Kardyna? Stefan Wyszy?ski - biografia
Biografie - Stefan Wyszy?ski - Prymas Tysi?clecia


Wybrany obrazKardyna? Stefan Wyszy?ski, (Prymas Tysi?clecia)  urodzi? si? 3 VIII 1901, w Zuzeli (Podlasie), zmar? 28 V 1981, w Warszawie. Kardyna?, arcybiskup, metropolita gnie?nie?ski i warszawski. Prymas Polski, i m?? stanu. W latach 1920-24 odby? studia w Wy?szym Seminarium Duchownym we W?oc?awku. W 1924 przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie (W?oc?awek); pracowa? m.in. w redakcji dziennika "S?owo Kujawskie" W 1925-29 studiowa? na KUL prawo (doktorat), ekonomi? i nauki spo?eczne. Dzia?a? w Stowarzyszeniu Katolickiej M?odzie?y Akademickiej "Odrodzenie" i w Bratniej Pomocy. W latach 1931-39 prof. prawa kanonicznego, socjologii i nauki spo?ecznej Ko?cio?a w Wy?szym Seminarium Duchownym we W?oc?awku. W latach 1932-39 red. naczelny Ateneum Kap?a?skiego, pracownik s?du biskupiego, dzia?acz Chrze?cija?skich Zwi?zków Zawodowych, oraz Akcji Katolickiej. Wyk?adowca Chrze?cija?skiego Uniwersytetu Robotniczego, publicysta (m.in.: G?ówne typy Akcji Katolickiej za granic? 1931, Przemiany moralno-religijne pod wp?ywem bezrobocia 1937, Katolicki program walki z komunizmem 1937, pseudonim Dr. Zuzelski, Kultura bolszewizmu a inteligencja polska 1938); Od 1937 cz?onek Rady Spo?ecznej przy Prymasie Polski. Okres okupacji niemieckiej sp?dzi? jako kapelan niewidomych - w Koz?ówce i ?u?owie (Lubelszczyzna) oraz w Laskach k. Warszawy. W kr?gu, kupionym wokó? ksi?dza W. Korni?owicza, by? zwi?zany od lat 30. Prowadzi? dzia?alno?? konspiracyjn? (pse?donim Siostra Cecylia) Prowadzi? wyk?ady dla inteligencji, tajne nauczanie na szczeblu akademickim; kapelan AK, podczas powstania warszawskiego kapelan okr?gu Zoliborz-Kampinos (pseudonim Radwan 2) i szpitala powsta?czego w Laskach. Po wojnie we W?oc?awku kanonik kapitu?y katedralnej, rektor seminarium i jednocze?nie proboszcz w K?obii i Zag?owi?czkach. Organizator i redaktor tygodnika ?ad Bo?y, popularny kaznodzieja. 4.III.1948 mianowany biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej ?wiecenia biskupie 1946, w Cz?stochowie) W 1947-48 wyk?ada? na KUL (uruchomienie wydzia?u Filozofii Chrze?cija?skiej). 12 XI 1948, zgodnie z testamentem kardyna?a A. Hlonda, mianowany arcybiskupem gnie?nie?skim i warszawskim prymasem Polski. Jednocze?nie przewodnicz?cym Konferencji Episkopatu Polski. Na prze?omie lat 40 i 50-tych kierowa? pracami Prymasowskiej Rady Odbudowy Ko?cio?ów Warszawy. Ordynariusz na terenie Polski wiernych Ko?cio?a grecko-katolickiego i ormia?skiego. Organizator polskich struktur ko?cielnych na ziemiach zachodnich i pó?nocnych. Jako prymas posiada? specjalne uprawnienia Stolicy Apostolskiej dotycz?ce Ko?cio?a w Polsce. Wspó?za?o?yciel i opiekun duchowy Instytutu ?wieckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej (tzw. ósemki). W obliczu walki z Ko?cio?em i coraz wi?kszych roszcze? totalitarnego pa?stwa by? zwolennikiem wypracowania modus vivendi z komunistami. Inicjatorem powo?ania w 1949 Komisji Mieszanej Episkopatu i Rz?du, oraz wspó?twórc? (14 IV 1950) pierwszego w dziejach porozumienia pomi?dzy katolickim Episkopatem a komunistycznym rz?dem, w którym Ko?ció? za pewne koncesje (min. nie przeciwstawianie si? kolektywizacji wsi, pot?pienie zbrojnego podziemia) uzyska? potwierdzenie istotnych praw (np. do nauczania religii w szko?ach, wydawania pism katolickich, utrzymania KUL). W sytuacji permanentnego ?amania porozumienia przez komunistów og?osi? 8 VI 1953 protestacyjny memoria? Non possumus [?ac, 'nie mo?emy'] Pozbawiony przez w?adze pa?stwowe, prawa do pe?nienia funkcji ko?cielnych, i aresztowany 25 IX 1953, by? wi?ziony kolejno w: Rywa?dzie, Stoczku Warmi?skim, Prudniku i Koma?czy. W areszcie pisa? dziennik (Zapiski wi?zienne, wyd. Pary? 1982, od 1983 wielokrotnie wznawiane w kraju poza cenzur?, od 1990 oficjalnie). Opracowa? wiele wa?nych inicjatyw duszpasterskich: Jasnogórskie ?luby Narodu (1956), Wielk? Nowenn? przed Millennium Chrztu Polski (1957-65), i nawiedzenie wszystkich polskich parafii przez kopi? obrazu Matki Bo?ej Cz?stochowskiej. W czasie pa?dziernikowego przesilenia politycznego 1956 zwolniony z aresztu, powróci? do Warszawy. W XII 1956 doprowadzi? do zawarcia nowego, korzystnego dla Ko?cio?a, porozumienia z w?adzami, na mocy którego m.in. w szko?ach przywrócono nauk? religii, uchylono dekret o obsadzaniu stanowisk ko?cielnych z 1953, i umo?liwiono powrót biskupów na ziemie zachodnie i pó?nocne. Episkopat zobowi?za? si? do wsparcia w?adz pa?stwowych, w stabilizacji kraju. Od 1953 kardyna? (kapelusz kardynalski odebra? 1953), uczestnik Soboru Watyka?skiego II, inicjator w pa?dzierniku 1965 or?dzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Z wezwaniem do pojednania obu narodów, oraz wzajemnego przebaczenia krzywd. (przebaczamy i prosimy o przebaczenie) G?ówny organizator obchodów milenijnych (1966) i m.in. z tego powodu nazywany po ?mierci Prymasem Tysi?clecia. Cieszy? si? powszechnym autorytetem spo?ecznym, jako m?? stanu, obro?ca praw cz?owieka, narodu i Ko?cio?a. W latach 1980-81 mediator pomi?dzy w?adzami PRL a Solidarno?ci?. Zosta? pochowany w katedrze ?w. Jana w Warszawie. Jego pogrzeb by? wielk? manifestacj? religijno-patryjotyczn?. Po?miertnie w 1994 odznaczony Orderem Or?a Bia?ego. W 1989 rozpocz?to jego proces beatyfikacyjny. Dorobkiem Wyszy?skiego zajmuje si? Prymasowski Instytut Jasnogórskich ?lubów Narodu. Zbiory homilii, ustaw pasterskich, i inne prace: Mi?o?? i sprawiedliwo?? (1940, wyd. 1993), Duch pracy ludzkiej. My?li o warto?ci pracy (1946), W ?wiat?ach tysi?clecia (1961), Kazania ?wi?tokrzyskie (t.1-3 1974-76), Listy pasterskie Prymasa Polski: 1946-1974 (1975) Ojcze nasz (1978), Listy pasterskie Prymasa Polski i episkopatu: 1975-1981 (1988) Nauczanie spo?eczne 1946-1981 (1990). Wyszynskiego powszechnie uwa?a si? za jednego z najwi?kszych Polaków XX w. Jego rol? w historii okre?la si? cz?sto historycznie, mianem interreksa. w czasach PRL by? przywódc?, który przeprowadzi? naród i Ko?ció? przez do?wiadczenie komunizmu. Pocz?tkowo szuka? kompromisu z komunistycznym rz?dem, by ocali? Ko?ció? przed ca?kowitym zniewoleniem. Pó?niej broni? praw Ko?cio?a w totalitarnym pa?stwie, szczególnie ostro atakowany w okresie og?oszenia or?dzia do biskupów niemieckich i obchodów Millennium. Jednoznacznie polemizuj?c z marksistowsk? wizj? cz?owieka i ?ycia spo?ecznego ? przyczynia? si? do poszerzania granic duchowej wolno?ci. Za ?ycia ? tak dzieje si? cz?sto w przypadku wielkich osobowo?ci ? nie zawsze si? z nim zgadzano: zarzucano mu zbytni? uleg?o?? wobec komunistów (do jego aresztowania 1953 oskar?enia takie wysuwano na emigracji, w Watykanie i niektórych ? g??boko antykomunistycznych ? kr?gach polskiego spo?ecze?stwa) Autorytatywny styl rz?dzenia Ko?cio?em, powolne wcielanie w ?ycie reform Soboru Watyka?skiego II, przesadny kult maryjny i wspieranie przede wszystkim religijno?ci masowej; krytykowano równie? niektóre kazania prymasa (np. homili? z 26 VIII 1980 zrozumian? jako apel do strajkuj?cych o podj?cie pracy) Po jego ?mierci polemiki posz?y w niepami??, postawa prymasa doczeka?a si? obiektywnej oceny, a on sam wszed? do panteonu narodowych bohaterów.

Przyk?adowy obraz       Przyk?adowy obraz

Przyk?adowy obraz

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 40 goĹ›ci