SPOTKANIA Z MATK? BO??
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne

 

25.

MATKA BO?A Z DZIECI?TKIEM JEZUS OBJAWIA SI? ?W. FAUSTYNIE I J? POCIESZA

W nocy odwiedzi?a mnie Matka Bo?a z Dzieci?tkiem Jezus na r?ku. Rado?? nape?ni?a dusz? moj? i rzek?am: Maryjo, Matko moja, czy Ty wiesz jak strasznie cierpi?? I odpowiedzia?a mi Matka Bo?a: wiem ile cierpisz, ale nie l?kaj si?, Ja wspó?czuj? z tob? i zawsze wspó?czu? b?d?. U?miechn??a si? serdecznie i znik?a. Natychmiast powsta?a w duszy mojej si?a i wielka odwaga. Jednak trwa?o tylko jeden dzie?. Piek?o jakoby si? sprzysi?g?o przeciwko mnie. Nienawi?? straszna zacz??a si? wdziera? do duszy mojej, nienawi?? do wszystkiego co ?wi?te i Bo?e. Zdawa?o mi si?, ?e te udr?ki maj? by? sta?ym udzia?em mojego istnienia. Zwróci?am si? do Naj?wi?tszego Sakramentu i mowie do Jezusa: Jezu, Oblubie?cze mojej duszy, czy Ty nie widzisz, ze kona dusza moja za Tob?? ? Jak mo?esz si? tak ukrywa? przed sercem tak szczerze Ci? kochaj?cym? ? Przepraszam Ci? Jezu, niech si? stanie we mnie wola Twoja ?wi?ta. B?d? cierpie? cichutko, jak go??bica, nie skar??c si?. Nie pozwol? sercu swemu, ani na jeden j?k bolesnej skargi. (Dz 25)

79.

SW. FAUSTYNA ODDAJE SI? W OPIEK? MATCE BO?EJ

Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaje ci dusz? i cia?o moje, ?ycie i ?mier? moj? i to co po niej nast?pi. Wszystko sk?adam w Twoje r?ce o Matko moja, okryj Swym p?aszczem dziewiczym moj? dusze i udziel mi ?aski czysto?ci serca, duszy i cia?a i bro? mnie Sw? pot?g? przed nieprzyjació?mi wszelkimi, a szczególnie przed tymi, którzy z?o?liwo?? swoj? pokrywaj? maska cnoty. O ?liczna Lilio, Ty? dla mnie zwierciad?em, o Matko moja. (Dz 79)

161.

PIE?? DO MATKI BO?EJ

O Maryjo, Niepokalana Dziewico,

Czysty krysztale dla serca mojego,

Ty? mocy moja, o silna kotwico,

Ty? tarcz? i obrona dla serca s?abego.

 

O Maryjo, Ty? czysta i niezrównana,

Dziewico i Matko zarazem,

Ty? pi?kna jak s?o?ce, niczym nie zmazana,

Nic nie pójdzie w porównanie z Twej duszy obrazem.

 

Twa pi?kno?? zachwyci?a oko Trzykro? ?wi?tego,

?e zst?pi? z Nieba, opuszczaj?c tron wieczystej stolicy,

I przybra? Cia?o i Krew z Serca Twego,

I przez dziwi? miesi?cy taj?c si? w sercu Dziewicy.

 

O Matko, Dziewicy, nikt ni pojmie tego,

?e Bóg niezmierzony staje si? cz?owiekiem,

To tylko motyw mi?o?ci niezg??bionego mi?osierdzia Swego,

Przez Ciebie, Matko ? dane nam ?ycie z Nim na wieki.

 

O Maryjo, Matko Dziewico i Bramo niebieska,

Przez ciebie przysz?o nam zbawienie,

Wszelka laska przez Twoje r?ce dla nas tryska,

A wierne na?ladowanie Ciebie, u?wi?ci mniej jedynie.

 

O Maryjo, Dziewico ? Lilio naj?liczniejsza,

Serce Twe dla Jezusa by?o pierwszym tabernakulum na ziemi,

A to dlatego, ?e poora Twoja by?a najg??bsza,

I dlatego wyniesiona nad chóry Anielskie i nad ?wi?tymi.

 

O Maryjo, s?odka Matko moja,

Oddaje Ci dusz?, cia?o i biedne me serce,

B?d? stra?niczka ?ycia mego,

A szczególnie w ?mierci godzinie, w ostatniej walce. (Dz 160)

259-260.

?W. FAUSTYNA OPUSZCZA KRAKÓW I W DRODZE DO WILNA NAWIEDZA JASN? GÓR?

Dnia 27 [maja 1933] wyje?d?am do Wilna. Kiedy wysz?am przed dom, spojrza?am na ca?y ogród i dom, kiedy spojrza?am na nowicjat, nagle ?zy mi pop?yn??y z oczu. Wspomnia?am na wszystkie dobrodziejstwa i ?aski, których mi udzieli? Pan. Wtem niespodziewanie ujrza?am Pana przy klombie, który mi powiedzia?: nie p?acz, Ja jestem z tob? zawsze. Obecno?? Bo?a, która mnie ogarn??a wówczas, kiedy mówi? Pan Jezus, trwa?a przez ca?y czas podró?y. MIA?AM POZWOLENIE WST?PI? DO CZ?STOCHOWY. Po raz pierwszy ujrza?am Matk? Bo?? kiedy posz?am rano o godzinie pi?tej na ods?oni?cie obrazu. Modli?am si? bez przerwy do godziny jedenastej i zdawa?o mi si?, ?e dopiero co przysz?am. Matka tamtejsza Prze?o?ona przys?a?a po mnie Siostr?, ?ebym przysz?a na ?niadanie, i martwi si?, ze si? spó?ni? na poci?g. Wiele mi powiedzia?a Matka Bo?a. Oddalam Jej swoje ?luby wieczyste, czu?am, ze jestem Jej dzieckiem, a Ona mi Matk?. Nic mi nie odmówi?a, o co Ja prosi?am. (Dz 259-260)

315.

?W. FAUSTYNA ODDAJE SI? POD OPIEK? MATCE BO?EJ BOLESNEJ

+Matko Bo?a, dusza Twa by?a zanurzona w goryczy morzu, spójrz si? na dzieci? Twoje i naucz cierpie? i kocha? w cierpieniu. Wzmocnij ma dusz?, niech jej ból nie ?amie. Matko ?aski ? naucz mnie ?y? z Bogiem. (Dz 315)

449.

SPOTKANIE ?W. FAUSTYNY Z MATK? NAJ?WI?TSZ?

5 sierpnia 1935 ? ?wi?to Matki Bo?ej Mi?osierdzia. Przygotowa?am si? do tego ?wi?ta z wi?ksza gorliwo?ci?, ni?eli w inne lata. W dniu tym rano dozna?am walki wewn?trznej na my?l, ?e musze opu?ci? Zgromadzenie , które si? cieszy szczególn? opieka Maryi. W tej walce przesz?a mi medytacja, pierwsza Msza ?w., podczas drugiej Mszy ?w. prosi?am Matk? Naj?wi?tsz?, ?e trudno mi jest si? roz??czy? ze Zgromadzeniem tym,, które jest pod szczególn? opieka Twoj?, o Maryjo. Wtem ujrza?am Naj?wi?tsz? Pann? niewymownie pi?kn?, która si? zbli?a?a si? do mnie od o?tarza do mojego kl?cznika i przytuli?a mnie do Siebie i rzek?a mi te s?owa: - Jestem wam Matk? z niezg??bionego Mi?osierdzia Boga. Ta dusza Mi jest najmilsz?, która wiernie wype?nia wol? Bo??. ? Da?a mi zrozumie?, ze wiernie wype?ni?am wszystkie ?yczenia Boga i w ten sposób znalaz?am lask? w oczach Jego. B?d? odwa?na, nie l?kaj si? z?udnych przeszkód, ale wpatruj si? w M?k? Syna Mojego, a tym sposobem zwyci??ysz. (Dz 449)

785.

MATKA BO?A POUCZA ?W. FAUSTYN?, BY DBA?A O POKOR? SERCA

29/XI.[ 1936]. Matka Bo?a pouczy?a mnie, jak si? przygotowa? mam do ?wi?ta Bo?ego Narodzenia. Widzia?am J? dzi? bez Dzieci?tka Jezus, powiedzia?a mi: - córko Moja, staraj si? o cicho?? i pokor?, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, móg? wypocz??. Adoruj Go w sercu swoim, nie wychod? z wn?trza swego. Uprosz? ci, córko Moja, ?ask? tego rodzaju ?ycia wewn?trzne, aby? nie opuszczaj?c wn?trza swego, na zewn?trz spe?ni?a wszelkie obowi?zki swoje jeszcze z wi?ksz? dok?adno?ci?. Ustawicznie Przebywaj z Nim we w?asnym sercu, On ci b?dzie moc?, ze stworzeniami utrzymuj o tyle, o ile konieczno?? i obowi?zek twój tego wymaga. Jeste? mieszkaniem mi?ym Bogu ?ywemu, w którym On ustawicznie z mi?o?ci? i upodobaniem przebywa, a ?ywa obecno??' Bo?a, któr? odczuwasz w sposób ?ywszy i wyra?ny, utwierdzi ci?, córko, Moja w tym, co ci powiedzia?am. Staraj si? do dnia Bo?ego Narodzenia tak post?powa?, a pó?niej On ci Sam da pozna?, w jaki sposób przestawa? i jednoczy? si? z Nim b?dziesz.(Dz 785)

805.

NIEPOKALANE POCZ?CIE MATKI BO?EJ

Od samego rana czu?am blisko?? Matki Naj?wi?tszej. W czasie Mszy ?w. ujrza?am J? tak ?liczn? i pi?kn?, ?e nie mam s?ów, abym mog?a cho? cz?stk? tej pi?kno?ci wypowiedzie?. Ca?a by?a bia?a, przepasana szarf? niebiesk?, p?aszcz te? niebieski, korona na g?owie, z ca?ej postaci bi? blask niepoj?ty. - Jestem Królow? nieba i ziemi, ale szczególnie Matk? wasz?. - Przytuli?a mnie do Serca Swego i rzek?a: Ja zawsze wspó?czuj? z tob?. - Odczu?am moc Nieskalanego Jej Serca, która si? udzieli?a duszy mojej. Teraz rozumiem dlaczego od dwóch miesi?cy przygotowywa?am si? do niego i z takim ut?sknieniem wygl?da?am ?wi?ta tego. Od dzi? staram si? o jak najwi?ksz? czysto?? duszy, aby promienie ?aski Bo?ej odbija?y si? w ca?ej jasno?ci. Pragn? by? kryszta?em, aby w oczach Jego znale?? upodobanie..(Dz 805)

915.

?W. FAUSTYNA PROSI MATK? BO??, BY Z??CZY?A JEJ DUSZ? Z SERCEM PANA JEZUSA

+ O Maryjo, dzi? miecz straszny przenikn?? Tw? ?wi?t? dusz?, prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie ?amie si?, ale jest m??na, bo jest z Jezusem. Matko s?odka, z??cz moj? dusz? z Jezusem, bo tylko wtenczas przetrwam wszystkie próby i. do?wiadczenia i tylko w z??czeniu z Jezusem, moje ofiarki b?d? mi?e Bogu. Matko najs?odsza, pouczaj mnie o ?yciu wewn?trznym, niech miecz cierpieli nigdy mnie nie ?amie. O, czysta Dziewico, wlej w serce moje m?stwo i strze? go.(Dz 915)

1114.

?W. FAUSTYNA ODCZUWA?A BLISKO?? MATKI BO?EJ

Maj - l.V.l937. Dzi? odczu?am blisko?? swej matki - Matki Niebieskiej. Chocia? przed ka?d? Komuni? ?w. gor?co prosz? Matk? Bo??, aby mi dopomog?a w przygotowaniu duszy na przyj?cie Syna Swego i czuj? wyra?nie Jej opiek? nad sob?. Bardzo J? o to prosz?, aby raczy?a rozpali? we mnie ogie? mi?o?ci Bo?ej, jak? p?on??o Jej czyste Serce, w chwili Wcielenia S?owa Bo?ego.(Dz 1114)

1232.

MATKA BO?A BY?A TARCZ? OBRONN? SERCA ?W. FAUSTYNY

+

J.M.J.

O s?odka Matko Bo?a,

Na Tobie wzoruj? me ?ycie,

Ty? mi ?wietlana zorza,

W Tobie ton? ca?a w zachwycie.

O Matko, Dziewico Niepokalana,

W Tobie odbija mi si? promie? Boga.

Ty mnie uczysz, jak w?ród burz kocha? Pana,

Ty? mi tarcz? i obron? od wroga.

Kraków, 1O.VIII.1937

1388.

NABO?E?STWA DO MATKI BO?EJ JEST ?RÓ?EM DZIECI?CTWA BO?EGO

+ W jednej modlitwie pozna?am, jak bardzo jest mi?a dusza Ojca Andrasza Bogu. Jest prawdziwym dzieckiem Bo?ym, rzadko w której duszy tak wyra?nie si? przebija to synostwo Bo?e, a to dlatego, ?e ma szczególniejsze nabo?e?stwo do Matki Bo?ej.(Dz 1388)

1398.

W ADWENCIE ?W. FAUSTYNA NA?LADOWA?A CICHO?? MATKI BO?EJ

Nadchodzi Adwent, pragn? przygotowa? swoje serce na przyj?cie Pana Jezusa przez cicho?? i skupienie ducha, ??cz?c si? z Matk? Naj?wi?tsz? i na?laduj?c wiernie Jej cnot? cicho?ci, przez któr? znalaz?a upodobanie w oczach Boga Samego. Ufam, ?e przy Jej boku wytrwam w tym postanowieniu.(Dz 1398)

1412.

?W. FAUSTYNA ROZWA?A?A PRZYWIELEJE MATKI BO?EJ

+ Z wielk? gorliwo?ci? przygotowywa?am si? do obchodzenia ?wi?ta Niepokalanego Pocz?cia Matki Bo?ej. Wi?cej czuwa?am nad skupieniem ducha i rozwa?a?am ten Jej wy??czny przywilej, tote? serce moje ton??o ca?e w Niej, dzi?kuj?c Bogu za udzielenie Maryi tego wielkiego przywileju.(Dz 1412)

1485.

?W. FAUSTYNA ROZMAWIA?A Z MATK? BOSK? KAP?A?SK?

Widzenie Matki Bo?ej. W jasno?ci wielkiej ujrza?am Matk? Bo?? w bia?ej sukni, przepasan? z?otym pasem, a drobne gwiazdki tak?e z?ote by?y po ca?ej szacie i r?kawy na trójk?t wy?o?one z?otem. P?aszcz mia?a szafirowy lekko zarzucony, na g?owie mia?a lekko zarzucony prze?roczysty welon, w?osy rozpuszczone, ?licznie u?o?one i korona ze z?ota, która mia?a w zako?czeniach krzy?yki. Na lewym r?ku trzyma?a Dzieci? Jezus. Takiej Matki Bo?ej jeszcze nie widzia?am. Wtem spojrza?a na mnie ?askawie i rzek?a: jestem Matk? Bosk? Kap?a?sk?. Wtem Jezusa spu?ci?a z r?ki na ziemi?, a praw? r?k? podnios?a w niebo i rzek?a: Bo?e, b?ogos?aw Polsce, b?ogos?aw kap?anom. I znów rzek?a do mnie: - Powiedz to co? widzia?a kap?anom. - Postanowi?am sobie, ?e przy pierwszej sposobno?ci widzenia si? z Ojcem powiem, lecz ja sama nie mog? nic zrozumie? z tego widzenia.(Dz 1485

 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 40 goĹ›ci