PISMA KS. GOBBIEGO
?ycie Ko?cio?a - Eschatologia biblijna

         PISMA KS. GOBBIEGO
         "Do Kap?anów, umi?owanych synów Matki Bo?ej"
 
     ks. Stefano Gobbi pod wp?ywem swych do?wiadcze? za?o?y? ogólno?wiatowy Ruch, który przyj?? nazw? Kap?a?skiego Ruchu Maryjnego, cho? oprócz 65 tys. kap?anów ze wszystkich kontynentów, nale?y do niego tak?e kilka milionów ludzi ?wieckich. Wewn?trzne pouczenia otrzymuje on od dnia, w którym odwiedzi? Fatim?, modl?c si? za kap?anów wrogo nastawionych do Ko?cio?a i pragn?cych przyst?pi? do stowarzysze? maso?skich. Maryja poradzi?a mu stworzenie Ruchu, który ocali?by jak najwi?ksz? liczb? ludzi. Podstawowe za?o?enia Ruchu, przedstawione w ksi??ce "Do Kap?anów, umi?owanych synów Matki Bo?ej"

Doniesienia prasowe, audycje rozg?o?ni ?wieckich i katolickich przepe?ni?y w ostatnim czasie liczne informacje o masonerii. Coraz wi?cej jest ksi??ek i artyku?ów, w których utytu?owani autorzy – stawiaj?c na szali ca?y swój autorytet – skupiaj? si? na skrupulatnym wyliczaniu osób ?ycia publicznego ?wieckiego i ko?cielnego, które rzekomo nale?? do tej organizacji. W ca?ym stworzonym z tego powodu zam?cie nie powinni?my zapomina?, ?e masoneria to organizacja tajna. Jak to si? wi?c dzieje, ?e pewne osoby twierdz?, i? dobrze znaj? jej cz?onków? Pada wiele nazwisk, publikuje si? listy rzekomych masonów, rzuca oskar?enia na konkretne osoby. W ka?dym zam?cie wskazówk? dla rozeznania ducha, który kim? kieruje, pozostaj? s?owa Chrystusa: "Po owocach ich poznacie" (por. Mt 7,16). Nie skupiajmy si? wi?c na nazwiskach, lecz na owocach dzia?ania ró?nych osób, ruchów, organizacji. Masoneria wnika bowiem obecnie w ka?de ?rodowisko i nie tyle stara si? zwerbowa? nowych cz?onków do przynale?no?ci, lecz oddzia?ywa? na ludzkie pogl?dy, a przede wszystkim na to, co najistotniejsze: na wiar? i moralno??. Sposoby dzia?ania masonerii, jej zadania i cele scharakteryzowa?a wyczerpuj?co i systematycznie Matka Bo?a w Swoich Or?dziach, przekazywanych ks. Gobbiemu, a zatytu?owanych "Do Kap?anów, umi?owanych synów Matki Bo?ej" (1973-1995).
Rola i cele masonerii w ?wiecie i Ko?ciele, w ?wietle or?dzi "Do Kap?anów, umi?owanych synów Matki Bo?ej" (1973-1995)

«NA KONIEC MOJE SERCE ZWYCI??Y...»
DECYDUJ?CA FAZA WALKI POMI?DZY NIEWIAST? I SMOKIEM
 
Spis tre?ci (cz??? I):
 CZY W?A?NIE DZI? ROZGRYWA SI? DECYDUJ?CA FAZA WALKI POMI?DZY NIEWIAST? I SMOKIEM?
 KIM JEST PRZECIWNIK MARYI Z APOKALIPSY?
 SMOK: ATEIZM MARKSISTOWSKI
     Podstawowy cel dzia?ania Smoka: doprowadzi? ludzi do obchodzenia si? bez Boga
 BESTIA PODOBNA DO PANTERY: MASONERIA ?WIECKA
     Pierwszy cel masonerii: doprowadzi? dusze do zatracenia
     Drugi cel masonerii: doprowadzi? ludzko?? do adorowania fa?szywych bogów
     Trzeci cel masonerii: blu?ni? Bogu
 SYMBOL DZIESI?CIU ROGÓW BESTII: szerzenie prawa niezgodnego z Prawem Bo?ym
 BESTIA PODOBNA DO BARANKA: MASONERIA KO?CIELNA
 DLACZEGO BESTIA POSIADA ROGI PODOBNE DO ROGÓW BARANKA?
 PODST?PNA TAKTYKA BESTII
 ??CZNO?? MASONERII KO?CIELNEJ Z MASONERI? ?WIECK?
 ATAK MASONERII NA KO?CIÓ? MA DOPROWADZI? DO OSI?GNI?CIA NAST?PUJ?CYCH CELÓW:
     – zaprzeczy? istnieniu Boga i doprowadzi? ludzko?? do buntu przeciw Bogu
     – usprawiedliwi? grzech
     – zniszczy? Ewangeli?
     – zniszczy? wiar? w Chrystusa
     – zniszczy? Mistyczne Cia?o Chrystusa, czyli Ko?ció?
     – os?abi? autorytet Papie?a
     – rozbi? jedno?? Ko?cio?a
     – wprowadzi? fa?szywy ekumenizm przez wymieszanie religii
     – przygotowa? grunt dla ukazania si? Antychrysta
 
     CZY W?A?NIE DZI? ROZGRYWA SI? DECYDUJ?CA FAZA WALKI POMI?DZY NIEWIAST? I SMOKIEM?
     ?ycie nasze przepe?nia coraz wi?cej niepokoj?cych wie?ci, prób wiary, trudnych spraw, wa?nych wyborów. Ju? pobie?na analiza sytuacji ?wiata i Ko?cio?a wystarczy, by ten, kto nie zamyka oczu ani nie zatyka uszu, stwierdzi?, ?e w?a?nie dzi? weszli?my w decyduj?c? faz? walki pomi?dzy Bogiem a szatanem, pomi?dzy Dobrem i z?em. Ka?dy z nas – chc?c tego, czy nie – jest w ni? zaanga?owany (Ap 12,17). Walk? t? zapowiedzia? i opisa? ?w. Jana. W 12 rozdziale Apokalipsy czytamy (1-7): «Potem wielki znak si? ukaza? na niebie: Niewiasta obleczona w s?o?ce i ksi??yc pod jej stopami, a na jej g?owie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I wo?a cierpi?c bóle i m?ki rodzenia. I inny znak si? ukaza? na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia... I stan?? Smok przed maj?c? rodzi? Niewiast?, a?eby skoro porodzi, po?re? jej dzieci?. I porodzi?a syna – m??czyzn?, który wszystkie narody b?dzie pas? rózg? ?elazn?. I zosta?o porwane jej Dzieci? do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbieg?a na pustyni?, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga... I nast?pi?a walka na niebie: Micha? i jego anio?owie mieli walczy? ze Smokiem. I wyst?pi? do walki Smok i jego anio?owie...»
     Wielokrotnie o tocz?cej si? aktualnie walce mówi?a ks. Gobbiemu Maryja. Ona chce nam u?wiadomi?, ?e nadszed? czas decyduj?cej walki. Mówi o tym z naciskiem, wbrew tym, którzy twierdz?: "?wiat zawsze by? taki"; "nic si? nie zmienia"; "nie ma nic szczególnego w naszej epoce, ludzko?? przesz?a ju? tyle kryzysów", "z?o istnia?o zawsze". Maryja mówi tym wszystkim, którzy chc? niejako "zmieni? czasy" (przed czym ostrzega Pismo ?wi?te – por. Dn 7,25) poprzez nie przyjmowanie faktu, ?e w?a?nie dzi? jest czas decyduj?cej walki: «Teraz walka mi?dzy wasz? Niebiesk? Mam? a Jej przeciwnikiem wesz?a w decyduj?c? faz?. Niewiasta obleczona w s?o?ce walczy otwarcie, wraz ze Swoim zast?pem, przeciwko armii dowodzonej przez czerwonego Smoka, na którego us?ugi odda?a si? czarna Bestia» (267).
     «Nadesz?y czasy wielkiej próby dla Ko?cio?a, tak bardzo atakowanego przez duchy z?a, tak rozbitego i zaciemnionego w ?wi?to?ci. Popatrzcie, jak szerzy si? w nim b??d, który doprowadzi? go do utraty prawdziwej wiary. Wsz?dzie rozszerza si? odst?pstwo... Nadesz?y czasy wielkiej próby dla ca?ej ludzko?ci. Rozrywa j? nacieraj?ca przemoc i niszcz?ca nienawi??, szerz? si? gro?ne wojny, powa?ne choroby... zagro?enie straszliw? trzeci? wojn? ?wiatow? staje si? coraz silniejsze i niepokoj?ce. Ilu? b?dzie musia?o znie?? plag? g?odu, niedostatku, niezgody, walk bratobójczych, które rozlej? wiele krwi na waszych drogach.» (486)
 
     KIM JEST PRZECIWNIK MARYI Z APOKALIPSY?
     ?w. Jan pisze o trzech przeciwnikach przyst?puj?cych do walki. Symboliczny j?zyk Ksi?gi Objawienia sprawia, ?e nie jest ona w pe?ni zrozumia?a ani dla ma?ych, ani dla wielkich. Bez pomocy Ducha ?wi?tego jej analiza zawsze b?dzie niedoskona?a. Maryja, chc?c nam udzieli? pomocy, niejako odpiecz?towuje t? Ksi?g? Pisma ?wi?tego i wyja?nia, kim jest w naszej rzeczywisto?ci: Smok (Ap 12); Bestia wychodz?ca z morza, podobna do pantery (Ap 13,1-10) oraz Bestia wychodz?ca z ziemi, podobna do baranka (Ap 13,11-18). Matka Bo?a powiedzia?a 5 sierpnia 1995: «Poprzez Moje Or?dzia prowadz? was do zrozumienia tego, co zosta?o napisane w Ksi?dze jeszcze zapiecz?towanej. Wyja?ni?am wam ju? tre?? licznych stronic Apokalipsy ?wi?tego Jana. Przede wszystkim ukaza?am wam wielk? walk?, jaka toczy si? pomi?dzy Niewiast? obleczon? w s?o?ce i czerwonym smokiem, wspomaganym przez czarn? besti?, to znaczy przez masoneri?. Ujawni?am wam podst?pne i diabelskie zasadzki, zastawiane na was przez masoneri?, która wesz?a do wn?trza Ko?cio?a i ustanowi?a ju? o?rodek swej w?adzy tam, gdzie Jezus ustanowi? centrum i fundament jego jedno?ci. Nie niepokójcie si?, bowiem stanowi to cz??? Tajemnicy Bezbo?no?ci, któr? Ko?ció? zna od chwili narodzin. Istotnie, szatan wdar? si? ju? do kolegium Aposto?ów i nak?oni? do zdrady Judasza, jednego z dwunastu. W waszych czasach Tajemnica Bezbo?no?ci ujawnia si? w ca?ej swej straszliwej mocy.» (548)
     Spróbujmy zrozumie? – poddaj?c si? kierownictwu Maryi – kim s? przeciwnicy, ukazani ?w. Janowi w prorockiej wizji.
 
     SMOK: ATEIZM MARKSISTOWSKI
     W Apokalipsie czytamy (12,3-4): «I inny znak si? ukaza? na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, maj?cy siedem g?ów i dziesi?? rogów – a na g?owach jego siedem diademów – i ogon jego zmiata trzeci? cz??? gwiazd nieba: i rzuci? je na ziemi?. I stan?? Smok przed maj?c? rodzi? Niewiast?, a?eby skoro porodzi, po?re? jej dzieci?.» Maryja wyja?ni?a 29 czerwca 1983: «Czerwony Smok to marksistowski ateizm...»
     Podstawowy cel dzia?ania Smoka: doprowadzi? ludzi do obchodzenia si? bez Boga
     Cel ten Matka Bo?a okre?li?a nast?puj?co: «...podbi? ca?y ?wiat i prowadzi ludzko?? do utworzenia nowej cywilizacji bez Boga. Oto dlaczego ?wiat sta? si? ja?ow? i zimn? pustyni?, pogr??on? w ch?odzie nienawi?ci, w ciemno?ci grzechu i nieczysto?ci.» (267) A 3 czerwca 1989 powiedzia?a: «Czerwony Smok usi?uje doprowadzi? ca?? ludzko?? do obywania si? bez Boga, do odrzucenia Go, dlatego rozszerza b??d ateizmu.» To podstawowe zadanie apokaliptycznego Smoka, zamierzaj?cego pokona? Niewiast? i Jej Dziecko. Jednak cho? marksistowski ateizm zwiód? wiele narodów, nie uda?o mu si? odnie?? pe?nego zwyci?stwa...
 
BESTIA PODOBNA DO PANTERY: MASONERIA ?WIECKA
     Na pomoc Smokowi, któremu nie uda?o si? pokona? Niewiasty i Jej Dziecka przychodzi Bestia. ?w. Jan (Ap 13,1-8) tak j? przedstawia: «I ujrza?em Besti? wychodz?c? z morza, maj?c? dziesi?? rogów i siedem g?ów, a na rogach jej dziesi?? diademów, a na jej g?owach imiona blu?niercze. Bestia, któr? widzia?em, podobna by?a do pantery, ?apy jej – jakby nied?wiedzia, paszcza jej – jakby paszcza lwa. A Smok da? jej sw? moc, swój tron i wielk? w?adz?. I ujrza?em jedn? z jej g?ów jakby ?miertelnie zranion?, a rana jej ?miertelna zosta?a uleczona. A ca?a ziemia w podziwie powiod?a wzrokiem za Besti?; i pok?on oddali Smokowi, bo w?adz? da? Bestii. I Bestii pok?on oddali, mówi?c: Któ? jest podobny do Bestii i któ? potrafi rozpocz?? z ni? walk?? A dano jej usta mówi?ce wielkie rzeczy i blu?nierstwa, i dano jej mo?no?? przetrwania czterdziestu dwu miesi?cy. Zatem otworzy?a swe usta dla blu?nierstw przeciwko Bogu, by blu?ni? Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszka?com nieba. Potem dano jej wszcz?? walk? ze ?wi?tymi i zwyci??y? ich, i dano jej w?adz? nad ka?dym szczepem, ludem, j?zykiem i narodem. Wszyscy mieszka?cy ziemi b?d? oddawa? pok?on w?adcy, ka?dy, którego imi? nie jest zapisane od za?o?enia ?wiata w ksi?dze ?ycia zabitego Baranka» (Ap 13,1n). Maryja – za po?rednictwem ks. Gobbiego – wyja?nia: «W czasie tej straszliwej walki wy?ania si? z morza Bestia podobna do pantery, aby pomóc czerwonemu Smokowi. Czerwony Smok to ateizm marksistowski, natomiast czarna Bestia to masoneria. Smok ujawnia si? w ca?ej swej pot?dze, za? czarna Bestia dzia?a w ukryciu. Chowa si? i maskuje tak, by móc wsz?dzie wej??. Ma ?apy jak u nied?wiedzia i paszcz? lwa, to znaczy dzia?a wsz?dzie przebiegle i poprzez ?rodki spo?ecznego przekazu – przez propagand?. Siedem g?ów oznacza ró?ne lo?e maso?skie, które dzia?aj? wsz?dzie w sposób podst?pny i niebezpieczny.» (405)
            Pierwszy cel masonerii: doprowadzi? dusze do zatracenia
«Zadaniem masonerii jest prowadzenie dusz na zatracenie – przez doprowadzanie ich do kultu fa?szywych bogów» – powiedzia?a Maryja 13 czerwca 1989.
            Drugi cel masonerii: doprowadzi? ludzko?? do adorowania fa?szywych bogów
«Lo?e maso?skie maj? za zadanie dzia?a? przebiegle, by wsz?dzie doprowadzi? ludzi do pogardzania ?wi?tym Prawem Bo?ym, do otwartej opozycji wobec dziesi?ciu Przykaza?. D??? one do zniesienia kultu nale?nego samemu tylko Bogu, aby oddawa? go bogom fa?szywym – wychwalanym i adorowanym przez bardzo wielu ludzi. Tymi bogami s?: rozum, cia?o, pieni?dz, niezgoda, w?adza, przemoc, przyjemno??. Dusze wpadaj? przez to w mroczn? niewol? z?a, wad i grzechów, a w chwili ?mierci i s?du Bo?ego – w jezioro wiecznego ognia, którym jest Piek?o.» (405)
            Trzeci cel masonerii: blu?ni? Bogu
«Celem masonerii nie jest odrzucanie Boga – wyja?nia Matka Bo?a 3 czerwca 1989 – lecz blu?nienie Mu. Bestia otwiera usta dla blu?nierstw przeciwko Bogu, by blu?ni? Jego Imieniu i Jego przybytkowi, i przeciw wszystkim mieszka?com Nieba. Najwi?kszym blu?nierstwem jest odrzucanie kultu nale?nego tylko Bogu, a oddawanie go stworzeniom i samemu szatanowi. Dlatego te? obecnie – w ?lad za deprawuj?cym dzia?aniem masonerii – rozszerzaj? si? wsz?dzie czarne msze i kult szatana. Ponadto masoneria dzia?a wszelkimi sposobami, aby przeszkodzi? duszom w osi?gni?ciu zbawienia. Chce ona uczyni? nieskutecznym dzie?o Odkupienia dokonane przez Chrystusa.» (405) W tym samym or?dziu Maryja wyja?nia i ukazuje, jak masoneria realizuje swe cele. Apokalipsa opisuje Besti?, wychodz?c? z morza, jako posiadaj?c? dziesi?? rogów oraz siedem g?ów. Maryja wyja?nia (3 czerwca 1989), i? stanowi? one symbol w?adzy masonerii.
 

     SYMBOL DZIESI?CIU ROGÓW BESTII: szerzenie prawa niezgodnego z Prawem Bo?ym
     «Ta czarna Bestia ma dziesi?? rogów, a na nich – dziesi?? diademów oznaczaj?cych panowanie i w?adz? królewsk?. Masoneria panuje i rz?dzi na ca?ym ?wiecie za pomoc? dziesi?ciu rogów. W ?wiecie biblijnym róg by? u?ywany jako narz?dzie wzmacniaj?ce, pozwalaj?ce lepiej s?ysze? czyj? g?os, jako pot??ny ?rodek komunikacji. Bóg og?osi? Sw? wol? ludowi przy pomocy dziesi?ciu rogów, które pozwoli?y pozna? Jego Prawo: przy pomocy dziesi?ciu przykaza?... Za po?rednictwem dziesi?ciu przykaza? Pan przekaza? Swe Prawo, masoneria za? – moc? swych dziesi?ciu rogów – szerzy wsz?dzie prawo pozostaj?ce w zupe?nej sprzeczno?ci z Prawem Bo?ym.
       Przeciwstawiaj?c si? przykazaniu Pa?skiemu: «Nie b?dziesz mia? cudzych bogów obok Mnie», masoneria ustanawia fa?szywe bo?ki, przed którymi wielu upada na twarz w adoracji.
       Przeciwstawia si? przykazaniu: «Nie b?dziesz wzywa? Imienia Pana nadaremno» – i blu?ni Bogu i Jego Chrystusowi. Czyni to bardzo wieloma podst?pnymi i diabelskimi sposobami. Wprowadza si? nawet Jego imi? w niestosowne nazwy produktów handlowych i realizuje ?wi?tokradzkie filmy o Jego ?yciu i Boskiej Osobie.
       Wbrew przykazaniu: «Pami?taj, aby? dzie? ?wi?ty ?wi?ci?», masoneria przekszta?ci?a niedziel? w weekend, w dzie? sportu, zabaw i rozrywek.
       Przykazaniu: «Czcij ojca swego i matk? swoj?», przeciwstawia ona nowy model rodziny, polegaj?cy na wspó??yciu nawet homoseksualistów.
       Na przekór przykazaniu: «Nie zabijaj», masonerii uda?o si? zalegalizowa? wsz?dzie aborcj?, doprowadzi? do przyj?cia eutanazji i sprawi?, ?e prawie zanik? szacunek dla warto?ci ludzkiego ?ycia.
       Przeciwstawiaj?c si? przykazaniu: «Nie pope?niaj grzechów nieczystych», usprawiedliwia ona, wychwala i szerzy wszelkie formy nieczysto?ci – usprawiedliwiaj?c nawet akty przeciwne naturze. l Wbrew przykazaniu: «Nie kradnij», masoneria pracuje nad tym, by coraz bardziej rozszerza?y si? kradzie?e, przemoc, uprowadzenia i rabunek.
       Przeciwstawiaj?c si? przykazaniu: «Nie mów fa?szywego ?wiadectwa», stara si? ona o coraz wi?ksze rozprzestrzenianie si? i uprawomocnienie oszustwa, k?amstwa i ob?udy.
       Na przekór przykazaniu: «Nie po??daj ?ony bli?niego swego ani ?adnej jego rzeczy», masoneria usi?uje zepsu? do g??bi sumienie, oszukuj?c umys? i ludzkie serce. I tak popycha si? dusze na zepsut? i z?? drog? niepos?usze?stwa wobec Prawa Pa?skiego. Pogr??aj? si? one w grzechu i uniemo?liwia si? im przyj?cie daru ?aski i Bo?ego ?ycia.» (405)
     Wystarczy spojrze? na nasze ?ycie, na ?ycie bliskich, na otoczenie, w którym ?yjemy, na ca?e spo?ecze?stwa, by odpowiedzie? sobie na pytanie: ile trucizny maso?skiego sposobu my?lenia, podwa?aj?cego Bo?e Prawo wla?o si? ju? w nasze serca?
 

     SYMBOL SIEDMIU G?ÓW BESTII: zast?powanie cnót grzechami g?ównymi
    «?aska Odkupienia udzielana jest za pomoc? siedmiu sakramentów – mówi Maryja 3 czerwca 1989. Przez ?ask? wszczepiane s? w dusze ziarna nadprzyrodzonego ?ycia, którymi s? cnoty... W Boskim s?o?cu siedmiu Darów Ducha ?wi?tego cnoty te kie?kuj?, wzrastaj?, rozwijaj? si? coraz bardziej i prowadz? dusze ?wietlan? drog? mi?o?ci i ?wi?to?ci... Siedmiu cnotom teologicznym i kardynalnym – b?d?cym owocem ?ycia w ?asce Bo?ej – masoneria przeciwstawia siedem grzechów g?ównych, które s? owocem ci?g?ego ?ycia w stanie grzechu. I tak wierze przeciwstawia pych?; nadziei – rozwi?z?o??; mi?o?ci – chciwo??; roztropno?ci – gniew; m?stwu – lenistwo; sprawiedliwo?ci – zazdro??; umiarkowaniu – ?akomstwo. Cz?owiek staj?cy si? ofiar? siedmiu grzechów g?ównych stopniowo jest prowadzony do odrzucenia kultu nale?nego Bogu, aby oddawa? cze?? fa?szywym bo?kom, b?d?cym uosobieniem wszystkich tych wad. Na tym polega najwi?ksze i najstraszniejsze blu?nierstwo. Dlatego w?a?nie na ka?dej g?owie Bestii wypisane jest imi? blu?niercze. Ka?da lo?a maso?ska ma za zadanie doprowadzenie do adorowania innego bo?ka.
       Pierwsza g?owa nosi blu?niercze imi? pychy. Wada ta przeciwstawia si? cnocie wiary i prowadzi do oddawania czci bo?kowi, którym staje si? ludzki rozum, wynios?o??, technika i post?p.
       Druga g?owa nosi blu?niercze imi? rozwi?z?o?ci. Przeciwstawia si? cnocie nadziei i prowadzi do adorowania bo?ka seksualno?ci i nieczysto?ci.
       Trzecia g?owa nosi blu?niercze imi? chciwo?ci. Przeciwstawia si? cnocie mi?o?ci i szerzy wsz?dzie kult boga pieni?dza.
       Czwarta g?owa nosi blu?niercze imi? gniewu. Przeciwstawia si? cnocie roztropno?ci i prowadzi do oddawania czci bogu niezgody i podzia?u.
       Pi?ta g?owa nosi blu?niercze imi? lenistwa. Przeciwstawia si? cnocie m?stwa i szerzy kult bo?ka strachu, opinii publicznej i wyzysku.
       Szósta g?owa nosi blu?niercze imi? zazdro?ci. Przeciwstawia si? cnocie sprawiedliwo?ci i prowadzi do oddawania czci bo?kowi przemocy i wojny.
       Siódma g?owa nosi blu?niercze imi? braku umiaru w jedzeniu i piciu. Przeciwstawia si? cnocie umiarkowania i prowadzi do oddawania czci bo?kowi tak wychwalanego hedonizmu, materializmu i przyjemno?ci.» (405)
 
BESTIA PODOBNA DO BARANKA: MASONERIA KO?CIELNA
     Jednak ani Smokowi, ani Bestii podobnej do pantery nie udaje si? pokona? Niewiasty i Jej dziecka. Nadchodzi wi?c ostatni atak, pomoc, która ma uderzy? w samo serce Niewiasty: w Jej dziecko - Chrystusa i w Jej dziecko - Ko?ció?, w ka?dego z nas. I tak ?w. Jan ujrza? jeszcze jedn? posta? w tej decyduj?cej walce. Tak o tym pisze: «Potem ujrza?em inn? Besti?, wychodz?c? z ziemi: mia?a dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówi?a jak Smok. I ca?? w?adz? pierwszej Bestii przed ni? wykonuje, i sprawia, ?e ziemia i jej mieszka?cy oddaj? pok?on pierwszej Bestii, której rana ?miertelna zosta?a uleczona. I czyni wielkie znaki, tak i? nawet ka?e ogniowi zst?powa? z nieba na ziemi? na oczach ludzi. I zwodzi mieszka?ców ziemi znakami, które jej dano uczyni? przed Besti?, mówi?c mieszka?com ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzyma?a cios mieczem, a o?y?a. I dano jej, by duchem obdarzy?a obraz Bestii, tak i? nawet przemówi? obraz Bestii, i by sprawi?, ?e wszyscy zostan? zabici, którzy nie oddadz? pok?onu obrazowi Bestii. I sprawia, ?e wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymuj? znami? na praw? r?k? lub na czo?o i ?e nikt nie mo?e kupi? ni sprzeda?, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] m?dro??. Kto ma rozum, niech liczb? Bestii przeliczy: liczba to bowiem cz?owieka. A liczba jego: sze??set sze??dziesi?t sze??» (Ap 13,11-18). Maryja wyja?nia?a od pierwszych or?dzi przekazanych ks. Gobbiemu, ?e «czarna Bestia to masoneria, która przenikn??a nawet do Ko?cio?a» (267). Doda?a te?: «Jako Mama chcia?am was przede wszystkim ostrzec przed wielkim niebezpiecze?stwem zagra?aj?cym dzi? Ko?cio?owi z powodu licznych diabelskich ataków, usi?uj?cych go zniszczy?. W tym celu – na pomoc czarnej Bestii, która wysz?a z morza – wychodzi z ziemi Bestia o dwóch rogach, podobnych do rogów baranka» (406).
 
DLACZEGO BESTIA POSIADA ROGI PODOBNE DO ROGÓW BARANKA?
     I na to pytanie odpowiada najlepsza z Matek, pragn?ca nas ostrzec i ocali?: «Baranek w Pi?mie ?wi?tym zawsze by? symbolem ofiary. I tak w noc Wyj?cia baranek zostaje z?o?ony w ofierze, a odrzwia domów Hebrajczyków – pokropione jego krwi?, dla uchronienia przed kar? dotykaj?c? wszystkich Egipcjan. ?ydowska Pascha co roku przypomina ten fakt przez ofiar? z baranka, którego sk?ada si? w ofierze i spo?ywa. Na Kalwarii Jezus Chrystus sk?ada siebie w ofierze dla Odkupienia ludzko?ci. On sam staje si? nasz? Pasch? i prawdziwym Barankiem Bo?ym, który g?adzi grzechy ?wiata. Bestia ma na g?owie dwa rogi, podobne do rogów baranka. Z symbolem ofiary g??boko wi??e si? symbol kap?a?stwa: dwa rogi. W Starym Testamencie najwy?szy kap?an nosi? nakrycie g?owy z dwoma rogami. W Ko?ciele Biskupi nosz? mitr? – z dwoma rogami – oznaczaj?c? pe?ni? ich kap?a?stwa. Czarna Bestia, podobna do pantery, oznacza masoneri?. Bestia o dwóch rogach, podobna do baranka, oznacza masoneri?, która wnikn??a w ?ono Ko?cio?a. Symbolizuje masoneri? ko?cieln?, która rozszerzy?a si? zw?aszcza w?ród cz?onków Hierarchii. To przenikni?cie masonerii do wn?trza Ko?cio?a przepowiedzia?am wam ju? w Fatimie, kiedy og?osi?am, ?e szatan wejdzie a? na szczyt Ko?cio?a» (406).
 
PODST?PNA TAKTYKA BESTII
     W wielu or?dziach Matka Bo?a ods?oni?a przed nami taktyk? Bestii podobnej do baranka, czyli masonerii, która przenikn??a do Ko?cio?a. Najlepsza z matek nie mówi tego jedynie po to, by nas przerazi?, lecz by ukaza? jasne i proste sposoby bronienia si? przed obecnym atakiem z?a, by ?y? w ??czno?ci z Bogiem, wynagradza? i ocali? ?ycie wieczne. ?w. Jan, przedstawiaj?c w Apokalipsie przedmiot ataku Smoka napisa?, i? walczy on z Niewiast? (12,13), Jej dzieckiem (12,4) oraz z reszt? Jej potomstwa (12,17). Maryja wyja?nia, ?e masoneria stawia sobie za cel zaatakowanie Chrystusa - Jej Syna oraz mistycznego Cia?a Chrystusa – Ko?cio?a. 29 czerwca 1983 r. powiedzia?a ks. Gobbiemu, ?e masoneria: «atakuje i rani [Ko?ció?], usi?uje go zniszczy? podst?pn? taktyk?. Jej duch rozszerza si? wsz?dzie jak truj?ca chmura, która prowadzi do parali?u wiary, t?umi gorliwo?? apostolsk?, oddala coraz bardziej od Jezusa i Jego Ewangelii» (267).
 
??CZNO?? MASONERII KO?CIELNEJ Z MASONERI? ?WIECK?
     Bestia, która wy?oni?a si? z ziemi, pomaga Bestii, która wysz?a z morza, pokona? – zaatakowan? przez Smoka – Niewiast?, Jej Dziecko i reszt? Jej potomstwa. Dlatego masoneria ?wiecka wspó?dzia?a ?ci?le z masoneri? ko?cieln? dla osi?gni?cia tego najwa?niejszego celu: odniesienia zwyci?stwa nad Dobrem i oddania w?adzy w r?ce Z?a. «Masoneria ko?cielna otrzymuje polecenia i w?adz? od ró?nych ló? maso?skich i pracuje nad tym, aby wszystkich w??czy? potajemnie do tych tajnych sekt. Ambitnych przyci?ga perspektyw? ?atwej kariery. Nape?nia dobrami spragnionych pieni?dzy. Pomaga swym cz?onkom w górowaniu nad innymi i w zajmowaniu najwa?niejszych stanowisk. Równocze?nie – w podst?pny, lecz zdecydowany sposób – odsuwa na bok tych wszystkich, którzy odmawiaj? uczestniczenia w jej planie. Bestia podobna do baranka pos?uguje si? ca?? w?adz? pierwszej Bestii, w jej obecno?ci. Zmusza wszystkich mieszka?ców ziemi do oddawania pok?onu pierwszej Bestii. Ponadto masoneria ko?cielna wznosi pos?g na cze?? Bestii i zmusza wszystkich ludzi do oddawania mu pok?onu. Zgodnie jednak z pierwszym przykazaniem ?wi?tego Prawa Pa?skiego jedynie BOGU samemu mo?na oddawa? pok?on. Tylko Jemu samemu nale?y si? wszelka forma kultu. I tak w miejsce BOGA stawia si? BO?KA, mocnego, silnego, w?adczego. Ten pot??ny bo?ek sprawia, ?e wszyscy zostan? zabici, którzy nie oddadz? pok?onu obrazowi Bestii... Jak ju? wam ujawni?am, ten wielki bo?ek – utworzony po to, aby wszyscy oddawali mu pok?on i s?u?yli mu – to fa?szywy Chrystus i fa?szywy Ko?ció?.» (407)
 
ATAK MASONERII NA KO?CIÓ? MA DOPROWADZI? DO OSI?GNI?CIA NAST?PUJ?CYCH CELÓW:
       zaprzeczy? istnieniu Boga i doprowadzi? ludzko?? do buntu przeciw Bogu
     «Ateizm marksistowski i masoneria stoj? na czele zast?pu zgromadzonego po to, aby ca?? ludzko?? doprowadzi? do zaprzeczenia istnieniu Boga i do buntu przeciw Niemu. Na czele tego zast?pu stoi sam Lucyfer, powtarzaj?cy dzi? wyzwanie skierowane przeciwko Panu, aby samemu otrzyma? cze?? nale?n? Bogu. Walcz? po jego stronie wszystkie demony, które obecnie rozesz?y si? z piek?a po ziemi, by jak najwi?ksz? liczb? dusz doprowadzi? do pot?pienia. Przy??czaj? si? do nich wszystkie duchy pot?pionych i tych, którzy w ?yciu krocz? odrzucaj?c Boga. Obra?aj? Go, blu?ni? Mu, id? drog? egoizmu i nienawi?ci, z?a i nieczysto?ci. Ich jedynym celem jest poszukiwanie przyjemno?ci, zaspokajanie wszystkich swoich nami?tno?ci. Walcz? o zwyci?stwo nienawi?ci, z?a, nieczysto?ci.» (314)
       usprawiedliwi? grzech
«Celem masonerii ko?cielnej jest usprawiedliwianie grzechu, przedstawianie go nie jako z?a, lecz jako warto?ci i dobra. Doradza si? pope?nianie go jako sposób zaspokajania wymaga? w?asnej natury i niszczy si? przez to korze?, z którego mog?aby wyrosn?? skrucha. Mówi si?, ?e spowied? nie jest ju? konieczna. Zgubny owoc tego przekl?tego raka – który rozszerzy? si? w ca?ym Ko?ciele – to powszechny zanik spowiedzi indywidualnej. Dusze stale ?yj? w grzechu, odrzucaj?c dar ?ycia, ofiarowanego przez Jezusa.» (406)
       zniszczy? Ewangeli?
     «Jezus jest Drog? prowadz?c? do Ojca za pomoc? Ewangelii. Masoneria ko?cielna popiera egzegez?, która – doszukuj?c si? w Ewangelii najró?niejszych gatunków literackich – daje wyja?nienia racjonalistyczne i naturalistyczne. Przez to ca?a Ewangelia jest ci?gle rozrywana. Dochodzi si? w ko?cu do zaprzeczania historycznej rzeczywisto?ci cudów i zmartwychwstania Chrystusa, a nawet poddaje si? w w?tpliwo?? sam? Bosko?? Jezusa i Jego zbawcz? misj?.» (406)
       zniszczy? Eucharysti?
     «Ko?ció? jest ?yciem, bo daje ?ask? i jedynie on posiada skuteczne ?rodki udzielania ?aski – siedem sakramentów... Masoneria ko?cielna usi?uje na wiele podst?pnych sposobów zaatakowa? w Ko?ciele kult sakramentu Eucharystii. Uznaje w niej jedynie aspekt Uczty, a usi?uje pomniejszy? jej warto?? jako Ofiary i zanegowa? rzeczywist? i osobow? obecno?? Jezusa w konsekrowanych Hostiach. W tym celu stopniowo zosta?y zniesione wszelkie zewn?trzne oznaki wyra?aj?ce wiar? w rzeczywist? obecno?? Jezusa w Eucharystii, np. przykl?kanie, godziny publicznej adoracji, ?wi?ty zwyczaj otaczania Tabernakulum ?wiat?ami i kwiatami.» (406)
       zniszczy? wiar? w Chrystusa
     «Celem masonerii ko?cielnej jest zniszczenie Chrystusa i Jego Ko?cio?a, przez utworzenie nowego bo?ka, to znaczy fa?szywego Chrystusa i fa?szywego Ko?cio?a. Jezus Chrystus jest Synem Boga ?ywego, wcielonym S?owem. Jest On prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz?owiekiem, bo po??czy? natur? ludzk? i natur? Bosk? w Swej Boskiej Osobie. Sam Jezus da? w Ewangelii najpe?niejsze okre?lenie Siebie mówi?c, ?e jest Prawd?, Drog? i ?yciem. ...Masoneria ko?cielna usi?uje wi?c zaciemni? Jego Boskie S?owo przez interpretacje naturalistyczne i racjonalistyczne. Poprzez próby uczynienia Go rzekomo bardziej zrozumia?ym i lepiej s?uchanym, pozbawia Je ca?ej nadprzyrodzonej zawarto?ci. Przez to szerz? si? coraz bardziej b??dy w Ko?ciele katolickim. Z powodu rozpowszechniania si? tych b??dów wielu oddala si? dzi? od prawdziwej wiary, realizuj?c w ten sposób proroctwo, które da?am wam w Fatimie: "Przyjd? czasy, gdy wielu ludzi utraci prawdziw? wiar?." Utrata wiary to odst?pstwo. Masoneria ko?cielna dzia?a w podst?pny i diabelski sposób, aby wszystkich ludzi doprowadzi? do odst?pstwa.» (406)
       zniszczy? Mistyczne Cia?o Chrystusa, czyli Ko?ció?
     «Po zniszczeniu Chrystusa historycznego Bestia o dwóch rogach, podobna do baranka, usi?uje zniszczy? Chrystusa Mistycznego, którym jest Ko?ció?...» (406)
       os?abi? autorytet Papie?a
     Jednym ze sposobów zaatakowania Ko?cio?a jest tak?e odebranie autorytetu Papie?owi: «Biskupi zachowuj? dziwne milczenie i nie reaguj?. Kiedy Mój Papie? mówi odwa?nie i ponownie potwierdza z moc? Prawdy wiary katolickiej, odmawia si? s?uchania go. Wi?cej nawet – publicznie krytykuje si? go i wy?miewa. Istnieje subtelna, diabelska taktyka – uknuta potajemnie przez masoneri? – u?ywana dzi? wobec Ojca ?wi?tego dla o?mieszania jego osoby i jego dzia?ania, dla udaremniania jego pos?ugi.» (384) «...Ko?cio?owi udaje si? zachowa? jedno??, gdy opiera si? na kamieniu w?gielnym swej jedno?ci: na Piotrze i na Papie?u, który dziedziczy charyzmat Piotra. Masoneria usi?uje wi?c zniszczy? jedno?? Ko?cio?a przez podst?pny i zdradziecki atak na Papie?a. Zawi?zuje ona spisek opozycji i kontestacji wobec Papie?a. Wspiera i wynagradza tych, którzy go lekcewa?? i s? mu niepos?uszni. Szerzy g?osy krytyczne oraz sprzeciwy Biskupów i teologów. Przez to burzy si? sam fundament jedno?ci Ko?cio?a i staje si? on coraz bardziej porozrywany i podzielony.» (406)
       rozbi? jedno?? Ko?cio?a
     «Brak jedno?ci, podzia?y, walki i antagonizmy pojawi?y si? w Ko?ciele. Si?y ateizmu i masonerii, które przenikn??y do jego ?ona, doprowadzi?y do zniszczenia wewn?trznej jedno?ci i zaciemnienia wspania?o?ci jego ?wi?to?ci. S? to czasy przeze Mnie zapowiedziane, kiedy Kardyna?owie sprzeciwiaj? si? Kardyna?om, Biskupi – Biskupom, Kap?ani – Kap?anom. Owczarni? Chrystusow? rozrywaj? drapie?ne wilki, które wesz?y do niej w szatach pozornie nieszkodliwych i ?agodnych baranków. Znajduj? si? one pomi?dzy tymi, którzy zajmuj? najbardziej odpowiedzialne stanowiska. Z powodu nich szatanowi uda?o si? wej?? i dzia?a? nawet na samym szczycie Ko?cio?a. Biskupi i Kap?ani ?wi?tego Ko?cio?a Bo?ego, jak?e wielka jest dzi? wasza odpowiedzialno??!» (332)
       wprowadzi? fa?szywy ekumenizm przez wymieszanie religii
     «Ko?ció? jest prawd?, poniewa? to jedynie jemu Jezus powierzy? strze?enie ca?ego nienaruszalnego depozytu wiary. Powierzy? to Ko?cio?owi hierarchicznemu, czyli Papie?owi i zjednoczonym z nim Biskupom. Masoneria ko?cielna usi?uje zniszczy? t? rzeczywisto?? przez fa?szywy ekumenizm, sk?aniaj?cy do przyj?cia wszystkich Ko?cio?ów chrze?cija?skich jako posiadaj?cych cz??? prawdy. Masoneria ko?cielna opracowuje plan za?o?enia jednego powszechnego Ko?cio?a ekumenicznego, utworzonego przez zmieszanie wszystkich wyzna? chrze?cija?skich – w tym i Ko?cio?a katolickiego.» (406)
       przygotowa? grunt dla ukazania si? Antychrysta
     Szczytem dzia?alno?ci masonerii w Ko?ciele i w ?wiecie b?dzie opanowanie go na jaki? czas przez Antychrysta. Obecne dzia?anie masonerii zmierza w kierunku przygotowania jego ukazania si?. Wydarzenie to zapowiada Pismo ?wi?te (por. Dn 8,11-12; 2 Tes 2,8). Równie? Katechizm Ko?cio?a Katolickiego okre?la je jako "ostatni? prób? Ko?cio?a" (pkt 675). «Zw?aszcza dla Ko?cio?a nadesz?a godzina wielkiej próby. Zostanie on wstrz??ni?ty – ostrzega Maryja 1 stycznia 1993 – brakiem wiary, zaciemniony odst?pstwem, zraniony zdradami, opuszczony przez swoje dzieci, podzielony z powodu schizm. Zostanie wzi?ty w posiadanie i zdominowany przez masoneri?. Stanie si? podatn? gleb?, na której wyro?nie drzewo z?a z?oczy?cy – Antychrysta. Ustanowi on swe królestwo w jego wn?trzu.» Maryja ostrzega nas z naciskiem, ?e chwila ta jest ju? bliska: «Kielich Bo?ej Sprawiedliwo?ci jest pe?ny i przelewa si?. Widz? kar?, przez któr? Mi?osierdzie Bo?e chce oczy?ci? i ocali? t? biedn? grzeszn? ludzko??. Jak?e liczne i wielkie czekaj? was cierpienia, Moje biedne dzieci, tak podst?pnie atakowane i zwodzone przez szatana – ducha k?amstwa, który was zwodzi i prowadzi na ?mier?! Wielka jest Moja troska, bowiem Mój Ko?ció? zdany jest na ?ask? mocy z?a. Zagra?aj? mu one i próbuj? go zniszczy? od wewn?trz. Masoneria ze sw? diabelsk? moc? ustanowi?a swoje centrum w samym sercu Ko?cio?a, w którym przebywa Wikariusz Mojego Syna Jezusa. Stamt?d rozszerza swój zgubny wp?yw na wszystkie cz??ci ?wiata. Ko?ció? znowu zostanie zdradzony przez swoich, b?dzie okrutnie prze?ladowany i zaprowadzony na miejsce stracenia. Widz?, ?e jego krwawe prze?ladowanie znajduje si? ju? u waszych drzwi. » (509) 
 
Rola i cele masonerii w ?wiecie i Ko?ciele, w ?wietle
or?dzi "Do Kap?anów, umi?owanych synów Matki Bo?ej" (1973-1995)
DOKO?CZENIE:
Nasze zadania w zwyci?skim zast?pie Maryi
Spis tre?ci (cz??? I):
       Aby nale?e? do zast?pu Maryi i skutecznie przeciwstawi? si? z?u nale?y:
            w??czy? si? do walki duchowej, s?uchaj?c wskaza? Maryi
            nawróci? si?
            odrzuci? d??enia do kariery
            kocha? Jezusa i Ko?ció?
            s?u?y? Ko?cio?owi
            dawa? ?wiadectwo jedno?ci z Papie?em
            schroni? si? w Sercu Maryi
            odnawia? ofiarowanie si? Jej Sercu
            przyst?powa? do sakramentów i zachowywa? przykazania
            przyj?? cierpienie i ofiarowa? je Maryi
            odwa?nie dawa? ?wiadectwo
            modli? si? – odmawia? Ró?aniec
            ?y? we wspólnocie z duszami czy??cowymi i ze ?wi?tymi
            przyj?? pe?ni? prawd wiary zawartych w nowym Katechizmie
            w??czy? si? w dzie?o Maryi i ?y? jego zasadami, pod Jej opiek?
       Zwyci?stwo Boga i Maryi bliskie i pewne!
 
     Matka Bo?a nie ogranicza si? do przedstawienia mrocznej rzeczywisto?ci, w której ?yjemy. Chce ukaza? nam w Swoich Or?dziach, jak walczy? za z?em, dopomóc nam w pokonaniu go. Sama staje na czele przyjació? Boga, zapowiadaj?c od pierwszych Or?dzi, i? po czasie próby, prze?ladowa? i cierpienia, Bóg odniesie zwyci?stwo w ludzko?ci, która na nowo zwróci si? ku Niemu. Szatan zostanie pokonany.
     Maryja nape?niona Bo?? M?dro?ci?, stoj?ca na czele walcz?cych z przeciwnikiem Boga zast?pów, zdaje sobie doskonale spraw? z jego taktyki. Wie, jak j? pokona?, dlatego mówi: «Teraz rozumiecie, dlaczego – w tych czasach straszliwego i przebieg?ego ataku czarnej Bestii, to znaczy masonerii – Moje Niepokalane Serce staje si? waszym schronieniem i pewn? drog? prowadz?c? do Boga. W Moim Niepokalanym Sercu powstaje plan taktyki, której wasza Niebieska Mama u?ywa w walce, aby pokona? podst?pne oszustwa czarnej Bestii.» (405)
     Matka Bo?a przychodzi do nas ze Swym dzie?em Kap?a?skiego Ruchu Maryjnego ze s?owami nadziei, pociechy, wskazuj?c drog?, wiod?c? do Boga. Uczy, jak post?powa?, by w?ród podst?pnych ataków masonerii, która dzia?a w ?wiecie i Ko?ciele, nie zagubi? si? i razem z Ni? – Niewiast? obleczon? w s?o?ce – odnie?? zwyci?stwo Smokiem, wspomaganym przez Bestie. Maryja przeciwstawia zast?pom Przeciwnika Swój zast?p. Tak o nim mówi: «Oddzia?, który Sama prowadz?, uformowany jest z wszystkich anio?ów i ?wi?tych Raju. Dowodzi nimi ?wi?ty Micha? Archanio?, stoj?cy na czele niebieskich zast?pów.» (314)
     Maryja chce i nas tak?e widzie? w Swoim zast?pie: «Wraz ze Mn?, ma?e dzieci, walczcie ze Smokiem, który usi?uje zbuntowa? ca?? ludzko?? przeciw Bogu. Walczcie wraz ze Mn?, ma?e dzieci, przeciw czarnej Bestii, masonerii, pragn?cej doprowadzi? dusze do zatracenia. Walczcie wraz ze Mn?, ma?e dzieci, przeciw Bestii podobnej do baranka – masonerii, która przenikn??a do g??bi ?ycie Ko?cio?a, w celu zniszczenia i jego, i Chrystusa. Aby to osi?gn??, pragnie ona utworzy? nowego bo?ka, to znaczy fa?szywego Chrystusa i fa?szywy Ko?ció?.» (407)
     «Mrocznej sile – któr? pos?uguje si? dzi? masoneria ko?cielna dla zniszczenia Chrystusa i Jego Ko?cio?a – przeciwstawiam silny blask Mego kap?a?skiego i wiernego zast?pu. Czyni? to, aby Chrystus by? kochany i s?uchany, aby wszyscy szli za Nim i aby Jego Ko?ció? by? coraz bardziej kochany, broniony i u?wi?cany.» (406)

     Aby nale?e? do zast?pu Maryi i skutecznie przeciwstawi? si? z?u nale?y:
 
       w??czy? si? do walki duchowej, s?uchaj?c wskaza? Maryi
     Maryja tak mówi o tej walce 13 pa?dziernika 1985: «To wielka bitwa. Toczy si? ona przede wszystkim w sferze duchów. Na tej ziemi Mój zast?p tworz? ci wszyscy, którzy – zgodnie z ?ask? otrzyman? na Chrzcie ?wi?tym – ?yj? w mi?o?ci, uwielbiaj? Boga i id? pewn? drog? doskona?ego zachowywania przykaza? Pana. S? oni pokorni, ulegli, mali, mi?osierni. Omijaj? zasadzki demona i nie ulegaj? ?atwym pokusom przyjemno?ci. Id? drog? mi?o?ci, czysto?ci i ?wi?to?ci. Mój zast?p uformowa? si? ze wszystkich Moich ma?ych dzieci, daj?cych Mi odpowied? we wszystkich cz??ciach ?wiata i id?cych dzi? za Mn? drog?, któr? im wyznaczy?am przez te lata.» (314)
 
       nawróci? si?
     Pierwszym warunkiem przynale?no?ci do zast?pu Maryi jest nawrócenie i g?oszenie nawrócenia: «Id?cie g?osi? konieczno?? pokuty i nawrócenia, powrotu do Pana drog? modlitwy i nawrócenia, odrzucenia szatana i jego pokus, z?a i panowania nad nami?tno?ciami. Powró?cie jak syn marnotrawny w ramiona Ojca Niebieskiego, który czeka z mi?o?ci?, aby móc ustanowi? nowe, g??bokie i powszechne pojednanie pomi?dzy Bogiem i ludzko?ci?. Sami b?d?cie narz?dziami tego powszechnego powrotu. B?d?cie Aposto?ami drugiej ewangelizacji, o któr? tak prosi Mój Papie?. Dzi?ki wam Moje Niepokalane Serce zatryumfuje.» (523)
 
       odrzuci? d??enia do kariery
     «Najmilsi synowie, prosz? was o po?wi?cenie si? Memu Niepokalanemu Sercu i o wej?cie do matczynego schronienia. Prosz? po to, by?cie doznali opieki i obrony przed t? straszliw? zasadzk?... prosz? was o odrzucenie – w akcie po?wi?cenia Mojego Ruchu – wszelkich d??e? do zrobienia kariery. Unikniecie przez to najsilniejszej i najbardziej niebezpiecznej zasadzki, któr? pos?uguje si? masoneria, aby w??czy? do swej tajemnej sekty wielu Moich najmilszych synów.» (406)
 
       kocha? Jezusa i Ko?ció?
     «Prowadz? was do wielkiej mi?o?ci: do Jezusa-Prawdy, czyni?c z was odwa?nych ?wiadków wiary; do Jezusa-?ycia, doprowadzaj?c was do wielkiej ?wi?to?ci; do Jezusa-Drogi, prosz?c, by?cie ?yli jedynie Ewangeli? i g?osili j? dos?ownie. Prowadz? was tak?e do coraz wi?kszej mi?o?ci do Ko?cio?a. Ka?? wam kocha? Ko?ció?-Prawd?, czyni?c was m??nymi g?osicielami wszystkich prawd wiary katolickiej, przeciwstawiaj?cymi si? z moc? i odwag? wszelkim b??dom.» (406)
 
       s?u?y? Ko?cio?owi
     «Czyni? was s?ugami Ko?cio?a-?ycia, pomagaj?c wam by? Kap?anami wiernymi i ?wi?tymi. B?d?cie zawsze gotowi zaspokaja? potrzeby dusz. Oddawajcie si? pos?udze Pojednania, zapominaj?c wspania?omy?lnie o sobie. B?d?cie gorej?cymi p?omieniami mi?o?ci i gorliwo?ci wobec Jezusa obecnego w Eucharystii. Niech znów pojawi? si? w waszych ko?cio?ach cz?ste godziny publicznej adoracji i wynagrodzenia przed Naj?wi?tszym Sakramentem O?tarza.» (406)
 
       dawa? ?wiadectwo jedno?ci z Papie?em
     «Przemieniam was w ?wiadków Ko?cio?a-Drogi i czyni? was drogocennymi narz?dziami jego jedno?ci. Dlatego w?a?nie zachowywanie szczególnej jedno?ci z Papie?em uczyni?am drugim zobowi?zaniem w Moim Ruchu. Dzi?ki waszej mi?o?ci i waszej wierno?ci Bo?y plan doskona?ego zjednoczenia Ko?cio?a zab?y?nie na nowo w ca?ej swej wspania?o?ci.» (406)
 
       schroni? si? w Sercu Maryi
     «Poniewa? nadszed? czas wielkiej próby, nadesz?a równie? chwila, gdy wszyscy powinni uda? si? do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca. Nie tra?cie odwagi! Niech was umacnia ufno?? i nadzieja. (...) Im bardziej b?dziecie wchodzi? w czas wielkiej próby, tym bardziej b?dziecie do?wiadcza? w nadzwyczajny sposób Mojej matczynej obecno?ci przy was. Jestem blisko, aby udziela? wam pomocy, broni?, ochrania?, pociesza?, przygotowywa? was na nowe dni w ciszy i pokoju.» (486)
 
       odnawia? ofiarowanie si? Jej Sercu
     «Jak usilnie pracuje masoneria i komunizm, aby w sposób ukryty niszczy? Mój Ko?ció?, który zawsze by? wspania?y i silny w waszych krajach!... Zapewnijcie wszystkim bezpiecze?stwo, które wam przygotowa?am na czekaj?ce was krwawe dni: schronienie Mego Niepokalanego Serca.» «Odnawiajcie ka?dego dnia wasze po?wi?cenie si? Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przez ten akt dajecie Mi mo?liwo?? wej?cia w wasze ?ycie jako Mamie i prowadzenia was do doskona?ego wype?nienia planu, jaki Pan ma w stosunku do ka?dego z was.» (519)
 
       przyst?powa? do sakramentów i zachowywa? przykazania
     «...formuj? wszystkie Moje dzieci do zachowywania dziesi?ciu przykaza? Bo?ych, do ?ycia dos?ownie Ewangeli?, do cz?stego przyst?powania do sakramentów – zw?aszcza do sakramentu pokuty i Komunii eucharystycznej. ?rodki te s? niezb?dn? pomoc?, by trwa? w ?asce Bo?ej. Pomagam Moim dzieciom, aby mocno ?wiczy?y si? w cnotach i zawsze kroczy?y drog? dobra, mi?o?ci, czysto?ci i ?wi?to?ci. Pos?uguj? si? wami, Moje ma?e, po?wi?cone Mi dzieci, w demaskowaniu wszystkich podst?pnych zasadzek zastawianych na was przez czarn? Besti?. Dzi?ki wam pragn? ostatecznie udaremni? wielki atak masonerii, skierowany dzi? przeciwko Chrystusowi i Jego Ko?cio?owi.» (405)
 
       przyj?? cierpienie i ofiarowa? je Maryi
     «Przygotujcie si? na prze?ywanie niewymownego cierpienia opuszczenia przez najwierniejszych, wystawienia na po?miewisko przez wspó?braci, odsuni?cia na bok przez prze?o?onych, zwalczania przez przyjació?, prze?ladowania przez tych, którzy poszli na kompromis ze ?wiatem i przy??czyli si? do tajemnego zast?pu masonerii.» (393)
     «...prosz? was o ofiarowanie Mi pachn?cego i drogocennego kwiatu waszego cierpienia. Na o?tarzu Mego Niepokalanego Serca chc? wszystkie Moje dzieci sk?ada? w akcie nieustannej ofiary i wynagrodzenia. Jedynie dzi?ki cierpieniu Moich najmniejszych dzieci mog? przy?pieszy? czas tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w ?wiecie. Nawet Mego Papie?a Jana Paw?a II... poprosi?am o wi?ksze cierpienie. Godzina Kalwarii nadesz?a dla Ko?cio?a. Jest on wezwany do z?o?enia siebie w ofierze ca?opalnej, ma by? z?o?ony w ofierze na Krzy?u krwawego m?cze?stwa.» (519)
 
       odwa?nie dawa? ?wiadectwo
     «Nie pozwólcie, by ogarn??o was zniech?cenie. To s? czasy odwagi i ?wiadectwa. Wasz g?os powinien przekazywa? coraz silniej S?owo Ewangelii i wszystkie prawdy wiary katolickiej. Musicie demaskowa? b??dy - jakiekolwiek by nie by?y - pokonywa? podst?pne zasadzki, odrzuca? wszelki kompromis z duchem ?wiata, dawa? wszystkim przyk?ad wierno?ci Chrystusowi i Jego Ko?cio?owi.» (393)
 
       modli? si? – odmawia? Ró?aniec
     «Walczcie przy pomocy modlitwy i pokuty! Niech Ró?aniec stanie si? wasz? zwyci?sk? broni?.» (295)
     «Odpowiadajcie modlitw? Ró?a?ca ?wi?tego na szerz?ce si? panowanie szatana, niewolnictwo grzechu, który wi?zi tak wiele Moich dzieci; na z?o, które wlewa sw? trucizn? w serca; na podst?pne i niebezpieczne zasadzki szatana, na pot??n? si?? masonerii, której udaje si? wsz?dzie w?lizn??; na szerz?cy si? kult szatana. To jest Moja modlitwa, to jest wasza modlitwa.» (519)
     «Dzielcie w tych godzinach Moj? wielk? trosk? i przy??czcie si? wszyscy do Mojej modlitwy wstawienniczej i wynagradzaj?cej. Mnó?cie wsz?dzie Wieczerniki modlitwy, o które was prosi?am: bezpieczne miejsca schronienia, w których b?dziecie strze?eni przed straszliw? czekaj?c? was udr?k?.» (509)    
 
       ?y? we wspólnocie z duszami czy??cowymi i ze ?wi?tymi
     «Masoneria w sposób ukryty i mroczny spiskuje przeciw wam, aby?cie wpadli w jej sieci. ?wi?ci jednak odkrywaj? je i niszcz?. Sprawiaj?, ?e z Raju zst?puje silne ?wiat?o, aby ca?e wasze ?ycie okry? i nasyci? zapachem wiary, nadziei, mi?o?ci, czysto?ci i ?wi?to?ci. Wspólnota ?ycia ze ?wi?tymi z Raju jest lekarstwem, które wam daj? przeciw obecnym, podst?pnym i bardzo zdradzieckim zagro?eniom ze strony czarnej Bestii – masonerii. Bestia podobna do baranka nara?a was, Moi synowie najmilsi, na trudno?ci, szyderstwa, usuni?cie na margines. W tej sytuacji szukajcie wi?c sta?ej ??czno?ci modlitewnej ze ?wi?tymi duszami w Czy??cu. Ta modlitewna wspólnota z duszami czy??cowymi daje im ?wiat?o, umocnienie i skraca ich czas oczyszczenia, wam za? pozwala bezpiecznie i odwa?nie realizowa? w ?yciu Mój plan. Polega on na pomaganiu wam w wype?nianiu w ka?dej chwili Boskiej woli Pana.» (413)
 
       przyj?? pe?ni? prawd wiary zawartych w nowym “Katechizmie”
     «Katechizm Ko?cio?a Katolickiego jest szczególnym darem Mojego Niepokalanego Serca na czasy, w których ?yjecie. Mój Papie? zechcia? go og?osi? niemal jako swój testament, pe?en blasku i ostateczny.» (486)
 
       w??czy? si? w dzie?o Maryi i ?y? jego zasadami, pod Jej opiek?
     Jednym ze sposobów obrony przed z?em jest pozwolenie na to, by prowadzi?a nas przez ?ycie Matka Bo?a. Dla udzielenia nam pomocy w trudnym czasie doprowadzi?a – za po?rednictwem ks. Gobbiego – do powstania Ruchu Maryjnego, który obj?? kap?anów i ?wieckich na ca?ym ?wiecie, którzy decyduj? si? na ofiarowanie siebie Niepokalanemu Sercu Maryi, na odmawianie Ró?a?ca oraz ca?kowit? wierno?? Ojcu ?wi?temu. Maryja tak o tym mówi 19.06.1993:
     «To jest Moje Dzie?o. W tych ostatnich czasach prowadz? je do ko?ca we wszystkich cz??ciach ?wiata. Wsz?dzie wzbudzam je dla tryumfu Mojego Niepokalanego Serca. W?a?nie Sama go dokonuj?, aby zgromadzi? ze wszystkich stron ma?? reszt?, która pozostanie wierna Jezusowi i Jego Ewangelii, Papie?owi i Ko?cio?owi z nim zjednoczonemu. To jest Moje Dzie?o, poniewa? Sama je tworz? i rozszerzam w sposób ukryty i cichy. Szatan i wszelkie diabelskie duchy nic nie mog? uczyni? temu Dzie?u. Pan zakaza? im mu szkodzi?. Nic nie mog? mu uczyni? pot?gi z?a, ciemne i szata?skie si?y ani okultystyczne moce masonerii, poniewa? Ja je chroni?, zachowuj? i broni?. W?a?nie tworz? je we wszystkich cz??ciach ?wiata, aby pokona? szatana w wielkiej bitwie przeciw z?ym duchom... Dokonuj? go dla rozszerzenia Prawdy w tych czasach wielkiego odst?pstwa; dla doprowadzenia was do najwi?kszej jedno?ci z Papie?em w tych dniach podzia?u i ogromnego buntu; dla poprowadzenia was drog? ?aski i ?wi?to?ci po?ród powszechnego rozprzestrzeniania si? grzechu i nieczysto?ci. (...) Przez to Dzie?o doprowadzam do tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w ?wiecie. Obecnie, kiedy nadesz?a wielka próba, Dzie?o to powinno ja?nie? coraz silniejszym ?wiat?em.» (497)
 Zwyci?stwo BOGA i MARYI bliskie i pewne!
     Wszystkie or?dzia Maryi, dane ks. Gobbiemu, przepe?nia nadzieja i pociecha. Matka Bo?a nieustannie powtarza: “Moje Serce zwyci??y”, a dzi?ki temu nadejdzie “tryumf Naj?wi?tszego Serca Jezusa”.
     «W imi? Maryi zostanie doprowadzone do ko?ca Moje Dzie?o i kl?sk? poniesie masoneria, wszelka diabelska moc, materializm i praktyczny ateizm. Ca?a ludzko?? b?dzie si? mog?a przygotowa? na spotkanie z Panem, zostanie oczyszczona i ca?kowicie odnowiona. Moje Niepokalane Serce odniesie tryumf w ?wiecie.» (456)
     «Wznie?cie wasze oczy ponad epok?, w której w?a?nie ?yjecie: epok? bolesnego oczyszczenia i wielkiego ucisku – zach?ca Matka Bo?a 13 pa?dziernika 1992 – Wasze czasy s? z?e, poniewa? z?e sta?y si? ludzkie serca: zamkni?te, zimne, twarde i ogarni?te wielk? osch?o?ci?. Nad waszym ?wiatem, nad ludzko?ci? szatan ustanowi?, w tych czasach, swe królestwo i panuje jako pewny w?adca. Moce Z?a – przy pomocy mrocznych pot?g ateizmu i masonerii – osi?gn??y zwyci?stwo. Co powinny?cie robi? wy, Moje biedne dzieci, wystawione na wielkie niebezpiecze?stwa, lecz tak bardzo kochane i ochraniane przez wasz? niebiesk? Mam?? Podnie?cie oczy ku Niebu, poniewa? wasze wyzwolenie jest bliskie. Z Nieba zst?pi na was nowa epoka ?wiat?o?ci i ?wi?to?ci. Z Nieba przyjdzie ostateczna kl?ska szatana i ca?ej jego pot??nej armii z?a. Z Nieba zst?pi do was Chrystus w blasku Swojej chwa?y, na bia?ym koniu Swej Boskiej mocy. (...) Zapraszam was wszystkich do podniesienia oczu ku Niebu. Ukazuje si? «niebo otwarte: i oto – bia?y ko?, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwo?ci? s?dzi i walczy. Oczy Jego jak p?omie? ognia, a wiele diademów na Jego g?owie. Ma wypisane imi?, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szat? we krwi sk?pan?, a imi? Jego nazwano: S?owo Boga. A wojska, które s? w niebie, towarzyszy?y Mu na bia?ych koniach – wszyscy odziani w bia?y, czysty bisior. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzy? narody: On pa?? je b?dzie rózg? ?elazn? i On wyciska t?oczni? wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imi?: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.»
     «Na koniec, po czasie wielkiej próby, czeka was czas wielkiego pokoju, wielkiej rado?ci, wielkiej ?wi?to?ci, wielkiego tryumfu Boga po?ród was.» (486)
     «Moje Niepokalane Serce zatryumfuje w Moim Ko?ciele cierpi?cym i podzielonym, rozdzieranym przez duchy z?a i branym w posiadanie w sposób coraz silniejszy przez mroczn? w?adz? masonerii.» (523)
     «Dla was, aposto?ów tych ostatnich czasów, nadesz?a godzina odwa?nej walki pod rozkazami waszego Niebieskiego Wodza.» (267)
     I wreszcie pocieszaj?ce s?owa z 5 grudnia 1994:
     «Potwierdzam ci, ?e na wielki jubileusz roku 2000 nadejdzie tryumf Mego Niepokalanego Serca, który przepowiedzia?am wam w Fatimie. Nast?pi on równocze?nie z powrotem Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na ?wiecie. I tak ujrzycie wreszcie na w?asne oczy nowe niebiosa i now? ziemi?.»

                                                                                                            http://www.voxdomini.com.pl/

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież


Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 198 goĹ›ci