ks. Franciszek Blachnicki - biografia
Biografie - Polscy m?czennicy
 

ks. Franciszek Blachnicki Franiszek Blachnicki (ur. 24 marca 1921 w Rybniku, zm. 27 lutego 1987 w Carlsbergu w Niemczech) ? polski ksi?dz katolicki, za?o?yciel Ruchu ?wiat?o-?ycie. Patron wspólnot ?ycia konsekrowanego: ?e?skiej ? Instytutu Niepokalanej Matki Ko?cio?a i m?skiej ? Wspólnoty Chrystusa S?ugi oraz stowarzyszenia kap?a?skiego Unia Kap?anów Chrystusa S?ugi.

Urodzi? si? w wielodzietnej rodzinie Józefa Blachnickiego i Marii z domu Müller. Ojciec by? piel?gniarzem. Do szko?y podstawowej ucz?szcza? w Orzeszu, a potem w Tarnowskich Górach, gdzie przeprowadzi?a si? rodzina Blachnickich. Tam ucz?szcza? do Gimnazjum im. Staszica i w tym czasie aktywnie uczestniczy? w harcerstwie. W 1938 r. zda? matur? i uzyska? ?wiadectwo dojrza?o?ci. Chcia? pracowa? w dyplomacji i dlatego we wrze?niu rozpocz?? s?u?b? wojskow? na Dywizyjnym Kursie Podchor??ych Rezerwy w Katowicach.

W kampanii wrze?niowej 1939 roku uczestniczy? a? do kapitulacji; dosta? si? do niewoli, z której zbieg?. Po powrocie do Tarnowskich Gór rozpocz?? dzia?alno?? konspiracyjn? jako komendant oddzia?u w tym mie?cie. 27 kwietnia 1940 r. uj?ty przez gestapo w Zawicho?cie i aresztowany, zosta? wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przebywa? tam, z nr 1201, przez 14 miesi?cy, z tego przez 9 miesi?cy w karnej kompanii, w bloku 13 oraz przez prawie miesi?c w bunkrze. We wrze?niu 1941 r. przewieziony do wi?zienia ?ledczego w Zabrzu, potem w Katowicach. 30 marca 1942 r. zapad? wyrok skazuj?cy go na kar? ?mierci przez zgilotynowanie za dzia?alno?? konspiracyjn? przeciw Trzeciej Rzeszy. Oczekuj?c w katowickim wi?zieniu na wykonanie wyroku Blachnicki 17 czerwca prze?y? swoje nawrócenie. Wydarzenie to potem wspomina? jako najwa?niejsze w swoim ?yciu.

14 sierpnia 1942, po prawie 5 miesi?cach które sp?dzi? w celi ?mierci, zosta? u?askawiony i kar? ?mierci zamieniono mu na 10 lat ci??kiego wi?zienia po zako?czeniu wojny. Do czasu zako?czenia wojny mia? przebywa? w obozach pracy. Przez nast?pne lata, a? do 17 kwietnia 1945 roku, kiedy zosta? uwolniony przez armi? ameryka?sk? przebywa? w hitlerowskich obozach i wi?zieniach w Raciborzu, Rawiczu, Börgermoor, Zwickau i Lengenfeld (KL Flössenburg).

Po zako?czeniu II wojny ?wiatowej, 20 lipca 1945 wróci? do Tarnowskich Gór i 6 sierpnia wst?pi? do ?l?skiego Seminarium Duchownego w Krakowie i 25 czerwca 1950 roku otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie. Jako wikary pracowa? w parafiach w Tychach, a nast?pnie w ?aziskach Górnych, Rydu?towach, Cieszynie i Bieruniu Starym. Po raz pierwszy w roku 1954 odby?y si? rekolekcje Oazy Dzieci Bo?ych, by?a to metoda rekolekcji zamkni?tych.

W latach 1954-1956, w okresie wysiedlenia biskupów ?l?skich uczestniczy? w pracach tajnej Kurii w Katowicach. W pa?dzierniku 1956 r. uczestniczy? w organizowaniu powrotu biskupów do diecezji, a potem dzia?a? w Referacie Duszpasterskim Kurii diecezjalnej w Katowicach oraz w redakcji tygodnika "Go?? Niedzielny".

W roku 1957 zorganizowa? i prowadzi? spo?eczn? inicjatyw? przeciwalkoholow? pod nazw? Krucjata Wstrzemi??liwo?ci. W abstynenck? dzia?alno?? Krucjaty Wstrzemi??liwo?ci zaanga?owanych by?o blisko tysi?c kap?anów katolickich i ponad 100 tysi?cy ?wieckich. Ówczesne w?adze nie chcia?y tolerowa? tego typu dzia?alno?ci i 29 sierpnia 1960 roku centrum w Katowicach zosta?o zlikwidowane. W odpowiedzi ks. Blachnicki napisa? Memoria? w sprawie likwidacji Krucjaty Wstrzemi??liwo?ci rozes?any do centralnych w?adz pa?stwowych i ko?cielnych oraz mediów. W memoriale krytykowa? prze?ladowanie Ko?cio?a katolickiego w Polsce i sugerowa?, ?e likwiduj?c Krucjat? pa?stwo wyst?puje przeciwko narodowi. W marcu 1961 roku ks. Blachnicki zosta? aresztowany pod zarzutem wydawania nielegalnych druków i "rozpowszechniania fa?szywych wiadomo?ci o rzekomym prze?ladowaniu Ko?cio?a w Polsce" i sp?dzi? w areszcie w Katowicach ponad 4 miesi?ce (w tym samym, w którym podczas okupacji prze?y? swoje nawrócenie). Zosta? skazany na 13 miesi?cy wi?zienia z zawieszeniem na 3 lata.

W pa?dzierniku 1961 roku ks. Blachnicki rozpocz?? studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1964-72 kontynuowa? na KUL-u prac? dydaktyczno-naukow? publikuj?c ok. 100 prac naukowych i popularnych. Z uczelni odszed? po niezatwierdzeniu przez w?adze jego rozprawy habilitacyjnej. Nale?a? te? do organizatorów Instytutu Teologii Pastoralnej. Lata 1964-1980 sta?y si? dla ks. Blachnickiego okresem o?ywionej dzia?alno?ci w ramach odnowy po II Soborze Watyka?skim. W roku 1967 ks. Franciszek Blachnicki zosta? Krajowym Duszpasterzem S?u?by Liturgicznej i w tym czasie stworzy? w?asn? koncepcj? s?u?by liturgicznej. Od roku 1963 zacz?? dzia?a? tzw. ruch oazowy, z którego z czasem rozwin?? si? Ruch ?wiat?o-?ycie. By?a to metoda 15-dniowych rekolekcji dla ró?nych grup m?odzie?y, doros?ych i ca?ych rodzin.

Nowe inicjatywy ks. Blachnickiego:

Krucjata Wyzwolenia Cz?owieka ? ruch trze?wo?ciowy 
Plan Wielkiej Ewangelizacji (1979) 
Niezale?na Chrze?cija?ska S?u?ba Spo?eczna (1980-1981) 
Og?oszenie stanu wojennego w Polsce zasta?o ks. Franciszka Blachnickiego w Rzymie. Nie móg? wróci? do Polski, gdy? by? poszukiwany listem go?czym, a ?ledztwo z tego okresu formalnie zako?czono dopiero w roku 1992. Od 1982 roku zamieszka? w o?rodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN. Powsta?o Mi?dzynarodowe Centrum Ewangelizacji ?wiat?o-?ycie, w którym dzia?a?. W czerwcu 1982 r. za?o?y? Chrze?cija?sk? S?u?b? Wyzwolenia Narodów ? dla narodów Europy Wschodniej walcz?cych o wyzwolenie z totalitaryzmu.

Zmar? nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 r. Jego zagatkowa ?mier? budzi wiele w?tpliwo?ci. Wyniki ?ledztwa prowadzonego przez IPN w latach 2001-2005 pokaza?y, ?e ks. Blachnicki by? inwigilowany przez SB za po?rednictwem jego najbli?szych wspó?pracowników, i ?e zmar? na skutek otrucia. 9 grudnia 1995 rozpocz?? si? proces beatyfikacyjny S?ugi Bo?ego ks. Franciszka Blachnickiego, 1 kwietnia 2000 r. jego szcz?tki zosta?y przeniesione do Kro?cienka i z?o?one w ko?ciele pw. Dobrego Pasterza w jego dolnej kaplicy.  Po?miertnie zosta? odznaczony 17 lutego 1994 roku Krzy?em Komandorskim Orderu Polonia Restituta, a 5 maja 1995 roku Krzy?em O?wi?cimskim.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 43 goĹ›ci