Jan Pawe? II - biografia
Biografie - Jan Pawe? II - papie?


Wybrany obrazJan Pawe? II, Karol Józef Wojty?a, urodzi? si? 18 V 1920 w Wadowicach. Zmar? 02 IV 2005 w Rzymie. Zosta? wybrany papie?em na konklawe w dn. 16.10.1978 Teolog, filozof, etyk. Po maturze w Wadowicach studiowa? w latach 1938-39 filologie polsk? na Uniw. Jagiello?skim. By? aktorem (Studio 39, Teatr Rapsodyczny) Podczas okupacji 1940-44 pracowa? fizycznie w kamienio?omach Zak?adów Chemicznych Solvay w Krakowie. W latach 1942-45 uczestniczy? w tajnych kompletach Wydzia?u Teologicznego UJ, W roku 1946 uko?czy? teologie i otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie. Studia teologiczne kontynuowa? na Angelicum w Rzymie pod kierunkiem R Garrigou-Lagrange'a.(doktorat Zagadnienie wiary w dzie?ach ?w. Jana od Krzy?a 1948) Po powrocie do kraju w latach 1948-51 pracowa? jako wikariusz w Niegowici k. Bochni, oraz w Krakowie (duszpasterz akademicki w Krakowie) W 1953 habilitowa? si? na UJ (Ocena mo?liwo?ci zbudowania etyki chrze?cija?skiej przy za?o?eniach systemu Maxa Schelera, wyd. wraz z innymi tekstami w 1959) Od 1954 prowadzi? wyk?ady z teologii moralnej i historii doktryn etycznych na KUL. (w latach 1956-78 kierownik tej?e katedry) Uprawia? te? silnie zintelektualizowan? twórczo?? literack? (pod pseudonimami Andrzej Jawie?, Stanis?aw Andrzej Gruda, Piotr Jasie?) Po?wi?con? zagadnieniom relacji historycznych, narodowych, i etycznym, podejmuj?cych dialog z tradycj? polskiej literatury romantycznej. (A. Mickiewicz, J. S?owacki, C. Norwid) W 1958 mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. 30 XII 1963 zosta? mianowany arcybiskupem i metropolit? krakowskim. Uczestniczy? w pracach Soboru Watyka?skiego II (uwa?any za jednego z autorów konstytucji duszpasterskiej o Ko?ciele w ?wiecie wspó?czesnym (Gaudium et spes) W roku 1967 zosta? kardyna?em. Jako arcybiskup krakowski dokona? reorganizacji struktur archidiecezji, zreformowa? kurie, zainicjowa? synody: archidiecezjalny i metropolitalny. Popiera ruch ekumeniczny i dialog mi?dzyreligijny (m.in, z ?ydami); mecenas nauki i kultury oraz autorytet moralny dla wiernych i dzia?aczy opozycji demokratycznej, której inicjatywy wspiera?. Pe?ni? wa?ne funkcje w Ko?ciele, W Polsce (m.in. wice-przewodnicz?cy Konferencji Episkopatu Polski) i w ?wiecie (bra? udzia? w przygotowaniu encykliki Paw?a VI Humanae vitae. Wielokrotnie wybierany do Rady Sekretariatu Synodu Biskupów). 16 X 1978 wybrany na papie?a (jako pierwszy od 458 lal papie?, spoza Italii), przyj?? imi? Jan Pawe? II na znak pragnienia kontynuacji dziedzictwa 3 bezpo?rednich poprzedników (Jana XXIII, Paw?a VI, i Jana Paw?a I). W czasie Jego pontyfikatu og?oszono Katechizm Ko?cio?a katolickiego (1992, wyd. pol, 1994), przeprowadzono reform? prawa kanonicznego (Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego 1983 i Kodeks Kanonów Ko?cio?ów Wschodnich) Poprzez reorganizacj? Kurii Rzymskiej nast?pi? proces  umi?dzynarodowienia kolegium kardynalskiego. Przyspieszenia nabra? dialog ekumeniczny (np, encyklika Ut unum sint) i miedzy religijny. Papie? po raz pierwszy w dziejach, z?o?y? wizyt? w synagodze (1986) i w meczecie (2001) Z jego inicjatywy zorganizowano w Asy?u ?wiatowy Dzie? Modlitwy o Pokój (1986) Wzi?li w nim udzia? przedstawiciele niemal wszystkich religii ?wiata. J.P.II, wzmocni? posoborow? Instytucj? Synodu Blskupów (po raz pierwszy odby?y si? synody kontynentalne, 2-krotnie Synod dla Europy oraz synody: dla Afryki, obu Ameryk,Azji i Australii), Papie? wprowadzi? do kalendarza Ko?cio?a powszechnego kilka nowych uroczysto?ci, m.in. ?wiatowy Dzie? M?odzie?y, i ?wiatowy Dzie? Chorego. By? równie? reformatorem religijnym, zmodyfikowa? tradycyjn? modlitw? ró?a?cow? (do daj?c do niej 5 tajemnic ?wiat?a), o?ywi? kult Bo?ego Mi?osierdzia (ustanowienie ?wi?ta Mi?osierdzia). Szczególn? cech? pontyfikatu Jan Pawe? II , by?o pielgrzymowanie; papie? odby? 104 podró?e zagraniczne, m.in.: do Izraela, muzu?ma?skiej Syrii, prawos?awnej Grecji, na Kub? i do pa?stw by?ego ZSRR (Ukraina, Litwa, ?otwa, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Armenia) oraz ok. 150 pielgrzymek na terenie W?och. Papie? kilkakrotnie odwiedzi? te? Polsk?: 1979, 1983, 1987, 1991 (2-krotnie), 1995 (nieoficjalnie), 1997, 1999 i 2002. Podczas jego pontyfikatu Polska nawi?za?a stosunki dyplomatyczne ze Stolic? Apostolsk? (1989), podpisano równie? konkordat (1993 ratyfikacja 1998).Zagraniczne pielgrzymki J.P.II mia?y tak?e zdaniem wielu komentatorów, konsekwencje spo?eczno-polityczne. Papie?owi przypisuje si? wp?yw na procesy demokratyzacji w krajach rz?dzonych przez dyktatury (np, Filipiny, Haiti, Chile, i Paragwaj), a zw?aszcza na upadek komunizmu (przyczyni?y si? do tego jego pielgrzymki do Polski, poparcie udzielone Solidarno?ci, oraz nauczanie, w którym wiele miejsca po?wi?ca? prawom cz?owieka), W uznaniu zas?ug dla RP w roku 1993 J.P.II zosta? odznaczony Orderem Or?a Bia?ego. Istotne znaczenie mia?y papieskie inicjatywy, których celem by?o za prowadzenie pokoju, np. podczas wojny w Zatoce Perskiej i na Ba?kanach. W czasie pontyfikatu papie?a J.P.II powa?nie wzrós? autorytet papiestwa (równie? polityczne ), a Stolica Apostolska nawi?za?a stosunki dyplomatyczne z wieloma pa?stwami (m.in. z Izraelem, USA i Rosj?). Papie? 2-krotne odwiedzi? siedzib? ONZ w Nowym Jorku (1979, 1995). W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu ?w. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Pawe? II zosta? postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agc? w brzuch oraz r?k?. Wierni dostrzegli pewien niezwyk?y zwi?zek. Zamach mia? miejsce 13 maja, dok?adnie o tej samej godzinie i minucie, co pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w roku 1917. Potem wielokrotnie cierpia? z powodu ró?norodnych dolegliwo?ci b?d?cych nast?pstwem postrza?u. Papie? nigdy nie ukrywa? swoich niedomaga? przed wiernymi, ukazuj?c wszystkim oblicze zwyk?ego cz?owieka poddanego cierpieniu. Istotnym elementem papieskiej wizji rozwoju chrze?cija?stwa by?y kanonizacje i beatyfikacje. W?ród blisko 2 rys. ?wi?tych i b?ogos?awiony wyniesionych na o?tarze przez J.P.II by?o 9 ?wi?tych z Polski: królowa Jadwiga, Kinga, M.H. Kowalska (siostra Faustyna), M. Kolbe, A. Chmielowskl, R. Kalinowski, Jan Sarkander, M. Grodziecki i Jan z Dukli. Z innych krajów m.in. Teresa Benedykta od Krzy?a (E. Stein), ojciec Pio i biogostawieni Fra Angelico , Jan Duns Szkot, Matka Teresa z Kalkuty, Jan Escriva de Balaguer, za?o?yciel Opus Dei. Oraz ofiary nazizmu (m.in. 108 polskich m?czenników) i komunizmu (m.in. 26 m?czenników greko-katolickich), Równie?  wyniesiona na o?tarze zosta?a pierwsza w dziejach Ko?cio?a para ma??e?ska Maria i Luigi Beltrame Quattrocchi. Jan Pawe? II og?osi? ?w. Teres? od Dzieci?tka Jezus Doktorem Ko?cio?a, a ?wi?tych Cyryla i Metodego, Brygid?, Katarzyn? Siene?sk? i E. Stein wspó?-patronami Europy. Papie? cieszy? si? w ?wiecie du?a popularno?ci?, w spotkaniach z nim uczestnicz? t?umy wiernych (docenia?y to tak?e media, przyznaj?c mu tytu? Cz?owieka Roku, np. 1995 ?Time") Jednocze?nie jego nauka budzi?a opór niektórych ?rodowisk w Ko?ciele (zw?aszcza w Europie Zach.), zarzucaj?cych mu konserwatyzm etyczny (bezkompromisowe stanowisko wobec aborcji, antykoncepcji i rozwodów) Równie? konserwatyzm religijny: (propagowanie kultu maryjnego, sprzeciw wobec kap?a?stwa kobiet, apologi? celibatu). W histori? Ko?cio?a J.P. wpisa? si? m.in. jako autor idei nowej ewangelizacji, or?downik pojednania religijnego, sprawiedliwo?ci spo?ecznej, i godno?ci cz?owieka. Równie? jako papie? Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, który dokona? rachunku sumienia i publicznie wyzna? winy Ko?cio?a oraz, przyczyni? si? do integracji katolicyzmu w skali ?wiata. (np. w jubileuszu m?odych wzi??o udzia? 2 mln uczestników). W 2004 papie? zosta? uhonorowany nagrod? Karola Wielkiego. J.P.II jest autorem 14 encyklik (w tym tak?e kilku encyklik spo?ecznych): Redemptor hominis (1979), Dives in misericordia (1980), Laborem exercens (1981) Slavorum Apostoli (1985), Dominum et Vivificantem (1986), Redemptoris Mater (1987), Sollicitudo rei socialis (1987) Redemptoris missio (1990), Centesimus annus (1991), Veritatis splendor (1993) Evangelium vitae (1995), Ut unum sini (1995), Fides et ratio (1998), Ecclesia de Eucharistia (2003). Inne jego dokumenty to 15 adhortacji (m.in. Familiaris consor-tio 1981, Christifideles laici 1988, Ecclesia in Europa) i wiele listów apostolskich, np.: Tertio millennio adveniente, Ordinatio sacerdotalis (o udzielaniu ?wiece? kap?a?skich wy??cznie m??czyznom), Dies Domini, Novo millennio ineunte oraz listy o chrze?cija?skim sensie ludzkiego cierpienia, Do rodzin, kobiet, dzieci, czy artystów. Wyda? tak?e: ?U podstaw odnowy? - studium o realizacji Vaticanum II (1972), rekolekcje wyg?oszone dla Paw?a VI - Znak,  któremu sprzeciwia? si? b?d? (1976), Przekroczy? próg nadziei (1994, wyd. pol. 1994), duchow? autobiografi? Dar i Tajemnica (1996, wyd. pol. 1996), poemat Tryptyk rzymski (2003, wyd. pol. 2003), duchow? autobiografie dotycz?c? czasów kiedy byt biskupem krak. Wsta?cie, chod?my! (2004, wyd. pol. 2004) oraz Pami?? i to?samo?? (2005, wyd. pol. 2005) b?d?c? prób? chrze?cija?skiego spojrzenia na histori? XX w. Na podstawie wywiadu udzielonego A. Frossardowi powsta?a ksi??ka Nie l?kajcie si?! (1982, wyd. pol. 1982). Pontyfikat J.P. byt jednym z najd?u?szych w historii Ko?cio?a. J.P., przeciwny wojnie w Iraku (rozpocz??a si? III 2003), przyczyni? si?, zdaniem komentatorów do tego, ?e nie traktowano tego konfliktu jako zderzenia cywilizacji". W ostatnich miesi?cach ?ycia Jan Pawe? II  - wzbudza? powszechny szacunek stosunkiem do w?asnego cierpienia. Umiera? w?a?ciwie na oczach ?wiata. W tym czasie modlili si? za niego wyznawcy innych religii(zw?aszcza ?ydzi i muzu?manie). Jego pogrzeb by? wielk? manifestacj? jedno?ci (uczestniczy?o w nim, wg ró?nych szacunków, 2-5 mln osób, w tym wielu przedstawicieli innych wyzna? i religii, oraz oficjalne delegacje z ok. 150 pa?stw) Zebrani domagali si? od Ko?cio?a rych?ej kanonizacji. Po ?mierci J.P.II nazywany zosta? Wielkim. 13 V 2005 pap. Benedykt XVI og?osi? decyzj? o rozpocz?ciu procesu beatyfikacyjnego swego poprzednika. Pogl?dy filozoficzne J.P.II to przede wszystkim filozofia cz?owieka. Jego stanowisko to personalizm perfekcjonistyczny. (tj.uznaj?cy za istotne doskonalenie si? osoby, przyznaj?cy zarazem istotne miejsce ?yciu ma??e?skiemu i rodzinnego). Za punkt wyj?cia J.P. obra? bezpo?rednie do?wiadczenie cz?owieka i w tym sensie jest to podej?cie fenomenologiczne. Jednak za podstawow? dan? owego ?wiadczenia uznawa? wolny czyn osoby, , wi?c odpowiedzialny i podlegaj?cy ocenie moralnej. Cz?owiek jest zatem jako istota dzia?aj?ca i rozwijaj?ca si? moralnie. Poniewa? jedynym ?ród?em bezpo?redniego do?wiadczenia moralnego jest zjawisko sumienia, dost?pne jedynie w fenomenologicznej analizie prze?ywania, tylko taka analiza mo?e umo?liwi? prawid?owe uj?cie osoby ludzkiej. Podstawowe dla my?li J.P.II jest odró?nienie czynu i uczynnienia - tego, co kto? ?wiadomie czyni, i tego, co si? w nim czy z nim tylko dzieje. Odró?nienie to wymaga odwo?ania si? do prze?ycia, analizy osobowej struktury samostanowienia. Natura spo?eczna znajduje swe najbardziej pierwotne i naturalne urzeczywistnienie i wyraz w ma??e?stwie i rodzinie. W ma??e?stwie i rodzicielstwie, w oblubie?czym sensie cia?a, ukazuje si? najwyra?niej dar ca?ego cz?owieka jako sens mi?o?ci. W swych encyklikach (przede wszystkim Laborem exercens, Sollicitudo rei sodalis, Centesimus annus) J.P.II sformu?owa? oparte na tej antropologii zasady porz?dkuspo?ecznego. Ustrój spo?eczny musi pogodzi? ró?norakie d??enia ludzkie z  dobrem wspólnym we wspó?dzia?aniu wspólnoty wolno?ci i solidarno?ci, zw?aszcza w trosce o s?abszych, poszanowaniu prawa naturalnego i godno?ci osoby. Relatywizm etyczny prowadzi do jawnego lub ukrytego totalitaryzmu. Inne wa?ne prace filozoficzne: Mi?o?? i odpowiedzialno?? (1960, wyd. 3 1982), Problem teorii moralno?ci, w nurcie zagadnie? posoborowych (1969), Wyk?ady lubelskie [1954-57] (1986), Zagadnienie podmiotu moralno?ci (1991).

Wybrany obraz Wybrany obraz

Wybrany obraz

Przyk?adowy obraz

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 17 goĹ›ci