Biblia Tysiąclecia
Pismo Święte - Nowy Testament
 

Nowy Testament

Ewangelia wg św. Mateusza

1 List do Tymoteusza

Ewangelia wg św. Marka

2 List do Tymoteusza

Ewangelia wg św. Łukasza

List do Tytusa

Ewangelia wg św. Jana 

List do Filemona

Dzieje Apostolskie

List do Hebrajczyków

List do Rzymian

List św. Jakuba

1 List do Koryntian

1 List św. Piotra

2 List do Koryntian

2 List św. Piotra

List do Galatów

1 List św. Jana

List do Efezjan

2 List św. Jana

List do Filipian

3 List św. Jana

List do Kolosan

List św. Judy 

1 List do Tesaloniczan

Apokalipsa św. Jana

2 List do Tesaloniczan

 
 

Stary Testament

Księga Rodzaju

Księga Przysłów 

Księga Wyjścia

Księga Koheleta

Księga Kapłańska

Fieśń nad pieśniami 

Księga Liczb

Księga Mądrości 

Księga Powtórzonego Prawa

Księga Syracha

Księga Jozuego

Księga Izajasza 

Księga Sędziów

Księga Jeremiasza 

Księga Rut

Lamentacje 

1 Księga Samuela

Księga Barucha 

2 Księga Samuela

Księga Ezechiela

1 Księga Królewska

Księga Daniela

2 Księga Królewska

Księga Ozeasza

1 Księga Kronik

Księga Joela 

2 Księga Kronik 

Księga Arnosa

Księga Ezdrasza 

Księga Abdiasza 

Księga Nehemiasza 

Księga Jonasza

Księga Tobiasza 

Księga Micheasza 

Księga Judyty 

Księga Nahuma 

Księga Estery

Księga Habakuka 

1 Księga Machabejska

Księga Sofoniasza 

2 Księga Machabejska

Księga Aggeusza 

Księga Hioba

Księga Zachariasza

Księga Psalmów

Księga Malachiasza

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 201 gości