Modlitwy do Matki Bo?ej
Modlitewnik - Modlitwy do Matki Bo?ej

 

Pod Twoj? obron?
Witaj Królowo
Zdrowa? Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)
Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
Akt oddania si? Niepokalanemu Pocz?ciu
Akt Osobistego Oddania si? Matce Bo?ej
Modlitwa o odnow? moraln? narodu
Modlitwa do Matki Bo?ej Ró?a?cowej
O doskona?e nabo?e?stwo do Matki Bo?ej
Modlitwa do Matki Bo?ej o wytrwanie w dobrym
Modlitwa do Matki Bo?ej o szcz??liw? ?mier?
Anio? Pa?ski
Ave Maria
Modlitwa do Matki Boskiej Cz?stochowskiej
Pot??na Niebios Królowo i Pani Anio?ów - Egzorcyzm

 

Pod Twoj? obron?
Pod Twoj? obron? uciekamy si?,
?wi?ta Bo?a Rodzicielko,
naszymi pro?bami racz nie gardzi?
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich z?ych przygód
racz nas zawsze wybawia?,
Panno chwalebna i b?ogos?awiona.
O Pani nasza,
Or?downiczko nasza,
Po?redniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

Pot??na Niebios Królowo i Pani Anio?ów*) -Egzorcyzm

Pot??na Niebios Królowo i Pani Anio?ów,
Ty, która otrzyma?a? od Boga pos?annictwo i w?adz?,
by zetrze? g?ow? szatana, prosimy Ci? pokornie rozka? Hufcom Anielskim,
aby ?ciga?y szatanów, st?umi?y ich zuchwa?o??,
a zwalczaj?c ich wsz?dzie, str?ci?y do piek?a. Amen.
?wi?ci Anio?owie i Archanio?owie – bro?cie nas i strze?cie nas. Amen.


*) Pewna pobo?na osoba, któr? Naj?w. Maria Panna darzy?a swymi ?askami mia?a w roku 1853 widzenie i ujrza?a szatanów rozproszonych po ca?ej ziemi i czyni?cych na niej niewypowiedziane spustoszenia. Równocze?nie wznios?a serce i my?li do Naj?w. Maryi. Panny i us?ysza?a od Niej, ?e czas najwy?szy wzywa? Królow? Anio?ów, by pos?a?a na ziemi? Zast?py Niebieskie. „Matko Moja – zawo?a?a owa osoba – Ty, która jeste? tak dobr?, czy?by? nie mog?a uczyni? tego bez naszej pro?by? Nie – odrzek?a Naj?w. Panna – bowiem warunkiem postanowionym przez Samego Boga dla otrzymania ?ask jest modlitwa. Naucz mnie zatem, Matko Moja, jak mamy Ci? prosi?? zawo?a?a owa pobo?na dusza i w tej samej chwili zda?o si? jej jakoby Naj?w. Panna nauczy?a j? modlitwy „Pot??na Niebios Królowo”. Ta modlitwa rozszerzy?a si? bardzo pr?dko, uzyska?a aprobat? wielu biskupów i arcybiskupów a Ojciec ?w. Pius X reskryptem z 8. 07. 1908 r. nada? 300 dni odpustu dla tych, którzy j? pobo?nie odmówi?.

Witaj Królowo
Witaj, Królowo, Matko mi?osierdzia, 
?ycia, s?odyczy i nadziejo nasza, witaj! 
Do Ciebie wo?amy wygna?cy, synowie Ewy; 
do Ciebie wzdychamy j?cz?c i p?acz?c na 
tym ?ez padole. Przeto, Or?downiczko nasza,
one mi?osierne oczy Twoje na nas zwró?, 
a Jezusa, b?ogos?awiony owoc ?ywota Twojego, 
po tym wygnaniu nam oka?. O ?askawa, 
o lito?ciwa, o s?odka Panno Maryjo!

Zdrowa? Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)
Zdrowa? Maryjo, 
?aski pe?na, Pan z Tob?, 
b?ogos?awiona? Ty mi?dzy niewiastami
i b?ogos?awiony owoc ?ywota Twojego, Jezus. 
?wi?ta Maryjo, Matko Bo?a,
módl si? za nami grzesznymi 
teraz i w godzin? ?mierci naszej.
Amen.

Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
?wi?ta Maryjo, b?ogos?awiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! Wys?awiamy Ci? jako wybran? przez Boga przed wiekami spo?ród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielk? Jego Syna. Wys?awiamy Twoje pocz?cie bez skazy grzechu pierworodnego. Wys?awiamy Twoj? godno?? Matki i Dziewicy. Wys?awiamy Ci? jako po?redniczk? wszystkich ?ask zbawienia. Wys?awiamy najczystsze Serce Twoje, kochaj?ce nas mi?o?ci? macierzy?sk?.
Dzi?ki sk?adamy Ojcu Przedwiecznemu, ?e wybra? Ciebie, aby? przez Syna swego star?a g?ow? szatana. Dzi?ki sk?adamy Synowi Bo?emu, ?e w dziewiczym ?onie Twoim sta? si? cz?owiekiem, a umieraj?c na krzy?u da? nam Ciebie za Matk?. Dzi?ki sk?adamy Duchowi ?wi?temu, ?e przeczyste Serce Twoje obdarzy? pe?ni? ?aski i rozpali? je najpi?kniejsz? mi?o?ci? Boga i ludzi.
Niech Tobie, ?wi?ta Matko Bo?a, wszystkie pokolenia ?piewaj? pie?? chwa?y, bo Pan jest z Tob?, bo? ?aski pe?na, bo owocem Twego ?ywota jest Jezus, Bóg i Zbawiciel ludzi.
Wraz z ho?dem mi?o?ci i czci pragniemy Twemu Sercu Wynagrodzi? za wszelkie zniewagi wyrz?dzone Twojej godno?ci Rodzicielki Bo?ej, za wszystkie uw?aczania Twojemu imieniu; za oboj?tno?? wobec Twej dobroci i niewdzi?czno?? za Twoj? mi?o?? macierzy?sk?. Razem z wynagrodzeniem ofiarujemy Ci nasze serca, które pragn? Ciebie na wieki wys?awia?.
Amen.

Akt oddania si? Niepokalanemu Pocz?ciu
Maryjo Niepokalana, oddaj? si? Tobie tak ufnie, jak odda? si? Tobie sam Bóg. Wraz z Tob? pragn? Mu - za Jego ?ask? - odpowiedzie? na Jego mi?o?? do cz?owieka. Ty ca?? sw? istot? rodzisz Chrystusa i uto?samiasz nas z Nim, kszta?tuj?c na Jego obraz i podobie?stwo. Ucz nas codziennego, konkretnego przylgni?cia do zbawczego planu Twego Syna i prowad? do zjednoczenia z Nim. 
Ojcze Niebieski, Ty w Maryi star?e? szatana i utworzy?e? "nowego cz?owieka", aby zwyci??a? z?o moc? Niepokalanego Pocz?cia. Niech Ono zatryumfuje nad ?wiatem, niech ogarnie ka?de serce, aby umia?o tak Ci zawierzy? jak zawierzy?a Maryja. 
Ty Bo?e, w Trójcy Jedyny, odda?e? si? stworzeniu w Duchu ?wi?tym, aby odnowi? oblicze ziemi. Oto ja, wraz z ca?ym stworzeniem, oddaj? si? Tobie w tym?e Duchu, w niezg??bionej tajemnicy Niepokalanego Pocz?cia. ??cz? si? z FIAT Maryi i wraz z Ni?, w Niej, przez Ni? i jak Ona oddaj? Ci moje ?ycie, aby? w nim i przez nie wype?ni? swój zamys? wzgl?dem ?wiata. 
Zapal ogniem Ducha ?wi?tego moje serce i niechaj od niego zap?on? wszyscy, których postawisz na mojej drodze. Amen.

Akt Osobistego Oddania si? Matce Bo?ej
?wi?ta Maryjo, Bogurodzico Dziewico,
obieram sobie dzisiaj Ciebie za Pani?,
Or?downiczk?, Patronk?, Opiekunk? i Matk? moj?.
Postanawiam sobie mocno i przyrzekam,
?e Ci? nigdy nie opuszcz?,
nie powiem i nie uczyni? nic przeciwko Tobie.
Nie pozwol? nigdy, aby inni cokolwiek czynili,
co uw?acza?oby czci Twojej.
B?agam Ci?, przyjmij mnie na zawsze za s?ug? i dziecko swoje.
B?d? mi pomoc? we wszystkich moich potrzebach
duszy i cia?a oraz w pracy kap?a?skiej dla innych.
Oddaj? si? Tobie, Maryjo, ca?kowicie w niewol?,
a jako Twój niewolnik po?wi?cam Ci cia?o i dusz? moj?,
dobra wewn?trzne i zewn?trzne,
nawet warto?? dobrych uczynków moich,
zarówno przesz?ych jak obecnych i przysz?ych,
pozostawiaj?c Ci ca?kowite i zupe?ne prawo
rozporz?dzania mn? i wszystkim bez wyj?tku,
co do mnie nale?y, wed?ug Twego upodobania,
ku wi?kszej chwale Boga, w czasie i w wieczno?ci.
Pragn? przez Ciebie, z Tob?, w Tobie i dla Ciebie
sta? si? niewolnikiem ca?kowitym Syna Twojego,
któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewol?,
jak ja Tobie odda?em si? w niewol?.
Wszystko, cokolwiek czyni? b?d?,
przez Twoje R?ce Niepokalane,
Po?redniczko ?ask wszelkich,
oddaj? ku chwale Trójcy ?wi?tej - Soli Deo!
Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej
i oka? swe czyste Oblicze w godzin? ?mierci mojej.
Amen.

Modlitwa o odnow? moraln? narodu
Bogurodzico Dziewico, Królowo i Matko naszego narodu! Jednoczymy si? przy Tobie w ufnej modlitwie i dzi?kujemy Ci za wszystko, co uczyni?a? dla naszej Ojczyzny, za to, ?e nas obroni?a? i nie pozwoli?a? nam zgin??. Dzi?kujemy Ci, ?e obudzi?a? nasze sumienie narodowe.
Poznali?my, Matko, jak g??bokie rany w naszym ?yciu osobistym, rodzinnym i spo?ecznym pozostawi?y nasze s?abo?ci, grzechy i na?ogi. Jeste?my ?wiadomi, ?e s? one jedn? z przyczyn trudnej sytuacji, któr? dzi? prze?ywamy.
Zwierciad?o sprawiedliwo?ci! Daj nam ?ask? zrozumienia, ?e odnow? narodu trzeba zacz?? od w?asnego serca. Spraw, aby?my nie poprzestali na oskar?aniu innych i wyliczaniu ich przewinie?.
Ucieczko grzesznych, ulecz nasze sumienia, daj nam pozna? wszystkie nasze winy, wielkie i ma?e. Pomó? zerwa? z grzechem i oboj?tno?ci?. Uchro? nas od niewiary, która jest ?ród?em wszelkiego z?a. Tym, którzy swe si?y i zdolno?ci po?wi?caj? walce z Bogiem, udziel ?aski nawrócenia.
Daj opami?tanie nietrze?wym, którzy tak poni?aj? w sobie godno?? cz?owieka i marnuj? wspólne dobro narodu.
Matkom i ojcom przypomnij odpowiedzialno?? za dar rodzicielstwa, aby nikt w naszej Ojczy?nie nie podnosi? r?ki na bezbronne ?ycie, bo krew niewinnych wo?a z ziemi do Boga.
Uratuj nas przed zepsuciem moralnym, które odbiera narodowi si?? ducha i prowadzi do ruiny.
Naucz nas poszanowania mienia spo?ecznego, aby?my nigdy nie przyw?aszczali sobie i nie marnowali tego, co jest wspólnym dobrem wszystkich dzieci Ojczyzny.
Obro? nas przed rozbiciem i niezgod? spo?eczn?, aby ?adne podzia?y nie os?abia?y naszej wewn?trznej spoisto?ci.
Matko Mi?osierdzia, pomó? szczególnie tym, którzy daleko odeszli od Boga, którzy przez grzech odwrócili si? od Niego. Spraw, aby przez szczer? skruch? i spowied? powrócili do Twojego Syna. Pomó? tym, którzy nie maj? odwagi przyst?pi? do konfesjona?u. Doprowad? do pojednania z Bogiem naszych braci z najdalszych dróg, z najbardziej powik?anych sytuacji ?yciowych. Ratuj tych, którzy utracili nadziej? i nie maj? si?y d?wign?? si? z grzechu.
Matko dobrej przemiany! Stajemy przed Tob? w ca?ej prawdzie i b?agamy Ci?, upro? nam ?ask? wewn?trznego odrodzenia. Wiemy, ?e jako dzieci narodu polskiego mo?emy liczy? tylko na Chrystusa i na Ciebie. Nie pomo?e nam nikt z zewn?trz. Musimy d?wign?? si? sami. W sobie musimy znale?? si?? do g??bokiej, moralnej odnowy narodu. Gdy b?dziemy mieli czyste serce i czyste r?ce, nie zwyci??y nas nikt, bo sam Bóg b?dzie nasz? moc?.
Maryjo, uratuj ka?dego cz?owieka w Polsce dla Chrystusa. Na okup za t? wielk? ?ask? przyjmij nas wszystkich, oddanych Tobie w macierzy?sk? niewol? mi?o?ci. Dajemy Ci ca?kowite prawo pos?ugiwania si? nami, aby uratowani zostali wszyscy nasi bracia, aby odmieni?o si? oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie by?a ona królestwem Twoim i Twojego Syna.
Amen.

Modlitwa do Matki Bo?ej Ró?a?cowej
Maryjo Dziewico, pomó? mi tak ukocha? modlitw? ró?a?cow?, bym jej nigdy nie zaniedba?a, by si? sta?a moj? codzienn? potrzeb?. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie si? coraz silniejsz? wi?zi?, ??cz?c? mnie z Jezusem i z Tob?, ho?dem dzieci?cej pobo?no?ci i mi?o?ci, umocnieniem i zach?t? do radosnego i sumiennego wype?niania obowi?zków w na?ladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozwa?anie Tajemnic Waszego ?ycia wprowadza?o mnie w duchowe g??bie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalaj? ogarn?? si? i przenikn?? sprawami Bo?ymi. W ?wietle ?wi?tych Tajemnic Ró?a?cowych ukazuj mi Matko powag? ?ycia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, wi?c powinno by? godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Ró?a?cowe pouczaj mnie, ?e cierpienie pokornie przyj?te i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, ?e przetrwanie z Jezusem na Kalwarii do?wiadczenia otwiera przede mn? blask zmartwychwstania na wieczne szcz??cie z Nim, tam nie b?dzie ju? ?ez, lecz nieustanne dzi?kczynienie za ?aski, które z cierpienia Bóg wydoby? dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.
Królowo Ró?a?ca ?wi?tego, módl si? o zbawienie wszystkich ludzi!!!
Amen.

O doskona?e nabo?e?stwo do Matki Bo?ej
O Maryjo, wierz?, ?e dla Twojej wielko?ci i niezrównanych przywilejów, godna Jeste? najg??bszej naszej czci i chwa?y. Kiedy jednak patrz? na Twoj? zbawcz? opiek? nad nami oraz na nieustaj?c? pomoc, jak? nas otaczasz, budzi si? w sercu moim gor?ca mi?o?? ku Tobie, czuj? ufno??, ?e i mnie n?dznego wspiera? b?dziesz, powstaje we mnie pragnienie, by nieustannie ucieka? si? do Ciebie w moich potrzebach. Tego i Ty, Maryjo, domagasz si? od prawdziwych Swoich czcicieli dla dobra ich w?asnej duszy i chwa?y Jezusowej.
O takie doskona?e nabo?e?stwo ku Tobie, o Maryjo i ja Ci? najpokorniej i najusilniej b?agam. Spraw, Matko Nieustaj?cej Pomocy, bym zawsze z tak? czu?? mi?o?ci? garn?? si? do Ciebie, z tak? dzieci?c? ufno?ci? w potrzebach moich do Ciebie si? zwraca?, jak Dzieci? Jezus, które trzymasz na r?ku, bym tak usilnie i wytrwale trzyma? si? Twojej pot??nej prawicy, jak czyni to ma?y Jezus na Twoim cudownym obrazie.
O t? wielk? ?ask? doskona?ego nabo?e?stwa do Ciebie b?agam tak?e dla moich najbli?szych i najdro?szych, owszem, dla wszystkich wiernych a nawet niewiernych; bo ono jest najprostsz? i najpewniejsz? drog? do nieba. Jezu spraw, niech takie prawdziwe nabo?e?stwo do Twojej i naszej Matki niebieskiej kwitnie po?ród nas, niech krzewi si? po ca?ym ?wiecie.
Daj nam o Panie, gorliwych aposto?ów takiego nabo?e?stwa do Matki Naj?wi?tszej, a?eby oni Jej nieustaj?c? pomoc i opiek? nad nami po ca?ym ?wiecie g?osili, a przez to pozyskali dla Ciebie, o Jezu, jak najwi?cej dusz i zaprowadzili je do nieba. Amen.

Modlitwa do Matki Bo?ej o wytrwanie w dobrym
O Jezu, dzi?ki Ci stokrotne sk?adam za to, ?e? Krwi? Swoj? Naj?wi?tsz? obmy? z grzechów dusz? moj?. Chc? na przysz?o?? by? Ci zawsze wiernym i wi?cej nigdy Ciebie nie obra?a?.
O Matko moja, Ty? Matk? Nieustaj?cej Pomocy, w Tobie pok?adam ca?? moj? nadziej? i tylko od Ciebie i przez Ciebie oczekuj? pomocy potrzebnej mi do zbawienia. B?ogos?awi? i dzi?ki sk?adam Bogu, ?e mi da? tak? ufno?? do Ciebie, uwa?am to za znak mego zbawienia. Je?eli w przesz?o?ci upada?em, to zapewne dlatego, ?e nie ucieka?em si? do Ciebie.
Ufam teraz mocno, ?e przez zas?ugi Pana Jezusa Chrystusa i Twoje wstawiennictwo otrzyma?em przebaczenie moich grzechów. Mog? jednak na przysz?o?? Boga obrazi?. Matko b?d? mi Opiekunk?, bro? we wszelkich pokusach do z?ego i nie dopu?? bym znowu mia? upa?? i zgrzeszy?. Wiem, ?e z Twoj? pomoc?, wszelkie pokusy zwyci???. Tego jedynie si? boj?, bym nie zaniedba? na przysz?o?? uciekania si? do Ciebie i nie utraci? przez to Boga. Dlatego b?agam Ci? o ?ask?, bym w pokusach szata?skich zawsze ucieka? si? pod Twoj? opiek?, wzywa? Twojej pomocy wo?aj?c Maryjo bro? mnie, bo bez Ciebie utrac? Boga na wieki.
O Matko Boska Nieustaj?cej Pomocy, daj mi ?ask? wytrwania w dobrym a? do ?mierci.
Amen.

Modlitwa do Matki Bo?ej o szcz??liw? ?mier?
O Maryjo, s?odka ucieczko grzeszników i moja najukocha?sza Matko, przez bole?? jak? dozna?a? patrz?c na ?mier? Syna Swego na krzy?u, otocz mnie Sw? nieustaj?c? pomoc? i mi?osierdziem, gdy dusza moja opuszcza? b?dzie ten ?wiat.
Oddal ode mnie nieprzyjació? piekielnych i przyjd? zabra? dusz? moj?, aby j? przedstawi? wiecznemu S?dziemu, a Synowi Twojemu. Królowo moja, Matko moja, nie opuszczaj mnie przy przej?ciu mej duszy do wieczno?ci. Ty po Jezusie b?dziesz moj? jedyn? pomoc? w tej strasznej dla mnie chwili.
Pro? Syna Twego, ?eby w Swej dobroci pozwoli? mi umrze? u stóp Twoich i odda? dusz? moj? w Jego ?wi?te rany ze s?owami: Jezu i Maryjo, Wam oddaj? serce, cia?o i dusz? moj?.
Amen.

Anio? Pa?ski
Anio? Pa?ski zwiastowa? Pannie Maryi i pocz??a z Ducha ?wi?tego.

Zdrowa? Maryjo...

Oto ja s?u?ebnica Pa?ska, niech mi si? stanie wed?ug s?owa Twego.

Zdrowa? Maryjo...

A S?owo sta?o si? cia?em, i zamieszka?o mi?dzy nami.

Zdrowa? Maryjo...

Módl si? za nami, ?wi?ta Bo?a Rodzicielko.
Aby?my si? stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si?: Bo?e, przez zwiastowanie anielskie poznali?my wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Ci?, wlej w nasze serca swoj? ?ask?, aby?my przez Jego m?k? i krzy? zostali doprowadzeni do chwa?y zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen

Ave Maria
B?d? pozdrowiona, Maryjo,
niewiasto uboga i pokorna,
b?ogos?awiona przez najwy?szego!
dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów,
przy??czamy si? do Twojego hymnu chwa?y,
by s?awi? mi?osierdzie Pana,
by g?osi? nadej?cie królestwa
i ca?kowite wyzwolenie cz?owieka.
B?d? pozdrowiona, Maryjo,
pokorna s?u?ebnico Pa?ska,
pe?na chwa?y Matko Chrystusa!
Panno wierna, ?wi?ty Przybytku S?owa,
naucz nas wytrwale s?ucha? s?owa,
by? uleg?ymi g?osowi ducha,
wra?liwymi na Jego wezwania
w g??bi naszego sumienia
i na Jego znaki w wydarzeniach historii.
B?d? pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto bolesna,
Matko ?yj?cych!
dziewicza oblubienico u stóp krzy?a, Nowa Ewo,
b?d? nasz? przewodniczk? na drogach ?wiata,
naucz nas ?y? mi?o?ci? Chrystusa i j? szerzy?,
naucz nas trwa? razem z Tob?
przy niezliczonych krzy?ach,
na których Twój syn nadal jest krzy?owany.
B?d? pozdrowiona, Maryjo,
niewiasto wiary, pierwsza po?ród uczniów!
Dziewico, Matko Ko?cio?a, pomagaj nam zawsze
zdawa? spraw? z nadziei, która jest w nas,
ufa? w dobro? cz?owieka
i w mi?o?? Ojca.
naucz nas budowa? ?wiat od wewn?trz:
w g??bi ciszy i modlitwy,
w rado?ci mi?o?ci braterskiej,
w niezrównanej mocy krzy?a.
?wi?ta Maryjo, Matko wierz?cych,
nasza Pani z Lourdes,
módl si? za nami. Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Cz?stochowskiej
O najwspanialsza królowo nieba i ziemi Naj?wi?tsza Maryjo Cz?stochowska! Oto ja niegodny s?uga Twój, staje przed Tob?; wznosz?c b?agalnie r?ce do Ciebie - i z g??bi serca mego wo?am: O Matko najlito?ciwsza! Ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja; je?eli Ty mnie nie wys?uchasz, do kogó? pójd?? Wiem, droga Matko, ?e serce Twoje pe?ne lito?ci wzruszy si? moim b?aganiem i wys?ucha mnie w mojej potrzebie, gdy? wszechmoc Boska w Twoim r?ku spoczywa, której Swego upodobania. A wi?c Maryjo! B?agam Ci? powsta? i u?yj Swej pot??nej mocy, rozpraszaj?c wszystkie cierpienia moje, wlewaj?c b?ogi balsam do mej zbola?ej duszy. O najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych; a wi?c i moja szczególna Opiekunko. Wprawdzie czuj? to dobrze w g??bi duszy, ?e dla grzechów moich niegodzien jestem, aby? mi mi?osierdzie ?wiadczy?a, lecz b?agam Ci?, o droga Matko! Nie patrz na mnie przez owe grzechy moje, ale spojrzyj przez zas?ugi najmilszego Syna Twego i przez Jego Naj?wi?tsz? krew, któr? przela? za mnie na haniebnym krzy?u; pomnij o najmilsza Matko, na te cierpienia, jakich Sarna dozna?a?, stoj?c pod krzy?em i na wpó?umar?a patrz?c na ?mier? drogiego Syna Twego. A zatem, przez pami?? na to wszystko, o Matko! Nie odmów mej pokornej pro?bie, ale j? ?askawie wys?uchaj, a b?d?c przez Ciebie pocieszonym, wdzi?cznym sercem wielbi? Ci? b?d? a? do ?mierci. Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 39 goĹ›ci