Litania do Matki Bo?ej Mi?osierdzia
Modlitewnik - Litanie
 
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Bo?e Ojcze bogaty w mi?osierdzie - zmi?uj si? nad nami.
Synu Bo?y objawiaj?cy mi?osierdzie Ojca - zmi?uj si? nad nami.
Duchu ?wi?ty, ?ród?o mi?o?ci i mi?osierdzia - zmi?uj si? nad nami.
?wi?ta Trójco, Jedyny Bo?e poprzez swoj? Opatrzno?? opiekuj?cy 
si? ca?ym stworzeniem - zmi?uj si? nad nami.
 
Matko pi?knej mi?o?ci,
Matko mi?osierdzia,
Matko lito?ci i ?aski,
Matko ofiarno?ci i dobroci,
Matko po?wi?cenia i s?u?by,
Wszechmocy b?agaj?ca,
Szafarko Bo?ego mi?osierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomo?ycielko g?odnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tu?aczy,
Opiekunko ubogich i uci?nionych,
Obro?czyni wdów i sierot,
Drogowskazie b??dz?cych i zagubionych,
Or?downiczko upo?ledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwi?zionych i osamotnionych,
Pociecho w?tpi?cych i zrozpaczonych,
Ostojo cierpi?cych i konaj?cych. 
 Przyk?adowy obraz 
 
Umi?owana Córko Ojca przedwiecznego - us?ysz nasze b?agania.
Matko Jednorodzonego Syna Bo?ego - us?ysz nasze b?agania.
Oblubienico Ducha ?wi?tego - us?ysz nasze b?agania.
 
Przez przywilej Niepokalanego Pocz?cia stanowi?cy szczególny 
dar mi?osierdzia Bo?ego, 
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bo?ego i podj?cie misji 
uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie ?wi?tej El?biety i uwielbienie w jej domu pie?ni? 
Magnificat mi?osierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie, 
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i ch?odzie dla 
ubogacenia nas wszystkich Jego hojno?ci?,
Przez Ofiarowanie w ?wi?tyni Bogu swego Syna jako zado??uczynienie 
za grzechy ?wiata i zgod? na przyj?cie miecza bole?ci,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w ?wi?tyni i rozwa?anie w sercu 
Jego s?ów o potrzebie obecno?ci w sprawach Bo?ych,
Przez troskliwo?? okazan? w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u 
Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebuj?cych,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczaj?cym 
i pokorne podporz?dkowanie swego ?ycia zbawczym planom Boga,
Przez wspó?udzia? w dziele odkupienia na krzy?u i podj?cie 
z woli Syna macierzy?skiej opieki nad Ko?cio?em i ca?? ludzko?ci?,
Przez trwanie na modlitwie z Aposto?ami w Wieczerniku dla wyproszenia 
ludzko?ci mocy i darów Ducha ?wi?tego,
Przez tajemnic? Wniebowzi?cia, która nieustannie owocuje dla nas 
or?downictwem u Boga i po?rednictwem wszelkich ?ask.
Przyk?adowy obraz 
 

Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - przepu?? nam, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - wys?uchaj nas, Panie.
Baranku Bo?y, który g?adzisz grzechy ?wiata - zmi?uj si? nad nami.

 

Módlmy si?: Bo?e w Trójcy ?wi?tej jedyny, który jeste? Mi?o?ci? Mi?osiern?, prosimy Ci? pokornie przez wstawiennictwo Matki Mi?osierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz s?abo?ci, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach do?wiadcze? i wspieraj w przeciwno?ciach losu. Naucz nas te? post?powa? drog? Twoich przykaza? i b?ogos?awie?stw oraz pe?ni? uczynki mi?osierdzia, by?my staj?c si? sol? tej ziemi i ?wiat?em ?wiata mogli d??y? do trwa?ego zjednoczenia z Tob? w niebie. Który ?yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

Komentarze   

 
0 #25 antoni 2016-02-19 20:02
MATKO MILOSIERDZIA WYPROS POTRZEBNE LASKI U TWOJEGO SYNA WIERZE W TWOJA MOC SAM NIC NIE POKONAM -JEZU UFAM TOBIE :roll:
Cytować
 
 
+1 #24 toni 2015-12-12 14:11
MATKO MILOSIERDZIA UFAM ZE PODASZ MI SW DLON MOZE DOTKNIE MNIE CUD RADOSCI I WYJDE NA PROSTA Z TRUDU KREDYTOWYMI--AM EN JEZU UFAM TOBIE
Cytować
 
 
0 #23 antoni 2015-12-12 13:53
SW PANI MILOSIERDZIA POMOZ BLAGAM BO SAM NIE PORADZE WEZ POD SWOJ PLASZCZ MNIE I PROWADZ MILOSIERNA PANI ZLITUJ SIE NAD PROSBAMI UFAM ZE U SYNA WYPROSISZ LASKI -PROSZE--AMEN
Cytować
 
 
+2 #22 daniel 2015-07-28 10:25
Trzymaj mnie i moja ?on? i nasze dzieci w opiece i daj nam radosc
Cytować
 
 
+3 #21 AsiaSo 2015-06-07 20:28
Matko Milosierdzia, pomoz mi, prosze!
Cytować
 
 
+4 #20 Joanna 2015-01-27 22:49
Cytować
 
 
+3 #19 nika 2015-01-15 00:06
Cytować
 
 
+2 #18 nika 2015-01-15 00:06
Cytować
 
 
+2 #17 Jerzy 2014-08-27 03:48
Cytować
 
 
+2 #16 Ulka 2014-07-24 00:02
Mate?ko kochana b?agam ci? o uwolnienie mnie z tej ci??kiej sytuacji ty to znasz Matuchno oddaj? ci moj? ca?? rodzin? moje dzieci i wnuki upro? dla nas mi?osierdzie Bo?e aby nasta?a odmiana dla ca?ej rodziny prosi matka
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 39 goĹ›ci