SAKRAMENT POKUTY
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne

 

377.

?W. FAUSYTYNA WYLICZA KORZY?CI P?YN?CE ZE SPOWIEDZI

O spowiedzi ?w. Ze spowiedzi ?wi?tej powinni?my odnosi? dwie korzy?ci:

1. do spowiedzi przychodzimy po uleczenie;

2. po wychowanie ? dusza nasza potrzebuje ci?g?ego wychowania, jak ma?e dziecko.

 

O Jezu mój, rozumiem g??boko te s?owa i wiem, z do?wiadczenia, ?e dusza o w?asnych si?ach daleko nie zajdzie, wiele si? natrudzi, nic dla chwa?y Bo?ej nie zrobi, b??dzi ustawicznie, poniewa? umy?l nasz jest ciemny i nie umie rozezna? w?asnej sprawy. Na dwie rzeczy b?d? zwraca? uwag? szczególn?: pierwsze ? wybiera? b?d? do spowiedzi to, co mnie najwi?cej upokarza, chocia?by to by? drobiazg, ale mnie to kosztuje i dlatego mowie; drugie ? ?wiczy? si? b?d? w skrusze, nie tylko przy spowiedzi, ale przy ka?dym rachunku sumienia wzbudzi? w sobie ?al doskona?y, a szczególnie, kiedy si? po?o?? na spoczynek. Jeszcze jedno s?owo: dusza, która szczerze pragnie post?powa? w doskona?o?ci, powinna si? ?ci?le trzyma? rad udzielanych przez kierownika duszy. Tyle ?wi?to?ci ? ile zale?no?ci. (Dz 377)

647.

PRZED SPOWIEDZI? NALE?Y POMODLI? SI? ZA SPOWIEDNIKA

Jedn? rzecz zrozumia?am, ?e musz? si? wiele modli? za ka?dego spowiednika o ?wiat?o Ducha ?wi?tego, bo kiedy przyst?puj? do konfesjona?u, a najpierw nie pomodli?am si? gor?co, to niewiele mnie zrozumie spowiednik. Ojciec ten zach?ca? mnie do gor?cej modlitwy w tych intencjach, aby Bóg lepiej da? pozna? i zrozumie? rzeczy te, które ??da ode mnie: niech Siostra odprawia nowenn? po nowennie, a Bóg ?ask nie odmówi. (Dz 647)

1448.

PAN JEZUS PRZYPOMINA, ?E W SAKRAMENCIE POKUTY JEST ?RÓD?A JEGO MI?OSIERDZIA

- Pisz, mów o Moim mi?osierdziu. Powiedz duszom gdzie maj? szuka? pociech, to jest w trybunale mi?osierdzia, tam s? najwi?ksze cuda, które si? nieustannie powtarzaj?. Aby zyska? ten cud, nie trzeba odprawi? dalekiej pielgrzymki, ani te? sk?ada? jakich? zewn?trznych obrz?dów, ale wystarczy przyst?pi? do stóp zast?pcy Mojego z wiar? i powiedzie? mu n?dz? swoj?, a cud mi?osierdzia Bo?ego oka?e si? w ca?ej pe?ni. Cho?by dusza by?a, jak trup rozk?adaj?ca si? i cho?by po ludzku ju? nie by?o wskrzeszenia i wszystko ju? stracone, nie tak jest po Bo?emu, cud mi?osierdzia Bo?ego wskrzesza t? dusz? w ca?ej pe?ni. O biedni, którzy nie korzystaj? z tego cudu mi?osierdzia Bo?ego, na darmo b?dziecie wo?a?, ale b?dzie ju? za pó?no.(Dz 1448)

1602.

DO SPOWIEDZI MAMY PODCHODZI? Z NACZYNIEM UFNO?CI

Dzi? powiedzia? mi Pan: - Córko, kiedy przyst?pujesz do spowiedzi ?w., do tego ?ród?a mi?osierdzia Mojego, zawsze sp?ywa na twoj? dusz? Moja Krew i Woda, która wysz?a z Serca Mojego i uszlachetnia tw? dusz?. Za ka?dym razem, jak si? zbli?asz do spowiedzi ?w. zanurzaj si? ca?a w Moim mi?osierdziu z wielk? ufno?ci?, abym móg? zla? na dusz? twoj? hojno?? Swej ?aski. Kiedy si? zbli?asz do spowiedzi, wiedz o tym, ?e Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zas?aniam si? tylko kap?anem, lecz sam dzia?am w duszy. Tu n?dza duszy spotyka si? z Bogiem mi?osierdzia. Powiedz duszom, ?e z tego ?ród?a mi?osierdzia dusze czerpi? ?aski jedynie naczyniem ufno?ci. Je?eli ufno?? ich b?dzie wielka, hojno?ci Mojej nie ma granic. Strumienie Mej ?aski zalewaj? dusze pokorne. Pyszni zawsze s? w ubóstwie i n?dzy, gdy? ?aska Moja odwraca si? od nich do dusz pokornych.(Dz 1602)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 36 goĹ›ci