Jezu Ufam Tobie
Bo?e Mi?osierdzie - Jezu Ufam Tobie

 

 

 ?wi?tynia Opaczno?ci Bo?ej - ?agiewniki
 Akt oddania si? Bo?enu Mi?osierdziu
 Historia obrazu Jezusa Mi?osiernego

Obraz "Jezu ufam Tobie"

Obraz ?Jezu ufam TobieObraz "Jezu ufam Tobie" zosta? namalowany po raz pierwszy w historii Ko?cio?a na wyra?ne ??danie Jezusa, który przekaza? je Siostrze Faustynie 22 lutego 1931 r. w P?ocku.

Oto, co na ten temat napisa?a Siostra Faustyna: Wieczorem, kiedy by?am w celi, ujrza?am Pana Jezusa ubranego w szacie bia?ej. Jedna r?ka wzniesiona do b?ogos?awie?stwa, druga dotyka?a szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodzi?y dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywa?am si? w Pana, dusza moja by?a przej?ta boja?ni?, ale i rado?ci? wielk?.
Po chwili powiedzia? mi Jezus: wymaluj obraz wed?ug tego rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie. Pragn?, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na ca?ym ?wiecie
(Dz 44).

Obraz przedstawia wi?c zmartwychwsta?ego Zbawiciela, który przynosi ludziom pokój przez odpuszczenie grzechów, za cen? swej m?ki i ?mierci krzy?owej. Promienie krwi i wody, p?yn?ce z przebitego w?óczni? Serca (niewidocznego na obrazie) oraz blizny po ranach ukrzy?owania przywo?uj? wydarzenia z Wielkiego Pi?tku (por. J 19,17-18; 33-37). Obraz Jezusa Mi?osiernego ??czy wi?c w sobie te dwa ewangeliczne wydarzenia, które najpe?niej mówi? o mi?o?ci Boga do cz?owieka.

Tre?? tego obrazu bardzo ?ci?le wi??e si? z liturgi? II Niedzieli Wielkanocnej. Ko?ció? czyta w tym dniu Ewangeli? wed?ug ?w. Jana o ukazaniu si? zmartwychwsta?ego Chrystusa w Wieczerniku i ustanowieniu sakramentu pokuty (por.20,19-29).

Charakterystyczne dla tego wizerunku Chrystusa s? dwa promienie. Jezus, zapytany o ich znaczenie, wyja?ni? Blady promie? oznacza wod?, która usprawiedliwia dusz?, czerwony promie? oznacza krew, która jest ?yciem dusz [...]. Szcz??liwy, kto w ich cieniu ?y? b?dzie, bo nie dosi?gnie go sprawiedliwa r?ka Boga (Dz 299). Oczyszcza dusz? sakrament chrztu i pokuty, a karmi je najobficiej Eucharystia - wi?c te dwa promienie oznaczaj? sakramenty i wszelkie ?aski Ducha ?wi?tego, którego biblijnym symbolem jest woda, oraz nowe przymierze Boga z cz?owiekiem zawarte we krwi Chrystusa.

Obraz nie tylko przedstawia Mi?osierdzie Bo?e ale pe?ni równie? rol? znaku, który ma przypomina? o obowi?zku chrze?cija?skiej ufno?ci wzgl?dem Boga i czynne] mi?o?ci w stosunku do bli?nich.

W opisie obrazu - z woli Chrystusa - s? umieszczone s?owa: Jezu ufam Tobie! Obraz ten - powiedzia? tak?e Pan Jezus - ma przypomina? ??dania mojego mi?osierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomo?e bez uczynków (Dz 742).

Do tak rozumianego kultu obrazu, polegaj?cego na postawie chrze?cija?skiej ufno?ci i mi?osierdzia, Jezus przywi?za? specjalne obietnice: wiecznego zbawienia, du?ych post?pów na drodze chrze?cija?skiej doskona?o?ci, ?ask? szcz??liwej ?mierci i wszelkie inne ?aski, o które z ufno?ci? ludzie prosi? Go b?d?. Obiecuj?, ?e dusza, która czci? b?dzie ten obraz, nie zginie. Obiecuj? tak?e, ju? tu na ziemi zwyci?stwo nad nieprzyjació?mi, a szczególnie w godzin? ?mierci. Ja sam broni? j? b?d? jako swej chwa?y (Dz 48).
Przez obraz ten udziela? b?d? wiele ?ask dla dusz, a przeto niech ma przyst?p wszelka dusza do niego
(Dz 570)

Jezu ufam Tobie

Odpust zupe?ny za Koronk?
do Mi?osierdzia Bo?ego

Od stycznia 2002 r. za pobo?ne odmówienie Koronki do Mi?osierdzia Bo?ego mo?na w ca?ej Polsce uzyska? odpust zupe?ny.
Penitencjaria Apostolska 12 stycznia 2002 r. wyda?a akt, w którym udziela pod zwyk?ymi warunkami odpustu ka?demu wiernemu, który "pobo?nie odmówi Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego w ko?ciele lub kaplicy wobec Naj?wi?tszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub te? przechowywanego w tabernakulum".
Dekret dotyczy ca?ego terytorium Polski. Warunki to:

sakramentalna spowied?,
Komunia ?w.,
modlitwa w intencjach Ojca ?wi?tego

Ca?kowita wolno?? od przywi?zania do jakiegokolwiek grzechu.
Je?eli za? ci wierni z powodu choroby (lub innej s?usznej racji) nie b?d? mogli wyj?? z domu, ale odmówi? Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego z ufno?ci? i z pragnieniem mi?osierdzia dla siebie oraz gotowo?ci? okazania go innym, to pod zwyk?ymi warunkami równie? zyskuj? odpust zupe?ny.
Zezwolenie to odpowied? na pro?b? wyra?on? przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski i przewodnicz?cego Konferencji Episkopatu, wyst?puj?cego w imieniu biskupów polskich zebranych na 315. Zebraniu Plenarnym w Cz?stochowie w dniach 29-30 listopada 2001 r.
W archidiecezji krakowskiej mo?na uzyska? odpust zupe?ny za pobo?ne odmówienie koronki ju? od 26 maja 2001 r. Z pro?b? o to zwróci? si? w ub. r. kard. Franciszek Macharski. W archidiecezji krakowskiej mog? go otrzyma? - równie? pod zwyk?ymi warunkami - tak?e osoby, które modl? si? Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego we wspólnocie, której przewodniczy arcybiskup krakowski albo kap?an przez niego delegowany, a tak?e chorzy i inni wierni, którzy modl? si? za po?rednictwem radia lub telewizji.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 44 goĹ›ci