Szkaplerz Karmelita?ski

 

Szkaplerz karmelita?ski.
czyli Szkaplerz Naj?wi?tszej Maryi Panny z góry Karmel.szkaplerz
   
1. Opis historyczny.
Za?o?ycielem szkaplerza karmelita?skiego jest ?w. Szymon Stock, genera? oo. Karmelitów na górze Karmel w Palestynie. W czasach prze?ladowa? swego zakonu wielokro? ucieka? si? do Matki Boskiej. 16 lipca 1251 r. objawi?a mu si? Ona i podaj?c mu szkaplerz koloru brunatnego, rzek?a: "Przyjmij, najukocha?szy Synu, szkaplerz zakonu twego jako znak mojego Bractwa i szczególniejszej ?aski dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów. Kto umieraj?c mie? b?dzie na sobie ten szkaplerz, zachowany zostanie od ognia piekielnego, jest to bowiem god?o zbawienia, puklerz i tarcza przeciw wszelkim niebezpiecze?stwom, r?kojmia pokoju i szczególnej mej opieki do ko?ca wieków." Od tego czasu oo. Karmelici nosz? szkaplerz, a w ich ?lady poszli za wiedz? Papie?a ludzie ?wieccy, nawet królowie i ksi???ta. Nie do?? tego. Naj?wi?tsza Maryja Panna objawi?a si? Papie?owi Janowi XXII i przyrzek?a mu nowy przywilej dla nosz?cych pobo?nie szkaplerz karmelita?ski, ?e wyzwoli z czy??ca zaraz w pierwsz? sobot? po ?mierci te dusze, które, za ?ycia nosi?y pobo?nie ten szkaplerz. Jan XXII og?osi? te ?aski ?wiatu chrze?cija?skiemu dnia 3 marca 1322 r. bull? "Sabbatina", co te? nast?pcy jego po kilkakro? zatwierdzili.

2. Opis szkaplerza.
Szkaplerz karmelita?ski sk?ada si? z dwóch prostok?tnych skrawków we?nianego sukna koloru brunatnego lub czarnego. Pierwszy kolor jest odpowiedniejszy dla odró?nienia go od szkaplerza czarnego Siedmiu Bole?ci. Tasiemki mog? by? jakiekolwiek. Ozdoby na szkaplerzu nie s? potrzebne.

3. Warunki przyj?cia i noszenia.
Przyjmowa? do Bractwa szkaplerza karmelita?skiego mog? tylko oo. Karmelici i kap?ani przez nich upowa?nieni. W?adz? .przyjmowania mo?na otrzyma? od genera?a oo. Karmelitów lub od prze?o?onych prowincji. - Przyjmuj?cemu jeden i ten sam kap?an powinien po?wi?ci? i w?o?y? szkaplerz. Kap?an maj?cy ogóln? w?adz? mo?e sobie i wszystkim wiernym bez ró?nicy p?ci i wieku wk?ada? szkaplerz. - Zapisywanie imion do ksi?gi Bractwa jest koniecznie potrzebne. (Leon XIII, 30 kwietnia 1887 r.). W dzie? przyj?cia szkaplerza nie ma nikt obowi?zku przyst?powa? do Sakramentów ?wi?tych, lecz bardzo si? to poleca. Dla dost?pienia odpustów konieczna jest spowied? i Komunia ?w. - Szkaplerz nosi si? na szyi tak, ?e spada na piersi i plecy, na lub pod odzieniem. Nie wolno pod utrat? przywilejów nosi? szkaplerza w kieszeni. - Podarty szkaplerz nale?y spali?. Ka?dy mo?e sam sobie nowy nie po?wi?cony w?o?y? (z wyj?tkiem szkaplerza Trójcy ?w.). Ka?dy kap?an mo?e go po?wi?ci?. - Szkaplerza nie trzeba nigdy z siebie zdejmowa?. Kto nie nosi przez ca?y dzie? traci przywileje tego dnia. Mo?na zdj?? z siebie szkaplerz bior?c k?piel itd. lub przez krótk? cz??? dnia i nie traci si? odpustów. Je?eli kto? zgubi szkaplerz lub nie nosi przez krótki czas, nie traci wtedy przywileju noszenia. Je?eli kto? nie nosi szkaplerza przez d?ugi czas, radzi mu si? przyj?? go po raz wtóry od kap?ana maj?cego w?adz?. Kto nie nosi z bezbo?no?ci lub z pogardy, nie nale?y do Bractwa i po raz wtóry koniecznie szkaplerz powinien przyj??. - Do uzyskania ?ask ogólnych z wyj?tkiem przywileju sobotniego, o którym ni?ej, nie ma ?adnych modlitw przepisanych. Jest jednak chwalebny zwyczaj mie? pod r?k? i odmawia? krótkie modlitwy. Nadto poleca si? cz?ste ca?owanie szkaplerza, a szczególnie w pokusach, w niebezpiecze?stwach i w godzin? ?mierci.

4. Cel.
Celem noszenia szkaplerza karmelita?skiego jest szczególna cze?? ku Naj?wi?tszej Maryi Pannie dla uproszenia od niej wszechw?adnej opieki w ?yciu, a szczególnie w godzin? ?mierci.

5. Przywileje i ?aski.

Za ?ycia.
Nosz?cy na sobie szkaplerz karmelita?ski uczestnicz? we wszelkich dobrych uczynkach oo. Karmelitów i pp. Karmelitanek, to jest w ich modlitwach, postach, umartwieniach, ja?mu?nach itd. Uczestnicz? te? w zas?ugach wszystkich Papie?y, Biskupów i kap?anów; s?, synami uprzywilejowanymi Naj?wi?tszej Maryi Panny, korzystaj?c z jej szczególnej opieki we wszystkich przygodach ?ycia tak co do duszy jak i co do cia?a. Nie ma obowi?zkowych modlitw w tym celu.

W godzin? ?mierci.
Cz?onkowie Bractwa zas?uguj? na ?mier? szcz??liw? i zachowanie od ognia piekielnego i maj? prawo do odpustu zupe?nego. Jest pobo?nym zwyczajem odmawia? w tym celu 7 "Ojcze nasz", 7 "Zdrowa?" i "Wierz?". Pan Bóg gwa?tu nie zadaje, wi?c zatwardzia?y grzesznik mo?e si? pot?pi?, lecz z pewno?ci? Pan Bóg sprawy tak urz?dzi, ?e w godzin? ?mierci nie b?dzie mie? na sobie szkaplerza.

Po ?mierci.
Wpisani do szkaplerza karmelita?skiego wybawieni b?d? w pierwsz? sobot? po ?mierci z ognia czy??cowego.
Mo?na dost?pi? przywileju zachowania od ognia piekielnego, a nie dost?pi? przywileju wybawienia z m?k czy??cowych. By dost?pi? pierwszej ?aski, wystarczy nosi? na sobie szkaplerz karmelita?ski ci?gle, a szczególnie w godzin? ?mierci; by dost?pi? drugiej ?aski, potrzeba nadto: 1) zachowywa? czysto??, ka?dy wed?ug swego stanu (wolno zmienia? stan i np. wst?pi? w stan ma??e?ski); 2) odmawia? ka?dego dnia ca?e ma?e oficjum o Naj?wi?tszej Maryi Pannie (nocturn, laudes, horae). Osoby odmawiaj?ce z obowi?zku stanu pacierze kap?a?skie nie maj? ?adnego innego obowi?zku. Tak?e i ci, którzy odmawiaj? ma?e oficjum tylko z obowi?zku, nie potrzebuj? go po raz wtóry odmawia?, by dost?pi? tego przywileju. Z powodu nadzwyczajnych przeszkód, jak choroby, jest ka?dy zwolniony od odmawiania ma?ego oficjum. Radzi si? prosi? jakiegokolwiek spowiednika o zamian? tych obowi?zków na inne dobre uczynki ?atwe do wykonania. W przypadku zwyk?ych przeszkód jak braku czasu lub delikatnego zdrowia jest s?uszne, ?e si? prosi spowiednika maj?cego na to specjaln? w?adz? o odpowiedni? zamian? na inne dobre uczynki. - Kto przesta? wype?nia? wymienione warunki lub nie dochowa? czysto?ci stanu, odzyskuje przywilej gdy podj?? na nowo obowi?zki lub pozby? si? przez pokut? grzechu.

6. Uwagi ogólne o odpustach.
Przez odpust odpuszczaj? si? nie grzechy, lecz kary doczesne. Odpust mo?e by? zupe?ny wszystkich kar lub cz?stkowy niektórych kar. Jednego dnia mo?na wi?cej dost?pi? odpustów zupe?nych i cz?stkowych, je?eli si? wype?ni warunki przepisane i w takim razie jeden dla siebie, za? drugi mo?na ofiarowa? duszom w czy??cu. Do dost?pienia odpustu zupe?nego potrzeba a) nie mie? przywi?zania do ?adnego nawet grzechu powszedniego, b) i?? zwykle do spowiedzi (rozgrzeszenie sakramentalne jest niepotrzebne w przypadku, gdy nie ma si? z czego spowiada? lub ma tylko grzechy powszednie). Spowied? tygodniowa (7 dni) wystarcza, by dost?pi? wszystkich odpustów przypadaj?cych w tygodniu, c) i?? do Komunii ?w. Mo?na komunikowa? w wigili? dnia odpustowego. Jedna Komunia ?w. wystarcza do dost?pienia wszystkich odpustów jednego dnia. Zwykle przepisane jest odwiedzenie brackich ko?cio?ów lub kaplic, a gdzie tych nie ma, ko?cio?ów parafialnych i modlitwy odpustowe albo 5 "Ojcze nasz" i 5 "Zdrowa?" w intencji danej przez Ojca ?w. o podwy?szenie Ko?cio?a, wyt?pienie herezji i o zgod? w?adców chrze?cija?skich. Osoby wiod?ce wspólne ?ycie mog? odwiedzi? w?asne ko?cio?y. Osobom chorym spowiednicy mog? wymienione warunki zamieni? na inne dobre uczynki. Odpust przenosi si? z uroczysto?ci? prze?o?on? na inny dzie?. - Zaleca si?, a?eby codziennie rano albo przyst?puj?c do Sakramentów ?w. albo odwiedzaj?c jaki? ko?ció? i modl?c si?, uczyni? ogóln? intencj? dost?pienia wszystkich odpustów, na jakie si? swymi dobrymi uczynkami zas?u?y.

7. Odpusty szkaplerza karmelita?skiego.

Odpusty zupe?ne.

W dzie? przyj?cia szkaplerza.

W uroczysto?? Matki Boskiej Szkaplerznej 16 lipca lub w jeden dzie? oktawy. Uroczysto?? i odpust mo?na obchodzi? w niedziele nast?pne.

W godzin? ?mierci.

W jedn? niedziel? ka?dego miesi?ca, znajduj?c si? na procesji Bractwa upowa?nionej przez Biskupa. - Kto nie mo?e znajdowa? si? na procesji, powinien odwiedzi? pobo?nie kaplic? Bractwa. - Pielgrzymi, chorzy, wi??niowie itd. mog? dost?pi? tego odpustu, odmawiaj?c ma?e oficjum o Naj?wi?tszej Maryi Pannie lub 50 "Ojcze nasz" i 50 "Zdrowa?", czyni?c akt skruchy doskona?ej z postanowieniem wyspowiadania si? i komunikowania, co jak najrychlej powinni wype?ni?. Osoby ?yj?ce w zgromadzeniu, a nie maj?ce kaplicy brackiej, mog? zmówi? wspólnie lub pojedynczo "Litani? do Wszystkich ?wi?tych".

Warunki do dost?pienia tych odpustów zupe?nych: 1) Spowied?, 2) Komunia ?w., 3) modlitwa w intencji danej przez Ojca ?w., a w godzin? ?mierci trzeba wzywa? ustami lub przynajmniej sercem s?odkie Imi? Jezus, je?eli nie mo?na przyj?? ?w. Sakramentów.

Odpusty zupe?ne maj?ce nadto czwarty warunek: nawiedzenie ko?cio?a karmelita?skiego lub (w razie niemo?liwo?ci) parafialnego, a gdy i to niemo?liwe wype?nienie jakiego dobrego uczynku nakazanego przez spowiednika.

2 Lutego, Oczyszczenie Naj?wi?tszej Maryi Panny.
4 Lutego, ?w. Andrzeja z Korsyn.
19 Marca, ?w. Józefa,
25 Marca, Zwiastowanie N.M.P.
5 Maja, ?w. Anio?a m?czennika,
16 Maja, ?w. Szymona Stocka,
25 Maja, ?w. Magdaleny z Pazzis.
2 Lipca, Nawiedzenie N.M.P.,
20 Lipca, ?w. Eliasza proroka
26 Lipca, ?w. Anny
7 Sierpnia, ?w. Alberta wyznawcy,
15 Sierpnia, Wniebowzi?cia N.M.P.
8 Wrze?nia, Narodzenia N.M.P.,
29 Wrze?nia, ?w. Micha?a Archanio?a.
15 Pa?dziernika, ?w. Teresy
8 Listopada, Niepokalanego Pocz?cia N.M.P.

We wszystkie ?rody ca?ego roku.

W trzeci? niedziel? po Wielkanocy: Opieki ?w. Józefa.

Za krótk? adoracj? Naj?wi?tszego Sakramentu w czasie nabo?e?stwa czterdziestogodzinnego w ko?ciele karmelita?skim (raz w roku).

 

Odpusty cz?stkowe.

5 lat i 5 kwadragen (200 dni) raz w miesi?cu dla cz?onków, którzy b?d? si? spowiada?, komunikowa? i modli? w intencji danej przez Ojca ?w.

5 lat i 5 kwadragen dla tych, którzy towarzyszyli z zapalon? ?wiec? Sakramentowi ?w. niesionemu do chorego i si? modlili za niego,

3 lata i 3 kwadrageny (120 dni) odpustu dla cz?onków Bractwa, którzy, wyspowiadawszy si?, b?d? komunikowali w ko?ciele lub kaplicy Bractwa i modlili si? w intencji danej przez Ojca ?w. w jakiekolwiek ?wi?to Matki Boskiej.

300 dni odpustu za wstrzemi??liwo?? od mi?sa w ?rody i pi?tki.

100 dni odpustu za odmówienie ma?ego oficjum o Naj?wi?tszej Maryi Pannie.
100 dni odpustu za towarzyszenie za pogrzebem jakiegokolwiek zmar?ego, modl?c si? za niego.
100 dni odpustu za wykonanie jakie? uczynku mi?osierdzia, pobo?no?ci i nabo?e?stwa.

40 dni odpustu za 7 "Ojcze nasz", 7 "Zdrowa?" dla uwielbienia 7 pociech Maryi.

Wszystkie odpusty zwi?zane ze szkaplerzem karmelita?skim mo?na ofiarowa? za dusze w czy??cu.
Wszystkie o?tarze w ko?cio?ach karmelita?skie s? uprzywilejowane we mszach ?a?obnych za dusze braci i sióstr szkaplerza.

Szkaplerz

Do XIII w. szkaplerz s?u?y? jako ochrona habitu w czasie pracy (tak jak fartuch lub czarny szkaplerz u Cystersów, chroni?cy bia?y habit). Od po?owy XIII w., to jest od wizji ?w. Szymona Stocka, genera?a Karmelitów, szkaplerz sta? si? znakiem opieki Matki Bo?ej nad Zakonem Karmelita?skim, a zarazem ?ród?em przywilejów i now? form? pobo?no?ci maryjnej w ca?ym Ko?ciele.

S?owo "szkaplerz" pochodzi od ?aci?skiego "scapulae", czyli ramiona, barki, plecy. Oznacza szat? z?o?on? z dwóch p?atów sukna z wyci?ciem na g?ow?. Po na?o?eniu na siebie, jeden p?at spada na piersi, a drugi na plecy. Jest to cz??? stroju zakonnego noszona na habicie, tak?e w innych zakonach (u?ywaj? go na przyk?ad Cystersi, Dominikanie, Paulini, Benedyktyni, Felicjanki). Cz??? spadaj?ca na plecy symbolizuje, ?e "trudy, do?wiadczenia i krzy?e znosi? winni?my pod opiek? Maryi, z poddaniem si? woli Bo?ej, tak jak Ona to czyni?a". Przednia cz??? szkaplerza, spadaj?ca na piersi, ma przypomina?, ?e serce tam ukryte ma "bi? dla Boga i bli?nich, z mi?o?ci odrywaj?c si? od przywi?za? doczesnych i wi?za? si? za po?rednictwem Maryi z dobrami wiecznymi". Jest wyra?nym znakiem, szat?, habitem, p?aszczem. Nazywany bywa tak?e minihabitem, a we wspó?czesnej zlaicyzowanej epoce, kontestuj?cej warto?? habitu zakonnego, zachowuje nadal swoj? warto??. Na podstawie istniej?cych ?róde? historycznych trudno ustali? dok?adn? dat? i miejsce wizji szkaplerznej. Przyjmuje si? rok 1251, a tradycja wskazuje na noc z 15 na 16 lipca i klasztor w Aylesford w Anglii. Wed?ug tej tradycji, Szymon Stock mia? pokornie prosi? Maryj? o rozwi?zanie trudnej sytuacji Zakonu Karmelita?skiego, w jakiej si? znalaz? po powrocie do Europy z Ziemi ?wi?tej, i o to, aby przysz?a mu z pomoc?. W Niej Karmelici widzieli sw? g?ówn? Patronk?, Wspomo?ycielk? i nie zawiedli si?. Maryja, czczona jako Matka, Królowa i Ozdoba Karmelu, po?pieszy?a zakonowi z pomoc?. Ukaza? si? mia?a ?w. Szymonowi, który modli? si? do Niej s?owami: "Flos Carmeli - Kwiecie Karmelu". Matka Bo?a, wskazuj?c szkaplerz, powiedzia?a: To b?dzie dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów przywilejem, kto w nim umrze, nie zazna ognia wiecznego. Na?o?enie szkaplerza dokonuje si? przez zawieszenie go na szyi lub - w przypadku du?ej liczby wiernych przyjmuj?cych go - przez po?o?enie szkaplerza na ramieniu. Pierwszy szkaplerz musi by? po?wi?cony i wykonany z sukna (nie tylko z we?ny). Po zniszczeniu lub zagubieniu pierwszego szkaplerza mo?na naby? drugi i na?o?y? go sobie samemu. Podobnie czyni si? w przypadku zaprzestania noszenia, je?li nie by?o to spowodowane wzgard? (wtedy nale?y przyj?? szkaplerz ponownie). Wpisanie do ksi?gi bractwa dokonuje si? przez podanie imion i nazwisk osób przyj?tych oraz w?asnor?czny podpis kap?ana. Obecnie w Polsce jest sto kilkadziesi?t bractw szkaplerznych, g?ównie przy klasztorach karmelita?skich obu cz??ci rodziny karmelita?skiej, to jest OO. Karmelitów i OO. Karmelitów Bosych wraz z ich ?e?skimi klasztorami. Przy wielu parafiach, g?ównie na ?l?sku, istniej? tak?e takie wspólnoty. Wydaje si? koniecznym w najbli?szej przysz?o?ci prawne uregulowanie ich obecno?ci jako bractw Matki Bo?ej Szkaplerznej i przekazanie im stosownej formacji. Wa?nym elementem formalnym jest tak?e noszenie szkaplerza (lub medalika czy medalionu szkaplerznego) na sobie. Nie wystarczy przechowywa? go w domu lub nosi? w kieszeni. Zaleca si? noszenie szkaplerza, jakkolwiek nie jest to konieczne do zyskiwania ?ask i odpustów. Medalik szkaplerzny, wprowadzony do u?ytku w 1910 r. przez ?w. papie?a Piusa X, musi przedstawia? z jednej strony Naj?wi?tsze Serce Jezusa, a z drugiej obraz Naj?wi?tszej Maryi Panny. Samo noszenie szkaplerza nie zapewnia zbawienia. Nie jest to bowiem paszport z wizami do nieba, za okazaniem którego, po ?yciu pe?nym lenistwa, minimalizmu i duchowej letnio?ci, mo?na osi?gn?? ?ycie wieczne. Nie mo?na szkaplerza traktowa? jak amuletu czy talizmanu. By?oby to magi? i zabobonem. Nie mo?na zbawi? si? dzi?ki "przywilejowi" czy dyspensie, ale jedynie dzi?ki ?asce Chrystusa Pana i dojrza?ej wierze. Szkaplerz musi wyra?a? autentyczne ?ycie chrze?cija?skie, pobudza? do czynów mi?o?ci Boga i bli?niego. Nie mo?e by? jedynie pustym znakiem. Nie mo?na pok?ada? ca?ej ufno?ci w kawa?ku materia?u, który przecie? sam z siebie zbawi? nie mo?e. Szkaplerz karmelita?ski jest duchowym znakiem nabo?e?stwa maryjnego, polegaj?cego na wewn?trznym oddaniu i po?wi?ceniu si? Niepokalanej Dziewicy. Nosi? szkaplerz ?wi?ty - znaczy uznawa? Maryj? za duchow? Matk?, Po?redniczk?, Opiekunk? i Siostr?. Nosi? "szat? Maryi" - znaczy przyzna? si? do podobie?stwa do Maryi w sposobie my?lenia, warto?ciowania, dzia?ania i aposto?owania. Oznacza to te? bycie znakiem nadziei dla innych, obdarzanie ludzi Zbawicielem jak Maryja i solidarno?? z pozbawionymi nadziei. Upodabniamy si? do Maryi, d???c do czysto?ci, pokory, skromno?ci, cicho?ci, ?yj?c wielkim zawierzeniem Bogu, b?d?c wdzi?cznym za otrzymane ?aski i ofiarnym w mi?o?ci bli?niego. Maryja uczy otwierania si? na wol? Bo??, wspó?pracy w dziele zbawienia, ?ycia w blisko?ci Jezusa, rozwa?aj?c ka?de Jego s?owo w swoim sercu. Matka Bo?a, pomagaj?c Ko?cio?owi, pragnie, aby?my i my w??czyli si? w pomoc duchow? innym (np. przez modlitw?, post, pokut?, ofiar?, apostolat). Nosz?c szkaplerz, stajemy si? roztropni, bo przez powierzenie si? Niepokalanej Dziewicy przewidujemy ostateczne rozstrzygni?cie naszego ziemskiego bytowania. Stajemy si? tak?e m??ni w walce z przeciwno?ciami i wstrzemi??liwi w celu uzyskania tzw. sobotniego przywileju. Dzi?ki ?wiadomemu noszeniu "szaty Maryi" i codziennemu powierzaniu si? Matce Bo?ej, pog??bia si? duchowa wi?? dziecka z Matk?. Ta wi?? wyra?a si? i pog??bia przez modlitw?, medytacj?, czytanie Pisma ?w., w czasie nabo?e?stw, pielgrzymek i procesji maryjnych. O tym wszystkim przypomina nam szkaplerz ?wi?ty. To przez ten dar przyk?ad Matki i Mistrzyni poci?ga i zobowi?zuje.

W?odzimierz Tochma?ski OCD

Akt oddania si? Matce Bo?ej Szkaplerznej (karmelita?ski)
O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko Szkaplerza ?wi?tego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania si? Twoim s?ug?, o?mielony Twoj? dobroci? i pragnieniem s?u?enia Tobie, obieram Ci? za moj? jedyn? i najlepsz? Matk? i Or?downiczk?.
Wobec Trójcy Przenaj?wi?tszej, Ciebie, mojego Anio?a Stró?a, uroczy?cie odnawiam przyrzeczenia, które z?o?y?em Tobie, Matko Naj?wi?tsza w dniu przyj?cia Szkaplerza ?wi?tego.
Pragn? wiernie i gorliwie s?u?y? Tobie i Twemu Boskiemu Synowi przez ca?e moje ?ycie. Sk?adam Ci równie? synowskie podzi?kowanie za to, ?e? mnie spo?ród tylu milionów dusz, poprzez Szkaplerz ?wi?ty, zaliczy? raczy?a do umi?owanych dzieci swoich.
Przyrzekam Ci i postanawiam, ?e pragn? pozosta? wiernym Twoim synem, ca?ym sercem Ci? kocha? oraz na?ladowa? Ci? w cnocie i pobo?no?ci.
Przyjmij, Matko Naj?wi?tsza, t? moj? ofiar? i spraw ?askawie, aby Szkaplerz ?wi?ty, który nosz?, sta? si? dla mnie znakiem Twojej szczególnej opieki, ochron? przed grzechem, tarcz? przed atakami nieprzyjaciela, zach?t? do praktykowania cnoty i ?rodkiem do osi?gni?cia zbawienia. Prosz? Ci? o to przez Twojego Syna, Jezusa. Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 40 goĹ›ci