KS. MICHA? SOPO?KO
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

1238.

KS. SOPO?KO ODWIEDZI? KRAKOWSKI KLASZTOR I ROZMAWIA? ZE ?W. FAUSTYN?

Dzi? widzia?am si? z ks. dr. Sopo?k?, który przeje?d?aj?c przez Kraków, wst?pi? na chwil?. Pragn??am si? z nim widzie?, Bóg spe?ni? moje pragnienie. Kap?an ten, to wielka dusza, która po brzegi wype?niona Bogiem. Rado?? moja by?a wielka, podzi?kowa?am Bogu za t? wielk? ?ask?, gdy? dla wi?kszej chwa?y Bo?ej pragn??am si? z nim widzie?.(Dz 1238)

1252.

?W. FAUSTYNA ROZMAWIA?A Z KS. SOPO?KO

+25.VIII.1937. Dzi? przyjecha? do nas ks. dr Sopo?ko i zamieszka? do 30-go., Ucieszy?am si? niezmiernie, bo Bogu tylko wiadomo, jak bardzo pragn??am si? widzie? z nim dla dzie?a tego, które Bóg przez niego dokonywuje. Chocia? odwiedziny te by?y po??czone z pewnymi przykro?ciami.(Dz 1252)

 

1253.

PAN JEZUS B?OGOS?AWI? KS. SOPO?CE ODPRAWIAJ?CEMU MSZ? ?W.

+ Kiedy odprawia? Msz? ?w. widzia?am w czasie przed Podniesieniem Pana Jezusa ukrzy?owanego, Który odrywa? praw? r?k? od krzy?a i ?wiat?o, które wychodzi?o z Rany, dotyka?o ramienia jego; powtórzy?o si? to w trzech Mszach ?w., zrozumia?am, ?e Bóg da mu moc do spe?nienia dzie?a tego, pomimo trudno?ci i przeciwno?ci; Dusza ta, mi?a Bogu, jest ukrzy?owana wielorakimi cierpieniami, ale nie dziwi? si? wcale temu, bo tak Bóg post?puje z tymi, których szczególnie mi?uje.(Dz 1253)

 

1254-1255.

KS. SOPO?KO PRZYWIÓZ? ?W. FAUSTYNIE DOBRE WIADO?CI ZWI?ZANE Z DZIE?EM MI?OSIERDZIA BO?EGO

+Dzi? 29, otrzyma?am pozwolenie na d?u?sz? rozmow? z ks. dr Sopo?ko. Dowiedzia?am si?, ?e aczkolwiek s? trudno?ci, dzie?o to jednak post?puje naprzód i ?e ?wi?to to wielkiego mi?osierdzia ju? jest daleko posuni?te i nie wiele pozostaje do jego urzeczywistnienia, ale jednak trzeba si? jeszcze wiele modli?, aby ust?pi?y pewne trudno?ci.

A teraz co do Siostry, to dobrze, ?e Siostra jest w takiej oboj?tno?ci co do woli Bo?ej i wi?cej zrównowa?ona i prosz? si? o t? równowag? stara?. A teraz co si? tyczy tych wszystkich rzeczy, to Siostra ?ci?le zale?y od Ojca Andrasza, ja si? ca?kowicie z nim zgadzam. Niech Siostra nic na swoj? r?k? nie robi, ale we wszystkim niech si? zawsze porozumie ze swym kierownikiem. Prosz? we wszystkim zachowa? równowag? i jak najwi?kszy spokój. - Jeszcze jedno - da?em do druku t? koroneczk?, która ma by? na odwrotnej kartce tego obrazka i tak?e te wezwania, które s? w podobie?stwie do litanii, tak?e na odwrotnej stronie tego obrazka. I jeszcze jeden wi?kszy obrazek, a przy nim par? kartek z t? nowenn? do mi?osierdzia: Niech si? Siostra modli, aby to by?o zatwierdzone.(Dz 1254-1255)

1257-1258.

SPOTKANIE Z KS. SOPO?KA ?W. FAUSTYNA POPRZEDZI?A NOWENN?

Aby si? widzie? z nim odprawi?am nowenn?, lecz nawet jej nie sko?czy?am, a Bóg mi udzieli? tej ?aski.

 

O Jezu mój, ma?o skorzysta?am z tej ?aski, ale nie ode mnie to Zale?a?o, chocia? z drugiej strony bardzo wiele.(Dz 1257-1259)

 

1259.

?W. FAUSTYNA OPISUJE DUSZ? KS. SOPO?KO

+ Podczas rozmowy pozna?am jego dusz? udr?czon?. Ta dusza ukrzy?owana, podobna do Zbawiciela. Tam gdzie s?usznie spodziewa si? pociechy, znajduje krzy?; ?yje w?ród wielu przyjació?, a nie ma nikogo prócz Jezusa. Tak Bóg oga?aca dusz?, któr? szczególnie mi?uje.(Dz 1259)

1272.

?W. FAUSTYNA WIDZIA?A CIERPIENIA SWEGO SPOWIEDNIKA

14.IX.[37] Podwy?szenie Krzy?a ?w. Dzi? pozna?am jak kap?an ten doznaje wielkich przeciwno?ci w ca?ej tej sprawie. Sprzeciwiaj? mu si? nawet dusze pobo?nej gorliwe o chwa?? Bo??, a ?e si? nie zniech?ca, jest to tylko wy??czna ?aska Bo?a.(Dz 12172)

1308.

DUSZ? ?W. FAUSTYNY KIEROWA? PAN JEZUS ZA PO?REDNICTWM JEJ SPOWIEDNIKA

+ Jezu, spostrzeg?am, jakoby? si? mn? mniej zajmowa?. Tak, dzieci? Moje, zastawiam si? kierownikiem twoim, on si? tob? zajmuje wed?ug woli Mojej, ka?de jego s?owo szanuj, jako Moje w?asne, on Mi jest zas?on?, pod któr? si? ukrywam. Kierownik twój i Ja jedno jeste?my, jego s?owa s? s?owami Moimi.(Dz 1308)

1390.

KS. SOPO?KO BY? SZCZEGÓLNIE PRZEZ BOGA WYBRANYM KAP?ANEM

Widz? ksi?dza Sopo?ko, jak umys? jego jest zaj?ty i pracuje w sprawie Bo?ej, wobec dostojnych Ko?cio?a, aby przed?o?y? ?yczenia Bo?e. Za jego staraniem nowe ?wiat?o zaja?nieje w Ko?ciele Bo?ym dla pociechy dusz. Cho? na razie dusza jego jest przepe?niona gorycz?, jakoby nagroda za wysi?ki dla Boga, ale nie tak b?dzie. - Widz? rado?? jego, której nic uszczerbku nie sprawi, udzieli mu Bóg i cz??ci tej rado?ci ju? tu na ziemi. Takiej wierno?ci dla Boga, jak? si? ta dusza odznacza, nie spotka?am.(Dz 1390)

 

1408.

PAN JEZUS ZAPEWNI? ?W. FAUSTYN?, ?E KIEROWA? MY?LAMI KS. SOPO?KO

Msza ?w., któr? odprawia? ks. Sopo?ko. - By?am na niej obecna, podczas której ujrza?am ma?ego Jezusa, Który dotykaj?c jednym paluszkiem czo?a tego kap?ana, rzek? do mnie: my?l jego jest ?ci?le z??czona z my?l? Moj?, a wi?c b?d? spokojna o dzie?o Moje, nie dam mu si? pomyli?, a ty nic nie czy? bez jego pozwolenia - nape?niaj?c dusz? moj? wielkim spokojem o ca?o?? dzie?a tego.(Dz 1408)

1547.

KAP?AN ZAAGA?OWANY W SZERZENIE DZIE?A MI?OSIERDZIA BO?EGO DO?WIADCZA? WIELU PRZECIWNO?CI

Dzi? ujrza?am wysi?ki tego kap?ana w sprawie Bo?ej. Serce jego zaczyna kosztowa? tego, czym by?o przepojone Serce Bo?e w czasie tego ziemskiego ?ywota. Za wysi?ki niewdzi?czno??... lecz gorliwo?? jego wielka jest o chwa?? Bo??...(Dz 1547)

1586.

?W. FAUSTYNA MIA?A WIELK? WDZI?CZNO?? WOBEC KS. SOPO?KO

O Jezu mój, Ty widzisz, jak wielk? mam wdzi?czno?? dla ks. Sopo?ko, który tak daleko posun?? dzie?o Twoje. Ta dusza tak pokorna, umia?a wytrzyma? wszystkie burze i nie zniech?ci?a si? przeciwno?ciami, ale wiernie odpowiedzia?a wezwaniu Bo?emu.(Dz 1586)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 48 goĹ›ci