Nowenna do ?w. Judy Tadeusza
Modlitewnik - Koronki i Nowenny

DZIE? PIERWSZY
?w. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Or?downiku tych, którzy id? ku Tobie z g??bok? ufno?ci?. 

Otwieram moje serce stroskane i prosz?, i b?agam Ci? o opiek? nade mn?. Z g??bi mej duszy pragn? znale?? si? równie? w gronie tych, którzy Ci? wielbi? i tych, którym wyjedna?e? u Boga Wszechmocnego ?ask?, o któr? Ci? prosili. 

Oni te? g?osz?, ?e? Ty, ?w. Judo, nie odmówi? im swej opieki w najtrudniejszych, rozpaczliwych i beznadziejnych chwilach ich ?ycia. Ten ich g?os i niez?omna wiara w Ciebie poci?gn??a mnie ku Tobie i oto sk?adam u Twych stóp moj? gor?c? i serdeczn? pro?b?, by? raczy? by? or?downikiem mojej sprawy (tu wymieni? pro?b?). 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? DRUGI
O ?w. Judo Tadeuszu - zosta?e? chwalebnym Aposto?em, albowiem na wezwanie Jezusa Chrystusa - poszed?e? za Nim, oddaj?c Mu serce swoje pe?ne mi?o?ci, wiary i uwielbienia. 

W Chrystusie, Jego nauce i w Jego Boskim pos?annictwie znalaz?e? natchnienie dla swej wielkiej pracy apostolskiej, jako jeden z pierwszych budowniczych Ko?cio?a Katolickiego, mi?o?ci i moralno?ci chrze?cija?skiej. 

Pragn?, o ?w. Judo Tadeuszu i?? przez ?ycie wpatrzony w Twoje ?lady i prosz? Ci? gor?co, b?d? natchnieniem my?li i czynów moich - a stan? si? po?ytecznym cz?onkiem naszego Ko?cio?a Katolickiego - ?wiec?c bli?nim dobrym przyk?adem. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? TRZECI
?w. Judo Tadeuszu - chwalebny Apostole! Jaka? przedziwna moc serce moje ogarnia, gdy my?li moje szukaj? Ciebie i znajd? si? przy Tobie, mój Or?downiku. Doznaj? wtedy cudnego uczucia wiary, i? jeste? przy mnie, czuwasz nade mn?, gasz?c moj? trwog? przed gro??cym mi niebezpiecze?stwem. 

Daj mi o ?w. Tadeuszu, ?ask?, by ta serdeczna ufno?? moja, jak? ?ywi? do Ciebie, nigdy nie wygas?a, by mi za ?ycia mego by?a tarcz? obronn? i doprowadzi?a po ?mierci dusz? moj? ku Twej ?wietlanej postaci, a dzi?ki Tobie przed Naj?wi?tsze Oblicze Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? CZWARTY
O ?w. Judo Tadeuszu - skoro ju? znasz moje potrzeby i pragnienia mej duszy, daj mi do?? si?y i wzmagaj moj? wol?, a?ebym przyk?adnym rytmem ?ycia jak najrzetelniej spe?nia? moje codzienne obowi?zki, a jednocze?nie i misj? szerzenia chwa?y Bo?ej wskazan? nam przez Chrystusa, id?c drog? prowadz?c? przez mi?o?? i moralno?? chrze?cija?sk? do prawdziwego szcz??cia cz?owieczego w naszym ?yciu doczesnym i do zbawienia duszy. 

Wszak Chrystus Pan g?osi?, ?e szcz??cie ludzko?ci na ziemi tkwi w wiecznej i najwi?kszej prawdzie jak? jest Mi?o?? Bli?niego. 

Niechaj?e ten najwznio?lejszy pierwiastek nauki Chrystusowej opromieni ?ycie moje i tych, którzy ze mn? wspó??yj?, pracuj? i id? przez ?ycie pod sztandarem Jezusa Chrystusa. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? PI?TY
?w. Judo Tadeuszu, przez pami?? M?ki i ?mierci Chrystusa Pana, przez trwog? i ból, które przeszywa?y serce Twoje, upro? mi u Boga ?ask? m??nego d?wigania krzy?a, jaki opatrzno?? Bo?a na mnie wk?ada. Niech go przyjm? z r?k Bo?ych, je?li nie z rado?ci?, jak Ty i ?wi?ci to czynili, to przynajmniej z cichym poddaniem si? woli Bo?ej, w duchu ofiary za grzechy swoje. 

O ?w. Apostole, ?wiadku ?ycia i ?mierci Jezusa Chrystusa, przywodz? Ci na pami?? ow? s?odycz, któr? serce Twoje odczuwa?o kiedy Chrystus, Twój Mistrz ukochany, uczy? Ciebie i innych aposto?ów ?w. modlitwy "Ojcze nasz". 

Prosz? Ci?, wyjednaj mi t? ?ask?, a?ebym Boskiemu Twemu nauczycielowi zawsze w jak najwi?kszej sta?o?ci s?u?y?, a? do ko?ca ?ycia mego. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? SZÓSTY
Dzi?kuj? Ci, o ?w. Judo Tadeuszu, kochany mój chwalebny Apostole, ?e? wzmocni? moj? si?? woli, która pozwala mi z otuch? patrzy? w przysz?o?? moj?. 

Dzi?kuj? Ci z ca?ego serca, ?e oddalasz ode mnie obaw? przed pogorszeniem si? moich warunków ?ycia, ?e niweczysz we mnie i t? m?cz?c? si?? trwogi przed nowymi troskami, które mnie tak gn?bi?y. 

Utrwalaj o ?w. Judo Tadeuszu t? otuch? w mym sercu i wzmagaj we mnie pogod? ducha, która niechaj mi b?dzie upragnion? ?ask? daru mi?o?ci Chrystusowej. 

Spraw, a?ebym z tego daru czerpa? dalsze si?y i moc w ka?dej potrzebie mego ?ycia. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? SIÓDMY
O ?w. Judo! Po dniach wstrz?saj?cego smutki, dozna?e? niewymownej rado?ci, gdy? znowu ujrza? swego ukochanego Mistrza, który dnia trzeciego po swej ?mierci powsta? z grobu, by ukaza? si? swym uczniom-aposto?om. Upro? u Boga ?ask? odrodzenia si? we mnie dobrych pierwiastków, bym by? godzien mi?osierdzia Chrystusa. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? ÓSMY
O ?w. Judo, który? w swej apostolskiej pracy uczy?, ?e ?wiatem rz?dzi Wszechmoc Bo?a, ?e jest to wiecznie panuj?ca si?a, która wszystko przenika i o?ywia - i na tej sile zbudowano Ko?ció? Katolicki, spraw mój Or?downiku, a?ebym w chwilach moich utrapie? i trosk d??y? w jego podwoje i u stóp Chrystusa znalaz? ukojenie. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...


DZIE? DZIEWI?TY
O ?w. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole - niechaj b?dzie na wieki b?ogos?awione imi? Twoje, niech rosn? zast?py Twych czcicieli, do których i ja jeden z najgorliwszych, a? do oddania ducha mojego, nale?e? b?d?, albowiem serce moje i dusza i ka?de w?ókno cia?a mego odczuwa zbawcz? prawd? g?oszon? od wieków, ?e kto wyci?ga do Ciebie r?ce i serdecznie w najwi?kszej wierze prosi Ci? o ratunek i pomoc - temu Ty swego or?downictwa nie odmawiasz. 

Czci? Ci? b?d? i g?osi? chwa?? Twego Imienia, albowiem p?ynie ku mnie, dzi?ki Twemu wstawiennictwu, b?ogos?awie?stwo Bo?e. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowa?... Chwa?a Ojcu...
 

Komentarze   

 
0 #8 Piotr 2014-09-15 20:25
?w.Judo Tadeuszu,prosz? o wstawiennictwo do Boga w intencji mojego syna.Aby wybra? dobr? drog?.
Cytować
 
 
0 #7 Karolina 2014-08-16 06:35
Cytować
 
 
0 #6 Karolina 2014-08-16 06:35
Cytować
 
 
0 #5 Jadwiga 2014-02-18 12:48
Judo Tadeuszu prosze Cie bys pomogl mi znalezc bratnia dusze bym mogla przezyc dalsze dnia razem na dobre i zle.
Cytować
 
 
0 #4 Tobiasz 2013-08-21 18:52
Prosz? Ci? ?w. Judo Tadeuszu o ?ask? dla mojego ma??e?stwa. Pomimo rozstania z ?on? w g??bi serca pragn? samych ?ask dla naszego zwi?zku. Za swoim stawiennictwem spraw, aby moje problemy ma??e?skie rych?o min??y oraz prosz? o m?dro??, za spraw? Ducha ?w., dla ?ony w trakcie podejmowania przez ni? decyzji dotycz?cych naszego ma??e?stwa.
Cytować
 
 
0 #3 Roksana 2013-04-26 20:35
Cytować
 
 
0 #2 Roksana 2013-04-26 20:35
Cytować
 
 
0 #1 adam 2012-09-02 20:19
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 214 goĹ›ci