Szkaplerz Karmelitański

 

Szkaplerz karmelitański.
czyli Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel.szkaplerz
   
1. Opis historyczny.
Założycielem szkaplerza karmelitańskiego jest św. Szymon Stock, generał oo. Karmelitów na górze Karmel w Palestynie. W czasach prześladowań swego zakonu wielokroć uciekał się do Matki Boskiej. 16 lipca 1251 r. objawiła mu się Ona i podając mu szkaplerz koloru brunatnego, rzekła: "Przyjmij, najukochańszy Synu, szkaplerz zakonu twego jako znak mojego Bractwa i szczególniejszej łaski dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów. Kto umierając mieć będzie na sobie ten szkaplerz, zachowany zostanie od ognia piekielnego, jest to bowiem godło zbawienia, puklerz i tarcza przeciw wszelkim niebezpieczeństwom, rękojmia pokoju i szczególnej mej opieki do końca wieków." Od tego czasu oo. Karmelici noszą szkaplerz, a w ich ślady poszli za wiedzą Papieża ludzie świeccy, nawet królowie i książęta. Nie dość tego. Najświętsza Maryja Panna objawiła się Papieżowi Janowi XXII i przyrzekła mu nowy przywilej dla noszących pobożnie szkaplerz karmelitański, że wyzwoli z czyśćca zaraz w pierwszą sobotę po śmierci te dusze, które, za życia nosiły pobożnie ten szkaplerz. Jan XXII ogłosił te łaski światu chrześcijańskiemu dnia 3 marca 1322 r. bullą "Sabbatina", co też następcy jego po kilkakroć zatwierdzili.

2. Opis szkaplerza.
Szkaplerz karmelitański składa się z dwóch prostokątnych skrawków wełnianego sukna koloru brunatnego lub czarnego. Pierwszy kolor jest odpowiedniejszy dla odróżnienia go od szkaplerza czarnego Siedmiu Boleści. Tasiemki mogą być jakiekolwiek. Ozdoby na szkaplerzu nie są potrzebne.

3. Warunki przyjęcia i noszenia.
Przyjmować do Bractwa szkaplerza karmelitańskiego mogą tylko oo. Karmelici i kapłani przez nich upoważnieni. Władzę .przyjmowania można otrzymać od generała oo. Karmelitów lub od przełożonych prowincji. - Przyjmującemu jeden i ten sam kapłan powinien poświęcić i włożyć szkaplerz. Kapłan mający ogólną władzę może sobie i wszystkim wiernym bez różnicy płci i wieku wkładać szkaplerz. - Zapisywanie imion do księgi Bractwa jest koniecznie potrzebne. (Leon XIII, 30 kwietnia 1887 r.). W dzień przyjęcia szkaplerza nie ma nikt obowiązku przystępować do Sakramentów świętych, lecz bardzo się to poleca. Dla dostąpienia odpustów konieczna jest spowiedź i Komunia św. - Szkaplerz nosi się na szyi tak, że spada na piersi i plecy, na lub pod odzieniem. Nie wolno pod utratą przywilejów nosić szkaplerza w kieszeni. - Podarty szkaplerz należy spalić. Każdy może sam sobie nowy nie poświęcony włożyć (z wyjątkiem szkaplerza Trójcy św.). Każdy kapłan może go poświęcić. - Szkaplerza nie trzeba nigdy z siebie zdejmować. Kto nie nosi przez cały dzień traci przywileje tego dnia. Można zdjąć z siebie szkaplerz biorąc kąpiel itd. lub przez krótką część dnia i nie traci się odpustów. Jeżeli ktoś zgubi szkaplerz lub nie nosi przez krótki czas, nie traci wtedy przywileju noszenia. Jeżeli ktoś nie nosi szkaplerza przez długi czas, radzi mu się przyjąć go po raz wtóry od kapłana mającego władzę. Kto nie nosi z bezbożności lub z pogardy, nie należy do Bractwa i po raz wtóry koniecznie szkaplerz powinien przyjąć. - Do uzyskania łask ogólnych z wyjątkiem przywileju sobotniego, o którym niżej, nie ma żadnych modlitw przepisanych. Jest jednak chwalebny zwyczaj mieć pod ręką i odmawiać krótkie modlitwy. Nadto poleca się częste całowanie szkaplerza, a szczególnie w pokusach, w niebezpieczeństwach i w godzinę śmierci.

4. Cel.
Celem noszenia szkaplerza karmelitańskiego jest szczególna cześć ku Najświętszej Maryi Pannie dla uproszenia od niej wszechwładnej opieki w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

5. Przywileje i łaski.

Za życia.
Noszący na sobie szkaplerz karmelitański uczestniczą we wszelkich dobrych uczynkach oo. Karmelitów i pp. Karmelitanek, to jest w ich modlitwach, postach, umartwieniach, jałmużnach itd. Uczestniczą też w zasługach wszystkich Papieży, Biskupów i kapłanów; są, synami uprzywilejowanymi Najświętszej Maryi Panny, korzystając z jej szczególnej opieki we wszystkich przygodach życia tak co do duszy jak i co do ciała. Nie ma obowiązkowych modlitw w tym celu.

W godzinę śmierci.
Członkowie Bractwa zasługują na śmierć szczęśliwą i zachowanie od ognia piekielnego i mają prawo do odpustu zupełnego. Jest pobożnym zwyczajem odmawiać w tym celu 7 "Ojcze nasz", 7 "Zdrowaś" i "Wierzę". Pan Bóg gwałtu nie zadaje, więc zatwardziały grzesznik może się potępić, lecz z pewnością Pan Bóg sprawy tak urządzi, że w godzinę śmierci nie będzie mieć na sobie szkaplerza.

Po śmierci.
Wpisani do szkaplerza karmelitańskiego wybawieni będą w pierwszą sobotę po śmierci z ognia czyśćcowego.
Można dostąpić przywileju zachowania od ognia piekielnego, a nie dostąpić przywileju wybawienia z mąk czyśćcowych. By dostąpić pierwszej łaski, wystarczy nosić na sobie szkaplerz karmelitański ciągle, a szczególnie w godzinę śmierci; by dostąpić drugiej łaski, potrzeba nadto: 1) zachowywać czystość, każdy według swego stanu (wolno zmieniać stan i np. wstąpić w stan małżeński); 2) odmawiać każdego dnia całe małe oficjum o Najświętszej Maryi Pannie (nocturn, laudes, horae). Osoby odmawiające z obowiązku stanu pacierze kapłańskie nie mają żadnego innego obowiązku. Także i ci, którzy odmawiają małe oficjum tylko z obowiązku, nie potrzebują go po raz wtóry odmawiać, by dostąpić tego przywileju. Z powodu nadzwyczajnych przeszkód, jak choroby, jest każdy zwolniony od odmawiania małego oficjum. Radzi się prosić jakiegokolwiek spowiednika o zamianę tych obowiązków na inne dobre uczynki łatwe do wykonania. W przypadku zwykłych przeszkód jak braku czasu lub delikatnego zdrowia jest słuszne, że się prosi spowiednika mającego na to specjalną władzę o odpowiednią zamianę na inne dobre uczynki. - Kto przestał wypełniać wymienione warunki lub nie dochował czystości stanu, odzyskuje przywilej gdy podjął na nowo obowiązki lub pozbył się przez pokutę grzechu.

6. Uwagi ogólne o odpustach.
Przez odpust odpuszczają się nie grzechy, lecz kary doczesne. Odpust może być zupełny wszystkich kar lub cząstkowy niektórych kar. Jednego dnia można więcej dostąpić odpustów zupełnych i cząstkowych, jeżeli się wypełni warunki przepisane i w takim razie jeden dla siebie, zaś drugi można ofiarować duszom w czyśćcu. Do dostąpienia odpustu zupełnego potrzeba a) nie mieć przywiązania do żadnego nawet grzechu powszedniego, b) iść zwykle do spowiedzi (rozgrzeszenie sakramentalne jest niepotrzebne w przypadku, gdy nie ma się z czego spowiadać lub ma tylko grzechy powszednie). Spowiedź tygodniowa (7 dni) wystarcza, by dostąpić wszystkich odpustów przypadających w tygodniu, c) iść do Komunii św. Można komunikować w wigilię dnia odpustowego. Jedna Komunia św. wystarcza do dostąpienia wszystkich odpustów jednego dnia. Zwykle przepisane jest odwiedzenie brackich kościołów lub kaplic, a gdzie tych nie ma, kościołów parafialnych i modlitwy odpustowe albo 5 "Ojcze nasz" i 5 "Zdrowaś" w intencji danej przez Ojca św. o podwyższenie Kościoła, wytępienie herezji i o zgodę władców chrześcijańskich. Osoby wiodące wspólne życie mogą odwiedzić własne kościoły. Osobom chorym spowiednicy mogą wymienione warunki zamienić na inne dobre uczynki. Odpust przenosi się z uroczystością przełożoną na inny dzień. - Zaleca się, ażeby codziennie rano albo przystępując do Sakramentów św. albo odwiedzając jakiś kościół i modląc się, uczynić ogólną intencję dostąpienia wszystkich odpustów, na jakie się swymi dobrymi uczynkami zasłuży.

7. Odpusty szkaplerza karmelitańskiego.

Odpusty zupełne.

W dzień przyjęcia szkaplerza.

W uroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej 16 lipca lub w jeden dzień oktawy. Uroczystość i odpust można obchodzić w niedziele następne.

W godzinę śmierci.

W jedną niedzielę każdego miesiąca, znajdując się na procesji Bractwa upoważnionej przez Biskupa. - Kto nie może znajdować się na procesji, powinien odwiedzić pobożnie kaplicę Bractwa. - Pielgrzymi, chorzy, więźniowie itd. mogą dostąpić tego odpustu, odmawiając małe oficjum o Najświętszej Maryi Pannie lub 50 "Ojcze nasz" i 50 "Zdrowaś", czyniąc akt skruchy doskonałej z postanowieniem wyspowiadania się i komunikowania, co jak najrychlej powinni wypełnić. Osoby żyjące w zgromadzeniu, a nie mające kaplicy brackiej, mogą zmówić wspólnie lub pojedynczo "Litanię do Wszystkich Świętych".

Warunki do dostąpienia tych odpustów zupełnych: 1) Spowiedź, 2) Komunia św., 3) modlitwa w intencji danej przez Ojca św., a w godzinę śmierci trzeba wzywać ustami lub przynajmniej sercem słodkie Imię Jezus, jeżeli nie można przyjąć św. Sakramentów.

Odpusty zupełne mające nadto czwarty warunek: nawiedzenie kościoła karmelitańskiego lub (w razie niemożliwości) parafialnego, a gdy i to niemożliwe wypełnienie jakiego dobrego uczynku nakazanego przez spowiednika.

2 Lutego, Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny.
4 Lutego, św. Andrzeja z Korsyn.
19 Marca, św. Józefa,
25 Marca, Zwiastowanie N.M.P.
5 Maja, św. Anioła męczennika,
16 Maja, św. Szymona Stocka,
25 Maja, św. Magdaleny z Pazzis.
2 Lipca, Nawiedzenie N.M.P.,
20 Lipca, św. Eliasza proroka
26 Lipca, św. Anny
7 Sierpnia, św. Alberta wyznawcy,
15 Sierpnia, Wniebowzięcia N.M.P.
8 Września, Narodzenia N.M.P.,
29 Września, św. Michała Archanioła.
15 Października, św. Teresy
8 Listopada, Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

We wszystkie środy całego roku.

W trzecią niedzielę po Wielkanocy: Opieki św. Józefa.

Za krótką adoracją Najświętszego Sakramentu w czasie nabożeństwa czterdziestogodzinnego w kościele karmelitańskim (raz w roku).

 

Odpusty cząstkowe.

5 lat i 5 kwadragen (200 dni) raz w miesiącu dla członków, którzy będą się spowiadać, komunikować i modlić w intencji danej przez Ojca św.

5 lat i 5 kwadragen dla tych, którzy towarzyszyli z zapaloną świecą Sakramentowi św. niesionemu do chorego i się modlili za niego,

3 lata i 3 kwadrageny (120 dni) odpustu dla członków Bractwa, którzy, wyspowiadawszy się, będą komunikowali w kościele lub kaplicy Bractwa i modlili się w intencji danej przez Ojca św. w jakiekolwiek święto Matki Boskiej.

300 dni odpustu za wstrzemięźliwość od mięsa w środy i piątki.

100 dni odpustu za odmówienie małego oficjum o Najświętszej Maryi Pannie.
100 dni odpustu za towarzyszenie za pogrzebem jakiegokolwiek zmarłego, modląc się za niego.
100 dni odpustu za wykonanie jakieś uczynku miłosierdzia, pobożności i nabożeństwa.

40 dni odpustu za 7 "Ojcze nasz", 7 "Zdrowaś" dla uwielbienia 7 pociech Maryi.

Wszystkie odpusty związane ze szkaplerzem karmelitańskim można ofiarować za dusze w czyśćcu.
Wszystkie ołtarze w kościołach karmelitańskie są uprzywilejowane we mszach żałobnych za dusze braci i sióstr szkaplerza.

Szkaplerz

Do XIII w. szkaplerz służył jako ochrona habitu w czasie pracy (tak jak fartuch lub czarny szkaplerz u Cystersów, chroniący biały habit). Od połowy XIII w., to jest od wizji św. Szymona Stocka, generała Karmelitów, szkaplerz stał się znakiem opieki Matki Bożej nad Zakonem Karmelitańskim, a zarazem źródłem przywilejów i nową formą pobożności maryjnej w całym Kościele.

Słowo "szkaplerz" pochodzi od łacińskiego "scapulae", czyli ramiona, barki, plecy. Oznacza szatę złożoną z dwóch płatów sukna z wycięciem na głowę. Po nałożeniu na siebie, jeden płat spada na piersi, a drugi na plecy. Jest to część stroju zakonnego noszona na habicie, także w innych zakonach (używają go na przykład Cystersi, Dominikanie, Paulini, Benedyktyni, Felicjanki). Część spadająca na plecy symbolizuje, że "trudy, doświadczenia i krzyże znosić winniśmy pod opieką Maryi, z poddaniem się woli Bożej, tak jak Ona to czyniła". Przednia część szkaplerza, spadająca na piersi, ma przypominać, że serce tam ukryte ma "bić dla Boga i bliźnich, z miłości odrywając się od przywiązań doczesnych i wiązać się za pośrednictwem Maryi z dobrami wiecznymi". Jest wyraźnym znakiem, szatą, habitem, płaszczem. Nazywany bywa także minihabitem, a we współczesnej zlaicyzowanej epoce, kontestującej wartość habitu zakonnego, zachowuje nadal swoją wartość. Na podstawie istniejących źródeł historycznych trudno ustalić dokładną datę i miejsce wizji szkaplerznej. Przyjmuje się rok 1251, a tradycja wskazuje na noc z 15 na 16 lipca i klasztor w Aylesford w Anglii. Według tej tradycji, Szymon Stock miał pokornie prosić Maryję o rozwiązanie trudnej sytuacji Zakonu Karmelitańskiego, w jakiej się znalazł po powrocie do Europy z Ziemi Świętej, i o to, aby przyszła mu z pomocą. W Niej Karmelici widzieli swą główną Patronkę, Wspomożycielkę i nie zawiedli się. Maryja, czczona jako Matka, Królowa i Ozdoba Karmelu, pośpieszyła zakonowi z pomocą. Ukazać się miała św. Szymonowi, który modlił się do Niej słowami: "Flos Carmeli - Kwiecie Karmelu". Matka Boża, wskazując szkaplerz, powiedziała: To będzie dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów przywilejem, kto w nim umrze, nie zazna ognia wiecznego. Nałożenie szkaplerza dokonuje się przez zawieszenie go na szyi lub - w przypadku dużej liczby wiernych przyjmujących go - przez położenie szkaplerza na ramieniu. Pierwszy szkaplerz musi być poświęcony i wykonany z sukna (nie tylko z wełny). Po zniszczeniu lub zagubieniu pierwszego szkaplerza można nabyć drugi i nałożyć go sobie samemu. Podobnie czyni się w przypadku zaprzestania noszenia, jeśli nie było to spowodowane wzgardą (wtedy należy przyjąć szkaplerz ponownie). Wpisanie do księgi bractwa dokonuje się przez podanie imion i nazwisk osób przyjętych oraz własnoręczny podpis kapłana. Obecnie w Polsce jest sto kilkadziesiąt bractw szkaplerznych, głównie przy klasztorach karmelitańskich obu części rodziny karmelitańskiej, to jest OO. Karmelitów i OO. Karmelitów Bosych wraz z ich żeńskimi klasztorami. Przy wielu parafiach, głównie na Śląsku, istnieją także takie wspólnoty. Wydaje się koniecznym w najbliższej przyszłości prawne uregulowanie ich obecności jako bractw Matki Bożej Szkaplerznej i przekazanie im stosownej formacji. Ważnym elementem formalnym jest także noszenie szkaplerza (lub medalika czy medalionu szkaplerznego) na sobie. Nie wystarczy przechowywać go w domu lub nosić w kieszeni. Zaleca się noszenie szkaplerza, jakkolwiek nie jest to konieczne do zyskiwania łask i odpustów. Medalik szkaplerzny, wprowadzony do użytku w 1910 r. przez św. papieża Piusa X, musi przedstawiać z jednej strony Najświętsze Serce Jezusa, a z drugiej obraz Najświętszej Maryi Panny. Samo noszenie szkaplerza nie zapewnia zbawienia. Nie jest to bowiem paszport z wizami do nieba, za okazaniem którego, po życiu pełnym lenistwa, minimalizmu i duchowej letniości, można osiągnąć życie wieczne. Nie można szkaplerza traktować jak amuletu czy talizmanu. Byłoby to magią i zabobonem. Nie można zbawić się dzięki "przywilejowi" czy dyspensie, ale jedynie dzięki łasce Chrystusa Pana i dojrzałej wierze. Szkaplerz musi wyrażać autentyczne życie chrześcijańskie, pobudzać do czynów miłości Boga i bliźniego. Nie może być jedynie pustym znakiem. Nie można pokładać całej ufności w kawałku materiału, który przecież sam z siebie zbawić nie może. Szkaplerz karmelitański jest duchowym znakiem nabożeństwa maryjnego, polegającego na wewnętrznym oddaniu i poświęceniu się Niepokalanej Dziewicy. Nosić szkaplerz święty - znaczy uznawać Maryję za duchową Matkę, Pośredniczkę, Opiekunkę i Siostrę. Nosić "szatę Maryi" - znaczy przyznać się do podobieństwa do Maryi w sposobie myślenia, wartościowania, działania i apostołowania. Oznacza to też bycie znakiem nadziei dla innych, obdarzanie ludzi Zbawicielem jak Maryja i solidarność z pozbawionymi nadziei. Upodabniamy się do Maryi, dążąc do czystości, pokory, skromności, cichości, żyjąc wielkim zawierzeniem Bogu, będąc wdzięcznym za otrzymane łaski i ofiarnym w miłości bliźniego. Maryja uczy otwierania się na wolę Bożą, współpracy w dziele zbawienia, życia w bliskości Jezusa, rozważając każde Jego słowo w swoim sercu. Matka Boża, pomagając Kościołowi, pragnie, abyśmy i my włączyli się w pomoc duchową innym (np. przez modlitwę, post, pokutę, ofiarę, apostolat). Nosząc szkaplerz, stajemy się roztropni, bo przez powierzenie się Niepokalanej Dziewicy przewidujemy ostateczne rozstrzygnięcie naszego ziemskiego bytowania. Stajemy się także mężni w walce z przeciwnościami i wstrzemięźliwi w celu uzyskania tzw. sobotniego przywileju. Dzięki świadomemu noszeniu "szaty Maryi" i codziennemu powierzaniu się Matce Bożej, pogłębia się duchowa więź dziecka z Matką. Ta więź wyraża się i pogłębia przez modlitwę, medytację, czytanie Pisma św., w czasie nabożeństw, pielgrzymek i procesji maryjnych. O tym wszystkim przypomina nam szkaplerz święty. To przez ten dar przykład Matki i Mistrzyni pociąga i zobowiązuje.

Włodzimierz Tochmański OCD

Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej (karmelitański)
O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko Szkaplerza świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą, ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę.
Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża, uroczyście odnawiam przyrzeczenia, które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza w dniu przyjęcia Szkaplerza świętego.
Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie i Twemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to, żeś mnie spośród tylu milionów dusz, poprzez Szkaplerz święty, zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich.
Przyrzekam Ci i postanawiam, że pragnę pozostać wiernym Twoim synem, całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności.
Przyjmij, Matko Najświętsza, tę moją ofiarę i spraw łaskawie, aby Szkaplerz święty, który noszę, stał się dla mnie znakiem Twojej szczególnej opieki, ochroną przed grzechem, tarczą przed atakami nieprzyjaciela, zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zbawienia. Proszę Cię o to przez Twojego Syna, Jezusa. Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komentarze (44)Add Comment
0
dziękczynno-blagalna
Napisane przez Jadwiga, styczeń 14, 2015
Królowo Karmelu dziękuję za moje córki, które wraz ze mną są odziane Twoim Szkaplerzem św. Proszę i błagam, by zawsze pozostały wierne Panu Bogu oraz idąc wraz z Tobą ku zbawieniu realizując wolę Ojca Niebieskiego. Proszę o dar macierzyństwa dla Urszuli ora piękne i szlachetne jej i męża życie w blaskach Bożej miłości. Dla drugiej córki błagam by Pan dał jej światło do pójścia drogą Pana.
0
Pragnę nosić szkaplerz
Napisane przez Julita, styczeń 12, 2015
Kochani pragnę dostąpić tak wielkiego daru jakie jest noszenie szkaplerza lecz gdzie mam się udać czy ksiądz może mi go założyć.Gdzie nabywa się szkaplerz.
Z Panem Bogiem
0
Prośbz
Napisane przez Ania, styczeń 12, 2015
Kochana Matko Boża Karmelitańska ,proszę o
opiekę nad moją rodziną i o Laskę wiary dla moich dzieci,Dziękuję za udzielane mi łaski i za przywilej szkaplerza karmelitańskiego.Mamo miej mnie w Swej opiece
0
prośba
Napisane przez Joanna, styczeń 11, 2015
Maryjo, Królowo Szkaplerza, módl się za mojego syna Filipa, aby
dostał się na wymarzoną specjalizację. Uzdrów proszę jego nogę, by mógł jak najlepiej służyć ku Chwale Pana.
0
prosba
Napisane przez Helena W., styczeń 04, 2015
Matko Najswietrza zwracam sie z wielka prosba o opieke nad moim synem. Pomoz mu w jego trudnosciach i klopotach. Wesprzyj go w jego planach. Daj mu zdrowie i sily. Dziekuje bardzo.
0
Prośba o modlitwę i potrzebne łaski
Napisane przez Nika, styczeń 03, 2015
Matko Boska proszę o rozwiązanie trudnej sytuacji, żeby mama miała dobrą pracę, żebyśmy mieli normalną kochającą rodzinę..Proszę aby mi zniknęły guzy-wyrośla kostne i zebym byla zdrowa,żebym nie musiała mieć operacji, i żebym miała zdrowe,proste nogi Postaw na naszej drodze ludzi, którzy będą nam pomagać i dobrze życzyć. Prosimy o zdrowie i Boże błogosławieństwo w całym życiu. Boże kieruj nami i wspomagaj w chwilach trudnych. Niech dzięki Tobie opuszczą nas niebezpieczeństwa, wypadki i kłopoty. Panie, Jezu pozwól nam zrealizować nasze plany i marzenia. także proszę o zdrowie mojej mamy i babci. Otocz nas swą opieką i nas nie opuszczaj.
0
prosze o modlitwe
Napisane przez Wojtek, styczeń 02, 2015
Prosze o modlitwe wszystkich braci i siostry w szkaplerzy by za wstawiennictwem sw Marii wyblagala u Boga to by osoba ktora kocham znowu pokochala mne jak kiedys i zebysmy mogli znow byc razem, a osoby ktore maja wiecej czasu i checi by modlily sie nowenna pompejska xdo Mari w intencji ponownego rozpalenia milosci w sercu Aleksandry i by znow.Wojtk mogl z nia byc. Mam nadzije ze Bog wysluvh mojej prosby dodajac mi sily w walce o nia bo jest ona kobieta ktora kocham ponad zycie i nie.chce jej stracic wiec prosze by Big eorozpalil na nowo lub rozdmuchal to co zostalo tak by Aleksandrakochala mnie tak jak kiedy ls i bysmy znowu mogli byc razem. Dziuje z gory za wsparcie . O
Amen
0
Dziękuję i Proszę.
Napisane przez Katarzyna, grudzień 30, 2014
Królowo Szkaplerza Świętego. Dziękuję za pomoc. Proszę aby moje postanowienia stały się częścią życia powszedniego. Aby nikt i nic nie zerwało piękna Życia z Twoim udziałem we mnie. Proszę opiekuj się mną. Pokaż mi jak mam żyć według Słowa Bożego aby odstąpić zbawienia.
0
Prośba
Napisane przez mko, grudzień 23, 2014
Matko Boża Szkaplerzna proszę Cie o zdrowie i nawrócenie naszego syna oraz o prace dla mnie oraz o objęcie naszej rodziny płaszczem Twej opieki
0
Prośba
Napisane przez Renata, październik 25, 2014
Matko Boża Szkaplerzna, dziękuję za opiekę. Proszę o wyzwolenie syna i męża z niewoli nałogów. Mateczko, proś za nimi w każdy czas.
0
egzamin
Napisane przez Joanna, czerwiec 29, 2014
Kochana Mateńko, bądź przy moim synu Filipie cały czas, szczególnie teraz otocz go miłością i daj mądrość. Pomóż zdać teraz wszystkie egzaminy i dostać awans. Niech egzaminatorzy będą wyrozumiali i łagodni. Pomóż, by w czasie i po nauce znalazł czas na modlitwę, uwielbienie i dziękczynienie. Przyjmij w darze wszystkie obowiązki, które sumiennie wypełnia na chwałę Bożą.
0
egzamin
Napisane przez Joanna, luty 17, 2014
Matko Boża Szkaplerzna, Wejrzyj na mojego syna Filipa, otocz go swoim płaszczem miłości i mądrości. Pmóż mu jutro zdać egzamin i dostać awans.
0
Błędy historyczne i teologiczne, fałszowanie, prawo aurorskie przekroczone.
Napisane przez o. Włodzimierz Tochmański OCD, luty 03, 2014
Nie zgadzam się na wpisywanie mojego nazwiska z tekstem "szkaplerz" pod teksty obce mi i niezgodne z prawdą, historią (Stock na Górze Karmel) oraz wiedzą teologiczną i wolą Kościoła np. rozdział o odpustach (!!!). To jest fałszowanie pobożności szkaplerznej - jedyne poprawne źródło ustaleń proszę pobrać ze stron zakonu karmelitów lub zakonu karmelitów bosych, np. www.szkaplerz.pl lub na Facebooku. Z wyrazami szacunku i modlitwą.
0
szkaplerz
Napisane przez szk, styczeń 25, 2014
0
prosba
Napisane przez zatroskana matka, listopad 21, 2013
Matko Boza Szkaplerzna, prosze wstaw sie za mnie, by dobry Jezus, zeslal mi laski potrzebne w wychowaniu mojego trudnego dziecka, niech corka moja wroci na lono rodzina, droge wiary i cnoty, zeslij nam dar pokoju i zrozumienia, w rodzinie, wez nas w swoja opieke i wypros dar rozsadku i milosci dla mojej corki, pomoz mi w mojej udrece i prowadz nas, modl sie za nami!
0
Prosba
Napisane przez Małgorzata, październik 29, 2013
Z całego serca Mateńko Szkaplerza proszę weź w opiekę moją rodzinę synów Adriana, Daniela, męża Piotra. Pomóż im znaleźć drogę prawdy, rozsądku, zjednania, wybaczenia. Ja Mateńko nie mam już sił ani do walki ani do życia. Wiem że życie nie jest łatwe ale to co mnie doświadcza przerasta mnie. Błagam pomóż.
0
Dziekuje i prosze
Napisane przez Grzegorz, październik 24, 2013
Dziekuje i proche o pomoc w trudnych chwilach...
0
prosba
Napisane przez Janina, wrzesień 11, 2013
Króowo Szkaplerza Swięego,dzięuje za Twoją opiekę nad moją rodzinę
0
Prośba
Napisane przez Udręczony, sierpień 05, 2013
Mateńko ratuj mnie w udręce. Opiekuj się moją rodziną.
0
Prosba
Napisane przez Urszula, lipiec 16, 2013
Matko Boza Szkaplerzna wes pod plaszcz swoj moje dzieci ktore sie zagubily w tym swiecie ocal je od zla swoja pszemozna opieka.Wypraszaj im potrzebne laski.
0
Podziekowanie
Napisane przez ........., lipiec 12, 2013
Matko Boza mniej nas w swej opiece
Dziekuje Ci Matko Skaplerzna za wszystkie laski proszac o dalsza opieke.
0
prośba
Napisane przez Danuta, maj 16, 2013
Mateńko skaplerzna proszę weż pod Twoj ochronę moją zagubioną rodzinę mojego męża Jana syna Aleksandra i moję wnuczki Magdę Oliwie i Kingę prowadż ich drogą chrystusową by wrócili do Boga i kościoła Amwnt
0
Kochana Mamusiu Szkaplerzna i Trojco Swieta
Napisane przez Mariola, maj 01, 2013
Kochana Krolowo Szkaplerza Swietego dziekuje ze jestes w moim marnym zyciu na tym wygnamiu ,dziekuje za Twoja opieke i milosc. Przepraszam za wszystkie moje grzechy i nieprawosci.Prosze o laske nawrocenia dla mojego syna , mojej corki i meza . Aby ich dusza jak i moja byla czysta do wypelnienia woli Twojej i Boga Ojca, Syna i Ducha Swietego. Prosze otworz nasze oczy by widzialy tylko Ciebie, otworz nasze uszy by slyszaly Tylko Ciebie , otworznasze usta by mowily tylko o Tobie, otworz nasze serca i dusze abby tylko molowaly tylko Was.Kocham Ciebie Matko Szkaplerzna Bardzo i Trojce Swieta. Amen
0
Błaganie o ratunek
Napisane przez Agnieszka, kwiecień 29, 2013
Najukochańsza Matuchno błagam się o ratunek i opamiętanie dla mojego męża o wyzwolenie go z mocy szatana, by powrócił do Boga i rodziny, by nie rozbijał naszego małżeństwa i rodziny. Błagam też o nawrócenie syna, o zdanie matury i egzaminów zawodowych. Maryjo Szkapleżna Pani w Tobie moja ostatnia nadzieja, proszę ubłagaj swojego Syna o te łaski dla mojej rodziny. Twoja niegodna czcicielka.
0
prożba
Napisane przez mirela, luty 05, 2013
Moja ukochana Mateczko Królowo Skaplerza swietego z całego serca bardzo mocmo prosze o łaski dla mojej rodziny oddajemy sie Tobie kochana mateczko w całkowita łaskę bo wiem ze tylko Ty możesz nam kochana Maryjo pomóc wiem ze bez Ciebie matuniu sami niczego nie dokonamy przepraszamy za wszystkie grzechy uczynione przepraszamy bardzo i baeszo kochamy matuniu Ciebie oraz cała trojce swieta .Amen
0
podziękowanie
Napisane przez kasia, grudzień 23, 2012
Najdroższa Mateńko dziękuje za całe moje życie,że dałaś mi najwspanialszą mamę mojego skarba.Proszę by u ciebie w niebie była szczęśliwa.Miej całą moją rodzinę i mnie w opiece.Kocham cię całym sercem duszą i ciałem.
0
odpust zupełny TYLKO 1 RAZ DZIENNIE
Napisane przez majka, grudzień 13, 2012
Odpust zupełny można uzyskać 1 RAZ NA DZIEŃ (!!!).

Kapłan wyznacza modlitwę codzienną, nie musi to być oficjum (!!!). Najczęściej jest to modlitwa "Pod Twoją obronę".
0
modlitwa
Napisane przez Janina, grudzień 06, 2012
Matko Boska Szkaplerzna, diękuje za Twoi laski,uciekamy się pod Twoja obroną
0
Prosba
Napisane przez Lilianna, listopad 29, 2012
Matko Boska Szkaplerzna we moja rodzine pod opiekę,zwłaszcza moja córke i mame oraz męża.Błogosław nam.
Lilianna
0
...
Napisane przez Emilia, lipiec 22, 2012
Matko Boza Szkaplerzna, pomoz mi w niebespieczenstwie gdyz jak wiesz jestem w trakcie egzorcyzmow.Pomoz mi Matko przyjac wole Pana Boga.Spraw by moja rodzina rodzina sie zmienila i nawrocila gdyz od tego zalezy moje zycie.Dziekuje za otrzymane laski od Ciebie, za to ze nosze Szkaplerz i mnie ratujesz, ze mi pomagasz w moim cierpieniu, ze jeszcze zyje. Przepraszam, ze te duchy zasmucily Pana Boga w tym co mowia i Ciebie Droga Matko oraz Pana Jezusa.Dajcie mi mestwo w walce z mocami ciemnosci, ktore mnie drecza i otaczaja. Kocham Cie Matko
0
Prośba
Napisane przez Elżbieta, lipiec 20, 2012
Matko ukochana wiem że cierpieć dla Ciebie i Twojego Syna to sama chwała i przywilej,błagam Cię o Matko Boża Szkaplerzna ratuj ojca,spraw aby się nawrócił,przemienił swoje serce,nie dokuczał mamie,nie był przykry,żebyśmy nie stracili wiary w miłosierdzie Boże i w Twoją opiekę,ratuj naszą rodzinę,błagam Cię!!!
0
Prośba
Napisane przez Kinga, lipiec 12, 2012
Mamusiu nasza Kochana ratuj nas weż nas pod swoje matczyne ramiona smilies/smiley.gif
0
Podziękowanie
Napisane przez Małgorzata, lipiec 11, 2012
Przenajświętsza Panienko Matuchno dziekuję Ci za wszystkie łaski którymi obdarzyłaś mnie i moją rodzinę, a jednocześnie przepraszam za grzechy wszystkie Tobie i Twojemu Synowi uczynione przez nas. Proszę o dalszą twoją opiekę, o miłość w mojej rodzinie oraz o pokój w naszych sercach. Proszę o szczególną opiekę nad moimi dziećmi by nie zbłądziły w czsie swojego ziemskiego życia i o zdrowie dla nich.
0
Prośba
Napisane przez Barbara, marzec 26, 2012
Mateńko moja ,opiekuj się moją rodziną
0
...
Napisane przez Mateusz, marzec 02, 2012
Matko Boza mniej nas w swej opiece
0
Podziękowanie
Napisane przez Krzysztof, luty 29, 2012
Dziękuję za uratowanie!
0
Prosba
Napisane przez Helena, luty 28, 2012
Dziekuje Ci Matko Skaplerzna za wszystkie laski proszac o dalsza opieke.
0
Królowo Szkaplerza Świętego !
Napisane przez Krzysztof, styczeń 30, 2012
Maryjo bezpiecznie prowadź mnie wśród pokus , które czyhają na mnie!
0
Prośba i podziękowanie
Napisane przez Ewa, grudzień 03, 2011
Matko Boża mniej mnie i moich bliskich zawsze w swojeje matczynej opiece. Dziekuję za wszelikie okazywane mi łaski>
0
Podziękowanie i prośba
Napisane przez Halina, październik 25, 2011
Dziękuję Ci Najświętsza Panienko za 10 lat noszenia Szkaplerza Karmelitańskiego, przepraszam za wszystkie błędy i nieprawości i zaniedbania, dziękuję z całego serca za wszystkie otrzymane łaski i opiekę. Bardzo serdecznie proszę Cię Najświętsza Panienko o dalszą opiekę i potrzebne łaski.
0
prosba
Napisane przez paula, kwiecień 05, 2011
Matko Boża miej mnie i moją rodzine zawsze w swojej opiece
0
medalik
Napisane przez joanna, marzec 31, 2011
jest taki medalik maly szkaplerz
0
prośba
Napisane przez gita, luty 16, 2011
Matko Boża Karmelitanska polecam Ci nasze zdrowie nie opuszczaj nas weś nas pod płaszcz swej matczynej opieki.
0
Prośba
Napisane przez Halina, październik 18, 2010
Królowo Szkaplerza Świętego weź mnie pod płaszcz swej matczynej opieki.

Napisz Komentarz
smaller | bigger

security code
Ponizej Wpisz Kod bezpieczenstwa


busy
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 125 gości