ks. Franciszek Blachnicki - biografia
Biografie - Polscy m?czennicy
 

ks. Franciszek Blachnicki Franiszek Blachnicki (ur. 24 marca 1921 w Rybniku, zm. 27 lutego 1987 w Carlsbergu w Niemczech) ? polski ksi?dz katolicki, za?o?yciel Ruchu ?wiat?o-?ycie. Patron wspólnot ?ycia konsekrowanego: ?e?skiej ? Instytutu Niepokalanej Matki Ko?cio?a i m?skiej ? Wspólnoty Chrystusa S?ugi oraz stowarzyszenia kap?a?skiego Unia Kap?anów Chrystusa S?ugi.

Urodzi? si? w wielodzietnej rodzinie Józefa Blachnickiego i Marii z domu Müller. Ojciec by? piel?gniarzem. Do szko?y podstawowej ucz?szcza? w Orzeszu, a potem w Tarnowskich Górach, gdzie przeprowadzi?a si? rodzina Blachnickich. Tam ucz?szcza? do Gimnazjum im. Staszica i w tym czasie aktywnie uczestniczy? w harcerstwie. W 1938 r. zda? matur? i uzyska? ?wiadectwo dojrza?o?ci. Chcia? pracowa? w dyplomacji i dlatego we wrze?niu rozpocz?? s?u?b? wojskow? na Dywizyjnym Kursie Podchor??ych Rezerwy w Katowicach.

W kampanii wrze?niowej 1939 roku uczestniczy? a? do kapitulacji; dosta? si? do niewoli, z której zbieg?. Po powrocie do Tarnowskich Gór rozpocz?? dzia?alno?? konspiracyjn? jako komendant oddzia?u w tym mie?cie. 27 kwietnia 1940 r. uj?ty przez gestapo w Zawicho?cie i aresztowany, zosta? wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przebywa? tam, z nr 1201, przez 14 miesi?cy, z tego przez 9 miesi?cy w karnej kompanii, w bloku 13 oraz przez prawie miesi?c w bunkrze. We wrze?niu 1941 r. przewieziony do wi?zienia ?ledczego w Zabrzu, potem w Katowicach. 30 marca 1942 r. zapad? wyrok skazuj?cy go na kar? ?mierci przez zgilotynowanie za dzia?alno?? konspiracyjn? przeciw Trzeciej Rzeszy. Oczekuj?c w katowickim wi?zieniu na wykonanie wyroku Blachnicki 17 czerwca prze?y? swoje nawrócenie. Wydarzenie to potem wspomina? jako najwa?niejsze w swoim ?yciu.

14 sierpnia 1942, po prawie 5 miesi?cach które sp?dzi? w celi ?mierci, zosta? u?askawiony i kar? ?mierci zamieniono mu na 10 lat ci??kiego wi?zienia po zako?czeniu wojny. Do czasu zako?czenia wojny mia? przebywa? w obozach pracy. Przez nast?pne lata, a? do 17 kwietnia 1945 roku, kiedy zosta? uwolniony przez armi? ameryka?sk? przebywa? w hitlerowskich obozach i wi?zieniach w Raciborzu, Rawiczu, Börgermoor, Zwickau i Lengenfeld (KL Flössenburg).

Po zako?czeniu II wojny ?wiatowej, 20 lipca 1945 wróci? do Tarnowskich Gór i 6 sierpnia wst?pi? do ?l?skiego Seminarium Duchownego w Krakowie i 25 czerwca 1950 roku otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie. Jako wikary pracowa? w parafiach w Tychach, a nast?pnie w ?aziskach Górnych, Rydu?towach, Cieszynie i Bieruniu Starym. Po raz pierwszy w roku 1954 odby?y si? rekolekcje Oazy Dzieci Bo?ych, by?a to metoda rekolekcji zamkni?tych.

W latach 1954-1956, w okresie wysiedlenia biskupów ?l?skich uczestniczy? w pracach tajnej Kurii w Katowicach. W pa?dzierniku 1956 r. uczestniczy? w organizowaniu powrotu biskupów do diecezji, a potem dzia?a? w Referacie Duszpasterskim Kurii diecezjalnej w Katowicach oraz w redakcji tygodnika "Go?? Niedzielny".

W roku 1957 zorganizowa? i prowadzi? spo?eczn? inicjatyw? przeciwalkoholow? pod nazw? Krucjata Wstrzemi??liwo?ci. W abstynenck? dzia?alno?? Krucjaty Wstrzemi??liwo?ci zaanga?owanych by?o blisko tysi?c kap?anów katolickich i ponad 100 tysi?cy ?wieckich. Ówczesne w?adze nie chcia?y tolerowa? tego typu dzia?alno?ci i 29 sierpnia 1960 roku centrum w Katowicach zosta?o zlikwidowane. W odpowiedzi ks. Blachnicki napisa? Memoria? w sprawie likwidacji Krucjaty Wstrzemi??liwo?ci rozes?any do centralnych w?adz pa?stwowych i ko?cielnych oraz mediów. W memoriale krytykowa? prze?ladowanie Ko?cio?a katolickiego w Polsce i sugerowa?, ?e likwiduj?c Krucjat? pa?stwo wyst?puje przeciwko narodowi. W marcu 1961 roku ks. Blachnicki zosta? aresztowany pod zarzutem wydawania nielegalnych druków i "rozpowszechniania fa?szywych wiadomo?ci o rzekomym prze?ladowaniu Ko?cio?a w Polsce" i sp?dzi? w areszcie w Katowicach ponad 4 miesi?ce (w tym samym, w którym podczas okupacji prze?y? swoje nawrócenie). Zosta? skazany na 13 miesi?cy wi?zienia z zawieszeniem na 3 lata.

W pa?dzierniku 1961 roku ks. Blachnicki rozpocz?? studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1964-72 kontynuowa? na KUL-u prac? dydaktyczno-naukow? publikuj?c ok. 100 prac naukowych i popularnych. Z uczelni odszed? po niezatwierdzeniu przez w?adze jego rozprawy habilitacyjnej. Nale?a? te? do organizatorów Instytutu Teologii Pastoralnej. Lata 1964-1980 sta?y si? dla ks. Blachnickiego okresem o?ywionej dzia?alno?ci w ramach odnowy po II Soborze Watyka?skim. W roku 1967 ks. Franciszek Blachnicki zosta? Krajowym Duszpasterzem S?u?by Liturgicznej i w tym czasie stworzy? w?asn? koncepcj? s?u?by liturgicznej. Od roku 1963 zacz?? dzia?a? tzw. ruch oazowy, z którego z czasem rozwin?? si? Ruch ?wiat?o-?ycie. By?a to metoda 15-dniowych rekolekcji dla ró?nych grup m?odzie?y, doros?ych i ca?ych rodzin.

Nowe inicjatywy ks. Blachnickiego:

Krucjata Wyzwolenia Cz?owieka ? ruch trze?wo?ciowy 
Plan Wielkiej Ewangelizacji (1979) 
Niezale?na Chrze?cija?ska S?u?ba Spo?eczna (1980-1981) 
Og?oszenie stanu wojennego w Polsce zasta?o ks. Franciszka Blachnickiego w Rzymie. Nie móg? wróci? do Polski, gdy? by? poszukiwany listem go?czym, a ?ledztwo z tego okresu formalnie zako?czono dopiero w roku 1992. Od 1982 roku zamieszka? w o?rodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN. Powsta?o Mi?dzynarodowe Centrum Ewangelizacji ?wiat?o-?ycie, w którym dzia?a?. W czerwcu 1982 r. za?o?y? Chrze?cija?sk? S?u?b? Wyzwolenia Narodów ? dla narodów Europy Wschodniej walcz?cych o wyzwolenie z totalitaryzmu.

Zmar? nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 r. Jego zagatkowa ?mier? budzi wiele w?tpliwo?ci. Wyniki ?ledztwa prowadzonego przez IPN w latach 2001-2005 pokaza?y, ?e ks. Blachnicki by? inwigilowany przez SB za po?rednictwem jego najbli?szych wspó?pracowników, i ?e zmar? na skutek otrucia. 9 grudnia 1995 rozpocz?? si? proces beatyfikacyjny S?ugi Bo?ego ks. Franciszka Blachnickiego, 1 kwietnia 2000 r. jego szcz?tki zosta?y przeniesione do Kro?cienka i z?o?one w ko?ciele pw. Dobrego Pasterza w jego dolnej kaplicy.  Po?miertnie zosta? odznaczony 17 lutego 1994 roku Krzy?em Komandorskim Orderu Polonia Restituta, a 5 maja 1995 roku Krzy?em O?wi?cimskim.

 

Komentarze   

 
-2 #11 Teresa 2016-02-06 16:39
Slugo Bozy ks.Franciszku prosze wstaw sie do Jezusa za moimi dziecmi Tomaszem,Barbar a ,Dominika i ich przyjaciolmi o uwolnienie z internet o Spowiedz Swieta dla nich.
Cytować
 
 
+1 #10 Helena 2015-09-02 17:00
Cytować
 
 
+1 #9 Jadwiga 2015-08-26 19:29
ks Franciszku wypraszaj potrzebne ?aski dla bardzo ci??ko chorej Kasi Marcinkowsiej a mi?e Panu Bogu.Ale nie moja wola ,ale Twoja Panie niech si? stanie. Jadwiga
Cytować
 
 
-3 #8 gosia 2014-01-31 12:34
Cytować
 
 
0 #7 robert 2013-03-17 18:38
je?eli maska tzw wolno?ci spadnie znowu bezpieka zadzia?a .BO PRAWDA MOSKIEWSKA JU? NIE WYCHODZI A EUropejskiej NIEMA
Cytować
 
 
-2 #6 dawid 2013-01-04 18:35
wugule czemu s? prze?ladowania: sad:
Cytować
 
 
-2 #5 prosba 2012-10-15 14:38
Cytować
 
 
0 #4 DAMIAN 2012-01-05 18:59
Ik moet zeggen dat ik blij ben om je blog te vinden, zelfs als ik deed het een toevalstreffer. De gepubliceerde informatie is zo leuk en verschillend van andere blogs. Kortom, een erg leuk blog die ervoor zorgt dat een bezoek lot.
viagra online (www.mutualpharmacy.com)
Cytować
 
 
+3 #3 harry 2011-12-25 08:59
dzi?ki Oazie,zatem dzi?ki ksi?dzu Blachnickiemu moje spojrzenie na ?ycie zmieni?o si?,omin??o mnie wiele z?ego,Nauczy?em si? trwa? w wierze i wybiera? dobro.
Cytować
 
 
-1 #2 alicja 2011-11-17 01:01
ks Blachnicki ukazuje nam niesamowita sile charakteru i to ze dla Boga nie ma rzeczy niemozliwych ,Bog i wiara byla jego napedem i dodawala mu odwagi w przeciwnosciach jest on wzorem do nasladowania dla nas wszystkich napewno jest juz w niebie i cieszy sie radoscia bycia z Jezusem:-)
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 47 goĹ›ci