MSZA ?WI?TA
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne

 

312.

?W. FAUSTYNA W CZASIE MSZY ?W.WIDZIA?A DZIECI?TKO JEZUS

+ Kiedy raz posz?am na ?wiat do spowiedzi, trafi?am, ?e mój spowiednik odprawia? Msz? ?w. Po chwili ujrza?am Dzieci? Jezus na o?tarzu, które pieszczotliwie i z rado?ci? wyci?ga?o r?cz?ta do niego, jednak ów kap?an po chwili wzi?? to pi?kne Dzieci? w r?ce i po?ama? i ?ywcem je zjad?. W pierwszej chwili uczulam niech?? do tego kap?ana z powodu takiego post?powania z Jezusem, ale zaraz zosta?am o?wiecona w tej sprawie i pozna?am, ?e bardzo jest mi?y Bogu ów kap?an. (Dz 312)

 

409.

?W. FAUSTYNA DO?WIADCZA ?YWEJ OBECNO?CI PANA JEZUSA W ?WI?TYNIACH KATOLICKICH

Kiedy by?am w pewnej ?wi?tyni z jedna Siostra na Mszy ?w. odczuwa?am wielko?? i majestat Bo?y, czu?am, ?e ?wi?tynia ta jest przesi?kni?ta Bogiem. Majestat Pana ogarnia? mnie, chocia? przera?a?, to jednak nape?nia? mnie spokojem i rado?ci?; pozna?am, ?e Jego woli nic si? sprzeciwi? nie mo?e. O, gdyby dusze wszystkie [wiedzia?y] Kto mieszka w ?wi?tyniach naszych, to nie by?oby tyle zniewag i nieuszanowania w tych miejscach ?wi?tych. (Dz 409)

411.

?W. FAYSTYNA OPISUJE ODCZUWANIE OBECNO?CI PANA JEZUSA W CZASIE MSZY ?W.

21/III.35. Cz?sto w czasie Msz ?w. wiedze Pana w duszy, czuj? Jego obecno??, która mnie na wskro? przenika. Odczuwam Jego Boskie spojrzenie, rozmawiam z Nim wiele bez s?owa mówienia, wiem, czego pragnie Jego Boskie Serce i zawsze pe?ni? to, co Jemu si? lepiej podoba. Kocham do szale?stwa i czuje, ze jestem kochana przez Boga. W tych chwilach kiedy si? spotykam w g??bi wn?trzno?ci z Bogiem, czuje si? tak szcz??liwa, ?e nie umiem tego wypowiedzie?, s? to chwile krótkie, bo dusza nie znios?aby ich d?u?ej, musia?oby nast?pi? roz??czenie od cia?a. Chocia? chwile te s? bardzo krótkie, jednak ich moc, która si? udziela duszy pozostaje na bardzo d?ugo. Bez najmniejszego wysi?ku czuje g??bokie skupienie, które mnie wówczas ogarn??o ? nie zmniejsza si?, chocia? rozmawiam z lud?mi, ani nie przeszkadza mi do spe?niania obowi?zków. Czuj? sta?? obecno?? Jego bez ?adnego wysilenia duszy, czuj?, ze jestem z??czona z Bogiem tak ?ci?le, jak si? ??czy kropla wody z bezdennym oceanem.

 

W ten czwartek uczulam ?ask? te pod koniec pacierzy, która trwa?a wyj?tkowo d?ugo, bo przez ca?? Msz? ?w., ale my?la?am, ?e skonam z rado?ci. W tych chwilach poznaje lepiej Boga i Jego przymioty i tak?e poznaje siebie i n?dz? swoj? i zadziwia mnie wielkie uni?enie Boga do tak n?dznej duszy, jak moja. Po Mszy ?w. czu?am si? cala pogr??ona w Bogu i przytomne mi ka?de spojrzenie Jego w g??b serca mojego. (Dz 411)

447.

W CZASIE CHOROBY ?W. FAUSTYNA UCZESTNICZY DUCHOWO WE MSZ ?W.

Pi?tek. By?am chora i nie mog?am i?? na Msze ?w. ? z rana o godzinie siódmej ujrza?am swego spowiednika, który odprawia? Msz? ?w. podczas której widzia?am Dzieci? Jezus. Pod koniec Mszy ?w. znik?o widzenie i ujrza?am si?, jako przedtem w swej celi. Rado?? mnie ogarn??a niewymowna, ze chocia? nie mog?am by? w naszej kaplicy na Mszy ?w. s?ucha?am jej jednak z bardzo oddalonego ko?cio?a. Jezus wszystkiemu zaradzi? mo?e. (Dz 447)

 

 

684.

PAN JEZUS POZWOLI? ?W. FAUSTYNIE UCZESTNICZY? W CZASIE OSTATNIEJ WIECZERZY; TU OPISUJE POSTA? PANA JEZUSA KONSEKRUJACEGO CHLEB I WINO

+ Godzina ?w. - Czwartek. W tej godzinie modlitwy, Jezus pozwoli? mi wej?? do Wieczernika i by?am obecna co si? tam dzia?o. Jednak najg??biej przej??am, (mi? chwila) si? chwil?, w której Jezus przed konsekracj? wzniós? oczy w niebo i wszed? w tajemnicz? rozmow? z Ojcem Swoim. Ten moment w wieczno?ci dopiero poznamy nale?ycie. Oczy Jego by?y jako dwa p?omienie, twarz rozpromieniona, bia?a jak ?nieg, ca?a posta? majestatyczna, Jego dusza st?skniona, W CHWILI KONSEKRACJI ODPOCZ??A MI?O?? NASYCONA - ofiara w ca?ej pe?ni dokonana. Teraz tylko zewn?trzna ceremonia ?mierci si? wype?ni zewn?trzne zniszczenie, istota jest w Wieczerniku. Przez ca?e ?ycie nie mia?am tak g??bokiego poznania tej tajemnicy, jako w tej godzinie adoracji. O, jak gor?co pragn?, aby ?wiat ca?y pozna? t? niezg??bion? tajemnic?. (Dz 684)

 

 

913-914.

?W. FAUSTYNA WIDZIA?A W CZASIE MSZY ?W. PANA JEZUSA UKRZY?OWANEGO; MSZA ?W. JEST ?MIERCI? ZBAWICIELA

2/1I.1937. Dzi? skupienie Bo?e od rana przenika moj? dusz?; w czasie Mszy ?w. my?la?am, ?e zobacz? ma?ego Jezusa, ja[k] cz?sto widz?, jednak dzi? widzia?am w czasie Mszy ?w. Jezusa Ukrzy?owanego. Jezus by? przybity do krzy?a i w wielkich m?kach. Dusza moja zosta?a przenikni?ta cierpieniem Jezusa, w duszy i ciele moim, chocia? w sposób niewidzialny, ale równie bolesny. O, jak straszne tajemnice dziej? si? w czasie Mszy ?w. Wielka tajemnica si? dokonywuje w czasie Mszy ?w. Z jak? pobo?no?ci? powinni?my s?ucha? i bra? udzia? w tej ?mierci Jezusa. Poznamy kiedy? co Bóg czyni dla nas w ka?dej Mszy ?w. i jaki w niej dla nas gotuje dar. Jego Boska mi?o??, tylko na taki dar zdoby? si? mog?a. O Jezu, Jezu mój, jak. wielkim bólem przenikni?ta jest dusza moja, widz?c tryskaj?cy zdrój ?ywota z tak? s?odycz? i moc? dla ka?dej duszy. - A jednak widz? dusze zwi?dnia?e i usychaj?ce z w?asnej winy. O Jezu mój, spraw, niech moc mi?osierdzia ogarnie te dusze.(Dz 913-914)

964-965.

W CZASIE MSZY ?W. ?W. FAUSTYNA ZOBACZY?A PANA JEZUSA CIERPI?CEGO

17/11.37. Dzi? rano widzia?am w czasie Mszy ?w. Jezusa cierpi?cego. M?ka Jego odbi?a si? w ciele moim, cho? w sposób niewidzialny, ale niemniej bolesny. Jezus spojrza? si? na mnie i rzek?: - dusze gin? mimo Mojej gorzkiej m?ki. Daj? im ostatni? desk? ratunku. to jest ?wi?to mi?osierdzia Mojego. Je?eli nie uwielbi? mi?osierdzia Mojego, zgin? na wieki, Sekretarko Mojego mi?osierdzia. pisz, mów duszom o tym wielkim mi?osierdziu Moim. bo blisko jest dzie? straszliwy dzie? Mojej sprawiedliwo?ci.(Dz 964-965)

976.

?W. FAUSTYNA WIDZIA?A W CZASIE MSZY ?W. PANA JEZUSA KONAJ?CEGO

24/II.37 Dzi? w czasie Mszy ?w.. widz? Jezusa konaj?cego, cierpienia Pana przeszywaj? moj? dusz? i cia?o, cho? w sposób niewidzialny, ale ból jest wielki, trwa bardzo krótko.(Dz 976)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 36 goĹ›ci