PAN JEZUS W UBOGIM CH?OPCU
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

1312-1313.

PAN JEZUS W UBOGIM PRZYSZED? DO FURTY DO ?W. FAUSTYNY

+ Jezus w postaci ubogiego m?odzie?ca dzi? przyszed? do furty. Wyn?dznia?y m?odzieniec, w strasznie podartym ubraniu, boso i z odkryt? g?ow?, bardzo by? zmarzni?ty, bo dzie? by? d?d?ysty i ch?odny. Prosi? co? gor?cego zje??. Jednak posz?am do kuchni, nic nie zasta?am dla ubogich; jednak po chwili szukania znalaz?o si? troch? zupy, któr? zagrza?am i wdrobi?am troch? chleba i poda?am ubogiemu, który zjad?. W chwili, gdy odbiera?am od niego kubek, da? mi pozna?, ?e jest Pan nieba i ziemi. Gdym Go ujrza?a, jako jest, znik? mi z oczu. Kiedy wesz?am do mieszkania i zastanawia?am si? tym co zasz?o przy furcie, us?ysza?am te s?owa w duszy: córko Moja, dosz?y uszu Moich b?ogos?awie?stwa ubogich, którzy oddalaj?c si? od furty b?ogos?awi? Mi i podoba?o Mi si? to mi?osierdzie twoje w granicach pos?usze?stwa i dlatego zszed?em z tronu, aby skosztowa? owocu mi?osierdzia twego. O mój Jezu, teraz mi jest jasne i zrozumia?am wszystko, co zasz?o przed chwil?. Jednak czu?am, ?e co to za ubogi, w którym si? przebija taka skromno??. Od tej chwili serce moje jeszcze czystsz? mi?o?ci? zapali?o si? wzgl?dem ubogich i potrzebuj?cych. O, jak si? ciesz?, ?e mi prze?o?eni dali tak? prac?. Rozumiem, ?e mi?osierdzie jest wielorakie, zawsze i wsz?dzie i w ka?dy czas mo?na czyni? dobrze. Gor?ca mi?o?? Boga widzi wko?o siebie nieustanne potrzeby udzielania si? przez czyn, s?owo i modlitw?. Teraz rozumiem s?owa Twoje, które? mi powiedzia?, o Panie, dawniej.(Dz 1312-1313)

1297.

?W. FAUSTYNA NAKARMI?A DWOJE UBOGICH DZIECI

Dzi? nieostro?nie zapyta?am si? ubogich dwóch dzieci, czy naprawd? nie maj? co w domu je??? Dzieci te nic mi nie odpowiadaj?c, odesz?y od furty. Zrozumia?am, jak im trudno mówi? o swej n?dzy, wi?c spiesznie posz?am za nimi i wróci?am ich, daj?c im co mog?am i na co mia?am pozwolenie.(Dz 1297)

1282.

?W. FAUSTYNA Z WIELK? ?AGODNO?CIA PRZYJMUJOWA?A UBOGICH, KTÓRZY PRZYCHODZILI PO POMOC DO FURTY PO RAZ KOLEJNY

+ Kiedy Przychodz? do furty drugi raz ci sami ubodzy, obchodz? si? z nimi wi?ksz? ?agodno?ci? i nie daj? im pozna?, ?e ju? raz byli, aby ich nie kr?powa?, a oni mi wtenczas ?mia?o mówi? o swych dolegliwo?ciach ? potrzebach.(Dz 1282)

 

1282a.

DO UBOGICZH NALE?Y ODNOSI? SI? ?AGODNIE

Chocia? Siostra N. mówi mi, ?e tak si? nie post?puje z dziadami j zatrza?nie mi przed nosem drzwi, ale jak jej nie ma, obchodz? si? z nimi tak, jakby post?pi? z nimi mój Mistrz. Czasami wi?cej si? daje nie daj?c nic, ani?eli daj?c wiele, ale w sposób szorstki.(Dz 1282)

 

1283.

?W. FAUSTYNA POZNAW?A STAN DUSZ UBOGICH

Cz?sto daje mi Pan w wewn?trzny sposób pozna? osoby, z którymi przy furcie obcuj?. Jedna dusza politowania godna, sama chcia?a co? pomówi?. Korzystaj?c z okazji w sposób delikatny da?am jej pozna?, jak w n?dznym stanie jest jej dusza. Oddali?a si? z lepszym usposobieniem.(Dz 1283)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 37 goĹ›ci