Ma?y katechizm
Modlitewnik - Ma?y katechizm

 

Sk?ad Apostolski
Wyznanie wiary (Credo)
Dziesi?? Przykaza? Bo?ych
Dwa przykazania mi?o?ci
G?ówne prawdy wiary
Siedem sakramentów ?wi?tych
Cztery cnoty g?ówne
Modlitwa Pa?ska
Pozdrowienie anielskie
Ostateczne rzeczy cz?owieka
Siedem grzechów g?ównych
Najprzedniejsze dobre uczynki
Uczynki mi?osierne co do duszy
Uczynki mi?osierne co do cia?a
Pi?? przykaza? ko?cielnych
Siedem darów Ducha ?wi?tego
Dwana?cie owoców Ducha ?wi?tego
Osiem b?ogos?awie?stw
Grzechy wo?aj?ce o pomst? do nieba
Grzechy przeciw Duchowi ?wi?temu
Grzechy cudze
Uczynki mi?osierne co do cia?a
Akt nadziei
Akt mi?o?ci
Akt wiary
Akt ?alu
Sze?? grzechów przeciw Duchowi ?wi?temu
Dziewi?? grzechów przeciw mi?o?ci bli?niego
Warunki Sakramentu Pokuty
Trzy Cnoty Boskie (teolidalne)
Cztery cnoty g?ówne (kardynalne)
Przykazania Ko?cielne

Sk?ad Apostolski
Wierz? w Boga, Ojca wszechmog?cego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który si? pocz?? z Ducha ?wi?tego; narodzi? z Maryji Panny. Um?czon pod ponckim Pi?atem, ukrzy?owan, umar? i pogrzebion. Zst?pi? do piekie?, trzeciego dnia zmartwychwsta?. Wst?pi? na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmog?cego. Stamt?d przyjdzie s?dzi? ?ywych i umar?ych. Wierz? w Ducha ?wi?tego, ?wi?ty Ko?ció? powszechny, ?wi?tych obcowanie, grzechów odpuszczenie, cia?a zmartwychwstanie i ?ywot wieczny. Amen.

Wyznanie wiary (Credo)
Wierz? w jednego Boga, Ojca wszechmog?cego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bo?ego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, ?wiat?o?? ze ?wiat?o?ci, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, wspó?istotny Ojcu, a przez Niego wszystko si? sta?o. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zst?pi? z nieba, i za spraw? Ducha ?wi?tego przyj?? cia?o z Maryi Dziewicy, i sta? si? cz?owiekiem. Ukrzy?owany równie? za nas, pod Poncjuszem Pi?atem zosta? um?czony i pogrzebany. I zmartwychwsta? dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wst?pi? do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale s?dzi? ?ywych i umar?ych, a Królestwu Jego nie b?dzie ko?ca. Wierz? w Ducha ?wi?tego, Pana i O?ywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwa??, który mówi? przez Proroków. Wierz? w jeden, ?wi?ty, powszechny i apostolski Ko?ció?. Wyznaj? jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuj? wskrzeszenia umar?ych i ?ycia wiecznego w przysz?ym ?wiecie. Amen.

Dziesi?? Przykaza? Bo?ych
Jam jest Pan Bóg twój, którym ci? wywiód? z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie b?dziesz mia? bogów cudzych przede mn?.
2. Nie b?dziesz bra? imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pami?taj, aby? dzie? ?wi?ty ?wi?ci?.
4. Czcij ojca swego i matk? swoj?.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzo?ó?.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fa?szywego ?wiadectwa przeciw bli?niemu swemu.
9. Nie po??daj ?ony bli?niego swego.
10. Ani ?adnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania mi?o?ci
1. B?dziesz mi?owa? Pana Boga swego, ca?ym swoim serce, ca?? swoj? dusz? i ca?ym swoim umys?em.
2. B?dziesz mi?owa? swego bli?niego jak siebie samego.

G?ówne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest S?dzi? sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za z?e karze.
3. S? trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Bo?y i Duch ?wi?ty.
4. Syn Bo?y sta? si? cz?owiekiem i umar? za krzy?u dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nie?miertelna.
6. ?aska Bo?a jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem sakramentów ?wi?tych
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Naj?wi?tszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kap?a?stwo.
7. Ma??e?stwo.

Cztery cnoty g?ówne
1. Roztropno??.
2. Sprawiedliwo??.
3. Umiarkowanie.
4. M?stwo.

Modlitwa Pa?ska
Ojcze nasz, który? jest w niebie, ?wi?? si? Imi? Twoje. Przyjd? królestwo Twoje. B?d? wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpu?? nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wód? nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode z?ego. Amen

Pozdrowienie anielskie
Zdrowa? Maryjo, ?aski? pe?na, Pan z tob?; b?ogos?awiona? ty mi?dzy niewiastami i b?ogos?awiony Owoc ?ywota twojego, Jezus. ?wi?ta Maryjo, Matko Bo?a, módl si? za nami grzesznymi, Teraz, i w godzin? ?mierci naszej. Amen

Ostateczne rzeczy cz?owieka
1. ?mier?.
2. S?d Bo?y.
3. Niebo albo piek?o.

Siedem grzechów g?ównych
1. Pycha.
2. Chciwo??.
3. Nieczysto??.
4. Zazdro??.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Najprzedniejsze dobre uczynki
1. Modlitwa.
2. Post.
3. Ja?mu?na.

Uczynki mi?osierne co do duszy
1. Grzesz?cych upomina?.
2. Nieumiej?tnych poucza?.
3. W?tpi?cym dobrze radzi?.
4. Strapionych pociesza?.
5. Krzywdy cierpliwie znosi?.
6. Urazy ch?tnie darowa?.
7. Modli? si? za ?ywych i umar?ych.

Uczynki mi?osierne co do cia?a
1. G?odnych nakarmi?.
2. Spragnionych napoi?.
3. Nagich przyodzia?.
4. Podró?nych w dom przyj??.
5. Wi??niów pociesza?.
6. Chorych nawiedza?.
7. Umar?ych grzeba?.

Pi?? przykaza? ko?cielnych
1. W niedziel? i ?wi?ta we Mszy ?wi?tej nabo?nie uczestniczy?.
2. Przynajmniej raz w roku spowiada? si?.
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komuni? ?wi?t? przyj??.
4. Ustanowione przez Ko?ció? dni ?wi?te ?wi?ci?.
5. Posty nakazane zachowywa?.

Siedem darów Ducha ?wi?tego
1. Dar m?dro?ci. 
2. Dar rozumu. 
3. Dar umiej?tno?ci. 
4. Dar rady. 
5. Dar m?stwa
6. Dar pobo?no?ci
7. Dar boja?ni Bo?ej. 

Dwana?cie owoców Ducha ?wi?tego
1. Mi?o??. 
2. Wesele. 
3. Pokój. 
4. Cierpliwo??. 
5. Uprzejmo??. 
6. Dobro?. 
7. Wspania?omy?lno??. 
8. ?askawo??, 
9. Wierno??. 
10. Skromno??. 
11. Wstrzemi??liwo??. 
12. Czysto??.

Osiem b?ogos?awie?stw
1. B?ogos?awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale?y królestwo niebieskie.
2. B?ogos?awieni, którzy p?acz?, albowiem oni b?d? pocieszeni.
3. B?ogos?awieni cisi, albowiem oni na w?asno?? posi?d? ziemi?.
4. B?ogos?awieni, którzy ?akn? i pragn? sprawiedliwo?ci, albowiem oni b?d? nasyceni.
5. B?ogos?awieni mi?osierni, albowiem oni mi?osierdzia dost?pi?.
6. B?ogos?awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl?da? b?d?.
7. B?ogos?awieni, którzy wprowadzaj? pokój, albowiem oni b?d? nazwani synami Bo?ymi.
8. B?ogos?awieni, którzy cierpi? prze?ladowanie dla sprawiedliwo?ci, albowiem do nich nale?y królestwo niebieskie.

Grzechy wo?aj?ce o pomst? do nieba
1. Rozmy?lne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zap?aty s?ugom i najemnikom.

Grzechy przeciw Duchowi ?wi?temu
1. Grzeszy? licz?c zuchwale na mi?osierdzie Bo?e.
2. Rozpacza? albo w?tpi? w mi?osierdzie Bo?e.
3. Sprzeciwia? si? uznanej prawdzie chrze?cija?skiej.
4. Zazdro?ci? bli?niemu ?aski Bo?ej.
5. Mie? zatwardzia?e serce wobec zbawiennych napomnie?.
6. A? do ?mierci odk?ada? pokut? i nawrócenie.

Grzechy cudze
1. Namawia? kogo? do grzechu.
2. Nakazywa? grzech.
3. Zezwala? na grzech.
4. Pobudza? do grzechu.
5. Pochwala? grzech drugiego.
6. Milcze?, gdy kto? grzeszy.
7. Nie kara? za grzech.
8. Pomaga? do grzechu.
9. Usprawiedliwia? czyj? grzech.

Uczynki mi?osierne co do cia?a
1. G?odnych nakarmi?.
2. Spragnionych napoi?.
3. Nagich przyodzia?.
4. Podró?nych w dom przyj??.
5. Wi??niów pociesza?.
6. Chorych nawiedza?.
7. Umar?ych grzeba?.

Akt nadziei
Ufam Tobie, bo? Ty wierny,
Wszechmog?cy i mi?osierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
?ask? i wieczne zbawienie.

Akt mi?o?ci
Bo?e, cho? Ci? nie pojmuj?,
Jednak nad wszystko mi?uj?,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Bo? Ty dobro niesko?czone.

Akt wiary
Wierz? w Ciebie, Bo?e ?ywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierz?, co? objawi?, Bo?e.
Twe s?owo myli? nie mo?e.

Akt ?alu
Ach, ?a?uje za me z?o?ci
Jedynie dla Twej mi?o?ci.
B?d? mi?o?ci mnie, grzesznemu,
ca?ym sercem skruszonemu.

Sze?? grzechów przeciw Duchowi ?wi?temu
1. Grzeszy? zuchwale w nadziei na mi?osierdzie Bo?e.
2. Rozpacza? lub w?tpi? o lasce i mi?osierdziu Bo?ym.
3. Uznanej prawdzie chrze?cija?skie" si? sprzeciwia?.
4. Bli?niemu ?aski Bo?ej zazdro?ci?. 
5. Na zbawienne upomnienie mie? zatwardzia?e serce. 
6. Pokut? i nawrócenie a? do ?mierci odk?ada?.

Dziewi?? grzechów przeciw mi?o?ci bli?niego
l. Radzi? do grzechu. 
2. Grzech nakazywa?. 
3. Na grzech drugich zezwala?. 
4. Innych do grzechu pobudza?. 
5. Grzech drugich pochwala?. 
6. Na grzech drugich milcze?. 
7. Grzechu nie kara?. 
8. Do grzechu pomaga?. 
9. Grzechu Innych broni?.

Warunki Sakramentu Pokuty
Rachunek sumienia.
?al za grzechy.
Mocne postanowienie poprawy.
Spowied? szczera.
Zado??uczynienie Panu Bogu i bli?niemu.

Trzy Cnoty Boskie (teolidalne)
Wiara,
Nadzieja,
Mi?o??.

Cztery cnoty g?owne (kardynalne)
Roztropno??,
Sprawiedliwo??,
Umiarkowanie,
M?stwo.

Przykazania Ko?cielne
1. W niedziel? i ?wi?ta nakazane uczestniczy? we Mszy ?wi?tej i powstrzyma? si? od prac niekoniecznych
2. Przynajmniej raz w roku przyst?pi? do sakramentu pokuty
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyj?? Komuni? ?wi?t?
4. Zachowywa? nakazane posty i wstrzemi??liwo?? od pokarmów mi?snych, a w okresach pokuty powstrzymywa? si? od udzia?u w zabawach
5. Troszczy? si? o potrzeby wspólnoty Ko?cio?a

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 42 goĹ›ci