MODLITWA CHRZE?CIJANINA
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne

 

146.

KA?DY POWINIE? SI? MODLI?

Modlitwa. Dusza zbroi si? przez modlitw? do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie powinna si? modli?. ? Musi si? modli? dusza czysta i pi?kna, bo inaczej utraci?aby swa pi?kno??; modli? si? musi dusza d???ca do tej czysto?ci, bo inaczej nie dosz?aby do niej; modli? si? musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upad?aby z powrotem; modli? si? musi dusza grzeszna, pogr??ona w grzechach, aby mog?a powsta?. I nie ma duszy, która by nie by?a obowi?zana do modlitwy, bo wszelka ?aska sp?ywa przez modlitw?. (Dz 146)

 

157.

?W. FAUSTYNA POZNAJE ZNACZENIE D?UGIEJ MODLITWY W OKRESIE TRUDNO?CI

+ Wieczorem, kiedy wesz?am do ma?ej kapliczki, us?ysza?am w duszy te s?owa: córko Moja, rozwa? te s?owa: a b?d?c w ci??ko?ci ? d?u?ej si? modli?. Kiedy si? zacz??am zastanawia? g??biej, wiele ?wiat?a sp?yn??o na dusz? moj?. Pozna?am, jak bardzo potrzeba nam wytrwa?o?ci w modlitwie i od takiej ci??kiej modlitwy zale?y nieraz nasze zbawienie. (Dz 157)

166.

?W. FAUSTYNA WYZNAJE, ?E W MODLITWIE ODNAJDUJE POMOC W CHWILACH TRUDNYCH

W modlitwie zawsze znajduj? ?wiat?o i moc ducha, chocia? s? nieraz chwile ci??kie i bardzo przykre, tak, ?e nieraz nie mo?na poj??, ?e to w klasztorze dzia? si? mo?e. Dziwnie Bóg dopuszcza, ale to si? dzieje zawsze w tym celu, by si? okaza?a w duszy cnota, albo, aby si? wyrobi?a. Na to s? przykro?ci. (Dz 166)

691.

W CIERPIENIU ?W. FAUSTYNA ODPRAWIA OWOCNIE MODLITW? CZWARTKOW?

+ Czwartek. Dzi?, chocia? jestem tak bardzo zm?czona, jednak postanowi?am sobie, ?e odprawi? godzin? ?w. Modli? si? nie mog?am, kl?cze? tak?e nie mog?am, ale trwa?am na modlitwie ca?? godzin? i ??czy?am si? w duchu z tymi duszami, które ju? w sposób doskona?y wielbi? Boga. Jednak pod koniec godziny, nagle ujrza?am Jezusa, który g??boko i z niewypowiedzian? s?odycz? spojrza? si? na mnie i rzek?: niezmiernie Mi jest mi?a twoja modlitwa. - Po tych s?owach, wst?pi?a w dusz? moj? dziwna si?a i rado?? duchowa, obecno?? Bo?a przenika m? dusz? na wskro?. O, co si? dzieje z dusz?, która si? spotka oko w oko z Panem, tego ?adne pióro nie wyrazi?o, ani nie wyrazi nigdy... (Dz 691)

 

739.

PAN JEZUS OTACZA ?ASK? TYCH, KTÓRCH KOCHAMY

Dzi? po Komunii ?w., mówi?am Panu Jezusowi bardzo wiele o osobach szczególnych dla mnie. Wtem us?ysza?am te s?owa: - Córko Moja, nie wysilaj si? na takie wielomówstwo. Tych, których szczególnie kochasz i Ja ich szczególnie mi?uj? i ze wzgl?du na ciebie, ich obsypuj? ?askami Moimi. Mi?o Mi jest kiedy Mi mówisz o nich, ale nie czy? z nadmiarem wysi?ków. (Dz 739)

 

 

860.

W MODLITWIE MO?NA ZNALE?? UKOJENIE

S? chwile w ?yciu, gdzie dusza w g??bokiej modlitwie tylko znajduje ukojenie; oby dusze umia?y wytrwa? w takich momentach w modlitwie, jest to rzecz wa?na.(Dz 860)

872.

?W. FAUSTYNA PRZYPOMINA ZNACZENIE WYTRWA?EJ MODLITWY W CZASIE DUCHOWEJ POSUCHY

7/1. W czasie godziny ?wi?tej, udzie1i? mi Pan skosztowa? Swej M?ki, podzieli?am gorzko?? m?ki, któr? by?a przepe?niona dusza Jego. Jezus da? mi pozna?, jak dusza powinna by? wiern? modlitwie, pomimo udr?cze? i osch?o?ci i pokus, bo od takiej przewa?nie modlitwy zale?y urzeczywistnienie nieraz wielkich zamiarów Bo?ych, a je?eli nie wytrwamy w takiej modlitwie, krzy?ujemy to, co Bóg chcia? przez nas dokona?, albo w nas. Niech s?owa te, wszelka dusza zapami?ta: - a b?d?c w ci??ko?ci d?u?ej si? modli?. Ja tak? modlitw? zawsze przed?u?am o tyle, o ile jest w mej mocy i zgodnie z obowi?zkiem. (Dz 872)

943.

NIKT NIE ZROZUMIE SERCA ZRANIONEGO MI?O?CI? BO??

+ Dzi? czuj? si? tak opuszczona w duszy, ?e nie umiem sobie tego wyt?umaczy?. Skry?abym si? przed lud?mi i p?aka?a bez ko?ca; nikt nie zrozumie serca zranionego mi?o?ci?, a kiedy ono doznaje opuszcze? wewn?trznych, nikt go nie pocieszy. O dusze grzeszników, zabrali?cie mi Pana, ale dobrze, dobrze, poznajcie jak s?odki jest Pan, a ca?e morze goryczy niech zalewa serce moje, wszystkie pociechy Bo?e odda?am wam.(Dz 943)

 

944.

CIERPLIWO??, MODLITWA I MILCZENIE WZMACNIAJ? DUSZ? W JEJ N?DZY

+ S? chwile, w których nie dowierzam sama sobie, jestem prze?wiadczona do dna o swojej s?abo?ci i n?dzy i pozna?am, ?e w tych chwilach mog? wytrwa? tylko ufaj?c niesko?czonemu mi?osierdziu Bo?emu. Cierpliwo??, modlitwa i milczenie - te wzmacniaj? dusz?. S? chwile, w których dusza powinna milcze? i nie godzi si? jej rozmawia? ze stworzeniami; s? to chwile niezadowolenia z samej siebie, a dusza czuje si? s?aba, jak ma?e dziecko. Wtedy trzyma si? ca?? si?? Boga, w takich chwilach ?yj? wy??cznie wiar? i kiedy si? uczuj? wzmocniona ?ask? Bo??, wtenczas jestem ?mielsza w mowie i obcowaniu z bli?nimi.(Dz 944)

1767.

KONFERENCJA O OFIERZE I MODLITWIE

Córko Moja, chc? ci? pouczy?, ja masz ratowa? dusze ofiar? i modlitw?. Modlitw? i cierpieniem wi?cej zbawisz dusz, ani?eli misjonarz przez same tylko nauki i kazania. Chc? ci? widzie?, jako ofiar? ?ywej mi?o?ci, która dopiero wtenczas ma moc przede Mn?. Musisz by? unicestwiona, zniszczona, ?yj?ca jakoby umar?a w najtajniejszym jestestwie swoim. Musisz by? zniszczona w tej tajni, gdzie oko ludzkie nigdy nie si?ga, a wtenczas b?dziesz Mi ofiar? mi??, ca?opaln?, pe?n? s?odyczy i woni, a moc twoja b?dzie pot??na, za kim prosi? b?dziesz. Na zewn?trz ofiara twoja tak ma wygl?da?: ukryta, cicha, przesi?kni?ta mi?o?ci?, przepojona modlitw?. ??dam od ciebie, córko Moja, aby ofiara twoja by?a czysta i pe?na pokory, abym móg? mie? w niej upodobanie. Nie b?d? szcz?dzi? ci ?aski Swojej, aby? mog?a spe?ni? to, czego ??dam od ciebie. Teraz ci? poucz?, z czego si? b?dzie sk?ada? ta ca?opalna ofiara w ?yciu codziennym, aby ci? ustrzec od z?udzenia. Wszystkie cierpienia przyjmiesz z mi?o?ci?; nie trap si? tym, je?eli serce twoje cz?sto b?dzie doznawa? odrazy i niech?ci do tej ofiary. Ca?a moc jej jest zawarta w woli, a wi?c te uczucia przeciwne, nie tylko nie obni?? w oczach Moich tej ofiary, ale j? spot?guj?. Wiedz o tym, ?e cia?o i dusza twoja cz?sto b?dzie w ogniu. Chocia? w niektórych godzinach nie b?dziesz Mnie czu?, ale Ja b?d? przy tobie. Nie bój si?, ?aska Moja b?dzie z tob?. . .(Dz 1767)

1389.

W GOR?CEJ MODLITWIE DUSZA ODNAJDUJE SPOKÓJ

S? chwile w ?yciu, ?e dusza jest w takim stanie, ?e nie rozumie mowy niejako ludzkiej, wszystko j? m?czy i nic jej nie uspokoi, jak tylko gor?ca modlitwa. W gor?cej modlitwie dusza doznaje ulgi i cho?by chcia?a wyja?nienia stworze?, one j? tylko wprowadzaj? w wi?ksze niepokoje.(Dz 1387)

 

1397

PAN JEZUS ZAWSZE WYS?UCHUJE MODLITW? W INTENCJI GRZESZNIKÓW

Powiedzia? mi Pan: utrata ka?dej duszy pogr??a Mnie w ?miertelnym smutku. Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy si? modlisz za grzeszników. Najmilsza Mi jest modlitwa, to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych, wiedz córko Moja, ?e ta modlitwa zawsze jest wys?uchana.(Dz 1397)

 

1501.

W BEZSENNE NOCE ?W. FAUSTYNA NAWIEDZA?A DUCHOWO KO?CIO?Y I KAPLICE

+ Kiedy teraz nie mog? troch? sypia? w nocy, bo mi cierpienie nie pozwala, zwiedzam wszystkie ko?cio?y i kaplice i cho? krótko adoruj? Przenaj?wi?tszy Sakrament. Kiedy wracam do swojej kaplicy, wtenczas modl? si? za pewnych kap?anów, którzy g?osz? i rozs?awiaj? mi?osierdzie Bo?e. I tak?e modl? si? w intencji Ojca ?w. i aby uprosi? mi?osierdzie Bo?e dla grzeszników - to s? moje noce.(Dz 1501)

 

Komentarze   

 
0 #2 Slawomir 2015-11-18 00:36
Prosze o pomoc i modlitwe za dusze Samobojcow. O laske nawrocenia w chwili smierci i przyjecie przez Boga za wstawiennictwem syna jego Jezusa Milosiernego Chrystusa do Krolestwa Niebieskiego. Amen
Cytować
 
 
0 #1 zenek 2010-09-28 14:51
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 63 goĹ›ci