Kap?a?stwo (Sacri Ordines)
?ycie Ko?cio?a -


     Przy wyliczaniu sakramentów, szóste miejsce zajmuje: kap?a?stwo, które w dokumentach ko?cielnych nazywa si? sakramentem ?wi?ce?. Nazwa ta obejmuje ?wi?cenia diakonów, prezbiterów i biskupów. Tworz? oni tzw. hierarchi? ko?cieln?.
Spo?ród swoich uczniów Pan Jezus wybra? dwunastu aposto?ów i przygotowywa? ich specjalnie do tego, aby po Jego odej?ciu dalej prowadzili na ziemi Jego zbawcze dzie?o. Kap?anami uczyni? ich we Wieczerniku, gdy po ustanowieniu Eucharystii (czyli po pierwszej Mszy ?wi?tej) powiedzia? do nich: ?To czy?cie na moj? pami?tk?" (?k 22,19; 1 Kor 11,24).
Przed wniebowst?pieniem zleci? im wielkie zadanie: ?Id?cie i nauczajcie wszystkie narody udzielaj?c im chrztu w imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego: ucz?c je zachowywa? wszystko, co wam przykaza?em.
A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, a? do sko?czenia ?wiata" (Mt 28,19-20).
W?adz? kap?a?sk? przekazywali aposto?owie, a potem ich nast?pcy, biskupi, przez w?o?enie r?k i modlitw? (1 Tm 4,14; Dz 6, 6), która dostosowana jest do ?wi?ce? biskupa, prezbitera i diakona.

Modlitwa o powo?ania kap?a?skie

Panie Jezu Chryste, Boski Pasterzu, który powo?a?e? Aposto?ów, aby ich uczyni? ?owcami dusz, poci?gnij ku sobie gor?ce i szlachetne umys?y m?odych ludzi i uczy? ich swoimi na?ladowcami i s?ugami. Spraw, aby odpowiadaj?c na Twoje wo?anie, przed?u?ali tu na ziemi Twoj? misj?, budowali Twój Ko?ció? i byli ?wiat?o?ci? dla ?wiata.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 45 goĹ›ci