Wybrane słowa Jezusa Chrystusa do błogosławionej siostry Marii Faustyny
Boże Miłosierdzie - Dzienniczek Siostry Faustyny

 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

(w oparciu o "Dzienniczek - Miłosierdzie Boże w duszy mojej". Błogosławiona s. M. Faustyna Kowalska.)

 • Miłość moja nikogo nie zawodzi.
 • Jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego.
 • Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały.
 • Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.
 • Nie lękaj się, ja jestem z tobą.
 • Umacniaj się do walki.
 • Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała moje serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać moją mękę. Wzywaj mojego miłosierdzia dla grzeszników, pragnę ich zbawienia. Kiedy odmówisz tę modlitwę za jakiego grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia. Modlitwa ta jest następująca: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas - ufam Tobie.
 • Te dwa promienie oznaczają krew i wodę- blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz... Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.
 • Proś wiernego sługę mojego, żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu moim, że kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
 • Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego.
 • O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem, nie dowierza dobroci mojej. I szatani wielbią sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją.
 • Raduje się serce moje tym tytułem miłosierdzia.
 • Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem.
 • Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej.
 • Modlitwa duszy pokornej i miłującej rozbraja zagniewanie Ojca mojego i ściąga błogosławieństwo Boże.
 • Spojrzenie moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie z krzyża.
 • Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie.
 • Pragnę, ażeby było w was więcej wiary w obecnych chwilach. 
   
 • Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi.
 • [Bóg przyobiecał wielką łaskę] - szczególnie tobie i wszystkim, którzy głosić będą o tym wielkim miłosierdziu moim. Ja sam bronić ich będę w godzinę śmierci, jako swej chwały, i chociażby grzechy dusz czarne były jak noc, kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia mojego, oddaje mi największą chwałę i jest zaszczytem męki mojej. Kiedy dusza wysławia moją dobroć, wtenczas szatan drży przed nią i ucieka na samo dno piekła.
 • Duszom, które uciekać się będą do mojego miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego.
 • Wspomnijcie na mękę moją i jeżeli nie wierzycie słowom moim, wierzcie przynajmniej ranom moim.
 • Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu dostąpi go.
 • Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw, odmówisz jedno "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo", i "Wierzę w Boga", następnie na paciorkach "Ojcze nasz" mówić będziesz następujące słowa: "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego"; na paciorkach "Zdrowaś Maryjo" będziesz odmawiać następujące słowa: "Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego". Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: "Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem".
 • O, gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości.
 • Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu.
 • Dziecię moje, jeszcze parę kropel w kielichu, już niedługo.
 • Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka mojego.
 • Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić.
 • Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie.
 • Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie.
 • Módl się za kapłanów, szczególnie w tym czasie żniw.
 • Tak, córko moja, cokolwiek czynisz bliźniemu - mnie czynisz.
 • Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego.
 • Palą mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O, jaki mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. 
   
 • Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze.
 • Najboleśniej ranią mnie grzechy nieufności.
 • Rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do mej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu swoim. Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej...
 • Na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam im czas miłosierdzia, ale biada im, jeżeli nie poznają czasu nawiedzenia mego.
 • Milcz, kiedy prawdy twojej uznać nie chcą, bo wtenczas wymowniej mówisz.
 • Rozważ, córko moja, co ty czynisz dla ich zbawienia.
 • Mów światu całemu o moim miłosierdziu.
 • Córko moja, bądź zawsze dzieckiem wobec zastępców moich, bo inaczej nie będziesz korzystać z łask moich, które przez nich zsyłam na ciebie.
 • Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią staranie.
 • Czyń, co jest w twej mocy, a o resztę nie troszcz się; trudności te wykazują, że dzieło moim jest.
 • Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu.
 • W trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek; w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją...
 • Pragnę, aby wzrok twej duszy zawsze był utkwiony w moją świętą wolę.
 • Tak mieszkam w sercu twoim, jako mnie widzisz w tym kielichu.

  Pokornej duszy hojniej się daje - więcej, aniżeli ona sama prosi.
 • Wiedz o tym, córko moja, że kiedy przychodzę w Komunii św. do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale dusze nawet nie zwracają uwagi na mnie, pozostawiają mnie samego, a zajmują się czym innym. O, jak mi smutno, że dusze nie poznały Miłości. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym.
 • O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do mnie, mów o moim wielkim miłosierdziu.
 • Utrata każdej duszy pogrąża mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza mi jest modlitwa - to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych; wiedz, córko moja, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana.
 • Pisz, mów o miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia (przyp. W sakramencie pokuty); tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone - nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno.
 • Szczerość twa wobec spowiednika niech będzie jak największa.
 • Dlatego nic nie zyskał szatan z kuszenia ciebie, żeś nie weszła z nim w rozmowę.
 • Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.
 • Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do mojego litościwego serca, one mają pierwszeństwo do mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny.
 • Pierwsze - nie walcz sama z pokusą, ale natychmiast odsłoń ją spowiednikowi, a wtenczas pokusa straci całą swą siłę; drugie - w tych doświadczeniach nie trać pokoju, przeżywaj moją obecność, proś o pomoc Matkę moją i świętych; trzecie miej tę pewność, że ja na ciebie patrzę i wspieram cię; czwarte - nie lękaj się ani walk duchowych, ani żadnych pokus, bo ja cię wspieram, byleś ty chciała walczyć; wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po twojej stronie; piąte - wiedz, że przez mężną walkę oddajesz mi wielką chwałę, a sobie skarbisz zasługi, pokusa daje sposobność do okazania mi wierności.
 • Największa nędza nie powstrzymuje mnie od połączenia się z duszą, ale gdzie pycha, tam mnie nie ma.
 • Przypominam ci, córko moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż na króciutką chwilę.
 • Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest - ufność.
 • Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia mojego, zawsze spływa na twoją duszę moja krew i woda, która wyszła z serca mojego, i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej, zanurzaj się cała w moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności mojej nie ma granic. Strumienie mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska moja odwraca się od nich do dusz pokornych.
 • Potrzeba mi cierpień twoich dla ratowania dusz.
 • Uczucie nie zawsze jest w twej w mocy; poznasz po tym, czy masz miłość, jeżeli po doznanych przykrościach i przeciwnościach nie tracisz spokoju, ale modlisz się za tych, od których doznałaś cierpienia, i życzysz im dobrze.
 • Czyń, co jest w twej mocy, aby grzesznicy poznali moją dobroć.
 • Nie upominaj się nigdy o swoje prawa. Wszystko co cię spotyka, znoś z wielkim pokojem i cierpliwością; nie broń się, gdy całe zawstydzenie będzie spadać na ciebie niewinnie; pozwól triumfować innym. Nie przestań być dobrą, gdy spostrzeżesz, że nadużywają dobroci twojej; gdy będzie potrzeba, ja sam się upomnę za tobą. Bądź wdzięczna za najdrobniejszą łaskę moją, bo ta wdzięczność zniewala mnie do udzielania ci nowych łask...
 • Szukam dusz, które by łaskę moją przyjąć chciały. Córko moja, jak się przygotowujesz w mojej obecności, tak się i spowiadasz przede mną; kapłanem się tylko zasłaniam. Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kapłan, którym się zasłoniłem, i tak się odsłaniaj w spowiedzi, jako przede mną, a duszę twoją napełnię światłem moim.
 • Napisz: Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną.
 • Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje.

 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Komentarze (31)Add Comment
0
Kocham Pana Boga bardzo :)
Napisane przez Caritas, styczeń 18, 2015
Prosze Cie Panie o łaski dla mojej rodziny oraz błogosławieństwo Proszę również o ciągłe nawracanie grzeszników , w tym mnie również, ze złej drogi.
0
chce sie wyspowiadac, kto mi pomoze ?
Napisane przez Piotr, grudzień 28, 2014
Od przeszlo 20 lat sie nie spowiadalem. Chce wreszcie zyc po Bozemu.
Kto mi pomoze znalesc dobrego i wyrozumialego spowiednika ? ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
Dziekuje.
0
Miłosierdzia
Napisane przez mko, grudzień 23, 2014
Panie Jezu Miłosierny dziękuję Ci za wszystkie dary i łaski otrzymane w życiu przeze mnie, moją żonę, naszego syna, moich rodziców i rodzinę. Proszę o dalsze łąki nam potrzebne, o łaskę zdrowia i nawrócenia się syna, o łaskę zdrowia dla żony i mamusi oraz łaskę zdrowia i pracy dla mnie. Jezu Miłosierny ufam Ci.
0
...
Napisane przez Renia, wrzesień 14, 2014
Spraw Dobry Jezu aby ukochany mężczyzna otworzył swoje serce dla mnie , pobłogosław moje łono jeszcze raz , daj nam owoc naszej miłości ... ale pamiętaj też Jezu że bardzo Cię kocham.
0
Do Daniel
Napisane przez maria, kwiecień 03, 2014
Witam, ja mam 27 lat i dopiero jak zostałam matką to zaczęło się we mnie coś budzić. Tak jakbym usłyszała wewnętrzne wołanie. Zaczęłam wertować internet i natrafiłam na pięne modlitwy. Polecam każdemu modlitwę szczęścia - 15 tajemnic. Sam Pan Jezus je podyktował św. Brygidzie.
Jeśli chodzi o uczestnictwo w życiu Kościoła. Pan nasz powiedział że dał nam wielką łaskę abyśmy mogli przyjmować Jego ciało i krew . Jest to lekarstwo dla naszych dusz. On Sam do nas przychodzi. 3ba go tylko zaprosić do posprzątanego wyspowiadanego serca i poczjesz jaka to przyjemność i ulga . Tracisz bardzo wiele nie chodząc do Kościoła. Zastanów się nad tym. Pozdrawiam
0
gubię się
Napisane przez maria, kwiecień 03, 2014
Jezu Miłosierny, odnalazłam Cię ale jestem taka słaba i pokusa znów mnie zwiodła... proszę zlituj sie nademną . Daj mi siłę abym była twarda i się nie poddawała zgbie tego świata. Kocham Cię Boże i chcę ci dobrze służyć, ale bez Ciebie mi nic nie wyjdzie . Bądź przy mnie . Proszę Cię kochana s. Faustyno módl się za mnie do naszego Pana , nie opuszczaj mnie w modlitwie.
0
łaska wiary
Napisane przez Kasia, marzec 04, 2014
Panie Jezu Miłosierny proszę Cię o łaskę głębokiej czystej wiary. Pomóż aby w mojej rodzinie panowała zgoda i miłość. Zabierz ode mnie wszelkie złe pokusy, pychę i pomóż mi kochać bliźnich.
0
czym najbardziej obrażamy naszego Boga?
Napisane przez Kazimierz, grudzień 15, 2013
wedłóg Pisma Świętego naszego Boga obrażamy budową w naszym kraju posągów oraz malowaniem obrazów bogów obcych,mających często formy pedofilne.Mam na myśli ogód w Wilanowie,łazienki Królewskie,Pałac Królewski w Warszawie neptuna Gdańskiego,herb Warszawy i wiele innych.
0
Nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie
Napisane przez n, wrzesień 27, 2013
KOCHAM CIĘ
0
moc miłosierdzia wszechogarniajaca
Napisane przez ewe, kwiecień 07, 2013
Dziękuje Jezu miłosierny za morze łask,jakimi mnie obdarzasz. Ufam całym serce i oddaje się Twemu prowadzeniu. Cokolwiek czynię zawsze chce czynić na chwałę Tobie. Bądź mi droga,prawda i życiem. Na zawsze. Nie moja,ale Twoja wola niech się dzieje. Przemieniaj zagubione serca i dodawaj sił watpiacym.. Jezu ufam Tobie
0
Miłosierny Panie..
Napisane przez Jola, kwiecień 07, 2013
Przez wstawiennictwo św. Faustyny, którą znam od dziecka, proszę o podniesienie z nałogu pijaństwa mojego męża.
Ty wiesz, że go nie opuszczę i nie pozostawię, nie patrz na grzechy moje, wspomnij na Swoje Miłosierdzie, rany i cierpienia.Nie jesteśmy już młodzi, niech lata, które nam pozostały upłyną w trzeźwości, uratuj jego i moją duszę.Faustyno ukochana, Ty wiesz, czasem mdleją już mi ramiona, sił brak, tak chciałabym doczekać dni, w których odzyskam spokój, żyć bez lęku, że dziś lub jutro zacznie się kolejny ciąg alkoholowy męża.
Panie, ulituj się...
0
ehh
Napisane przez Agnieszka, grudzień 15, 2012
Bardzo proszę siostro Faustyno o kochającą rodzinę i bym uwierzyła w Boga . Byłam na Lednicy w tym roku .. Było prześlicznie . Modliłam się za Ciebie! smilies/wink.gif))))
0
...
Napisane przez Marysia, listopad 04, 2012
Panie Jezu, uzdrow moja pyche i dume...
0
odp. Ciężko jest być dobrym
Napisane przez Ewa, listopad 02, 2012
Polecam modlitwę TAJEMNICA SZCZĘŚCIA. Można ją znaleść w internecie lub na Chomiku. Serdecznie pozdrawiam.
0
Powinno byc SWIETEJ.
Napisane przez Piotr, lipiec 10, 2012
Wybrane słowa Jezusa Chrystusa do błogosławionej siostry Marii Faustyny

Powinno byc SWIETEJ.
0
Cud
Napisane przez Kasia, kwiecień 19, 2012
To Wielki cud Ze odnalazlam te strone I czars zeby ja ..przeczytac jestem szczesliwa
0
...
Napisane przez Agnieszka, marzec 19, 2012
Panie Jezu, Panie Nasz i Boże, Najdroższy Zbawicielu Kochamy ciebie i przepraszamy za nasze grzechy... Prosimy przyjdx i ocal wszytskie Twoje dzieci, zbaw każda dusze ludzką...
0
Odnalazłem spokój serca
Napisane przez Artur, marzec 08, 2012
Chciałem się podzielić i dać świadectwo na skuteczność odmawiania nowenny pompejańskiej, która uratowała moja duszę od zatracenia. Dzięki tej modlitwie odnalazłem wewnetrzny spokój i radość w służbie Bogu. Przenajświetsza Maryja Panna przyprowadziła mnie do Sego Syna i od tamtej pory stałem sie innym człowiekiem. Nigdy w życiu nie czułem takiego wewnętrznego wyciszenia i spokoju. Odmawiajcie wszyscy różaniec, a gwarantuje że odnajdziecie wewnętrzny spokój. Szczęść Boże
0
ona
Napisane przez kasia, styczeń 10, 2012
to ona zmienila choc czesc naszego zycia i dla Ciebie Jezu to zycie staje sie bardziej piekniejsze i Tobie oddane♥
0
wewnętrzna walka
Napisane przez gosia, grudzień 27, 2011
jestem nastolatką i wiem że walczą o moja duszę.O panie Jezu ześlij na mnie cierpienie i dopomóż w walce ze szatanemsmilies/kiss.gif
0
Bóg ją wybrał a tyko Bóg wie kto jest naprawdę godny
Napisane przez Marek, listopad 12, 2011
Bóg ją wybrał a tyko Bóg wie kto jest naprawdę godny stała się wiosną wiary w naszej ziemskiej pielgrzymce
0
niezmierzone miloierdzie Pana
Napisane przez andrzej, październik 01, 2011
Panie Nasz Synu Dawida miej Milosierdzie nad Nami Jezu Ufam Tobie
Wspomoz mnie ale nie zapominam o Duszach w Czyscu cierpiacyh
Jaka jest twa Milosc do Nas
0
Boże miłosierdzie jest nieskończone
Napisane przez Klaudia, wrzesień 21, 2011
a Pan Bóg nikomu swego miłosierdzia nie odówi, wiem o tym!
Jezu Ufam Tobie i w Tobie pokadam nadzieje!!!
0
...
Napisane przez ewulek, sierpień 05, 2011
Boże dziękuję Tobie za tak wielką Miłość jaka nam grzesznikom okazujesz. Gdy tak czytam to widzę ile grzeszę, nie doceniam tego co mam, ciągle narzekam...Boże przepraszam i proszę prowadź mnie, chcę żyć według Twoich przykazań, rozpoznawac Twoja wolę. Boże użycz mi Pogody Ducha.
0
Kolejne nawrócenie
Napisane przez Mariusz, luty 19, 2011
Jestem grzesznikiem, Zadzieram nosa. Czytam zeszyty Vassuli Ryden i Jezusa, (włąściwie tylko Jezusa) i jestem pod wrażeniem Jego słowa i światła, nadziei, jaką mi daje, mimo tego, jak bardzo przywiązany jestem do grzechu. A tutaj znajduję jeszcze Jego Miłosierdzie i słowa wypowiedziane do bl. Siostry Faustyny. Ogromne dzięki Wszechmocny Boże za Twą wszechogarniającą miłość, dobroć i przebaczenie, które tak często mi ofiarujesz. Tobie chwała na wieki. Jezu ufam Tobie, wierze , uwielbiam, miłuję, kocham Cię. Bogu chwała. Błogosławiony niech będzie nasz Pan.
0
Dziękuje
Napisane przez Sera, styczeń 31, 2011
Dziękuje Bogu za to ze mogę przeczytać te słowa Dziekuje za wszystkie cierpieniai burze w moim życiu Tak trudno to wszystko zrozumieć Jestem w momencie mojego życia takim ze Bog zabrał mi prawie wszystko Moi nieprzyjaciele tryumfuja nade mną Ciesza się z mojego nieszczęścia A ja od kilku miesięcy żyje jakbym była w piekle Boze milosierny zmiluj się nade mną w wielkim milosierdziu swoim i przebacz mi to ze tak bardzo ranilam Ciebie Przepraszam i blagam o milosierdzie
0
Nawrócony
Napisane przez Roberto, grudzień 03, 2010
Łatwo jest w życiu zbłądzić, ale jak że ciężko na drogę prawdy powrócić. Dziękuję Bogu I Maryji Matce Pięknej Niepokalanej za łaskę nawrócenia na drogę zbawienia. Śmierć Szatanowi niech się w piekle smaży sam ze swoimi grzechami i wszelkimi Masonami
0
odp. Ciezko jest byc dobrym
Napisane przez piotr, październik 12, 2010
mi też czasem zdaje się podobnie jak Tobie, wiele rzeczy z tych cytatów sprawdza się w moim życiu, jeszcze jestem mlody ale jakoś dane mi jest doświadczyć tego że to mija, że prędzej czy później szlag trafi wszystko co mnie dziś cieszy, dobra materialne, kasa... Modlę się w samotności, staram się jakoś godnie żyć bo mam wyrzuty sumienia że dużo widzę, dane jest mi rozeznanie co dobre a co złe ale nie wcielam tego w życie jakoś, a komu dużo jest dane od tego więcej wymagac się będzie... boję sie trochę tch słów. Wspomnijcie na mnie w modlitwie jak to przeczytacie, ja o was tez nie zapomnę. Popieprzone to nasze życie tutaj, ale nikt nam tu niczego rewelacyjnego nie obiecał, o ile już to po drugiej stronie
0
Ciezko jest byc dobrym
Napisane przez Daniel, wrzesień 16, 2010
Czuje ze sa we mnie dwa horyzonty wiary. Jeden jest pelen blasku i spokoju ktory zaszczepila we mnie moja Kochana mama, w drugim natomiast zlo, nieuczciwosc i straszna pycha. Chcialbym sie pozbyc tych zlych emocji, tego diabelskiego instynktu. Nie przeczytalem wszystkich Jezusowych slow, nie chodze do kosciola bo nie wierze w kosciol jako instytucje, modle sie w domu, modle sie za innych.
Powoli zaczynam zdawac sobie sprawe, ze Jezus i jego nauki sa jedynami prawdami i silami ktore powinny kierowac umsylem ludzkim. Wszystko kiedys przeminie, pieniadze znikna, skora sie zestarzeje ale dusza pozostanie nietknieta jesli zwczniemy wierzyc i czynic dobro. Mam prozbe, czy ktos z Panstwa posiada modlitwy ktorych odmawianie je potrafi uspokoic? Szczerze dziekuje i pozdrawiam.
0
Nieporównywalnie piękne...
Napisane przez Ja, lipiec 29, 2010
Jestem pod wrażeniem każdego słowa Pana... Każde słowo przynosi pokój, nadzije, radość, poprostu podnosi...
0
prawdziwe cuda miłosierdzia Bożego
Napisane przez Monika, marzec 29, 2009
Słowa Jezusa do św.siostry Faustyny ukazuja wielką ,niepojętą miłość Boga do człowieka. Cóż więcej potrzeba?
Bóg na każdym kroku daje nam poznać swoją wielką miłość ku nam...grzesznikom

Napisz Komentarz
smaller | bigger

security code
Ponizej Wpisz Kod bezpieczenstwa


busy
 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po łacinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 160 gości