2 List ?w. Jana
Pismo ?wi?te - Nowy Testament

 

1 [Ja] prezbiter - do Wybranej Pani i do jej dzieci, które mi?uj? w prawdzie, i nie tylko ja sam, ale tak?e wszyscy, którzy znaj? prawd?, 2 [a mi?uj?] ze wzgl?du na prawd?, jaka w nas trwa i pozostanie z nami na wieki. 3 ?aska, mi?osierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, [niech] b?d? z nami w prawdzie i mi?o?ci! 4 Ucieszy?em si? bardzo, ?e znalaz?em w?ród twych dzieci takie, które post?puj? wed?ug prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymali?my od Ojca. 5 A teraz prosz? ci?, Pani, aby?my si? wzajemnie mi?owali. A pisz?c to - nie g?osz? nowego przykazania, lecz to, które mieli?my od pocz?tku. 6 Mi?o?? za? polega na tym, aby?my post?powali wed?ug Jego przykaza?. Jest to przykazanie, o jakim s?yszeli?cie od pocz?tku, ?e wed?ug niego macie post?powa?. 7 Wielu bowiem pojawi?o si? na ?wiecie zwodzicieli, którzy nie uznaj?, ?e Jezus Chrystus przyszed? w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. 8 Uwa?ajcie na siebie, aby?cie nie utracili tego, co?cie zdobyli prac?, lecz ?eby?cie otrzymali pe?n? zap?at?. 9 Ka?dy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna. 10 Je?li kto? przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, 11 albowiem kto go pozdrawia, staje si? wspó?uczestnikiem jego z?ych czynów. 12 Wiele móg?bym wam napisa?, ale nie chcia?em u?y? karty i atramentu. Lecz mam nadziej?, ?e do was przyb?d? i osobi?cie z wami porozmawiam, aby rado?? nasza by?a pe?na. 13 Dzieci twej Wybranej Siostry ?l? ci pozdrowienia.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 197 goĹ›ci