PAMI?? I TO?SAMO??
Czytelnia - Publikacje religijne

  

JAN PAWE? II
PAMI?? I TO?SAMO??
Rozmowy na prze?omie tysi?cleci

Spis tre?ci
 
MIARA WYZNACZONA Z?U
1. Mysteriuminiquitatis: Koegzystencja dobra i z?a
2. Ideologie z?a
3. Miara wyznaczona z?u w dziejach Europy
4. Odkupienie jako boska miara wyznaczona z?u
5. Tajemnica odkupienia
6. Odkupienie: zwyci?stwo zadane cz?owiekowi
 
WOLNO?? I ODPOWIEDZIALNO??
7. O w?a?ciwe u?ywanie wolno?ci
8. Wolno?? jest dla mi?o?ci
9. Nauka z najnowszej historii
10. Tajemnica mi?osierdzia
 
MY?L?C OJCZYZNA... (OJCZYZNA - NARÓD - PA?STWO)
11. Poj?cie ojczyzny
12. Patriotyzm
13. Poj?cie narodu
14. Historia
15. Naród a kultura
 
MY?L?C EUROPA... (POLSKA - EUROPA - KO?CIÓ?)
16. Ojczyzna europejska
17. Ewangelizacja Europy ?rodkowo-Wschodniej
18. Owoce dobra na glebie o?wiecenia
19. Misja Ko?cio?a
20. Stosunek Ko?cio?a do pa?stwa
21. Europa na tle innych kontynentów
 
DEMOKRACJA: MO?LIWO?CI I ZAGRO?ENIA
22. Wspó?czesna demokracja
23. Powrót do Europy?
24. Macierzy?ska pami?? Ko?cio?a
25. Wertykalny wymiar dziejów Europy
 
Zako?czenie
 
26. ?Kto? prowadzi? t? kul?...?

Od redakcji
 
XX wiek by? ?wiadkiem historycznych wydarze?, które przynios?y zdecydowane zmiany w sytuacji politycznej i spo?ecznej ca?ych narodów i nie pozosta?y bez wp?ywu na losy poszczególnych obywateli. Sze??dziesi?t lat temu zako?czy?a si? wojna, która pomi?dzy 1939 a 1945 rokiem sta?a si? dla ?wiata tragicznym dramatem zniszczenia i ?mierci. W nast?pnych latach mieli?my do czynienia z rozszerzaniem si? dyktatury komunistycznej w wielu krajach Europy ?rodkowo-Wschodniej i z przenikaniem marksistowskiej ideologii do innych pa?stw Europy, Afryki, Ameryki ?aci?skiej i Azji. Ponadto na pocz?tki XXI wieku pad? niestety bolesny cie? terroryzmu w skali ?wiatowej; zburzenie wie? World Trade Center w Nowym Jorku by?o tego najbardziej wymownym wyrazem. Czy mo?na w tych wydarzeniach nie dostrzega? czynnej obecno?ci mysterium iniquitatis?
Jednak?e obok z?a nie brakowa?o dobra. Dyktatury, które zapanowa?y poza ??elazn? kurtyn??, nie zdo?a?y zdusi? pragnienia wolno?ci w poddanych im narodach. W Polsce, wbrew oporowi re?imu, narodzi? si? i umocni? ruch zwi?zkowy znany pod nazw? ?Solidarno???. By? to sygna? przebudzenia, który odbi? si? echem równie? w innych krajach. I nadszed? rok 1989, który przeszed? do historii jako ten, w którym obalono mur berli?ski, a potem dokona? si? szybki upadek dyktatury komunistycznej w krajach europejskich, w których panowa?a od dziesi?cioleci. Dwudzieste stulecie by?o tak?e wiekiem, w którym liczne narody podleg?e wcze?niej systemom kolonialnym osi?gn??y niepodleg?o??. Powsta?y nowe pa?stwa, które mimo uzale?nie? i nacisków mog? cieszy? si? mo?liwo?ci? decydowania o swych losach. Trzeba te? wspomnie? fakt ukszta?towania si? organizmów mi?dzynarodowych, które po n wojnie ?wiatowej podj??y zadanie zapewnienia pokoju i bezpiecze?stwa narodów, troski o bardziej sprawiedliwy podzia? dóbr, obrony praw cz?owieka i s?usznych oczekiwa? ró?nych grup spo?ecznych. W ko?cu nale?y wspomnie? powstanie i pó?niejsze rozszerzenie Wspólnoty Europejskiej.
Równie? w ?yciu Ko?cio?a nie brak by?o wydarze?, które pozostawi?y g??boki ?lad, wyznaczaj?c kierunki pozytywnych zmian o wielkim znaczeniu dla tera?niejszo?ci i, miejmy nadziej?, dla przysz?o?ci Ludu Bo?ego. Po?ród nich na pierwszym miejscu nale?y wymieni? II Sobór Watyka?ski (1962-1965) i ró?ne inicjatywy, które zrodzi?y si? jako jego konsekwencje, jak cho?by: reforma liturgiczna, zaanga?owanie na polu ekumenicznym i dialog mi?dzy religiami. Jak nie doceni? te? ca?ego dobra w wymiarze duchowym i ko?cielnym, jakie dokonywa?o si? podczas celebracji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000?
Szczególnym ?wiadkiem tych wydarze? jest Papie? Jan Pawe? II. Osobi?cie do?wiadczy? dramatycznych i heroicznych dziejów swojego kraju, Polski, z którym wci?? jest zwi?zany W ostatnich dziesi?cioleciach by? równie? uczestnikiem - wpierw jako ksi?dz, potem jako biskup, a w ko?cu jako papie? - wielu wydarze? w historii Europy i ca?ego ?wiata. Ta ksi??ka prezentuje niektóre z jego do?wiadcze? i refleksje, jakie dojrzewa?y w nim w obliczu ró?norakich form z?a, wobec którego nie traci? nigdy perspektywy dobra, prze?wiadczony, ?e to ono ostatecznie zwyci??a. Dokonuj?c przegl?du ró?nych aspektów dzisiejszej rzeczywisto?ci, Ojciec ?wi?ty w cyklu ?rozmów na prze?omie tysi?cleci? podj?? refleksj? nad obecnymi zjawiskami w ?wietle minionych dziejów, w których usi?owa? odnale?? korzenie tego, co teraz dokonuje si? w ?wiecie, aby da? wspó?czesnym, poszczególnym osobom i ca?ym ludom, mo?liwo?? obudzenia w sobie, poprzez uwa?ny powrót do ?pami?ci?, ?ywego poczucia w?asnej ?to?samo?ci?.
Pisz?c t? ksi??k?, Jan Pawe? II powróci? do najwa?niejszych tematów rozmowy, jaka mia?a miejsce w 1993 roku w Castel Gandolfo. Dwaj polscy filozofowie, ks. Józef Tischner i Krzysztof Michalski, za?o?yciele Instytutu Nauk o Cz?owieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu, zaproponowali mu przeprowadzenie krytycznej analizy historycznej i filozoficznej dwóch dyktatur, które naznaczy?y pi?tnem dwudzieste stulecie: nazizmu i komunizmu. Nagrane wówczas rozmowy zosta?y potem spisane. Jednak?e Ojciec ?wi?ty, wracaj?c do kwestii podnoszonych w tamtej konwersacji, uwa?a? za konieczne rozszerzenie perspektyw wywodu. Zatem, wychodz?c od wspomnianych rozmów, rozwin?? swoj? refleksj? o nowe elementy. Tak powsta?a ta ksi??ka, która podejmuje zagadnienia maj?ce istotne znaczenie dla losów ludzko?ci, stawiaj?cej pierwsze kroki w trzecim tysi?cleciu.
Przy redakcji ksi??ki zosta?a zachowana literacka forma konwersacji, aby czytelnik mia? ?wiadomo??, ?e nie jest to wyk?ad akademicki, ale przyjacielska rozmowa, w której - podejmuj?c z wielk? precyzj? proponowane kwestie w poszukiwaniu w?a?ciwych odpowiedzi - nie mo?na by?o rozwin?? wyczerpuj?cych wywodów. Pytania, w ich aktualnej formie, zosta?y dodane przez redakcj?. Maj? one za zadanie u?atwi? czytelnikowi w?a?ciwe zrozumienie papieskiej my?li.
?yczymy, aby ka?dy, kto we?mie do r?ki t? ksi??k?, móg? znale?? w niej rozwi?zania przynajmniej niektórych kwestii, jakie go nurtuj?.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci