Pokuta (Paenitentia) Sakrament Pojednania
?ycie Ko?cio?a -
 

 

Sakrament pokuty jest wielkanocnym podarunkiem Zbawiciela dla nas. Po swoim zmartwychwstaniu powiedzia? do aposto?ów: "We?mijcie Ducha ?wi?tego! Którym grzechy odpu?cicie, s? im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s? im zatrzymane" (J 20,22-23). W ten sposób aposto?owie oraz ich prawomocni nast?pcy otrzymali w?adz? odpuszczania grzechów w imi? Jezusa i Ko?cio?a. Sakrament pokuty jest pojednaniem z Bogiem i z Ko?cio?em "zgrzeszy?em przeciw Bogu i wzgl?dem ciebie" (?k 15,18); ?Spowiadam si? Bogu i wam bracia i siostry". Sobór Watyka?ski II poucza: ?Ci, którzy przyst?puj? do sakramentu pokuty, otrzymuj? od mi?osierdzia Bo?ego przebaczenie wyrz?dzonej Bogu krzywdy i równocze?nie dost?puj? pojednania z Ko?cio?em, któremu zadali ran?, a który przyczynia si? do ich nawrócenia mi?o?ci?, przyk?adem i modlitw?" (KK11).

Spowied? ?wi?ta jest konieczna tylko wtedy, gdy kto? pope?nia grzech ci??ki (?miertelny) to znaczy, gdy przekroczy? przykazanie Bo?e lub  ko?cielne:

a) w rzeczy wa?nej,
b) z pe?n? ?wiadomo?ci?,
c) zupe?nie dobrowolnie

Gdy brak jednego z tych trzech elementów, to nie ma grzechu ci??kiego.
Spowiadamy si? mniej wi?cej co miesi?c chocia? mieliby?my tylko grzechy lekkie, dzi?kuj?c Bogu, ?e nie mamy grzechów ci??kich. Ka?da bowiem spowied? sakramentalna: 

a) oczyszcza duchowo,
b) prowadzi do lepszego poznania siebie,
c) uczy pokory,
d) pomaga unikn?? z?a
e) udziela ?ask w?a?ciwych temu sakramentowi (pomna?a ?ask?, umacnia mi?o?? Boga i bli?niego, chroni przed lekkomy?lnym grzeszeniem itp.). Pan Bóg odpuszcza grzechy lekkie równie? wtedy, gdy cz?owiek pobo?nie si? modli, s?ucha s?owa Bo?ego, przebacza bli?niemu, a szczególnie gdy bierze udzia? we Mszy ?wi?tej, która jest Ofiar? pojednania.
Znakiem nawrócenia jest, ?al za grzechy, wyznanie ich kap?anowi oraz zado??uczynienie. Rozgrzeszenie udzielone przez kap?ana jest widzialnym znakiem przebaczenia i pojednania cz?owieka z Bogiem i Ko?cio?em.

Przyk?adowy obraz

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 38 goĹ›ci