Bo?e Mi?osierdzie
 • Dzienniczek Siostry Faustyny
  Pisany latami jako proste ?wiadectwo do?wiadcze? wewn?trznych Dzienniczek Faustyny nale?y do arcydzie? europejskiej literatury mistycznej. Przedstawia barwnie zewn?trzne fakty z ?ycia (dorastanie do powo?ania, trudy ?ycia klasztornego, cierpienia fizyczne), zw?aszcza jednak z?o?ony rozwj duchowy Faustyny. Dzienniczek ods?ania jej wizje Chrystusa, stany osch?o?ci wewn?trznej, widzenie piek?a, refleksje o Mi?osierdziu Bo?ym jako nadziei dla ?wiata. Fascynuj?co brzmi? obszerne partie tekstu uj?te jako dialog z Chrystusem - zapis dozna? mistycznych. Intymne obcowanie z Bogiem (a? po ma??e?stwo duchowe) staje si? z czasem dla Faustyny jedyn? tre?ci? jej egzystencji. Dzienniczek pisany jest ?wietnym, plastycznym stylem i urzeka bogactwem polszczyzny u niewykszta?conej autorki. Nale?y do najwi?kszych dzie? literatury polskiej dwudziestolecia mi?dzywojennego, w ktrej pokrewny mu jest, wcze?niejszy, Dziennik Anieli Salawy. T?umaczony by? na wiele j?zykw. Stanowi niew?tpliw? inspiracj? dla znanej encykliki papie?a Jana Paw?a II Dives in Misericordia (1980) o Bogu "Bogatym w Mi?osierdziu".
 • Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne

  W pewnej chwili us?ysza?am te s?owa: crko Moja, mw ?wiatu ca?emu o niepoj?tym mi?osierdziu Moim. Pragn?, aby ?wito mi?osierdzia, by?o ucieczk? i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczeglnie dla biednych grzesznikw. W dniu tym otwarte s? wn?trzno?ci mi?osierdzia Mego, wylewam ca?e morze ?ask na dusze, ktre si? zbli?? do ?rd?a mi?osierdzia Mojego; ktra dusza przyst?pi do spowiedzi i Komunii ?w., dost?pi zupe?nego odpuszczenia win i kar; w dniu tym, otwarte s? wszystkie upusty Bo?e, przez ktre p?yn? ?aski; niech si? nie l?ka zbli?y? do Mnie ?adna dusza, chocia?by grzechy jej by?y jako szkar?at. Mi?osierdzie Moje jest tak wielkie, ?e przez ca?? wieczno?? nie zg??bi go ?aden umys?, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wysz?o z wn?trzno?ci mi?osierdzia Mego. Ka?da dusza w stosunku do Mnie, rozwa?a? b?dzie przez wieczno?? ca?? mi?o?? i mi?osierdzie Moje. ?wi?to mi?osierdzia wysz?o z wn?trzno?ci Moich, pragn?, aby uroczy?cie obchodzone by?o w pierwsz? niedziel? po Wielkanocy. Nie zazna ludzko?? spokoju, dopok?d nie zwrci si? do ?rd?a Mi?osierdzia Mojego.

 • Jezu Ufam Tobie

  Obraz ?Jezu ufam Tobie" zosta? namalowany po raz pierwszy w historii Ko?cio?a na wyra?ne ??danie Jezusa, ktry przekaza? je Siostrze Faustynie 22 lutego 1931 r. w P?ocku.
  Oto, co na ten temat napisa?a Siostra Faustyna:

  Wieczorem, kiedy by?am w celi, ujrza?am Pana Jezusa ubranego w szacie bia?ej. Jedna r?ka wzniesiona do b?ogos?awie?stwa, druga dotyka?a szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodzi?y dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywa?am si? w Pana, dusza moja by?a przej?ta boja?ni?, ale i rado?ci? wielk?.
  Po chwili powiedzia? mi Jezus: wymaluj obraz wed?ug tego rysunku, ktry widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie. Pragn?, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na ca?ym ?wiecie
  (Dz 44).

 • Siostra Faustyna Kowalska
  Helena Kowalska urodzi?a si? 25 sierpnia 1905 jako trzecie z dziesi?ciorga dzieci Marianny i Stanis?awa Kowalskich, rolnikw ze wsi G?ogowiec. W dwa dni p?niej zosta?a ochrzczona w parafii ?w. Kazimierza w ?winicach Warckich. W 1912 Helena po raz pierwszy poczu?a powo?anie do ?ycia zakonnego. W 1914 przyjmuje I Komuni? ?wi?t?. We wrze?niu 1917 rozpoczyna nauk? w szkole podstawowej.

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości