Eucharystia (Eucharistia)
?ycie Ko?cio?a -


    Chrzest i bierzmowanie prowadz? do Eucharystii Eucharystia jest bowiem szczytem ?ycia chrze?cija?skiego. Nowy katechizm uczy: ?Eucharystia jest sercem i szczytem ?ycia Ko?cio?a, gdy? Chrystus ??czy w niej swój Ko?ció? i wszystkich jego cz?onków ze swoj? ofiar? uwielbienia i dzi?kczynienia, któr? na krzy?u z?o?y? Ojcu raz na zawsze: poprzez t? ofiar? Chrystus wylewa obfite ?aski zbawienia na swoje Cia?o, którym jest Ko?ció?

MSZA ?WI?TA

Na Msz? ?wi?t? gromadzimy si? w ko?ciele lub kaplicy. Ludzie wierz?cy zawsze troszczyli si? o to, aby ich ?wi?tynia by?a pi?kna, godna Chrystusa i Jego Ofiary. Gdy jeste?my zgromadzeni w ko?ciele, wtedy Chrystus obecny jest  w?ród nas. Sam nas o tym zapewni?: ?Gdzie s? dwaj albo trzej zebrani w imi? moje, tam jestem po?ród nich" (Mt 18,20). Przekonali si? o tym ju? aposto?owie zebrani we Wieczerniku, gdy Chrystus zmartwychwsta?y stan?? po?ród nich chocia? drzwi by?y zamkni?te. Pozdrowi? ich, przemówi? do nich i pokaza? im swoje rany. Chcia? przez to tak?e nas pouczy? o tym, ze ile razy gromadzimy si? w imi? Jego, tyle razy jest On obecny w?ród nas, mamy s?ucha? Jego s?ów, rozwa?a? Jego m?k?, ?mier? i zmartwychwstanie.

Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy zosta? wydany, ustanowi? Eucharystyczn? Ofiar? Cia?a i Krwi swojej, aby w niej na ca?e wieki, a? do swego przyj?cia, utrwali? Ofiar? Krzy?a i tak umi?owanej Oblubienicy Ko?cio?owi powierzy? pami?tk? swej M?ki i Zmartwychwstania: sakrament mi?osierdzia, znak jedno?ci, w?ze? mi?o?ci, uczt? paschaln?, w której po?ywamy Chrystusa, w której dusza nape?nia si? ?ask? i otrzymujemy zadatek przysz?ej chwa?y" (KL 47).

Modlitwa przed Msz? i Komuni? ?wi?t?
?w. Tomasza z Akwinu

     Wszechmog?cy, wieczny Bo?e, oto zbli?am si? do naj?wi?tszych tajemnic Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbli?am si? do nich jak chory do lekarza ?ycia, jak nieczysty do ?ród?a mi?osierdzia, jak ?lepy do ?wiat?a wiecznej jasno?ci, jak ubogi i n?dzny do Pana nieba i ziemi.
B?agam Ci?, aby? dzi?ki swej niesko?czonej hojno?ci uleczy? moj? s?abo??, obmy? moje grzechy, roz?wietli? moje mroki, wzbogaci? moje ubóstwo i okry? nago??, abym móg? przyj?? Chleb anio?ów. Króla nad królami i Pana nad panami z tak? czci? i pokor?, skruch? i pobo?no?ci?, z tak? czysto?ci? i w tara, z takim zamiarem i uwag?, jak tego wymaga moje zbawienie. Spraw ?askawie, abym przyj?? nic tylko znak zewn?trzny sakramentu Cia?a i Krwi Pa?skiej, lecz istot? i ca?? moc tego sakramentu. Naj?askawszy Bo?e daj mi tak przyj?? Cia?o Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wzi?? z Maryi Dziewicy, abym móg? by? wcielony w Jego Cia?o mistyczne i zaliczony mi?dzy Jego cz?onki.
Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywa? si? bez zas?ony w oblicze umi?owanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej w?drówki pragn? przyj?? pod postaci? Chleba. Amen.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 57 goĹ›ci