ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Dokumenty Kościoła - Część trzecia (1691-2557) ŻYCIE W CHRYSTUSIE
 

[CZĘŚĆ III]

KATECHIZM

KOŚCIOŁA

KATOLICKIEGO

Część trzecia

ŻYCIE W CHRYSTUSIE

1691 "Chrześcijaninie! Poznaj swoją godność. Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia i już do nich nie wracaj. Pomnij, do jakiej należysz Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że 790 zostałeś wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego"1Św. Leon Wielki, Sermones, 21, 2-3: PL 54, 192 A..

1692 Symbol wiary ukazał wielkość darów Bożych danych człowiekowi w dziele jego stworzenia oraz w jeszcze większym stopniu przez odkupienie i uświęcenie. Tego, co wyznaje wiara, udzielają sakramenty: przez "sakramenty sprawiające odrodzenie" chrześcijanie stali się "dziećmi Bożymi" (J 1, 12; 1 J 3, 1), "uczestnikami Boskiej natury" (2 P 1, 4). Chrześcijanie, poznając w wierze swoją nową godność, są wezwani, by od tej chwili żyć "w sposób godny Ewangelii Chrystusowej" (Flp 1, 27). Przez sakramenty i modlitwę otrzymują oni łaskę Chrystusa i dary Jego Ducha, które ich uzdalniają do nowego życia.

1693 Jezus Chrystus zawsze czynił to, co podobało się Ojcu2Por. J 8, 29.. Zawsze żył w doskonałej komunii z Nim. Podobnie Jego uczniowie są wezwani do życia przed obliczem Ojca, "który widzi w ukryciu"3Por. Mt 6, 6., by stać się doskonałymi, "jak doskonały jest Ojciec... niebieski" (Mt 5, 48).

1694 Chrześcijanie, wszczepieni w ciało Chrystusa przez chrzest4Por. Rz 6, 5., "umarli dla 1267 grzechu, żyją zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie" (Rz 6,11), uczestnicząc w ten sposób w życiu Zmartwychwstałego5Por. Kol 2, 12.. Idąc za Chrystusem i w zjednoczeniu z Nim6Por. J 15, 5., chrześcijanie mogą być "naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępować drogą miłości" (Ef 5,1), dostosowując swoje myśli, słowa i czyny do dążeń, które są "w Chrystusie Jezusie" (Flp 2, 5), i idąc za Jego przykładem7Por. J 13, 12-16..

1695 Chrześcijanie, "usprawiedliwieni w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego" (1 Kor 6, 11), "uświęceni... i powołani do świętości" (1 Kor 1, 2), stali się "świątynią Ducha Świętego"8Por. 1 Kor 6, 19.. "Duch Syna" uczy ich modlić się do Ojca9Por. Ga 4, 6., a stawszy się ich życiem, pobudza ich do działania10Por. Ga 5, 25., by przez czynną miłość przynosili "owoce ducha" (Ga 5, 22). Duch Święty, uzdrawiając rany grzechu, odnawia nas w naszym myśleniu11Por. Ef 4, 23.; oświeca nas i umacnia, byśmy żyli jak "dzieci światłości" (Ef 5, 8) w "prawości i sprawiedliwości, i prawdzie" (Ef 5, 9).

1696 Droga Chrystusa "prowadzi do życia", droga przeciwna "prowadzi do 1970 zguby" (Mt 7, 13)12Por. Pwt 30,15-20.. Przypowieść ewangeliczna o dwóch drogach jest zawsze obecna w katechezie Kościoła. Wskazuje ona na znaczenie decyzji moralnych dla naszego zbawienia. "Są dwie drogi: jedna - droga życia, a druga - śmierci; zachodzi jednak między nimi zasadnicza różnica"13Didache, 1, 1..

1697 Katecheza powinna wyrażać w sposób bardzo jasny radość i wymagania drogi Chrystusa14Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 29.. Katecheza "nowego życia" (Rz 6, 4) w Chrystusie będzie:

- katechezą Ducha Świętego, 737-741 wewnętrznego nauczyciela życia według Chrystusa, słodkiego gościa i przyjaciela, który to życie pobudza, prowadzi, oczyszcza i umacnia;

- katechezą łaski, 1987-1995 ponieważ przez łaskę jesteśmy zbawieni i dzięki niej

nasze uczynki mogą przynieść owoce na życie wieczne;

- katechezą błogosławieństw, 1716-1719 ponieważ droga Chrystusa jest streszczona

w błogosławieństwach, jedynej drodze do szczęścia wiecznego, którego pragnie serce człowieka;

- katechezą o grzechu i przebaczeniu, 1846-1848 ponieważ człowiek bez uznania się

za grzesznika nie może poznać prawdy o samym sobie, która jest warunkiem właściwego postępowania, a bez daru przebaczenia nie mógłby tej prawdy przyjąć;

- katechezą o ludzkich cnotach, 1803-1811 która pozwala zachwycić się pięknem i wzbudzić upodobanie do prawych dyspozycji do dobra;

- katechezą o chrześcijańskich 182-1829 cnotach wiary, nadziei i miłości, która czerpie inspirację z przykładu świętych;

- katechezą o 2067 podwójnym przykazaniu miłości, rozwiniętym w Dekalogu;

- katechezą eklezjalną, 946-953 ponieważ dzięki wielorakiej wymianie "dóbr duchowych" w "komunii świętych" życie chrześcijańskie może wzrastać, rozwijać się i być przekazywane.

1698 Pierwszym i 426 ostatecznym odniesieniem tej katechezy będzie zawsze sam Jezus Chrystus, który jest "drogą i prawdą, i życiem" (J 14, 6). Wierni Chrystusa, wpatrując się w Niego w wierze, mogą mieć nadzieję, że On sam urzeczywistni w nich swoje obietnice i że miłując Go tą miłością, którą On ich umiłował, dokonają dzieł na miarę ich godności:

 

Proszę cię, abyś pamiętał, że nasz Pan Jezus Chrystus jest rzeczywiście twoją Głową, ty zaś jednym z Jego członków. Chrystus należy do ciebie, tak jak głowa należy do ciała. Cokolwiek jest Jego, jest zarazem twoje: duch, serce, ciało, dusza, wszystkie władze i umiejętności. Masz posługiwać się nimi, jak gdyby były twoje, po to, abyś Panu służył, chwalił Go, miłował i wysławiał. Ty zaś należysz do Niego, jak ciało należy do głowy. Dlatego i On pragnie posługiwać się wszystkimi twymi władzami jak swoimi, by służyć Ojcu i Jego wielbić15Św. Jan Eudes, Tractatus de admirabili corde Iesu, 1, 5..

 

Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus (Flp 1, 21).

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 171 gości