Różaniec
Modlitwy i rozważania - Wiara i modlitwa

 


RÓŻANIEC NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

WSTĘP
     W Fatimie Matka Boża powiedziała do dzieci: "Jestem Najświętszą Panną Różańcową. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła swoje życie i Boga nie obrażała tak ciężko, aby odmawiała t różaniec i czyniła pokutą za swoje grzechy". Zatem przez modlitwą różańcową i pokutę możemy ocalić ludzkość.
     Papież Paweł VI różaniec nazwał streszczeniem Ewangelii, zaś w październiku 2002 r. Jan Paweł II dodał czwartą część rozważań: tajemnice Światła. Porządek odmawiania jest następujący: tajemnice radosne w poniedziałki i soboty, tajemnice światła w czwartki, tajemnice bolesne we wtorki i piątki, tajemnice chwalebne w środy i niedziele.
 

 

Tajemnice radosne:
1. Zwiastowanie Pańskie, 
2. Nawiedzenie św. Elżbiety, 
3. Narodzenie P. Jezusa,
4. Ofiarowanie P. Jezusa, 
5. Znalezienie Jezusa.

Tajemnice światła:
1. Chrzest Jezusa w Jordanie, 
2. Pierwszy cud w Kanie, 
3. Nauczanie Pana Jezusa, 
4. Przemienienie Pańskie, 
5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne:
1. Modlitwa w Ogrójcu, 
2. Biczowanie P. Jezusa, 
3. Cierniem ukoronowanie, 
4. Dźwiganie krzyża, 
5. Ukrzyżowanie.

Tajemnice chwalebne: 
1. Zmartwychwstanie, 
2. Wniebowstąpienie, 
3. Zesłanie Ducha Świętego, 
4. Wniebowzięcie NMP, 
5. Ukoronowanie NMP.

Różaniec

TAJEMNICE RADOSNE

Przykładowy obrazZwiastowanie

Zwiastowanie to początek dzieła odkupienia. "Bóg posłał anioła Gabriela do Dziewicy i rzekł: ?Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus?" (Łk 1, 26). Syn Boży przyjął ciało z Maryi i stał się człowiekiem. Trzeba pełnić wolę Bożą, jak Ona.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...Wybrany obrazNawiedzenie Elżbiety

Anioł powiedział Maryi: "Oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna" (Łk 1,36). Maryja poszła, aby jej pomagać. Elżbieta powitała ją: "A skądże mi to że matka mojego Pana przychodzi do mnie?" Panie, pomnóż w nas ducha poświecenia i ofiary dla bliźnich.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...Wybrany obrazNarodzenie Pana Jezusa

"W owym czasie... udał się Józef do Betlejem..." Tam Maryja porodziła "swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie" (Łk 1, 1-7). Każde ochrzczone dziecko jest żłóbkiem dla Jezusa, który daje nadzieję życia wiecznego.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...
Wybrany obrazOfiarowanie Pana Jezusa

Rodzice "przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby je ofiarować Panu" (Łk 2,22). Również nas Duch Święty kieruje do świątyni aby z radością spotykać Zbawiciela w Jego słowie i sakramentach, aby wzrastać w mądrości oraz w łasce u Boga i u ludzi.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...
Wybrany obrazZnalezienie Pana Jezusa

Gdy Jezus miał dwanaście lat podczas Świąt Paschy zaginął rodzicom. "Po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś którzy Go słuchali byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami" (Łk 2,46). Podobnie i my poszukujemy Jezusa i znajdujemy go w świątyni

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 

Wybrany obrazChrzest Jezusa w Jordanie

"Jezus przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: ?Ty jesteś mój Syn najmilszy, w Tobie mam upodobanie?" (Mk 1,9) Przez chrzest stajemy się dziećmi światłości, umiłowanymi przez Boga.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

Wybrany obrazPierwszy cud w Kanie

Na weselu w Kanie Galilejskiej skuteczną okazała się prośba Maryi: "Nie mają wina" (J 2,3)- Jezus zamienił wodę w wino, przez co "objawił chwałę swoją i uwierzyli w Niego Jego uczniowie" (J 2,11). Cud w Kanie również dla nas jest światłem wiary.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...


Wybrany obrazNauczanie Pana Jezusa

Jezus "wędrował przez miasta i wsie nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym" (Łk 8,1) Jego nauczanie i wzywanie do nawrócenia zmierza do tego abyśmy jaśnieli podobieństwem do Niego

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

Wybrany obrazPrzemienienie Pańskie

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na gorę, a gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił i Jego odzienie stało się lśniąco białe. A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie" (Łk 9,35). Chwilowe przeżycie Boskiej chwały Chrystusa tak uczniów uszczęśliwiało, że pragnęli tam pozostać.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...


 Wybrany obrazUstanowienie Eucharystii

Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił eucharystyczną Ofiarę: "Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, dusza napełnia się łaską, otrzymujemy zadatek przyszłej chwały" (KL 47).

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 

 

 

TAJEMNICE BOLESNE

Wybrany obrazModlitwa w Ogrójcu
Po Ostatniej Wieczerzy Jezus "udał się na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie... rzekł do nich ?Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie?". Następnie modlił się: "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie" (Łk 22, 43). Jezus odkupił świat. I nasze cierpienia mają moc zbawcza dla nas bliźnich.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 


Wybrany obrazBiczowanie

"Piłat kazał Jezusa 1 ubiczować" (J 19,1). "On obarczył się naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści, a myśmy uznali Go za skazańca" (Iz53,4). Jezus cierpiał biczowanie za nasze grzechy cielesne.
Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...


Wybrany obrazUkoronowanie cierniem

'Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: ?Witaj, królu żydowski?" (Mt27, 28). Dzisiaj koroną są zwłaszcza nasze grzechy. Przebacz, Panie, naszą pychę.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 


Wybrany obrazNiesienie krzyża

"Piłat wydał Jezusa, aby Go ukrzyżowano" (J 19,16). W czasie drogi krzyżowej współcierpiała z Nim Jego Matka. Jezus do nas mówi: "Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech Mnie naśladuje" (Łk 9,23) Panie, daj nam siłę do dźwigania krzyża naszych obowiązków.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 


Wybrany obrazUkrzyżowanie

"Była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowano" (Mk 15,25). "Wykonało się!" (J 19,30). Przez posłuszeństwo Ojcu, Jezus zadośćuczynił za nieposłuszeństwo Adama i jego potomków. Przez mękę i śmierć na  krzyżu wybawił nas od grzechu i śmierci wiecznej. Naszą troski jest życie w Chrystusie i podążanie z Nim do Ojca w niebie. 

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

Wybrany obrazZmartwychwstanie

"Anioł przemówił do niewiast: ?Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał?" (Mt 28,5-6). Jego zmartwychwstanie daje pewność, że i my zmartwychwstaniemy.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...
Wybrany obrazWniebowstąpienie Pańskie

Jezus "wyprowadził uczniów ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. Kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba" (Łk 24, 50). Aniołowie rzekli: "Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba" (Dz 1, 10). Jezu wstępujący do nieba, daj nam łaskę tęsknoty za Tobą.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...Wybrany obrazZesłanie Ducha Świętego

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem... Nagle dał się słyszeć z nieba szum jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom... Ukazały się im też języki jakby z ognia i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,1). Duchu Święty w nasze serca wlej miłość, rozumowi daj światło, woli siłę do wytrwania.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...... Wybrany obrazWniebowzięcie NMP

Maryja tak ściśle złączona była z Synem, że godziło się, aby z Nim była w niebie z ciałem i duszą. Prawda ta mówi nam, że "Niepokalana Bogarodzica, zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu ziemskiego życia została wzięta z duszą i ciałem do chwały niebieskiej". Maryjo - pomagaj nam z nieba nieustannie.

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...
Wybrany obrazUkoronowanie NMP

"Wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12,1). "Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana" (Prz 8,36). Najświętsza Panno, bądź naszą Matką i Królową, bądź także naszą Orędowniczką, Pośredniczką i Pocieszycielką. Pragniemy być tylko małymi gwiazdkami upiększającymi Twoja koronę

Ojcze nasz.., 10 Zdrowaś.., Chwała Ojcu...

 

Jak widać powyżej, mamy w sumie 20 Tajemnic Różańca podzielonych na 4 Części. Zazwyczaj różne części odmawia się w różne dni tygodnia:

Część Radosna (odmawiana w poniedziałki i soboty)
Część Światła (odmawiana w czwartki)
Część Bolesna (odmawiana we wtorki i piątki)
Część Chwalebna (odmawiana w środy i niedziele)

Komentarze (48)Add Comment
0
Modlitwa
Napisane przez Piotr, październik 01, 2014
MATKO BOŻA PROSZĘ CIĘ O DOSTANIE SIĘ DO NIEBA MOJEGO OJCA EDWARDA ORAZ DZIĘKUJĘ CI ZA WSZYSTKIE ŁASKI AMEN.
0
...
Napisane przez Przemek, wrzesień 02, 2014
Matko Boża, ratuj mnie i moją rodzinę od przepaści. Matko Boża Rozwiązująca węzły. Proszę Cię o uzdrowienie mnie z wszelkich bałwochwalstw, nerwic oraz proszę Cię, Błagalnie o rozwiązanie węzłów w mojej rodziny. Matko Przenajświętsza z całego serca pokornie proszę o uzdrowienie chorego drzewa genealogicznego. Amen.
0
prośba o modlitwę
Napisane przez Dorota, lipiec 17, 2014
Matko Boża proszę o opiekę w pracy i wszelkie łaski dla mnie z Bożym błogosławieństwem.
0
Prośba
Napisane przez krystyna, czerwiec 30, 2014
Proszę o modlitwę za Paulinę chorą na raka by Bóg dał jej łaskę uzdrowienia
0
w podzięce
Napisane przez Łukasz, maj 08, 2014
Dziękuję Ci Maryjo, za dar tej wspaniałej modlitwy i twoje orędownictwo za mną i moimi bliskimi u Jezusa.
0
Prośba o modlitwę
Napisane przez Marcin, marzec 26, 2014
O pokój w sercach ludzkich, w rodzinach i na świecie i uzdrowienie Michała , O pomoc boża w pracy mojej Żonie Marzenie ,Sp. Adasia i dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone w int.
0
Prośba
Napisane przez Andrzej, marzec 10, 2014
Matko Różańca Sw proszę Cię bądź ze mną i pomóż mi modlić się do Syna Twego Jezusa Chrystusa o łaskę uzdrowienia mnie z choroby nowotworowej,abym cieszył się życiem i zdrowiem wraz z moją rodziną Bardzo proszę Cię o wstawiennictwo Twoje do syna Twego o wysłuchanie mojej prośby za którą dziękuje Ci Matko Fatimska. Jednocześnie dziękuje Ci za wszystkie łaski otrzymane od Ciebie za które jestem bardzo wdzięczny twój Trzciel. Andrzej
0
prosba
Napisane przez jolanta, luty 18, 2014
proszę Cie Maryjo o dary ducha sw dla mojego syna, daj mu spokoj i pozwol pojsc dobra droga.
[removed]void(0);

0
prosba
Napisane przez jolanta, luty 18, 2014
proszę Cie Maryjo o dary ducha sw dla mojego syna, daj mu spokoj i pozwol pojsc dobra droga.
[removed]void(0);

0
sprawdzian
Napisane przez Jiola, listopad 27, 2013
Kochana Maryjo!!! Dziękuję Ci za wszystko, miej nas w swojej opiece, oświeć moją córkę podczas sprawdzianu, by napisała jak najlepiej... Dziękuję Ci za każdy przeżyty dzień, że jesteś z nami...
0
Opiekunko nasza
Napisane przez Urszula, październik 23, 2013
Krolowo Rozanca Sw. blagam Cie o laske opamietania sie dla mojej corki,i przemiany duchowej, niech zrozumie, ze swoim postepowaniem sprawia nam bol i rozczarowanie. Daj nam dar zrozumienia i milosci wzajemnej, poloz Kres naszym zmartwieniom, otrzyj moje lzy. Matko nasza, ucieczko strapionych, wez nas w swoja opieke i modl sie za nami, prowadz nas w tych ciezkich chwilach.
0
Matko milosierdzia,
Napisane przez Urszula, październik 18, 2013
Krolowo Rozanca Swietego, Matko moja, prosze cie o laske przemiany duchowej i moralnej dla mojej corki, niech rozpoznadroge do Boga i cnoty,do rodziny, niech serce jej nabierze dobroci i rozsadku, wez ja w swoja opieke, kieruj naszym zyciem, czuwaj nad nami i nie opusucaj nas w tych trudnych chwilach naszego zycia. Matko nie dopusc, by moja corka odeszla od nas, od Boga i zaginela. Ratuj nas, pocieszycielko nasza.
0
do Matki
Napisane przez bogda, październik 02, 2013
Matko naszego Pana wysłuchaj mnie i pomóż mi.Dodaj mi sił i wlej w moje serce miłóść do bliżniego.Mateńko pomóż.
0
prośba
Napisane przez danuta, wrzesień 22, 2013
proszę o modlitwę o cud uzdrowienia Danuty z choroby nowotworowej i silna wiarę dla niej
0
Błagam Maryjo wysłuchaj mnie mnie
Napisane przez Joanna , kwiecień 20, 2013
Matko najświętsza wysłuchaj mnie ,i wstaw się za mną i udziel mi łaski uzdrowienia całkowitego ,z choroby która mnie dotknęła , i nie pozwól mi umrzeć.Maryjo mam chore dziecko i nie mogę zostawić go samego.
Wiem ,że zawdzięczam Ci wszystko i błagam pomóż mi.
0
intencje modlitwy.
Napisane przez Maria, kwiecień 09, 2013
O rozwiązanie wszystkich moich intencji żebym mog la przejrzeć na oczy,Matko moja sprowadż mi na ojcowiznę dzieci bo upada.
0
intencje modlitwy.
Napisane przez Maria, kwiecień 09, 2013
O rozwiązanie wszystkich moich intencji żebym mog la przejrzeć na oczy,Matko moja sprowadż mi na ojcowiznę dzieci bo upada.
0
intencje modlitwy.
Napisane przez Maria, kwiecień 09, 2013
O rozwiązanie wszystkich moich intencji żebym mog la przejrzeć na oczy,Matko moja sprowadż mi na ojcowiznę dzieci bo upada.
0
uyhhh
Napisane przez hhhh, październik 01, 2012
jak bedziecie cos wiedziec to piszcie przyda sie na kartkowke
0
uyhhh
Napisane przez hhhh, październik 01, 2012
jak bedziecie cos wiedziec to piszcie przyda sie na kartkowke
0
LOLLLLLLLLLLL
Napisane przez zal, wrzesień 25, 2012
Co to za kólko rózancowe zrobiliscie w komentarzach?
0
Kochana Mamus
Napisane przez Elzbieta, sierpień 20, 2012
Jestem tez matka i babcia zamartwiam sie o moje dzieci i wnuki-prosze miej ich wszystkich w swojej opiece jak rowniez mojego meza i mnie.
0
Prosba do Matki Bozej Lichenskiej
Napisane przez Anna, sierpień 10, 2012
Matuchno Boza prosze Cie o zdrowie mojej corki Agnieszki, o dobry przebieg obozu sportowego mojej wnuczki Dominiki, dziekuje Ci za dotychczsowe otrzymane laski i bardzo prosze o dalsza opieke nad moja rodzina.
0
...
Napisane przez Patrycja, czerwiec 26, 2012
Maryjo czuwaj nade mną ! Obdarz mnie najpotrzebniejszymi łaskami .
0
prośba
Napisane przez Maria, kwiecień 18, 2012
Ukochana Matko Boża Nieustającej Pomocy! Całym sercem proszę Cię o łaskę zdrowia duszy i ciała dla mojego brata.Wysłuchaj mych próśb codziennie zanoszonych do Ciebie w modlitwie różańcowej. Matko nie opuszczaj nas! Uzdrowienie Chorych módl się za nami!
0
Maryjo...
Napisane przez Julka , kwiecień 02, 2012
Najukochańsza Matko, Maryjo, Ty wiesz, jak ciężką pracą jest nauka, wiesz, jak trudno jest rano wstać i iść do szkoły bez względu na pogodę. I jeszcze trzeba tam uważać i słuchać co mówią nauczyciele. Często też są testy. A jak trzeba pilnować wyobraźni, by nie bujała w obłokach - Ty też to wiesz. A w domu też nie jest łatwo zrezygnować z oglądania telewizji i używania komputera. Ale nie chcę, żeby rzeczy mną rządziły. Daj mi siłę, by oprzeć się pokusom i móc spokojnie odrabiać lekcje. Ciężko jest zdobywać wiedzę. Dzięki Ci za moich nauczycieli, za moich kolegów, tych dobrych i tych, którzy są dla mnie mniej mili. Dzięki Ci za trud odrabiania lekcji - miło jest później dostać dobre stopnie. Nauka to mój obowiązek, to moje z Tobą budowanie świata. Proszę Cię, Maryjo, o dar mądrości i umiejętności rozwijania zdolności. I nie pozwól mi być obojętnym wobec trudności kolegów i koleżanek. Już wiele razy Tobie zaufałam i nigdy mnie nie opuściłaś. Proszę Cię więc, Najdobrotliwsza Matko, abym umiała dobre napisać próbne testy klas VI. Maryjo, módl się za nami !
0
polecam
Napisane przez ewa, marzec 12, 2012
odmawiać Różaniec gdy się dobrze ją odmawia czuje się wewnętrzny spokój i radość a sprawy które się poleca są gdzieś za nami.wiele łask spływa przez odmawianie modlitwy różańcowej ona sprawia że czuje radośc w sercu wewnętrzne ukojenie.Polecam codziennie przynajmniej cząstke Różańca.Polecam grupoą modlitwe zawsze można odmówić z radiem Maryja.
0
prośba
Napisane przez Ewa, marzec 12, 2012
Matko Boska proszę cię o łaski , łaskę spotkania upragnionej osoby według Twojej woli Naświętszej.Królowo Różańca świętego módl się za nami wszystkie moje inttencje odmawiane przez Różaniec oddaje Tobie Matko Najświętsza.Opiekuj się mną opiekunko rodzin,obdarz łaskami ,pełna łaski Maryjo,Doradzaj mi doradzczyni doskonała, upominaj wspaniałomyślna Matko Boża . Polecam ci moją przeszłość,nieudane leczenie ,i wszystko czego żałuje,błędy Abyś naprawiła.królowo Różańca świętego módl się za nami.
0
Matuchno ukochana
Napisane przez Marta, grudzień 09, 2011
Ty czuwałaś nad moimi dziećmi od poczęcia błagam Cię i teraz czuwaj nad moimi dziećmi i ich zdrowiem, szczególnie nad Wiktorkiem. Nie pozwól by stała się mu krzywda, nie daj żeby dosięgła go choroba .Błagam Matko błagam! Bądź!
sex, Lowly rated comment [Show]
0
kochsz boga??:d
Napisane przez piotrek, październik 20, 2011
jakie są w dzi powszechne odmiana różańca smilies/wink.gif
kocham cię kasia jesteś moim skarbem wiesz???!!;** smilies/kiss.gifsmilies/cry.gifsmilies/tongue.gifsmilies/cool.gifsmilies/sad.gifsmilies/grin.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/smiley.gifsmilies/shocked.gif
0
...
Napisane przez :P, październik 05, 2011
dzieki przydlalo sięsmilies/wink.gif
0
,v.,nv
Napisane przez gawera, październik 04, 2011
smilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/cheesy.gif[removed]void(0);[removed]void(0);kolonie
0
ROZWAŻANIA
Napisane przez jagoda, wrzesień 29, 2011
Cieszę się że taka strona powstała .W swych modlitwach oddaję opiece swoją rodzinę i wierzę że Maryia jej nie opuści.Matko Królowo Różańca Świętego módl się za mani ,ufamy Tobie
0
Cudowna Modlitwa
Napisane przez Michał, lipiec 09, 2011
Możecie wyprosić łaski, które potrzebujecie poprzez Nowennę Pompejańską

Najświętsza Panna Pompejańska, po kilka razy pouczała swoich czcicieli, co mają uczynić, aby mogli odebrać łaski, na których im zależało. Znanym jest fakt ukazania się Matki Bożej nieuleczalnie chorej z Neapolu Fortunatynie Agrelli, do której powiedziała:
"Każdym razem gdy chcesz uzyskać ode mnie jakąś łaskę, odpraw na cześć moją trzy nowenny błagalne, odmawiając 15 tajemnic mojego Różańca, a potem odpraw 3 nowenny dziękczynne."
Fortunatyna Agrelli została cudownie uzdrowiona. Był to początek nabożeństwa, które polegało na odmawianiu całego Różańca Świętego przez 54 dni*, zwanego "Nowenną nie do odparcia". Obraz Matki Boskiej w Dolinie Pompejańskiej słynie cudami i łaskami od r.1876. W r.1890 nastąpiło uroczyste uznanie cudów zdziałanych za przyczyną Matki Boskiej Pompejańskiej przez papieża Leona XIII . Twórcą bazyliki, dzieł i nowego miasta Pompei jest bł. Bartolo Longo (Bartłomiej Longo), który ukochał Maryję synowską miłością i rozpowszechnił do niej nabożeństwo przez odmawianie Różańca Świętego.

http://pompejanska.rosemaria.pl/2011/06/jak-matka-boza-dala-swiatu-nowenne-pompejanska/


Jak odprawiać NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ:
●Dzień, w którym rozpoczynamy nowennę pompejańską, zaznaczamy w kalendarzu.

● Nowenna pompejańska trwa 54 dni, przez wszystkie te dni odmawiamy trzy części Różańca św., można odmawiać cztery części z Tajemnicami Światła.

● Przed rozpoczęciem trzech części Różańca św. mówimy:

„Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego”

i dodajemy na samym początku swoją intencję.

● Przez 27 dni odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu trzech części Różańca św., odmawiamy modlitwę:

„Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich z Różańcem Twoim pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.

● Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną nowenny pompejańskiej, po ukończeniu trzech części Różańca św., odmawiamy modlitwę:

„Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje cale życie poświęcam Tobie, ile mi sił starczy, będę rozszerzała cześć Twoją, o Dziewico Różańca św. w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadała o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś o ile zdołam, będę rozszerzała nabożeństwo do Różańca św., wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział, jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen”.

● Każdą z trzech części Różańca św. kończymy trzykrotnym westchnieniem do Matki Bożej:

„Królowo Różańca Świętego módl się za nami”.
0
Matko
Napisane przez Ewa, maj 06, 2011
moja ukochana bardzo cię proszę żeby blizna mi zeszła i guzek i wiesz co ,pomóż mi Matko znaleść pracę,uwierzyć w siebie ,znaleść dobrego męża,pomoc finansową w naszym domu. Proszę o łaski Maryjo i Twoją opiekę , doradzaj mi i upominaj gdy popełniam błędy i gdy szkodze sama sobie.Polecam ci moją przeszłość która mnie boli abyś ją naprawiła. Królowo Różańca świętego módl się za nami.Wysłuchaj mnie
0
Prosba
Napisane przez Bibianna, kwiecień 03, 2011
Najukochansza Matuchno blagam Cie i prosze ulituj sie nad moja wnuczka wez ja pod swoja opieke i uczyn dla niej wszystko co najlepsze.Blagam takze za mojego syna i meza o porzucenie wszystkich nalogow.Ukochana matenko zawsze mi pomagalas wysluchaj mnie i teraz bo Ty wiesz ze ja bez pomocy syna Twojego A Pana naszego Jezusa Chrystusa jestem nikim i niczym blagam pomoz mi i wusluchaj wszystkie moje prosby i blagana.
0
Najświętsza
Napisane przez ewa, luty 28, 2011
Maryjo Różańcowa,moja Matko proszę cię o zdrowie duszy i ciała,pogode ducha rozwiązanie problemów emocjonalnych,znalezienie pracy,dobrego mężą,o wyleczenie blizny i żeby opuchlizna mi zeszła i ładnie tkana skórna się ułożyła,pomoc finansową,uzdrowienie mojej przyjaciółki.Królowo Różańca świętego módl się za mnie i wysłuchaj każdej intencji polecanej w tej potężnej modlitwie ,o pełna łaski Mario zechciej zlać na mnie swe łaski.Oddaje ci moje serce dusze i ciało mój umysł i pragnienia i polecam moich bliskich TWemu matczynemu sercu.Kocham cie Mario i za prawdziwą Matkę moją cię uważam,jakaś Ty wielka Mario jaka potężna.Wsuchaj się w moje myśli i wysłuchaj moich westnień.Módla Królowo Różąńca świętego módl się za mnie.
0
Modł się do twojego syna za mną
Napisane przez Artur, luty 23, 2011
Najświętsza Panno, MIEJ MNIE W SWOJEJ OPIECE proszę cię o Twoją opiekę i łaski o zdrowie duszy i ciała
0
Moja Matko
Napisane przez ewa, luty 22, 2011
Najczulsza Matko,królowo Różańca Świętego jesteś moją jedyną Matką proszę cię o Twoją opiekę i łaski o zdrowie duszy i ciała i wszystko polecane intencje wysłuchaj. Królowo Różańca świętego módl się za nami.
0
religia
Napisane przez ilona dobrzańska, listopad 18, 2010
to było mi akurat potrzebne i dostałam 6 a pani od Religi powiedziała że jak by była większa ocena to bym dostała największą ocenę jaka by byłą i tak dostałam najlepszą ocenę bo dostałam szóstkę i jestem bardzo szczęśliwa
0
heh
Napisane przez Anonim, listopad 01, 2010
fajnie mam jutro kartkówkę z różańca a nie wiem za bardzo jak się tego uczyć bo babka powiedziała żeby nauczyć się różańca ale tu jest trochę dużo info więc czego mam się uczyć?
0
kartkówka z reli
Napisane przez haha:*, październik 19, 2010
thx zrobue sb ściąge na piorniku :* xxdd
0
kartkówka
Napisane przez lolo, październik 18, 2010
DXX za tą stronkę jutro mam kartkówkesmilies/grin.gifsmilies/smiley.gifsmilies/wink.gifsmilies/cool.gifsmilies/tongue.gifsmilies/kiss.gif
0
kartkówka z religi.
Napisane przez wierny, październik 12, 2010
DZX jutro mnie ksiądz pyta dzxsmilies/cheesy.gifsmilies/smiley.gifsmilies/cool.gifsmilies/kiss.gif
0
Modlitwa
Napisane przez Wierny, październik 06, 2010
Różaniec to niebyle jkie gówno to modlitwa Maryi
0
ściąga**
Napisane przez ania, październik 03, 2010
ja tez mam sprawdzian. więc wielkie dzięks za tą stronkesmilies/grin.gifsmilies/grin.gifsmilies/wink.gifsmilies/shocked.gif
0
hihi kartkówka z religi
Napisane przez kamila, listopad 23, 2009
mam kartkówke z religii i bardzo mi sie to przyda co tutaj jest bardzo mi sie podoba ze ktos zalozyl ta strone dziex za podpowiedzi hehesmilies/smiley.gif

Napisz Komentarz
smaller | bigger

security code
Ponizej Wpisz Kod bezpieczenstwa


busy
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 131 gości