?WI?TA HOSTIA
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

356.

?W. FAUSTYNA WY?PIEWUJE UWIELBIENIE HOSTII ?WI?TEJ

Hostio ?w., w której zawarty jest testament mi?osierdzia Bo?ego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

 

Hostio ?w., w której zawarte jest Cia?o i Krew Pana Jezusa, jako dowód niesko?czonego mi?osierdzia ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.

 

Hostio ?w., w której jest ?ycie wiekuiste i niesko?czonego mi?osierdzia, nam obficie udzielane, a szczególnie biednym grzesznikom.

 

Hostio ?w., w której zawarte jest mi?osierdzie Ojca, Syna i ducha ?wi?tego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.

 

Hostio ?w., w której zawarta jest niesko?czona cena mi?osierdzia, która wyp?aci wszystkie d?ugi nasze, a szczególnie biednych grzeszników.

 

Hostio ?w., w której zawarte jest ?ród?o wody ?ywej, tryskaj?cej z niesko?czonego mi?osierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

 

Hostio ?w., w której zawarty jest ogie? najczystszej mi?o?ci, który p?onie z ?ona Ojca Przedwiecznego, jako z przepa?ci niesko?czonego mi?osierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

 

Hostio ?w., w której zawarte jest lekarstwo na wszystkie niemoce nasze, p?yn?ce z niesko?czonego mi?osierdzia, jako z krynicy, dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

 

Hostio ?w., w której zawarta jest ??czno?? pomi?dzy Bogiem a nami, przez niesko?czone mi?osierdzie dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

 

Hostio ?w., w której zawarte s? wszystkie uczucia najs?odszego Serca Jezusowego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.

 

Hostio ?w., nadziejo nasza jedyna w?ród ciemno?ci i burz wewn?trznych i zewn?trznych.

 

Hostio ?w., nadziejo nasza jedyna w ?yciu i ?mierci godzinie.

 

Hostio ?w., nadziejo nasza jedyna w?ród niepowodze? i zw?tpienia toni.

 

Hostio ?w., nadziejo nasza jedyna w?ród fa?szu i zdrad.

 

Hostio ?w., nadziejo nasza jedyna w?ród ciemno?ci i bezbo?no?ci, która zalewa ziemi?.

 

Hostio ?w., nadziejo nasza jedyna w?ród t?sknoty i bólu, w którym nas nikt nie zrozumie.

 

Hostio ?w., nadziejo nasza jedyna w?ród znoju i szarzyzny ?ycia codziennego.

 

Hostio ?w., nadziejo nasza jedyna w?ród zniszczenia naszych nadziei i usi?owa?.

 

Hostio ?w., nadziejo nasza jedyna w?ród pocisków nieprzyjacielskich i wysi?ków piek?a.

 

Hostio ?w., ufam Tobie, gdy ci??ko?ci przechodzi? b?d? si?y moje, gdy ujrz? wysi?ki swoje bezskuteczne.

 

Hostio ?w., ufam Tobie, gdy burze miotaj? mym sercem, a duch strwo?ony chyli? si? b?dzie ku zw?tpieniu.

 

Hostio ?w., ufam Tobie, gdy serce moje dr?e? b?dzie ? i ?miertelny pot zrosi nam czo?o.

 

Hostio ?w., ufam Tobie, gdy wszystko sprzysi??e si? przeciw mnie i rozpacz czarna wciska? si? b?dzie do duszy.

 

Hostio ?w., ufam Tobie, gdy wzrok mój gasn?? b?dzie na wszystko, co doczesne, a duch mój po raz pierwszy ujrzy ?wiaty nieznane.

 

Hostio ?w., ufam Tobie, gdy prace moje b?d? przechodzi? si?y moje, a niepowodzenie b?dzie sta?ym udzia?em moim.

 

Hostio ?w., ufam Tobie, gdy spe?nienie cnoty trudnym mi si? wyda i natura buntowa? si? b?dzie.

 

Hostio ?w., ufam Tobie, gdy ciosy nieprzyjacielskie wymierzone przeciw mnie b?d?.

 

Hostio ?w., ufam Tobie, gdy trudy i wysi?ki pot?pione przez ludzi b?d?.

 

Hostio ?w., ufam Tobie, gdy zabrzmi? sady Twoje nade mn?, wtenczas ufam morzu mi?osierdzia Twego. (Dz 356)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 33 goĹ›ci