Namaszczenie Chorych (Unctio Infirmorum)
?ycie Ko?cio?a -


      Jak kiedy? Chrystus z wielk? trosk? odwiedza? chorych, by podnosi? ich na duchu i uzdrawia?, tak obecnie przychodzi w osobie kap?anów, aby chorego umocni?, przebaczy? i przygarn??.
W Li?cie ?w. Jakuba czytamy: "Choruje kto? w?ród was? Niech sprowadzi kap?anów Ko?cio?a, by si? modlili nad nim i nama?cili go olejem w imi? Pana. A modlitwa pe?na wiary b?dzie dla chorego ratunkiem i Pan go pod?wignie, a je?liby pope?ni? grzechy, b?d? mu odpuszczone" (Jk 5,14).

Sakrament namaszczenia chorych winno si? przyjmowa? wtedy, gdy ?ycie chrze?cijanina jest powa?nie zagro?one z powodu choroby lub staro?ci.

Przed przyj?ciem kap?ana trzeba przegotowa? pokój chorego. Ustawi? stó? nakry? obrusem, najlepiej bia?ym, Na stole postawi? krzy? i dwie ?wiece, naczynie z wod? ?wi?con? i kropid?o lub ga??zk? nadaj?c? si? do kropienia; talerzyk z tamponem waty dla otarcia palców z oleju ?wi?tego; mo?e te? by? nieco soli tub plasterek cytryny. Po przyj?ciu kap?an sk?ada Naj?wi?tszy Sakrament na stole.

Sakramentu chorych udziela si? przez namaszczenie czo?a i r?k chorego olejem chorych, z towarzysz?cymi s?owami modlitwy:

    Przez to ?wi?te namaszczenie niech Pan w swoim niesko?czonym mi?osierdziu wspomo?e ciebie ?ask? Ducha ?wi?tego.

W.: Amen.

    Pan, który odpuszcza ci  grzechy, niech ci? wybawi i ?askawie pod?wignie.

W.: Amen.

Sakrament chorych jednoczy chorego z m?k? Chrystusa dla jego dobra oraz ca?ego Ko?cio?a; umacnia i pomaga w znoszeniu, cierpie? zwi?zanych z chorob? czy staro?ci? w duchu chrze?cija?skim; daje przebaczenie grzechów, gdy chory z powodu zbytniego os?abienia nie móg? otrzyma? go w sakramencie pokuty; przywraca zdrowie, gdy jest niezb?dne do zbawienia duszy; przygotowuje na przej?cie do ?ycia wiecznego.

Modlitwa za chorego

Panie, Jezu Chryste. Ty z wielk? trosk? odwiedza?e? chorych, podnosi?e? ich na duchu i uzdrawia?e?: prosz? Ci?, aby? by? równie? obecny przy naszym chorym N., i w swoim niesko?czonym mi?osierdziu wspomaga? go w cierpieniu, pocieszy? i przywróci? m u si?y, je?i taka jest Twoja ?wi?ta wola. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 23 goĹ›ci