Jezu Ufam Tobie
Bo?e Mi?osierdzie - Jezu Ufam Tobie

 

 

 ?wi?tynia Opaczno?ci Bo?ej - ?agiewniki
 Akt oddania si? Bo?enu Mi?osierdziu
 Historia obrazu Jezusa Mi?osiernego

Obraz "Jezu ufam Tobie"

Obraz ?Jezu ufam TobieObraz "Jezu ufam Tobie" zosta? namalowany po raz pierwszy w historii Ko?cio?a na wyra?ne ??danie Jezusa, który przekaza? je Siostrze Faustynie 22 lutego 1931 r. w P?ocku.

Oto, co na ten temat napisa?a Siostra Faustyna: Wieczorem, kiedy by?am w celi, ujrza?am Pana Jezusa ubranego w szacie bia?ej. Jedna r?ka wzniesiona do b?ogos?awie?stwa, druga dotyka?a szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodzi?y dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywa?am si? w Pana, dusza moja by?a przej?ta boja?ni?, ale i rado?ci? wielk?.
Po chwili powiedzia? mi Jezus: wymaluj obraz wed?ug tego rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie. Pragn?, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na ca?ym ?wiecie
(Dz 44).

Obraz przedstawia wi?c zmartwychwsta?ego Zbawiciela, który przynosi ludziom pokój przez odpuszczenie grzechów, za cen? swej m?ki i ?mierci krzy?owej. Promienie krwi i wody, p?yn?ce z przebitego w?óczni? Serca (niewidocznego na obrazie) oraz blizny po ranach ukrzy?owania przywo?uj? wydarzenia z Wielkiego Pi?tku (por. J 19,17-18; 33-37). Obraz Jezusa Mi?osiernego ??czy wi?c w sobie te dwa ewangeliczne wydarzenia, które najpe?niej mówi? o mi?o?ci Boga do cz?owieka.

Tre?? tego obrazu bardzo ?ci?le wi??e si? z liturgi? II Niedzieli Wielkanocnej. Ko?ció? czyta w tym dniu Ewangeli? wed?ug ?w. Jana o ukazaniu si? zmartwychwsta?ego Chrystusa w Wieczerniku i ustanowieniu sakramentu pokuty (por.20,19-29).

Charakterystyczne dla tego wizerunku Chrystusa s? dwa promienie. Jezus, zapytany o ich znaczenie, wyja?ni? Blady promie? oznacza wod?, która usprawiedliwia dusz?, czerwony promie? oznacza krew, która jest ?yciem dusz [...]. Szcz??liwy, kto w ich cieniu ?y? b?dzie, bo nie dosi?gnie go sprawiedliwa r?ka Boga (Dz 299). Oczyszcza dusz? sakrament chrztu i pokuty, a karmi je najobficiej Eucharystia - wi?c te dwa promienie oznaczaj? sakramenty i wszelkie ?aski Ducha ?wi?tego, którego biblijnym symbolem jest woda, oraz nowe przymierze Boga z cz?owiekiem zawarte we krwi Chrystusa.

Obraz nie tylko przedstawia Mi?osierdzie Bo?e ale pe?ni równie? rol? znaku, który ma przypomina? o obowi?zku chrze?cija?skiej ufno?ci wzgl?dem Boga i czynne] mi?o?ci w stosunku do bli?nich.

W opisie obrazu - z woli Chrystusa - s? umieszczone s?owa: Jezu ufam Tobie! Obraz ten - powiedzia? tak?e Pan Jezus - ma przypomina? ??dania mojego mi?osierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomo?e bez uczynków (Dz 742).

Do tak rozumianego kultu obrazu, polegaj?cego na postawie chrze?cija?skiej ufno?ci i mi?osierdzia, Jezus przywi?za? specjalne obietnice: wiecznego zbawienia, du?ych post?pów na drodze chrze?cija?skiej doskona?o?ci, ?ask? szcz??liwej ?mierci i wszelkie inne ?aski, o które z ufno?ci? ludzie prosi? Go b?d?. Obiecuj?, ?e dusza, która czci? b?dzie ten obraz, nie zginie. Obiecuj? tak?e, ju? tu na ziemi zwyci?stwo nad nieprzyjació?mi, a szczególnie w godzin? ?mierci. Ja sam broni? j? b?d? jako swej chwa?y (Dz 48).
Przez obraz ten udziela? b?d? wiele ?ask dla dusz, a przeto niech ma przyst?p wszelka dusza do niego
(Dz 570)

Jezu ufam Tobie

Odpust zupe?ny za Koronk?
do Mi?osierdzia Bo?ego

Od stycznia 2002 r. za pobo?ne odmówienie Koronki do Mi?osierdzia Bo?ego mo?na w ca?ej Polsce uzyska? odpust zupe?ny.
Penitencjaria Apostolska 12 stycznia 2002 r. wyda?a akt, w którym udziela pod zwyk?ymi warunkami odpustu ka?demu wiernemu, który "pobo?nie odmówi Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego w ko?ciele lub kaplicy wobec Naj?wi?tszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub te? przechowywanego w tabernakulum".
Dekret dotyczy ca?ego terytorium Polski. Warunki to:

sakramentalna spowied?,
Komunia ?w.,
modlitwa w intencjach Ojca ?wi?tego

Ca?kowita wolno?? od przywi?zania do jakiegokolwiek grzechu.
Je?eli za? ci wierni z powodu choroby (lub innej s?usznej racji) nie b?d? mogli wyj?? z domu, ale odmówi? Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego z ufno?ci? i z pragnieniem mi?osierdzia dla siebie oraz gotowo?ci? okazania go innym, to pod zwyk?ymi warunkami równie? zyskuj? odpust zupe?ny.
Zezwolenie to odpowied? na pro?b? wyra?on? przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski i przewodnicz?cego Konferencji Episkopatu, wyst?puj?cego w imieniu biskupów polskich zebranych na 315. Zebraniu Plenarnym w Cz?stochowie w dniach 29-30 listopada 2001 r.
W archidiecezji krakowskiej mo?na uzyska? odpust zupe?ny za pobo?ne odmówienie koronki ju? od 26 maja 2001 r. Z pro?b? o to zwróci? si? w ub. r. kard. Franciszek Macharski. W archidiecezji krakowskiej mog? go otrzyma? - równie? pod zwyk?ymi warunkami - tak?e osoby, które modl? si? Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego we wspólnocie, której przewodniczy arcybiskup krakowski albo kap?an przez niego delegowany, a tak?e chorzy i inni wierni, którzy modl? si? za po?rednictwem radia lub telewizji.

 

Komentarze   

 
0 #108 Henrykk 2016-03-28 19:01
Cytować
 
 
-1 #107 Krzysztof Kamil Geba 2016-02-16 04:41
Jezu ufam tobie miej zawsze mnie I cala ma rodzine w opiece alleluia w moim sercu mieszka krol a jego flaga radosc jest! Ten Sam obraz mam na swym obrazku z komuni swietej.
Cytować
 
 
-1 #106 Kasia 2016-02-15 09:22
Panie Jezu powierzam Ci moje dzieci Oliwi? , Miko?aja i Jakuba
Cytować
 
 
-4 #105 Ania 2016-02-14 11:52
Cytować
 
 
-1 #104 benia 2016-02-10 14:53
Panie prosz? dodaj mi si?y do codzienno?ci przemieniaj to co chore w naszej rodzinie JEZU UFAM TOBIE
Cytować
 
 
-3 #103 Anna 2016-02-05 02:34
Jezu ufam Tobie, uwolnij mnie od mysli o duchach i demonach i strachu przed nimi. Pozwol mi sie nie bac i spac spokojnie, normalnie funkcjonowac. Chron mnie od szatana i wszelkich jego pokus, zeby sie do mnie nie zblizal. Pozwol mi wybaczyc winy ludziom, ktorzy mnie krzywdzili. Pozwol mi byc silnym czlowiekiem, wolnym od gniewu i strachu. Powierzam Ci swoja rodzine pod opieke i prosze o zdrowie. A dla siebie prosze o racjonalne myslenie i calkowite zaufanie do Ciebie
Cytować
 
 
-2 #102 benia 2016-02-02 12:38
Panie TY wszystko o mnie wiesz znasz moje s?abo?ci trudno?ci zamartwianie si? chc? Ci to wszystko odda? i prosi? TROSZCZ SI? TY JEZU JEZU UFAM TOBIE B?D? UWIELBIONY PANIE
Cytować
 
 
-2 #101 Dorota 2016-02-01 13:28
Cytować
 
 
+1 #100 matka 2016-01-27 05:08
Jezu b?agam Ci? zmie? serce i rozum mojego syna, spraw aby sta? si? dobrym ojcem, synem wnukiem, aby w jego sercu zago?ci?a mi?o?? i ?yczliwo?? dla drugiego cz?owieka. Jezu prosz? ratuj mojego syna od wszelkiego z?a, Ufam Tobie panie
Cytować
 
 
-1 #99 marek 2016-01-23 04:39
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 53 goĹ›ci