Chrzest (Baptismum)
?ycie Ko?cio?a -

Chrzest jest narodzeniem do nowego ?ycia w Chrystusie. Jest bardzo bogat? rzeczywisto?ci?, obejmuj?c? odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, ?ycie nadprzyrodzone, dzieci?ctwo Bo?e, w??czenie w Ko?ció?, udzia? w kap?a?stwie Chrystusowym i Ducha ?wi?tego zamieszkuj?cego w nas jak w ?wi?tyni. Za ten wielki zaszczyt i niepoj?te dary dzi?kujmy Bogu:

Za ?ask? chrztu ?wi?tego

Bo?e niesko?czenie dobry i mi?osierny! Od chwili chrztu ?wi?tego jestem Twoim przybranym dzieckiem. Obdarzy?e? mnie swoim ?yciem i u?wi?ci?e?. W tym stanie pragn? wytrwa? przez ca?e moje ?ycie aby Ci? ustawicznie wielbi? i sk?ada? dzi?kczynienie,  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Obrz?dy chrztu

1. Obrz?dy rozpoczynaj? si? zwykle od?piewaniem odpowiedniego psalmu lub pie?ni, po czym kap?an pozdrawia rodziców dziecka, chrzestnych i wszystkich zebranych. Nast?pnie pyta rodziców jakie imi? wybrali dla swojego dziecka. Na pytanie: o co prosz? Ko?ció? Bo?y dla dziecka N., odpowiadaj?: 
O chrzest (o wiar?, o przyj?cie do Ko?cio?a, o ?ycie wieczne...). Kap?an przypomina rodzicom obowi?zek religijnego wychowania dziecka, za? chrzestnych wzywa do wspierania ich w tym obowi?zku. Na zako?czenie obrz?dów wst?pnych kap?an kre?li na czole dziecka znak krzy?a. To samo czyni? rodzice i chrzestni
2. Uczestnicy chrztu siedz?co s?uchaj? s?owa Bo?ego. Czyta si? wyj?tki z Pisma ?w., zwi?zane z chrztem. Rodzice dziecka mog? wyrazi? ?yczenie odczytania wybranego przez siebie wyj?tku.
Po czytaniach biblijnych kap?an wyg?asza homili? o chrzcie, o jego znaczeniu, skutkach i zobowi?zaniach. Liturgi? s?owa ko?czy modlitwa powszechna z dodaniem wezwa? do ?wi?tych, ??cznie z patronem dziecka. Potem kap?an odmawia modlitw? z egzorcyzmem i wk?ada r?k? na dziecko.
3. Wszyscy udaj? si? do chrzcielnicy ze ?piewem psalmu lub pie?ni. Kap?an po?wi?ca wod? lub odmawia modlitw? dzi?kczynn? nad wod? ju? po?wi?con?. Nast?puje wyrzeczenie si? z?a. Kap?an przyjmuje od rodziców i chrzestnych wyznanie wiary, do którego do??czaj? si? wszyscy obecni.
Najwa?niejszy obrz?d chrztu: kap?an wypowiada imi? dziecka i zanurza je w wodzie lub polewa jego
g?ow? wod? chrzcieln? mówi?c przy tym:

N. Ja ciebie chrzcz? w imi? Ojca i Syna, i Ducha ?wi?tego.

Po chrzcie kap?an i namaszcza g?ow? dziecka Olejem Krzy?ma, co oznacza, ?e nale?y ono odt?d do ludu Bo?ego i uczestniczy w godno?ci kap?a?skiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa. Bia?a szata oznacza, ?e dziecko sta?o si? nowym stworzeniem, przyobleczonym w Chrystusa. Zapalona ?wieca wskazuje na chrzest jako sakrament o?wiecenia. Chrystus sta? si? ?wiat?em dla nowo ochrzczonego na ca?e ?ycie.Gdy nieochrzczony jest w niebezpiecze?stwie ?mierci, wtedy ka?dy maj?cy intencj? ochrzczenia, mo?e je chrzci? zwyk?? wod?. Polewa wtedy jego g?ow? trzy razy, wypowiadaj?c przy tym s?owa: 

N., Ja ciebie chrzcz? w imi? Ojca i Syna, i Ducha ?wi?tego. 

Gdy czas na to pozwala, powinno si? przed chrztem odmówi? wyznanie wiary, a po chrzcie Ojcze nasz.

4. Na zako?czenie wszyscy udaj? si? do o?tarza z Naj?wi?tszym Sakramentem, ?piewaj?c psalm lub pie??. Tam wszyscy wspólnie odmawiaj? Ojcze nasz, które nowo ochrzczony przez ca?e ?ycie b?dzie odmawia? jako przygotowanie do Komunii ?wi?tej. Potem kap?an b?ogos?awi dziecko, jego rodziców, chrzestnych i obecnych.

Jest te? zwyczaj polecania dziecka Matce Bo?ej w opiek?, przy Jej o?tarzu.

Odnowienie obietnic chrztu

W najwa?niejszych momentach ?ycia, jak: bierzmowanie czy dzie? pierwszej Komunii ?wi?tej, odnawiamy obietnice z?o?one na chrzcie ?wi?tym:

Kap?an: Czy wyrzekacie si? grzechu, aby ?y? w wolno?ci dzieci Bo?ych?

Dzieci: Wyrzekamy si?. 

K.: Czy wyrzekacie si? wszystkiego, co prowadzi do z?a, aby was grzech nie opanowa??

D.: Wyrzekamy si?.

K.: Czy wyrzekacie si? szatana, który jest g?ównym sprawc? grzechu?

D.: Wyrzekamy si?.

K.: Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmog?cego, Stworzyciela meba i ziemi? 

D.: Wierzymy.

K.: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, um?czonego i pogrzebanego, który powsta? z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

D.: Wierzymy.

K.: Czy wierzycie w Ducha ?wi?tego, ?wi?ty Ko?ció? powszechny, obcowanie ?wi?tych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie cia?a i ?ycie wieczne? 

D.: Wierzymy.

K.: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Ko?cio?a, której wyznawanie jest nasz? chlub?, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

D.: Amen.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 39 goĹ›ci