SYLWESTER I NOWY ROK
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

926-927.

W OSTATNIE DNI KARNAWA?U ?W. FAUSTYNA POZNA?A GRZECHY CA?EGO ?WIATA; MODLI?A SI? ZA BIEDNYCH GRZESZNIKÓW; DUSZE WYBRANE PODTRZYMUJ? ?WIAT W ISTNIENIU

9/1I.[1937]. Ostatki. Ostatnie te dwa dni karnawa?u, pozna?am wielki nawa? kar i grzechów. Da? mi Pan pozna? w jednym momencie grzechy ?wiata ca?ego w dniu tym pope?nione. Zemdla?am z przera?enia i pomimo, ?e znam ca?? g??bi? mi?osierdzia Bo?ego, zdziwi?am si?, ?e Bóg pozwala istnie? ludzko?ci. I da? mi Pan pozna?, kto podtrzymuje istnienie tej ludzko?ci: to s? dusze wybrane, Kiedy dope?ni si? miara wybranych, ?wiat istnia? nie b?dzie. Przez te dwa dni przyjmowa?am Komuni? ?w. wynagradzaj?c? i rzek?am do Pana: - Jezu, dzi? wszystko ofiaruj? za grzeszników, niech ciosy Twej sprawiedliwo?ci uderzaj? we mnie, a morze mi?osierdzia niech ogarnie biednych grzeszników. I wys?ucha? Pan pro?by mojej; wiele dusz wróci?o do Pana, a1e ja kona?am pod brzemieniem sprawiedliwo?ci Bo?ej; czu?am, ?e jestem przedmiotem gniewu Boga Najwy?szego. Wieczorem cierpienie moje dosz?o do tak wielkiego opuszczenia wewn?trznego, ?e j?ki wyrywa?y, mi si? z piersi mimo woli. Zamkn??am si? na klucz w swojej separatce i zacz??am adoracj? czyli godzin? ?wi?t?. Wewn?trzne opuszczenie i odczuta sprawiedliwo?? Bo?a ? to by?a moja modlitwa; a j?k i ból, który mi si? wyrywa? z duszy, to zaj??o miejsce s?odkiej rozmowy z Panem.(Dz 926-927)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 35 goĹ›ci