1 List ?w. Jana
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

1

1 [To wam oznajmiamy], co by?o od pocz?tku, co?my us?yszeli o S?owie ?ycia, co ujrzeli?my w?asnymi oczami, na co patrzyli?my i czego dotyka?y nasze r?ce - 2 bo ?ycie objawi?o si?. My?my je widzieli, o nim ?wiadczymy i g?osimy wam ?ycie wieczne, które by?o w Ojcu, a nam zosta?o objawione - 3 oznajmiamy wam, co?my ujrzeli i us?yszeli, aby?cie i wy mieli wspó?uczestnictwo z nami. A mie? z nami wspó?uczestnictwo znaczy: mie? je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. 4 Piszemy to w tym celu, aby nasza rado?? by?a pe?na. 5 Nowina, któr? us?yszeli?my od Niego i któr? wam g?osimy, jest taka: Bóg jest ?wiat?o?ci?, a nie ma w Nim ?adnej ciemno?ci. 6 Je?eli mówimy, ?e mamy z Nim wspó?uczestnictwo, a chodzimy w ciemno?ci, k?amiemy i nie post?pujemy zgodnie z prawd?. 7 Je?eli za? chodzimy w ?wiat?o?ci, tak jak On sam trwa w ?wiat?o?ci, wtedy mamy jedni z drugimi wspó?uczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 8 Je?li mówimy, ?e nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. 9 Je?eli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpu?ci je nam i oczy?ci nas z wszelkiej nieprawo?ci. 10 Je?li mówimy, ?e nie zgrzeszyli?my, czynimy Go k?amc? i nie ma w nas Jego nauki.

2

1 Dzieci moje, pisz? wam to dlatego, ?eby?cie nie grzeszyli. Je?liby nawet kto? zgrzeszy?, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. 2 On bowiem jest ofiar? przeb?agaln? za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz równie? za grzechy ca?ego ?wiata. 3 Po tym za? poznajemy, ?e Go znamy, je?eli zachowujemy Jego przykazania. 4 Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykaza?, ten jest k?amc? i nie ma w nim prawdy. 5 Kto za? zachowuje Jego nauk?, w tym naprawd? mi?o?? Bo?a jest doskona?a. 6 Po tym w?a?nie poznajemy, ?e jeste?my w Nim. Kto twierdzi, ?e w Nim trwa, powinien równie? sam post?powa? tak, jak On post?powa?. 7 Umi?owani, nie pisz? do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniej?cym od dawna, które mieli?cie od samego pocz?tku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, któr??cie s?yszeli. 8 A jednak pisz? wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, poniewa? ciemno?ci ust?puj?, a ?wieci ju? prawdziwa ?wiat?o??. 9 Kto twierdzi, ?e ?yje w ?wiat?o?ci, a nienawidzi brata swego, dot?d jeszcze jest w ciemno?ci. 10 Kto mi?uje swego brata, ten trwa w ?wiat?o?ci i nie mo?e si? potkn??. 11 Kto za? swojego brata nienawidzi, ?yje w ciemno?ci i dzia?a w ciemno?ci, i nie wie, dok?d d??y, poniewa? ciemno?ci dotkn??y ?lepot? jego oczy. 12 Pisz? do was, dzieci, ?e dost?pujecie odpuszczenia grzechów ze wzgl?du na Jego imi?. 13 Pisz? do was, ojcowie, ?e poznali?cie Tego, który jest od pocz?tku. Pisz? do was, m?odzi, ?e zwyci??yli?cie Z?ego. 14 Napisa?em do was, dzieci, ?e znacie Ojca, napisa?em do was, ojcowie, ?e poznali?cie Tego, który jest od pocz?tku, napisa?em do was, m?odzi, ?e jeste?cie mocni i ?e nauka Bo?a trwa w was, i zwyci??yli?cie Z?ego. 15 Nie mi?ujcie ?wiata ani tego, co jest na ?wiecie! Je?li kto mi?uje ?wiat, nie ma w nim mi?o?ci Ojca. 16 Wszystko bowiem, co jest na ?wiecie, a wi?c: po??dliwo?? cia?a, po??dliwo?? oczu i pycha tego ?ycia nie pochodzi od Ojca, lecz od ?wiata. 17 ?wiat za? przemija, a z nim jego po??dliwo??; kto za? wype?nia wol? Bo??, ten trwa na wieki. 18 Dzieci, jest ju? ostatnia godzina, i tak, jak s?yszeli?cie, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz w?a?nie pojawi?o si? wielu Antychrystów; st?d poznajemy, ?e ju? jest ostatnia godzina. 19 Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to sta?o si? po to, aby wysz?o na jaw, ?e nie wszyscy s? naszego ducha. 20 Wy natomiast macie namaszczenie od ?wi?tego i wszyscy jeste?cie nape?nieni wiedz?. 21 Ja wam nie pisa?em, jakoby?cie nie znali prawdy, lecz ?e j? znacie i ?e ?adna fa?szywa nauka z prawdy nie pochodzi. 22 Któ? za? jest k?amc?, je?li nie ten, kto zaprzecza, ?e Jezus jest Mesjaszem? Ten w?a?nie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. 23 Ka?dy, kto nie uznaje Syna, nie ma te? i Ojca, kto za? uznaje Syna, ten ma i Ojca. 24 Wy za? zachowujecie w sobie to, co s?yszeli?cie od pocz?tku. Je?eli b?dzie trwa?o w was to, co s?yszeli?cie od pocz?tku, to i wy b?dziecie trwa? w Synu i w Ojcu. 25 A obietnic? t?, dan? przez Niego samego, jest ?ycie wieczne. 26 To wszystko napisa?em wam o tych, którzy wprowadzaj? was w b??d. 27 Co do was, to namaszczenie, które otrzymali?cie od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, poniewa? Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest k?amstwem. Tote? trwajcie w nim tak, jak was nauczy?. 28 Teraz w?a?nie trwajcie w Nim, dzieci, aby?my, gdy si? zjawi, mieli w Nim ufno?? i w dniu Jego przyj?cia nie doznali wstydu. 29 Je?eli wiecie, ?e jest sprawiedliwy, to uznajcie równie?, ?e ka?dy, kto post?puje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.

3

1 Popatrzcie, jak? mi?o?ci? obdarzy? nas Ojciec: zostali?my nazwani dzie?mi Bo?ymi: i rzeczywi?cie nimi jeste?my. ?wiat za? dlatego nas nie zna, ?e nie pozna? Jego. 2 Umi?owani, obecnie jeste?my dzie?mi Bo?ymi, ale jeszcze si? nie ujawni?o, czym b?dziemy. Wiemy, ?e gdy si? objawi, b?dziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 3 Ka?dy za?, kto pok?ada w Nim t? nadziej?, u?wi?ca si?, podobnie jak On jest ?wi?ty. 4 Ka?dy, kto grzeszy, dopuszcza si? bezprawia, poniewa? grzech jest bezprawiem. 5 Wiecie, ?e On si? objawi? po to, aby zg?adzi? grzechy, w Nim za? nie ma grzechu. 6 Ka?dy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, ?aden za? z tych, którzy grzesz?, nie widzia? Go ani Go nie pozna?. 7 Dzieci, nie dajcie si? zwodzi? nikomu; kto post?puje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. 8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diab?a, poniewa? diabe? trwa w grzechu od pocz?tku. Syn Bo?y objawi? si? po to, aby zniszczy? dzie?a diab?a. 9 Ka?dy, kto narodzi? si? z Boga, nie grzeszy, gdy? trwa w nim nasienie Bo?e, taki nie mo?e grzeszy?, bo si? narodzi? z Boga. 10 Dzi?ki temu mo?na rozpozna? dzieci Boga i dzieci diab?a: ka?dy, kto post?puje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie mi?uje swego brata. 11 Taka bowiem jest wola Bo?a, któr? objawiono nam od pocz?tku, aby?my si? wzajemnie mi?owali 12 Nie tak, jak Kain, który pochodzi? od Z?ego i zabi? swego brata. A dlaczego go zabi?? Poniewa? czyny jego by?y z?e, brata za? sprawiedliwe. 13 Nie dziwcie si?, bracia, je?li ?wiat was nienawidzi. 14 My wiemy, ?e przeszli?my ze ?mierci do ?ycia, bo mi?ujemy braci, kto za? nie mi?uje, trwa w ?mierci. 15 Ka?dy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójc?, a wiecie, ?e ?aden zabójca nie nosi w sobie ?ycia wiecznego. 16 Po tym poznali?my mi?o??, ?e On odda? za nas ?ycie swoje. My tak?e winni?my odda? ?ycie za braci. 17 Je?liby kto? posiada? maj?tno?? tego ?wiata i widzia?, ?e brat jego cierpi niedostatek, a zamkn?? przed nim swe serce, jak mo?e trwa? w nim mi?o?? Boga? 18 Dzieci, nie mi?ujmy s?owem i j?zykiem, ale czynem i prawd?! 19 Po tym poznamy, ?e jeste?my z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. 20 A je?li nasze serce oskar?a nas, to Bóg jest wi?kszy od naszego serca i zna wszystko. 21 Umi?owani, je?li serce nas nie oskar?a, mamy ufno?? wobec Boga, 22 i o co prosi? b?dziemy, otrzymamy od Niego, poniewa? zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co si? Jemu podoba. 23 Przykazanie za? Jego jest takie, aby?my wierzyli w imi? Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i mi?owali si? wzajemnie tak, jak nam nakaza?. 24 Kto wype?nia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, ?e trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam da?.

4

1 Umi?owani, nie dowierzajcie ka?demu duchowi, ale badajcie duchy, czy s? z Boga, gdy? wielu fa?szywych proroków pojawi?o si? na ?wiecie. 2 Po tym poznajecie Ducha Bo?ego: ka?dy duch, który uznaje, ?e Jezus Chrystus przyszed? w ciele, jest z Boga. 3 Ka?dy za? duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak s?yszeli?cie - nadchodzi i ju? teraz przebywa na ?wiecie. 4 Wy, dzieci, jeste?cie z Boga i zwyci??yli?cie ich, poniewa? wi?kszy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w ?wiecie. 5 Oni s? ze ?wiata, dlatego mówi? tak, jak [mówi] ?wiat, a ?wiat ich s?ucha. 6 My jeste?my z Boga. Ten, który zna Boga, s?ucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie s?ucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fa?szu. 7 Umi?owani, mi?ujmy si? wzajemnie, poniewa? mi?o?? jest z Boga, a ka?dy, kto mi?uje, narodzi? si? z Boga i zna Boga. 8 Kto nie mi?uje, nie zna Boga, bo Bóg jest mi?o?ci?. 9 W tym objawi?a si? mi?o?? Boga ku nam, ?e zes?a? Syna swego Jednorodzonego na ?wiat, aby?my ?ycie mieli dzi?ki Niemu. 10 W tym przejawia si? mi?o??, ?e nie my umi?owali?my Boga, ale ?e On sam nas umi?owa? i pos?a? Syna swojego jako ofiar? przeb?agaln? za nasze grzechy. 11 Umi?owani, je?li Bóg tak nas umi?owa?, to i my winni?my si? wzajemnie mi?owa?. 12 Nikt nigdy Boga nie ogl?da?. Je?eli mi?ujemy si? wzajemnie, Bóg trwa w nas i mi?o?? ku Niemu jest w nas doskona?a. 13 Poznajemy, ?e my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzieli? nam ze swego Ducha. 14 My tak?e widzieli?my i ?wiadczymy, ?e Ojciec zes?a? Syna jako Zbawiciela ?wiata. 15 Je?li kto wyznaje, ?e Jezus jest Synem Bo?ym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. 16 My?my poznali i uwierzyli mi?o?ci, jak? Bóg ma ku nam. Bóg jest mi?o?ci?: kto trwa w mi?o?ci, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 17 Przez to mi?o?? osi?ga w nas kres doskona?o?ci, ?e mamy pe?n? ufno?? na dzie? s?du, poniewa? tak, jak On jest [w niebie], i my jeste?my na tym ?wiecie. 18 W mi?o?ci nie ma l?ku, lecz doskona?a mi?o?? usuwa l?k, poniewa? l?k kojarzy si? z kar?. Ten za?, kto si? l?ka, nie wydoskonali? si? w mi?o?ci. 19 My mi?ujemy [Boga], poniewa? Bóg sam pierwszy nas umi?owa?. 20 Je?liby kto? mówi?: Mi?uj? Boga, a brata swego nienawidzi?, jest k?amc?, albowiem kto nie mi?uje brata swego, którego widzi, nie mo?e mi?owa? Boga, którego nie widzi. 21 Takie za? mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto mi?uje Boga, mi?owa? te? i brata swego.

5

1 Ka?dy, kto wierzy, ?e Jezus jest Mesjaszem, z Boga si? narodzi?, i ka?dy mi?uj?cy Tego, który da? ?ycie, mi?uje równie? tego, który ?ycie od Niego otrzyma?. 2 Po tym poznajemy, ?e mi?ujemy dzieci Bo?e, gdy mi?ujemy Boga i wype?niamy Jego przykazania, 3 albowiem mi?o?? wzgl?dem Boga polega na spe?nianiu Jego przykaza?, a przykazania Jego nie s? ci??kie. 4 Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwyci??a ?wiat; tym w?a?nie zwyci?stwem, które zwyci??y?o ?wiat, jest nasza wiara. 5 A kto zwyci??a ?wiat, je?li nie ten, kto wierzy, ?e Jezus jest Synem Bo?ym? 6 Jezus Chrystus jest tym, który przyszed? przez wod? i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje ?wiadectwo, bo <Duch> jest prawd?. 7 Trzej bowiem daj? ?wiadectwo: 8 Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno si? ??cz?. 9 Je?li przyjmujemy ?wiadectwo ludzi - to ?wiadectwo Bo?e wi?cej znaczy, poniewa? jest to ?wiadectwo Boga, które da? o swoim Synu. 10 Kto wierzy w Syna Bo?ego, ten ma w sobie ?wiadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczyni? Go k?amc?, bo nie uwierzy? ?wiadectwu, jakie Bóg da? o swoim Synu. 11 A ?wiadectwo jest takie: ?e Bóg da? nam ?ycie wieczne, a to ?ycie jest w Jego Synu. 12 Ten, kto ma Syna, ma ?ycie, a kto nie ma Syna Bo?ego, nie ma te? i ?ycia. 13 O tym napisa?em do was, którzy wierzycie w imi? Syna Bo?ego, aby?cie wiedzieli, ?e macie ?ycie wieczne. 14 Ufno??, któr? w Nim pok?adamy, polega na przekonaniu, ?e wys?uchuje On wszystkich naszych pró?b zgodnych z Jego wol?. 15 A je?li wiemy, ?e wys?uchuje wszystkich naszych pró?b, pewni jeste?my równie? posiadania tego, o co?my Go prosili. 16 Je?li kto? spostrze?e, ?e brat pope?nia grzech, który nie sprowadza ?mierci, niech si? modli, a przywróci mu ?ycie, mam na my?li tych, których grzech nie sprowadza ?mierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza ?mier?. W takim wypadku nie polecam, aby si? modlono. 17 Ka?de bezprawie jest grzechem, s? jednak grzechy, które nie sprowadzaj? ?mierci. 18 Wiemy, ?e ka?dy, kto si? narodzi? z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strze?e go, a Z?y go nie dotyka. 19 Wiemy, ?e jeste?my z Boga, ca?y za? ?wiat le?y w mocy Z?ego. 20 Wiemy tak?e, ?e Syn Bo?y przyszed? i obdarzy? nas zdolno?ci? rozumu, aby?my poznawali Prawdziwego. Jeste?my w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On za? jest prawdziwym Bogiem i ?yciem wiecznym. 21 Dzieci, strze?cie si? fa?szywych bogów.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 37 goĹ›ci