Pismo ?wi?te
  • Nowy Testament

    1 Rodowd Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2 Abraham by? ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; 3 Juda za? by? ojcem Faresa i Zary, ktrych matk? by?a Tamar. Fares by? ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; 4 Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; 5 Salmon ojcem Booza, a matk? by?a Rachab. Booz by? ojcem Obeda, a matk? by?a Rut. Obed by? ojcem Jessego, 6 a Jesse ojcem krla Dawida. Dawid by? ojcem Salomona, a matk? by?a /dawna/ ?ona Uriasza. 7 Salomon by? ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; 8 Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; 9 Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; 10 Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; 11 Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilo?skiego. 12 Po przesiedleniu babilo?skim Jechoniasz by? ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; 13 Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; 14 Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; 15 Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; 16 Jakub ojcem Jzefa, m??a Maryi, z ktrej narodzi? si? Jezus, zwany Chrystusem. 17 Tak wi?c w ca?o?ci od Abrahama do Dawida jest czterna?cie pokole?; od Dawida do przesiedlenia babilo?skiego czterna?cie pokole?; od przesiedlenia babilo?skiego do Chrystusa czterna?cie pokole?. 18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa by?o tak. Po za?lubinach Matki Jego, Maryi, z Jzefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalaz?a si? brzemienn? za spraw? Ducha ?wi?tego. 19 M?? Jej, Jzef, ktry by? cz?owiekiem sprawiedliwym i nie chcia? narazi? Jej na znies?awienie, zamierza? oddali? J? potajemnie. 20 Gdy powzi?? t? my?l, oto anio? Pa?ski ukaza? mu si? we ?nie i rzek?: Jzefie, synu Dawida, nie bj si? wzi?? do siebie Maryi, twej Ma??onki; albowiem z Ducha ?wi?tego jest to, co si? w Niej pocz??o. 21 Porodzi Syna, ktremu nadasz imi? Jezus, On bowiem zbawi swj lud od jego grzechw . 22 A sta?o si? to wszystko, aby si? wype?ni?o s?owo Pa?skie powiedziane przez Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, ktremu nadadz? imi? Emmanuel, to znaczy: Bg z nami. 24 Zbudziwszy si? ze snu, Jzef uczyni? tak, jak mu poleci? anio? Pa?ski: wzi?? swoj? Ma??onk? do siebie, 25 lecz nie zbli?a? si? do Niej, a? porodzi?a Syna, ktremu nada? imi? Jezus.

  • Stary Testament

    1 Na pocz?tku Bg stworzy? niebo i ziemi?. 2 Ziemia za? by?a bez?adem i pustkowiem: ciemno?? by?a nad powierzchni? bezmiaru wd, a Duch Bo?y unosi? si? nad wodami. 3 Wtedy Bg rzek?: Niechaj si? stanie ?wiat?o??! I sta?a si? ?wiat?o??. 4 Bg widz?c, ?e ?wiat?o?? jest dobra, oddzieli? j? od ciemno?ci. 5 I nazwa? Bg ?wiat?o?? dniem, a ciemno?? nazwa? noc?. I tak up?yn?? wieczr i poranek - dzie? pierwszy. 6 A potem Bg rzek?: Niechaj powstanie sklepienie w ?rodku wd i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich! 7 Uczyniwszy to sklepienie, Bg oddzieli? wody pod sklepieniem od wd ponad sklepieniem; a gdy tak si? sta?o, 8 Bg nazwa? to sklepienie niebem. I tak up?yn?? wieczr i poranek - dzie? drugi. 9 A potem Bg rzek?: Niechaj zbior? si? wody spod nieba w jedno miejsce i niech si? uka?e powierzchnia sucha! A gdy tak si? sta?o, 10 Bg nazwa? t? such? powierzchni? ziemi?, a zbiorowisko wd nazwa? morzem. Bg widz?c, ?e by?y dobre, 11 rzek?: Niechaj ziemia wyda ro?liny zielone: trawy daj?ce nasiona, drzewa owocowe rodz?ce na ziemi wed?ug swego gatunku owoce, w ktrych s? nasiona. I sta?o si? tak. 12 Ziemia wyda?a ro?liny zielone: traw? daj?c? nasienie wed?ug swego gatunku i drzewa rodz?ce owoce, w ktrych by?o nasienie wed?ug ich gatunkw. A Bg widzia?, ?e by?y dobre. 13 I tak up?yn?? wieczr i poranek - dzie? trzeci. 14 A potem Bg rzek?: Niechaj powstan? cia?a niebieskie, ?wiec?ce na sklepieniu nieba, aby oddziela?y dzie? od nocy, aby wyznacza?y pory roku, dni i lata; 15 aby by?y cia?ami ja?niej?cymi na sklepieniu nieba i aby ?wieci?y nad ziemi?. I sta?o si? tak. 16 Bg uczyni? dwa du?e cia?a ja?niej?ce: wi?ksze, aby rz?dzi?o dniem, i mniejsze, aby rz?dzi?o noc?, oraz gwiazdy. 17 I umie?ci? je Bg na sklepieniu nieba, aby ?wieci?y nad ziemi?; 18 aby rz?dzi?y dniem i noc? i oddziela?y ?wiat?o?? od ciemno?ci. A widzia? Bg, ?e by?y dobre. 19 I tak up?yn?? wieczr i poranek - dzie? czwarty. 20 Potem Bg rzek?: Niechaj si? zaroj? wody od roju istot ?ywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemi?, pod sklepieniem nieba! 21 Tak stworzy? Bg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju p?ywaj?ce istoty ?ywe, ktrymi zaroi?y si? wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate r?nego rodzaju. Bg widz?c, ?e by?y dobre, 22 pob?ogos?awi? je tymi s?owami: B?d?cie p?odne i mn?cie si?, aby?cie zape?nia?y wody morskie, a ptactwo niechaj si? rozmna?a na ziemi. 23 I tak up?yn?? wieczr i poranek - dzie? pi?ty. 24 Potem Bg rzek?: Niechaj ziemia wyda istoty ?ywe r?nego rodzaju: byd?o, zwierz?ta pe?zaj?ce i dzikie zwierz?ta wed?ug ich rodzajw! I sta?o si? tak. 25 Bg uczyni? r?ne rodzaje dzikich zwierz?t, byd?a i wszelkich zwierz?t pe?zaj?cych po ziemi. I widzia? Bg, ?e by?y dobre. 26 A wreszcie rzek? Bg: Uczy?my cz?owieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad byd?em, nad ziemi? i nad wszystkimi zwierz?tami pe?zaj?cymi po ziemi! 27 Stworzy? wi?c Bg cz?owieka na swj obraz, na obraz Bo?y go stworzy?: stworzy? m??czyzn? i niewiast?. 28 Po czym Bg im b?ogos?awi?, mwi?c do nich: B?d?cie p?odni i rozmna?ajcie si?, aby?cie zaludnili ziemi? i uczynili j? sobie poddan?; aby?cie panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierz?tami pe?zaj?cymi po ziemi. 29 I rzek? Bg: Oto wam daj? wszelk? ro?lin? przynosz?c? ziarno po ca?ej ziemi i wszelkie drzewo, ktrego owoc ma w sobie nasienie: dla was b?d? one pokarmem. 30 A dla wszelkiego zwierz?cia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co si? porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek ?ycia, b?dzie pokarmem wszelka trawa zielona. I sta?o si? tak. 31 A Bg widzia?, ?e wszystko, co uczyni?, by?o bardzo dobre. I tak up?yn?? wieczr i poranek - dzie? szsty.


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości