BEZROBOTNI PRZY FURCIE KRAKOWSKIEJ
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

1267.

?W. FAUSTYN? PRZYDZIELONO DO PRACY PRZY FURCIE KLASZTORNEJ

6.IX.1937Dzi? mam zmian? obowi?zku z ogrodu do pustyni furty. Posz?am na chwil? rozmowy do Pana, prosi?am Go o b?ogos?awie?stwo i ?aski do wiernego spe?nienia powierzonego mi obowi?zku. Us?ysza?am s?owa: - Córko Moja, Ja zawsze jestem z tob?; da?em ci mo?no?? ?wiczenia si? w uczynkach mi?osierdzia, które b?dziesz wykonywa? wed?ug pos?usze?stwa. Wielk? sprawisz Mi przyjemno?? je?eli codziennie wieczorem pomówisz ze Mn? szczególnie o tym obowi?zku. Uczu?am, ?e Jezus da? mi now? ?ask? do tego urz?du, lecz pomimo to zamkn??am si? g??biej w Jego Sercu.(Dz 1267)

 

1271.

CHERUBIN STRZEG? FURTY KLASZTORNEJ, PRZY KTÓREJ S?U?Y?A ?W. FAUSTYNA

Kiedy pozna?am, jak niebezpiecznie jest w czasach obecnych by? przy furcie, a to z powodu zamieszek rewolucyjnych, i jak ludzie ?li maj? nienawi?? dla klasztorów, posz?am na rozmow? z Panem i prosi?am, aby zarz?dzi? tak, ?e ?aden z?y cz?owiek nie ?mia? si? zbli?y? do furty. Wtem us?ysza?am te s?owa: - córko Moja, z chwil?, kiedy? posz?a do furty, postawi?em Cherubina nad bram?, aby jej strzeg?, b?d? spokojna. Kiedy przysz?am z rozmowy, któr? mia?am z Panem, ujrza?am ob?oczek bia?y, a w nim Cherubina z r?koma z?o?onymi, spojrzenie jego jak b?yskawica, pozna?am jak ogie? mi?o?ci Boga pali si? w tym spojrzeniu. . .(Dz 1271)

 

1282.

?W. FAUSTYNA Z WIELK? ?AGODNO?CIA PRZYJMUJOWA?A UBOGICH, KTÓRZY PRZYCHODZILI PO POMOC DO FURTY PO RAZ KOLEJNY

+ Kiedy Przychodz? do furty drugi raz ci sami ubodzy, obchodz? si? z nimi wi?ksz? ?agodno?ci? i nie daj? im pozna?, ?e ju? raz byli, aby ich nie kr?powa?, a oni mi wtenczas ?mia?o mówi? o swych dolegliwo?ciach ? potrzebach.(Dz 1282)

 

1282a.

DO UBOGICZH NALE?Y ODNOSI? SI? ?AGODNIE

Chocia? Siostra N. mówi mi, ?e tak si? nie post?puje z dziadami j zatrza?nie mi przed nosem drzwi, ale jak jej nie ma, obchodz? si? z nimi tak, jakby post?pi? z nimi mój Mistrz. Czasami wi?cej si? daje nie daj?c nic, ani?eli daj?c wiele, ale w sposób szorstki.(Dz 1282)

 

1283.

?W. FAUSTYNA POZNAW?A STAN DUSZ UBOGICH

Cz?sto daje mi Pan w wewn?trzny sposób pozna? osoby, z którymi przy furcie obcuj?. Jedna dusza politowania godna, sama chcia?a co? pomówi?. Korzystaj?c z okazji w sposób delikatny da?am jej pozna?, jak w n?dznym stanie jest jej dusza. Oddali?a si? z lepszym usposobieniem.(Dz 1283)

 

 

1377.

?W. FAUSTYNA SPOKOJEM ?AGODZI BEZROBOTNYCH POSZUKUJACYCH PRACY

5.XI. Dzi? rana przysz?o, da furty pi?ciu bezrobotnych, którzy koniecznie chcieli wej?? za furt?. Kiedy przez d?u?sz? chwil? Siostra N. z nimi si? uprawia?a i nie mog?am ich odprawi?, przysz?a da kaplicy do Mateczki i Mateczka mi kaza?a i??, a jeszcze by?am kawa?ek od furty, ju? mnie dolecia?y ich g?o?ne dobijanie si?. W jednej chwili ogarn??o, mnie zw?tpienie i l?k, nie wiedzia?am czy im otworzy?, czy tak jak ta Siostra N. odpowiedzie? przez okienko. Jednak w jednej chwili us?ysza?am g?os w duszy: id? i otwórz furt? i rozmawiaj z nimi z tak? s?odycz?, jako rozmawiasz ze Mn?. Natychmiast otworzy?am furt? i zbli?y?am si? da najgro?niejszego, i zacz??am z nim mówi? z tak? s?odycz? i spokojem, ?e oni sami nie wiedzieli co, ze sob? zrobi? i zacz?li te? rozmawia delikatnie i powiedzieli: no to trudno, je?eli klasztor nie mo?e nam da? roboty. - I odeszli ze spokojem. Wyra?nie wyczu?am, ?e Jezus dzia?a? przeze mnie do ich serc, Którego co przed godzin? przyj??am w Komunii ?w. - O, jak dobrze jest dzia?a? pod tchnieniem Bo?ym.(Dz 1377)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 220 goĹ›ci