Skad Apostolski - Credo
Historia Koscio?a - Skad Apostolski, Credo - Wierz?

 

Sk?ad Apostolski (?ac. credo - wierz?), apostolski symbol wiary jedno z najwcze?niejszych i najprostszych sformu?owa? chrze?cija?skiego wyznania wiary.

Wierz? w Boga Ojca Wszechmog?cego, Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który si? pocz?? z Ducha ?wi?tego, narodzi? si? z Marii Panny (lub: Dziewicy),
um?czon pod Ponckim (lub: Poncjuszem) Pi?atem, ukrzy?owan, umar? i pogrzebion,
zst?pi? do piekie?, trzeciego dnia zmartwychwsta?,
wst?pi? na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmog?cego,
stamt?d przyjdzie s?dzi? ?ywych i umar?ych.
Wierz? w Ducha ?wi?tego,
?wi?ty Ko?ció? Powszechny (lub: chrze?cija?ski), ?wi?tych obcowanie (lub: spo?eczno?? ?wi?tych)
grzechów odpuszczenie, cia?a zmartwychwstanie,
?ywot wieczny.
Amen

WYZNANIE WIARY U?O?ONE PRZEZ PAPIE?A PAW?A VI

1. NAUKA O BOGU W TRÓJCY JEDYNYM
a. Stworzyciel
Wierzymy w jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha ?wi?tego, Stwórc? rzeczy widzialnych - do jakich nale?y ?wiat, w którym ?yjemy - oraz niewidzialnych - jakimi s? czyste duchy, które nazywamy te? anio?ami - Stwórc? równie? duszy duchowej i nie?miertelnej ka?dego cz?owieka.
b. Pe?nia bytu i mi?o?ci
Wierzymy, ?e ten jedyny Bóg jest absolutnie jeden tak w swej naj?wi?tszej istocie, jak i we wszystkich swych doskona?o?ciach; w swojej wszechmocy, w swej niesko?czonej m?dro?ci, w swojej opatrzno?ci, w swej woli i mi?o?ci. Jest On "Tym, Który Jest", jak to sam objawi? Moj?eszowi; jest Mi?o?ci?, jak pouczy? nas Jan Aposto?.
Dwa te imiona, Byt i Mi?o??, wyra?aj? w sposób niewypowiedziany t? sam? Bosk? prawd? o Tym, który okaza? si? nam i który, "mieszkaj?c w nieprzyst?pnej ?wiat?o?ci", jest sam w sobie ponad wszelkim imieniem i ponad wszelkimi rzeczami oraz wszelkim stworzonym umys?em.
c. Tajemnica Trójcy ?wi?tej
Sam Bóg tylko mo?e nam udzieli? prawdziwego i pe?nego poznania siebie samego, objawiaj?c si? jako Ojciec, Syn i Duch ?wi?ty. Przez ?ask? wezwani jeste?my do uczestnictwa w Jego wiekuistym ?yciu, tu na ziemi w pomroce wiary, a po ?mierci w ?wiat?o?ci wiekuistej. Wzajemne zwi?zki tworz?ce odwiecznie trzy Osoby, z których ka?da jest jednym i tym samym bytem Bo?ym, stanowi? b?ogos?awione ?ycie wewn?trzne Naj?wi?tszego Boga, które niesko?czenie przewy?sza to, co my po ludzku mo?emy poj??. Dlatego to dzi?ki sk?adamy dobroci Bo?ej za to, ?e bardzo wielu wierz?cych mo?e z nami ?wiadczy? wobec ludzi o jedno?ci Boga, cho? nie zna tajemnicy Trójcy Przenaj?wi?tszej.
Wierzymy wi?c w Boga, który przez ca?? wieczno?? rodzi Syna, wierzymy w Syna, S?owo Bo?e, które odwiecznie si? rodzi, wierzymy w Ducha ?wi?tego, Osob? niestworzon?, który od Ojca i Syna pochodzi jako wiekuista Ich mi?o?? wzajemna. W trzech Osobach Boskich, które s? sobie wspó?wieczne i równe, ?ycie i szcz??liwo?? Boga absolutnie jednego wyst?puj? w najwi?kszej pe?ni i doskona?o?ci, z najwi?ksz? wznios?o?ci? i chwa?? w?asn? Tego, który jest, a nie zosta? stworzony. Zatem "jedno?? w Trójcy, a Trójca w jedno?ci winna doznawa? czci".

2. NAUKA O ZBAWCZYM WCIELENIU S?OWA
a. Zjednoczenie osobowe
Wierzymy w Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bo?ym. Jest On S?owem wiekuistym; zrodzonym z Ojca przed wszystkimi wiekami i wspó?istotny z Ojcem, czyli (po gr.) homousios to Patri, przez którego wszystko si? sta?o. Przyj?? On cia?o za spraw? Ducha ?wi?tego z Maryi Dziewicy i sta? si? cz?owiekiem; równy wi?c Ojcu co do bóstwa, a mniejszy od Ojca ze wzgl?du na cz?owiecze?stwo, ca?kowicie jeden, nie przez zmieszanie natur (co jest niemo?liwe), lecz jedno?ci? osoby.
b. Dzie?o Jezusa Chrystusa
Zamieszka? On w?ród nas pe?en ?aski i prawdy. Obwie?ci? i ustanowi? królestwo Bo?e, sprawiaj?c, ?e poznali?my Ojca. Da? nam przykazanie, aby?my si? wzajemnie mi?owali; tak jak On nas umi?owa?. Nauczy? nas drogi b?ogos?awie?stw ewangelicznych, wedle których mamy by? ubodzy w duchu i cisi, mamy znosi? cierpliwie dolegliwo?ci, pragn?? sprawiedliwo?ci, by? mi?osiernymi, czystego serca, czyni?cymi pokój, mamy znosi? prze?ladowanie dla sprawiedliwo?ci.
Um?czony zosta? pod Poncjuszem Pi?atem, On, Baranek Bo?y, przyjmuj?c na siebie grzechy ?wiata, umar? za nas przybity do krzy?a, przynosz?c nam zbawienie przez krew odkupienia. Pogrzebany, zmartwychwsta? w?asn? moc? trzeciego dnia, wynosz?c nas swym zmartwychwstaniem do uczestnictwa w ?yciu Bo?ym, które jest ?yciem ?aski.
Wst?pi? do nieba, sk?d ponownie przyjdzie s?dzi? ?ywych i umar?ych, ka?dego wedle jego zas?ug; ci, którzy odpowiedzieli na mi?o?? i ?askawo?? Boga, pójd? do ?ywota wiecznego, a ci, którzy a? do ?mierci odrzucali je, skazani b?d? na ogie? nigdy nie gasn?cy. A królestwu Jego nie b?dzie ko?ca.

3. NAUKA O DUCHU U?WI?CICIELU
Wierzymy w Ducha ?wi?tego, Pana i O?ywiciela, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwa??. Który mówi? przez proroków. On to zes?any zosta? nam przez Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu i wniebowst?pieniu do Ojca; On o?wieca, o?ywia, strze?e Ko?ció? i rz?dzi nim, oczyszczaj?c jego cz?onki, o ile tylko nie sprzeciwiaj? si? ?asce. Dzi?ki Jego dzia?aniu, które dosi?ga g??bin duszy, cz?owiek, w pokorze zaczerpni?tej z Chrystusa, mo?e sta? si? doskona?y jak Ojciec, który jest w niebiesiech.

4. NAUKA O MARYI MATCE CHRYSTUSA
Wierzymy, ?e Naj?wi?tsza Maryja, pozostaj?c zawsze dziewic?, by?a Matk? S?owa wcielonego, Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i ?e Ona ze wzgl?du na zas?ugi swojego Syna zosta?a odkupiona w doskonalszy sposób, zachowana woln? od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i darem ?aski przewy?sza dalece wszelkie inne stworzenia.
Z??czona ?cis?ym i nierozerwalnym w?z?em z tajemnic? wcielenia i odkupienia, Naj?wi?tsza Maryja Panna Niepokalana po dokonaniu ?ycia ziemskiego wyniesiona zosta?a z cia?em i dusz? do chwa?y niebieskiej i upodobniona do swego Syna, który zmartwychwsta?; dost?pi?a uprzednio losu wszystkich sprawiedliwych. Wierzymy, ?e Naj?wi?tsza Bo?a Rodzicielka, nowa Ewa, Matka Ko?cio?a, spieszy pe?ni? z nieba macierzy?skie zadanie wobec cz?onków Chrystusa, aby dopomóc do zrodzenia i pomno?enia ?ycia Bo?ego w duszach ludzi odkupionych.

5. NAUKA O GRZECHU PIERWORODNYM I ODKUPIENIU
a. Powszechno?? grzechu
Wierzymy, ?e w Adamie wszyscy zgrzeszyli; dlatego to natura ludzka, wspólna wszystkim ludziom, z powodu grzechu pierworodnego przeze? pope?nionego doprowadzona zosta?a do stanu, w którym ponosi szkody st?d wynik?e; nie jest ona t? natur?, któr? posiadali pierwsi rodzice nasi, stworzeni w ?wi?to?ci i sprawiedliwo?ci, i w której cz?owiek wolny by? od z?a i ?mierci. Tak wi?c upad?a natura ludzka pozbawiona zosta?a daru ?aski, którym przedtem by?a ozdobiona, zosta?a zraniona w swoich si?ach naturalnych, poddana w?adztwu ?mierci, która przesz?a na wszystkich ludzi; z tego powodu ka?dy cz?owiek rodzi si? w grzechu.
Utrzymujemy wi?c za Soborem Trydenckim, ?e grzech pierworodny wraz z natur? ludzk? przekazywany jest "przez zrodzenie, a nie przez na?ladownictwo" i ?e jest on "w?asnym grzechem ka?dego".
b. ?aska odkupienia
Wierzymy, ?e Pan nasz Jezus Chrystus odkupi? nas przez ofiar? krzy?a od grzechu pierworodnego i od wszystkich grzechów osobistych przez ka?dego z nas pope?nionych, tak ?e sprawdza si? zdanie Aposto?a: "Gdzie wzmóg? si? grzech, tam jeszcze obficiej rozla?a si? ?aska".
c. Zbawienny chrzest
Wyznajemy z wiar? jeden chrzest ustanowiony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów; ?e równie? dzieciom, które nie mog?y zmaza? si? jeszcze grzechem osobistym, nale?y udziela? chrztu, aby pozbawione ?aski nadprzyrodzonej przy zrodzeniu, odradza?y si? "z wody i Ducha ?wi?tego do ?ycia Boskiego w Chrystusie Jezusie".

6. NAUKA O KO?CIELE CHRYSTUSOWYM
a. Ko?ció? widzialny i niewidzialny
Wierzymy w jeden, ?wi?ty, katolicki i apostolski Ko?ció?, zbudowany przez Jezusa Chrystusa na opoce, któr? jest Piotr. Jest on Cia?em Mistycznym Chrystusa, spo?eczno?ci? widzialn?; wyposa?on? w organy hierarchiczne, i zarazem wspólnot? duchow?, Ko?cio?em ziemskim, Ludem Bo?ym pielgrzymuj?cym tu na ziemi i Ko?cio?em wyposa?onym w dary niebieskie, zal??kiem i zacz?tkiem królestwa Bo?ego, dzi?ki któremu dzie?o i m?ka odkupienia przed?u?aj? si? w pokolenia ludzkie; pragnie on z ca?ych si? doskona?ego spe?nienia przy ko?cu czasów w chwale niebieskiej.
b. Sakramentalna ?wi?to?? Ko?cio?a
Pan Jezus kszta?tuje Ko?ció? swój przez sakramenty, które wyp?ywaj? z Jego pe?ni. Przez nie bowiem sprawia, ?e cz?onki jego uczestnicz? w tajemnicy ?mierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, pod tchnieniem Ducha ?wi?tego, który udziela im ?ycia i zdolno?ci do dzia?ania. Jest wi?c Ko?ció? ?wi?tym, cho? w ?onie swoim obejmuje grzeszników, albowiem cieszy si? nie innym ?yciem, lecz ?yciem ?aski; je?li cz?onki jego karmi? si? ni?, u?wi?caj? si?, je?li za? odwracaj? si? od niej, obci??aj? si? grzechami i zmazami, które stoj? na przeszkodzie rozszerzaniu si? jego promiennej ?wi?to?ci. Dlatego Ko?ció? cierpi i czyni pokut? za przest?pstwa, maj?c w?adz? uwolnienia od nich swoich synów dzi?ki Krwi Chrystusa i z daru Ducha ?wi?tego.
c. W?adza nauczycielska
Ko?ció?, dziedzic obietnic Bo?ych i córa Abrahama wedle ducha, przez owego mianowicie Izraela, którego ?wi?tych Ksi?g z mi?o?ci? strze?e i którego patriarchów i proroków pobo?nie czci, zbudowany na aposto?ach - przekazuje wiernie poprzez wieki zarówno ich s?owo zawsze ?ywe, jak i w?adz? pastersk? w nast?pcy Piotra i w biskupach pozostaj?cych z nim we wspólnocie; wreszcie, ciesz?c si? ustawiczn? opiek? Ducha ?wi?tego, pe?ni Ko?ció? pos?annictwo przechowywania, nauczania, wyja?niania i rozpowszechniania prawdy, któr? Bóg objawi? ludziom przez proroków w pewnej mierze jeszcze przys?oni?t?, a w sposób doskona?y i absolutny przez Pana Jezusa.
Wierzymy w to wszystko, co zawiera si? w s?owie Bo?ym, spisanym lub przekazanym tradycj?, i co Ko?ció? podaje do wierzenia jako objawione przez Boga, czy to przez uroczyste orzeczenie, czy te? w zwyczajnym powszechnym nauczaniu.
Wierzymy w nieomylno??, któr? cieszy si? nast?pca Piotra, gdy przemawia ex cathedra, jako pasterz i nauczyciel wszystkich chrze?cijan, i któr? posiada równie? Kolegium Biskupów, gdy wraz z nim wykonuje urz?d nauczycielski.
d. Jedno?? i powszechno??
Wierzymy, ?e Ko?ció?, który Chrystus za?o?y? i za który si? modli, jest niewzruszenie jeden co do wiary i kultu oraz przez wspólny w?ze? ?wi?tej hierarchii. Przebogata ró?norodno?? obrz?dów liturgicznych w ?onie tego? Ko?cio?a czy te? prawowite zró?nicowanie dziedzictwa teologicznego i duchowego oraz poszczególnych dyscyplin nie tylko nie przeszkadza jego jedno?ci, ale nawet ja?niej j? okazuje.
Uznaj?c, i? poza organizmem Ko?cio?a Chrystusowego znajduje si? wiele elementów u?wi?cenia i prawdy, które jako dobra w?asne samego Ko?cio?a nak?aniaj? do jedno?ci katolickiej, a zarazem wierz?c w dzia?anie Ducha ?wi?tego, który we wszystkich uczniach Chrystusa wznieca pragnienie owej jedno?ci, mamy nadziej?, ?e chrze?cijanie, którzy nie za?ywaj? jeszcze pe?nej wspólnoty jednego Ko?cio?a, zjednocz? si? wreszcie kiedy? w jedn? owczarni? pod jednym pasterzem.
e. Narz?dzie zbawienia
Wierzymy, ?e Ko?ció? jest konieczny do zbawienia. Jeden bowiem Chrystus jest Po?rednikiem i drog? zbawienia, który w Ciele swoim, którym jest Ko?ció? - staje si? nam obecny. Lecz Bo?y plan zbawienia obejmuje wszystkich ludzi; ci bowiem, którzy bez winy nie znaj? Ewangelii Chrystusa i Jego Ko?cio?a, szukaj? jednak Boga szczerym sercem i usi?uj? pod wp?ywem ?aski wype?nia? wol? Jego poznan? przez g?os sumienia, nale?? równie?, w liczbie wiadomej tylko jednemu Bogu, do Jego ludu, cho? sposobem niewidzialnym, i mog? osi?gn?? zbawienie wieczne.

7. NAUKA O EUCHARYSTII
a. Ofiara
Wierzymy, ?e Msza, któr? odprawia kap?an w zast?pstwie Chrystusa moc? w?adzy, otrzymanej przez sakrament kap?a?stwa, i która ofiarowana jest przez niego w imieniu Chrystusa oraz cz?onków Jego Mistycznego Cia?a, jest rzeczywi?cie ofiar? Kalwarii, która uobecnia si? sakramentalnie na naszych o?tarzach.
b. Rzeczywista obecno??
Wierzymy, ?e tak jak chleb i wino konsekrowane przez Pana podczas Ostatniej Wieczerzy przemieni?y si? w Cia?o Jego i w Jego Krew, które niebawem mia?y by? za nas na krzy?u ofiarowane, równie? chleb i wino konsekrowane przez kap?ana przemieniaj? si? w Cia?o i Krew Chrystusa zasiadaj?cego w chwale niebieskiej.
Wierzymy, ?e tajemna obecno?? Pana pod postaci? tych rzeczy, które naszym zmys?om w dalszym ci?gu okazuj? si? takimi jak przedtem, jest prawdziwa, rzeczywista i substancjalna.
W tym wi?c sakramencie Chrystus nie inaczej mo?e by? obecny jak tylko przez przemian? ca?ej substancji chleba w Jego Cia?o i ca?ej substancji wina w Jego Krew przy pozostawaniu tylko w?a?ciwo?ci chleba i wina, które dostrzegamy naszymi zmys?ami. Ta tajemnicza przemiana w sposób nale?yty i w?a?ciwy nazywana jest przez Ko?ció? ?wi?ty przeistoczeniem (transsubstantiatio). A wszelkie t?umaczenia teologów, które staraj? si? nieco rozumie? t? tajemnic?, aby zgodne by?y z wiar? katolick?, powinny niewzruszenie utrzymywa?, ?e niezale?nie od naszej ?wiadomo?ci chleb i wino po konsekracji rzeczywi?cie przestaj? istnie?, tak ?e po niej godne uwielbienia Cia?o i Krew Pana Jezusa s? prawdziwie przed nami obecne pod postaciami sakramentalnymi chleba i wina, jak ?yczy? sobie tego sam Pan, aby da? nam siebie na pokarm i aby nas zespoli? w jedno?ci swego Cia?a Mistycznego. Jedyne indywidualne istnienie Chrystusa Pana w chwale niebieskiej nie uwielokrotnia si? przez Sakrament, lecz staje si? obecne w ró?nych miejscach ?wiata, gdzie odprawia si? ofiara eucharystyczna; oto mamy owo misterium wiary i bogactw eucharystycznych, które winni?my bezwarunkowo uzna?. To samo za? istnienie pozostaje obecne po odprawionej Ofierze w Naj?wi?tszym Sakramencie; który przechowuje si? w tabernakulum, jakby w jakim? ?ywym sercu naszych ?wi?ty?. Dlatego mamy obowi?zek oddawa? cze?? i uwielbienie w ?wi?tym Chlebie, na który oczy nasze spogl?daj?, samemu S?owu wcielonemu, którego one nie mog? ogl?da?, a które sta?o si? obecne dla nas, nie opuszczaj?c jednak niebios.

8. NAUKA O DZIA?ANIU KO?CIO?A W DOCZESNO?CI
a. Post?p nadprzyrodzony i doczesny
Wierzymy równie?, ?e królestwo Bo?e, maj?ce tu na ziemi pocz?tek w Ko?ciele Chrystusowym, nie jest z tego ?wiata którego kszta?t przemija, i ?e wzrostu tego królestwa nie mo?na uwa?a? za to samo co post?p kultury ludzkiej czy te? wiedzy lub techniki; lecz ?e wzrost ten dotyczy wprost coraz g??bszego poznawania niedo?cig?ych bogactw Chrystusowych coraz usilniejszego pok?adania nadziei w dobrach Wiecznych, coraz ?arliwszego odpowiadania na mi?o?? Bo?? i wreszcie coraz obfitszego szerzenia si? mi?dzy lud?mi ?aski i ?wi?to?ci.
Ta sama mi?o?? sk?ania równie? Ko?ció? do ci?g?ej troski o prawdziwe korzy?ci ludzi, gdy chodzi o dobra doczesne. Albowiem chocia? nie przestaje on przypomina? swym dzieciom, ?e tu na ziemi nie maj? trwa?ego miasta, to jednak pobudza je, aby wedle swych warunków ?yciowych oraz zasobów przyczynia?y si? do wzrostu swego ziemskiego pa?stwa, aby popiera?y sprawiedliwo??, pokój i zgod? bratersk? mi?dzy lud?mi i aby udziela?y pomocy biedniejszym i nieszcz??liwszym braciom.
b. Cele Ko?cio?a
Usilnej troski, z jak? Ko?ció?, oblubienica Chrystusowa, odnosi si? do potrzeb ludzkich, do ich rado?ci i oczekiwa?, bole?ci i trudów, nie nale?y poczytywa? za nic innego jak za gor?ce pragnienie towarzyszenia im, aby o?wieca? ich ?wiat?em Chrystusa i aby gromadzi? oraz jednoczy? wszystkich w Nim, jedynym ich Zbawicielu. Nigdy za? nie nale?y pojmowa? tej troskliwo?ci w tym sensie, jak gdyby Ko?ció? upodabnia? si? do spraw tego ?wiata albo jakby s?abn?? w samym zapale, z jakim wyczekuje Pana i Jego wiekuistego królestwa.

9. NAUKA O OSTATECZNYM DOPE?NIENIU ZBAWIENIA
a. Ko?ció? eschatologiczny
Wierzymy w ?ycie wieczne. Wierzymy, ?e dusze tych wszystkich, którzy umieraj? w ?asce Chrystusa - czy to dusze maj?ce jeszcze dope?ni? ekspiacji przez ogie? czy??cowy, czy te? te, które zaraz po roz??czeniu si? z cia?em przyjmowane s? przez Jezusa, jak dobry ?otr, do raju - tworz? lud Bo?y po ?mierci, która zostanie ca?kowicie zniszczona w dniu zmartwychwstania, kiedy owe dusze po??cz? si? ze swymi cia?ami.
Wierzymy, ?e mnóstwo dusz, które gromadz? si? w raju z Jezusem i Maryj?, tworzy Ko?ció? niebieski, gdzie za?ywaj?c wiecznej szcz??liwo?ci, ogl?daj? Boga takim, jakim jest, a tak?e w ró?nym stopniu i na ró?ny sposób uczestnicz? wespó? z anio?ami w sprawowaniu Boskiej w?adzy, przynale?nej Chrystusowi uwielbionemu, gdy wstawiaj? si? za nami i wspieraj? nasz? s?abo?? sw? bratersk? pieczo?owito?ci?.
b. ?wi?tych obcowanie ?ród?em nadziei
Wierzymy w obcowanie wszystkich wiernych chrze?cijan, a mianowicie tych, którzy pielgrzymuj? na ziemi, którzy po zako?czeniu ?ycia doczesnego oczyszczaj? si?, oraz tych, którzy ciesz? si? szcz??liwo?ci? niebiesk? - i ?e wszyscy ??cz? si? w jeden Ko?ció?; wierzymy równie?, ?e w tym obcowaniu mamy skierowan? ku sobie mi?o?? Boga mi?osiernego i Jego ?wi?tych, którzy zawsze nak?onione maj? uszy ku s?uchaniu naszych pró?b, jak zapewnia nas o tym Jezus: "Pro?cie, a otrzymacie".
Wyznaj?c t? wiar? i t? nadziej? o?ywieni wyczekujemy zmartwychwstania umar?ych i ?ycia przysz?ego wieku.
B?ogos?awiony Bóg, ?wi?ty, ?wi?ty, ?wi?ty. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 42 goĹ›ci