezusa. ?amanie ko?ci ?otrom ............. 856

Krtki opis niektrych miejscowo?ci dawnej Jerozolimy ........... 858

Ogrd i grb Jzefa z Arymatei ............. 859

Zdj?cie z krzy?a ......... 861

Przygotowania do pogrzebania cia?a Jezusa .......... 863

Z?o?enie do grobu ............. 868

Powrt od grobu. Szabat ............ 869

Pojmanie Jzefa z Arymatei. Stra? przy grobie Jezusa ............. 870

Przyjaciele Jezusa w Wielk? sobot? ............ 871

Kilka szczeg?w o zst?pieniu Jezusa do otch?ani ............ 874

ZMARTWYCHWSTANIE I WNIEBOWST?PIENIE DO OJCA NIBIESKIEGO ORAZ ZES?ANIE DUCHA ?WI?TEGO ........... 877

Wieczr przed Zmartwychwstaniem Jezusa ........... 877

Zmartwychwstanie Pa?skie ......... 880

Zeznania stra?y ............ 884

Krtki opis niektrych miejscowo?ci dawnej Jerozolimy .......... 885

Ogrd i grb Jzefa z Arymatei. .......... 887

Pierwsza wsplna uczta mi?o?ci po zmartwychwstaniu .............. 894

Komunia ?w. Aposto?w .......... 895

Uczniowie w Emaus. Jezus okazuje si? Aposto?om w wieczerniku ............ 896

Aposto?owie g?osz? Zmartwychwstanie Pa?skie ........... 899

Druga uczta mi?o?ci. Tomasz wk?ada r?k? w rany Jezusa ..............902

Jezus pojawia si? Aposto?om nad Morzem Galilejskim............... 905

Jezus pojawia si? 500 uczniom ..........910

Uczta mi?o?ci w Betanii i w wieczerniku ............ 911

Dostojno?? i godno?? Naj?wi?tszej Panny ........... 913

Wzrost Ko?cio?a Chrystusowego .......... 914

Ostanie dni przed wniebowst?pieniem ........... 916

Wniebowst?pienie .......... 918

Zielone ?wi?tki ............. 921

Ko?ci? nad sadzawk? Betesda .......... 923

Piotr odprawia pierwsz? Msz? ?wi?t? w wieczerniku .......... 926

Pierwsza wsplna komunia nowo nawrconych. Wybr siedmiu Diakonw ......... 928

?YCIE MARYI PO WNIEBOWST?PIENIU JEZUSA........... 930

Naj?wi?tsza Panna przesiedla si? z Janem w pobli?e Efezu .......... 930

Droga krzy?owa Maryi ko?o Efezu. Maryja odwiedza Jerozolim? ......... 934

Zej?cie si? Aposto?w przy ?o?u ?mierci Naj?w. Panny ......... 936

?mier?, pogrzeb i wniebowzi?cie Naj?wi?tszej Panny ........ 938

?YCIORYS KATARZYNY EMMERICH ........ 942

B?ogos?awiona Anna Katarzyna Emmerich(1774-1824)......... 942

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości