Jan Paweł II - biografia
Biografie - Jan Paweł II - papież


Wybrany obrazJan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 V 1920 w Wadowicach. Zmarł 02 IV 2005 w Rzymie. Został wybrany papieżem na konklawe w dn. 16.10.1978 Teolog, filozof, etyk. Po maturze w Wadowicach studiował w latach 1938-39 filologie polską na Uniw. Jagiellońskim. Był aktorem (Studio 39, Teatr Rapsodyczny) Podczas okupacji 1940-44 pracował fizycznie w kamieniołomach Zakładów Chemicznych Solvay w Krakowie. W latach 1912-45 uczestniczył w tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ, W roku 1946 ukończył teologie i otrzymał święcenia kapłańskie. Studia teologiczne kontynuował na Angelicum w Rzymie pod kierunkiem R Garrigou-Lagrange'a.(doktorat Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża 1948) Po powrocie do kraju w latach 1948-51 pracował jako wikariusz w Niegowici k. Bochni, oraz w Krakowie (duszpasterz akademicki w Krakowie) W 1953 habilitował się na UJ (Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera, wyd. wraz z innymi tekstami w 1959) Od 1954 prowadził wykłady z teologii moralnej i historii doktryn etycznych na KUL. (w latach 1956-78 kierownik tejże katedry) Uprawiał też silnie zintelektualizowaną twórczość literacką (pod pseudonimami Andrzej Jawień, Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień) Poświęconą zagadnieniom relacji historycznych, narodowych, i etycznym, podejmujących dialog z tradycją polskiej literatury romantycznej. (A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. Norwid) W 1958 mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. 30 XII 1963 został mianowany arcybiskupem i metropolitą krakowskim. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II (uważany za jednego z autorów konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym (Gaudium et spes) W roku 1967 został kardynałem. Jako arcybiskup krakowski dokonał reorganizacji struktur archidiecezji, zreformował kurie, zainicjował synody: archidiecezjalny i metropolitalny. Popiera ruch ekumeniczny i dialog międzyreligijny (m.in, z Żydami); mecenas nauki i kultury oraz autorytet moralny dla wiernych i działaczy opozycji demokratycznej, której inicjatywy wspierał. Pełnił ważne funkcje w Kościele, W Polsce (m.in. wice-przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski) i w świecie (brał udział w przygotowaniu encykliki Pawła VI Humanae vitae. Wielokrotnie wybierany do Rady Sekretariatu Synodu Biskupów). 16 X 1978 wybrany na papieża (jako pierwszy od 458 lal papież, spoza Italii), przyjął imię Jan Paweł II na znak pragnienia kontynuacji dziedzictwa 3 bezpośrednich poprzedników (Jana XXIII, Pawła VI, i Jana Pawła I). W czasie Jego pontyfikatu ogłoszono Katechizm Kościoła katolickiego (1992, wyd. pol, 1994), przeprowadzono reformę prawa kanonicznego (Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego 1983 i Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich) Poprzez reorganizację Kurii Rzymskiej nastąpił proces  umiędzynarodowienia kolegium kardynalskiego. Przyspieszenia nabrał dialog ekumeniczny (np, encyklika Ut unum sint) i miedzy religijny. Papież po raz pierwszy w dziejach, złożył wizytę w synagodze (1986) i w meczecie (2001) Z jego inicjatywy zorganizowano w Asyżu Światowy Dzień Modlitwy o Pokój (1986) Wzięli w nim udział przedstawiciele niemal wszystkich religii świata. J.P.II, wzmocnił posoborową Instytucję Synodu Blskupów (po raz pierwszy odbyły się synody kontynentalne, 2-krotnie Synod dla Europy oraz synody: dla Afryki, obu Ameryk,Azji i Australii), Papież wprowadził do kalendarza Kościoła powszechnego kilka nowych uroczystości, m.in. Światowy Dzień Młodzieży, i Światowy Dzień Chorego. Był również reformatorem religijnym, zmodyfikował tradycyjną modlitwę różańcową (do dając do niej 5 tajemnic światła), ożywił kult Bożego Miłosierdzia (ustanowienie Święta Miłosierdzia). Szczególną cechą pontyfikatu Jan Paweł II , było pielgrzymowanie; papież odbył 104 podróże zagraniczne, m.in.: do Izraela, muzułmańskiej Syrii, prawosławnej Grecji, na Kubę i do państw byłego ZSRR (Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Armenia) oraz ok. 150 pielgrzymek na terenie Włoch. Papież kilkakrotnie odwiedził też Polskę: 1979, 1983, 1987, 1991 (2-krotnie), 1995 (nieoficjalnie), 1997, 1999 i 2002. Podczas jego pontyfikatu Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską (1989), podpisano również konkordat (1993 ratyfikacja 1998).Zagraniczne pielgrzymki J.P.II miały także zdaniem wielu komentatorów, konsekwencje społeczno-polityczne. Papieżowi przypisuje się wpływ na procesy demokratyzacji w krajach rządzonych przez dyktatury (np, Filipiny, Haiti, Chile, i Paragwaj), a zwłaszcza na upadek komunizmu (przyczyniły się do tego jego pielgrzymki do Polski, poparcie udzielone Solidarności, oraz nauczanie, w którym wiele miejsca poświęcał prawom człowieka), W uznaniu zasług dla RP w roku 1993 J.P.II został odznaczony Orderem Orła Białego. Istotne znaczenie miały papieskie inicjatywy, których celem było za prowadzenie pokoju, np. podczas wojny w Zatoce Perskiej i na Bałkanach. W czasie pontyfikatu papieża J.P.II poważnie wzrósł autorytet papiestwa (również polityczne ), a Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z wieloma państwami (m.in. z Izraelem, USA i Rosją). Papież 2-krotne odwiedził siedzibę ONZ w Nowym Jorku (1979, 1995). W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Wierni dostrzegli pewien niezwykły związek. Zamach miał miejsce 13 maja, dokładnie o tej samej godzinie i minucie, co pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w roku 1917. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Papież nigdy nie ukrywał swoich niedomagań przed wiernymi, ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego cierpieniu. Istotnym elementem papieskiej wizji rozwoju chrześcijaństwa były kanonizacje i beatyfikacje. Wśród blisko 2 rys. świętych i błogosławiony wyniesionych na ołtarze przez J.P.II było 9 świętych z Polski: królowa Jadwiga, Kinga, M.H. Kowalska (siostra Faustyna), M. Kolbe, A. Chmielowskl, R. Kalinowski, Jan Sarkander, M. Grodziecki i Jan z Dukli. Z innych krajów m.in. Teresa Benedykta od Krzyża (E. Stein), ojciec Pio i biogostawieni Fra Angelico , Jan Duns Szkot, Matka Teresa z Kalkuty, Jan Escriva de Balaguer, założyciel Opus Dei. Oraz ofiary nazizmu (m.in. 108 polskich męczenników) i komunizmu (m.in. 26 męczenników greko-katolickich), Również  wyniesiona na ołtarze została pierwsza w dziejach Kościoła para małżeńska Maria i Luigi Beltrame Quattrocchi. Jan Paweł II ogłosił św. Teresę od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła, a świętych Cyryla i Metodego, Brygidę, Katarzynę Sieneńską i E. Stein współ-patronami Europy. Papież cieszył się w świecie duża popularnością, w spotkaniach z nim uczestniczą tłumy wiernych (doceniały to także media, przyznając mu tytuł Człowieka Roku, np. 1995 ?Time") Jednocześnie jego nauka budziła opór niektórych środowisk w Kościele (zwłaszcza w Europie Zach.), zarzucających mu konserwatyzm etyczny (bezkompromisowe stanowisko wobec aborcji, antykoncepcji i rozwodów) Również konserwatyzm religijny: (propagowanie kultu maryjnego, sprzeciw wobec kapłaństwa kobiet, apologię celibatu). W historię Kościoła J.P. wpisał się m.in. jako autor idei nowej ewangelizacji, orędownik pojednania religijnego, sprawiedliwości społecznej, i godności człowieka. Również jako papież Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, który dokonał rachunku sumienia i publicznie wyznał winy Kościoła oraz, przyczynił się do integracji katolicyzmu w skali świata. (np. w jubileuszu młodych wzięło udział 2 mln uczestników). W 2004 papież został uhonorowany nagrodą Karola Wielkiego. J.P.II jest autorem 14 encyklik (w tym także kilku encyklik społecznych): Redemptor hominis (1979), Dives in misericordia (1980), Laborem exercens (1981) Slavorum Apostoli (1985), Dominum et Vivificantem (1986), Redemptoris Mater (1987), Sollicitudo rei socialis (1987) Redemptoris missio (1990), Centesimus annus (1991), Veritatis splendor (1993) Evangelium vitae (1995), Ut unum sini (1995), Fides et ratio (1998), Ecclesia de Eucharistia (2003). Inne jego dokumenty to 15 adhortacji (m.in. Familiaris consor-tio 1981, Christifideles laici 1988, Ecclesia in Europa) i wiele listów apostolskich, np.: Tertio millennio adveniente, Ordinatio sacerdotalis (o udzielaniu świeceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom), Dies Domini, Novo millennio ineunte oraz listy o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, Do rodzin, kobiet, dzieci, czy artystów. Wydał także: ?U podstaw odnowy? - studium o realizacji Vaticanum II (1972), rekolekcje wygłoszone dla Pawła VI - Znak,  któremu sprzeciwiać się będą (1976), Przekroczyć próg nadziei (1994, wyd. pol. 1994), duchową autobiografię Dar i Tajemnica (1996, wyd. pol. 1996), poemat Tryptyk rzymski (2003, wyd. pol. 2003), duchową autobiografie dotyczącą czasów kiedy byt biskupem krak. Wstańcie, chodźmy! (2004, wyd. pol. 2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005, wyd. pol. 2005) będącą próbą chrześcijańskiego spojrzenia na historię XX w. Na podstawie wywiadu udzielonego A. Frossardowi powstała książka Nie lękajcie się! (1982, wyd. pol. 1982). Pontyfikat J.P. byt jednym z najdłuższych w historii Kościoła. J.P., przeciwny wojnie w Iraku (rozpoczęła się III 2003), przyczynił się, zdaniem komentatorów do tego, że nie traktowano tego konfliktu jako zderzenia cywilizacji". W ostatnich miesiącach życia Jan Paweł II  - wzbudzał powszechny szacunek stosunkiem do własnego cierpienia. Umierał właściwie na oczach świata. W tym czasie modlili się za niego wyznawcy innych religii(zwłaszcza żydzi i muzułmanie). Jego pogrzeb był wielką manifestacją jedności (uczestniczyło w nim, wg różnych szacunków, 2-5 mln osób, w tym wielu przedstawicieli innych wyznań i religii, oraz oficjalne delegacje z ok. 150 państw) Zebrani domagali się od Kościoła rychłej kanonizacji. Po śmierci J.P.II nazywany został Wielkim. 13 V 2005 pap. Benedykt XVI ogłosił decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego swego poprzednika. Poglądy filozoficzne J.P.II to przede wszystkim filozofia człowieka. Jego stanowisko to personalizm perfekcjonistyczny. (tj.uznający za istotne doskonalenie się osoby, przyznający zarazem istotne miejsce życiu małżeńskiemu i rodzinnego). Za punkt wyjścia J.P. obrał bezpośrednie doświadczenie człowieka i w tym sensie jest to podejście fenomenologiczne. Jednak za podstawową daną owego świadczenia uznawał wolny czyn osoby, , więc odpowiedzialny i podlegający ocenie moralnej. Człowiek jest zatem jako istota działająca i rozwijająca się moralnie. Ponieważ jedynym źródłem bezpośredniego doświadczenia moralnego jest zjawisko sumienia, dostępne jedynie w fenomenologicznej analizie przeżywania, tylko taka analiza może umożliwić prawidłowe ujęcie osoby ludzkiej. Podstawowe dla myśli J.P.II jest odróżnienie czynu i uczynnienia - tego, co ktoś świadomie czyni, i tego, co się w nim czy z nim tylko dzieje. Odróżnienie to wymaga odwołania się do przeżycia, analizy osobowej struktury samostanowienia. Natura społeczna znajduje swe najbardziej pierwotne i naturalne urzeczywistnienie i wyraz w małżeństwie i rodzinie. W małżeństwie i rodzicielstwie, w oblubieńczym sensie ciała, ukazuje się najwyraźniej dar całego człowieka jako sens miłości. W swych encyklikach (przede wszystkim Laborem exercens, Sollicitudo rei sodalis, Centesimus annus) J.P.II sformułował oparte na tej antropologii zasady porządkuspołecznego. Ustrój społeczny musi pogodzić różnorakie dążenia ludzkie z  dobrem wspólnym we współdziałaniu wspólnoty wolności i solidarności, zwłaszcza w trosce o słabszych, poszanowaniu prawa naturalnego i godności osoby. Relatywizm etyczny prowadzi do jawnego lub ukrytego totalitaryzmu. Inne ważne prace filozoficzne: Miłość i odpowiedzialność (1960, wyd. 3 1982), Problem teorii moralności, w nurcie zagadnień posoborowych (1969), Wykłady lubelskie [1954-57] (1986), Zagadnienie podmiotu moralności (1991).

Wybrany obraz     Wybrany obraz

Wybrany obraz

Przykładowy obraz

Komentarze (51)Add Comment
 1 2 > 
0
Prośba
Napisane przez Maciek, maj 27, 2013
Janie Pawle spaw aby moja mamusia przestała zdradzać tatusia.Amen.
0
Dziadek
Napisane przez Tomasz, maj 05, 2013
Kocham go!bo jest w moim sercu.
dsfd, Lowly rated comment [Show]
0
kocham cię
Napisane przez robert, kwiecień 16, 2013
kolega super kolega
0
smutek
Napisane przez Niedowiarek, listopad 08, 2011
Nie wierzę że papierz odszedł... Był najlepszym papieżem zawsze każdemu pomagał w potrzebie. Nigdy nie odepchnął nikogo ze swym problemem. brakuje nam go !!!
0
Chołd
Napisane przez Ilona, październik 26, 2011
Zawsze w naszej pamięci.
Wieczne odpoczywanie radż ma dać Panie a Światłość jeguista niechaj mu świeci na wieków wieków AMEN
0
Wielki Człowiek Święty
Napisane przez Gośka, październik 10, 2011
Smutno mi że nie ma już naszego kochanego papieża Jana Pawła 2

Pozostanie na zawsze w naszych sercach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie Boże.


Amen smilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gifsmilies/sad.gif
0
kochemy cie
Napisane przez goggoog, październik 05, 2011
KOCHAMY CIE
0
Brakuje nam ciebie!!!
Napisane przez goggoog, październik 04, 2011
Ju ciebie nie ma ale ja czuje że ty jesteś w mym sercu
0
najukochanszy papież polak
Napisane przez patrycja, wrzesień 13, 2011
to był najfajniejszy papież polak który był dobry uczciwy i pomagał innym w potrzebie i przedewszystkim miał wielkie serce pod tym serce kryło się jak był dumny że jest polakiem my też powinniśmy był dumni z naszego papieża i w miejscu w którym się urodziliśmy miendzy słowem polska!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
niech nasz najukochanszy papież żyje w pokoju !!!!!!!!!!!!!!!!!
0
...
Napisane przez paja, wrzesień 12, 2011
to był dobry papieżsmilies/smiley.gif
0
wspomnienie
Napisane przez krzysztofw, wrzesień 11, 2011
chociazgonieznalemosobisciealegokchaleminadalkocham.
0
Jan Paweł II
Napisane przez Agnieszka, sierpień 18, 2011
Najlepszy papież na świecie
0
Dziękuję
Napisane przez Kornelia, lipiec 26, 2011
Dziękuje za pomoc i naszą małą córeczkę.......
0
PROŚBA
Napisane przez GABRIELA, czerwiec 01, 2011
NASZ OJCZE ŚWIĘTY WSTAW SIĘ ZA MOJĄ CÓRKĄ I UPROŚ DLA NIEJ DAR MACIERZYŃSTWO
0
...
Napisane przez Gabrysia, maj 05, 2011
był wielkim człowiekiem smilies/cry.gif
0
...
Napisane przez Gabrysia, maj 05, 2011
to był najlepszy papież, był wielki smilies/cry.gif
0
Jan Paweł II
Napisane przez Julka, maj 01, 2011
Brakuje nam ciebie!
0
Na zawsze papież JAN PAWEŁ II
Napisane przez GaBi, kwiecień 19, 2011
Najlepszy papież pod słońcem . Brakuje nam Go!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! smilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gifsmilies/cry.gif
0
Kochamy Cię
Napisane przez iza, kwiecień 18, 2011
Brakuje mam Ciebie
0
...
Napisane przez paula, kwiecień 07, 2011
na zawsze pozostaniesz w naszej pamęcismilies/sad.gif
0
...
Napisane przez aryst, kwiecień 05, 2011
BRAKUJE NAM CIEBIE smilies/cry.gif
0
...
Napisane przez oliwka, kwiecień 04, 2011
BYŁ wielkim polakiem dzięki takim LUDZIOM polska stała się bardziej rozsławionym krajem na świat smilies/kiss.gifsmilies/kiss.gif
0
brakuje nam ciebie!!;(
Napisane przez julia, marzec 29, 2011
nie mogę pogodzić się z Twoją śmiercią!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!!!!!!!!!!!!

smilies/cry.gif
0
Był super
Napisane przez KAmilka, marzec 26, 2011
Zawsze chciałam go spotkać już jako mała dziewczynka ale niestety nie udało się zmarł gdy miałam 7 lat obecnie mam 13smilies/smiley.gif Babcia dużo mi o nim opowidała choć to tylko mała cząstka jego życia!!!!! Kochamy się Janie Pawle 2smilies/kiss.gifNa zawsze w pamięci polaków smilies/smiley.gif smilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gif
0
Jan Paweł II
Napisane przez maciej, marzec 20, 2011
nibyło takiego inego na świecie smilies/cry.gifsmilies/cry.gif
niech spoczywa w pokojuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuu
0
Papież
Napisane przez Piotr 1983, styczeń 26, 2011
Kocham Ciebie Ojcze Święty
0
Jan Paweł 2 - Wielki
Napisane przez Edmund, styczeń 17, 2011
Bogu niech będą dzięki, że dał nam tak Wielkiego Kapłana Syna Polskiego Narodu.
0
...
Napisane przez Justin, październik 21, 2010
Najleprzy papierz pod słońce xD smilies/grin.gif
0
extra papiez
Napisane przez Kacper Stormowski, październik 19, 2010
chociaz ze go nie znam wiem ze byl super papiezem i bardzo dobrym i wielkim czlowiekiem dziekuje ci za to karolu wojtyło kocham cię i tęsknie
0
Kochamy cię
Napisane przez Tyna1241, październik 18, 2010
Nigdy o tobie nie zapomne
Spoczywaj w Pokoju
0
był super papierzem
Napisane przez 99, październik 18, 2010
smilies/cheesy.gifsmilies/grin.gifsmilies/smiley.gifsmilies/cool.gif
0
...
Napisane przez I love it ... , październik 07, 2010
Kochamyy Cie .. !!
smilies/sad.gifsmilies/sad.gif
0
Jan Paweł 2
Napisane przez ania, październik 05, 2010
Był wielkim człowiekiem
i dobrym papierzem
0
...
Napisane przez szymon , październik 04, 2010
Był dobrym papiezem
i wielkim człowiekiem
0
...
Napisane przez bogumiła, wrzesień 30, 2010
to był dobry papierzsmilies/cry.gif
0
...
Napisane przez bogumiła, wrzesień 30, 2010
to był dobry papierzsmilies/cry.gif
0
...
Napisane przez Michi, lipiec 22, 2010
Był papieżem otwartym na ludzi kochał wszystkich ludzi bez względu na rasę religię czy położenie jego kraju.Gdy umarł cały naród odniós niepowetowaną stratę .....
,,Gdy On umierał płakała ziemia a ja wraz z nią"
0
Wzor dla narodow
Napisane przez lechu, maj 17, 2010
byl bardzo wielkim czlowiekiem wzorem do nasladowaniasmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif
0
XXX
Napisane przez XXX, maj 08, 2010
smilies/kiss.gifsmilies/grin.gifsmilies/kiss.gifsmilies/grin.gifsmilies/kiss.gif
0
jan pawel 2
Napisane przez iza, kwiecień 09, 2010
byl codowniejszym papierzem pomagal ubogimsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif
0
Na zawsze w sercach naszych
Napisane przez Agnieszka, kwiecień 01, 2010
Jan Paweł II był kochany, jest kochany i będzie kochany nigdy go nie zapomnimy zawsze będzie w sercach naszych a zwłaszcza Polaków
0
Na zawsze Cię kocham Ojcze
Napisane przez Monika, marzec 24, 2010
Ojciec Święty jest najbardziej znanym człowiekiem w Polsce
Dla mnie jest najważniejszym Polakiem...lecz niestety zmarłsmilies/sad.gif
Uważam, że każdy powinien Go kochać...kocham Cię
0
Jam Paweł 2 był doskonałym wzorcem
Napisane przez dżizas, marzec 22, 2010
Jan Paweł 2 był doskonałym papieżem smilies/wink.gif Ty jełopie jan paweł 2 był jedynym Polskim papieżem ;**
0
Papież, który pozostał człowiekiem..
Napisane przez Alicja, luty 18, 2010
Jan Paweł II,pomimo tego że odszedł do Domu Ojca na zawsze pozostanie w moim sercu jako wielki autorytet dzisiejszych czasów, według mnie każdy powinien naśladować jego przesłanie.powyższe opowiadanie jest piękną opowieścią o życiu według mnie największego z polaków, papieża, który pozostał człowiekiem, papieża , który uczył jak godnie odchodzić do Domu Ojca...Jan Paweł II - na zawsze w moim sercu...
0
Jan Paweł 2
Napisane przez patrycja, styczeń 26, 2010
jan paweł2 był najlepsxzym polskim papieżem!!!!!!smilies/smiley.gifale zmarł
ffffffffff, Lowly rated comment [Show]
nie byl, Lowly rated comment [Show]
0
jan paweł2
Napisane przez monika, wrzesień 07, 2009
ojciec święty jest świętym od młodości samej uczył miłości głosił o miłosierdziu bożym prawdę dawał nadzieje był bratem dla wszystkich pouczał dobroci szacunku życzliwości jest przyjacielem młodzieży starszych lubił żartować był dla cierpiących przykładem był przeciwko przemocy i wojny żył w zgodzie kochał wszystkich bez wyjątku na względu religi i wyznania wiary .
0
...
Napisane przez Aniuś, kwiecień 24, 2009
no no fajny referat;
 1 2 > 

Napisz Komentarz
You can add your comment here

busy
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości